Lediga jobb som Jordbruksforskare i Uppsala

Se lediga jobb som Jordbruksforskare i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Postdoc - study of organic soybean and lupin production in Sweden

Department of Crop Production Ecology The Department of Crop Production Ecology, together with the Department of Ecology make up the inspiring research environment of the SLU Ecology Centre in Uppsala. We educate and conduct research on plants for food, feed and energy with focus on production that is related to plants on agricultural land and their interactions with the surrounding environment. We investigate how various production methods, agrarian envir... Visa mer
Department of Crop Production Ecology
The Department of Crop Production Ecology, together with the Department of Ecology make up the inspiring research environment of the SLU Ecology Centre in Uppsala. We educate and conduct research on plants for food, feed and energy with focus on production that is related to plants on agricultural land and their interactions with the surrounding environment. We investigate how various production methods, agrarian environments and systems affect yields and other ecosystem services as well as product quality and the surrounding environment. Our education is conducted from a sustainable-system  perspective, with focus on plant production, plant protection, plant ecology, weed biology and crop- production systems.
As postdoc you will work in a network of interdisciplinary research projects, investigating the cultivation potential for lupin and soybean in Sweden. The projects are seeking to combine research approaches across scales. Field experimentation for investigating agronomic and ecological questions are combined with site suitability, farm and sustainability analyses, as well as with consumer preference surveys.

Your main activities will be the analysis of data related to crop production and weed management:
1) to assess the influence of crop spatial arrangement and density on crop productivity and quality as well as on weed-crop competition.
2) to investigate the effect of cultivar specific traits on crop productivity and quality as well as on crop-weed competition.
Furthermore, you are required to summarise your research results in scientific articles.

Qualifications:
The successful applicant should hold a PhD in crop science, agricultural science or a related subject area and are required to demonstrate sound knowledge in the area of crop production. Priority will be given to applicants who received a PhD no longer than three years prior to the application deadline (considering career breaks, e.g. due to parental leave). Furthermore, candidates must have documented experience in statistical analysis of data from agricultural field experiments. They are also required to show good command of the R software environment for statistical computing. A good command of English (written and oral) is required. The work may include periods of fieldwork and travel across Sweden, therefore, a valid driving license is required.

The selected candidate will work in an international and interdisciplinary research team as well as with relevant stakeholders from the agricultural industry and governmental agencies. Therefore, emphasis of the interview will be on the candidates communication skills and system thinking competences.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2022-01-07, use the button below.

The application must be written in English and contain: i) a statement of scientific interests and motivation for applying to this position (max. one A4 page, font size 12, single line spacing); ii) Curriculum Vitae including a complete publication list; iii) copy of the PhD thesis; iv) copies of previous university degrees and transcripts of academic records and v) contact information of at least two reference persons familiar with the applicant's qualifications.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskare 8 mån - Biokols stabilitet i mark

Institutionen för energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av fors... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som kan jobba med att beräkna och analysera nedbrytningen av biokol i mark.

Det finns ett växande intresse för biokol på grund av dess möjligheter att lagra kol och därmed minska växthusgaserna i atmosfären. Biokols klimatpåverkan är starkt beroende av biokolets stabilitet i mark över långa tidsperioder. Olika samhällsaktörer efterfrågar information om biokols miljöeffekter och resursanvändning, för att stödja beslutsfattande.

I projektet ingår att utvärdera biokols stabilitet i olika miljöer. Projektet genomförs i ett forskningsprojekt i samarbete mellan flera institutioner vid SLU i Uppsala. Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning som forskare. Ämnesområdet för tjänsten omfattar modellering och analys av data över nedbrytning av biokol av olika ursprung under olika förhållanden.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom teknologi eller naturvetenskap. Kunskaper om biokol och om modellering av nedbrytningsprocesser är ett krav. Kunskaper inom livscykelanalys, GIS eller bioenergi är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 8 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-02-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor - ekologisk soja- och lupinproduktion

Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i SLU Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktio... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i SLU Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett hållbarhetsperspektiv.
Arbetsuppgifter:
Som postdoktor kommer du att arbeta i ett nätverk av tvärvetenskapliga forskningsprojekt, där potentialen för odling av lupin och sojabönor i Sverige undersöks. Projekten strävar efter att kombinera forskningsansatser över olika skalor. Fältexperiment för att undersöka agronomiska och ekologiska frågor kombineras med analyser av olika områdens lämplighet för odling, aspekter av hållbarhet och konsumenters preferenser.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att analysera data relaterade till odling och reglering av ogräs:
1) att utvärdera effekten av grödans rumsliga fördelning och täthet på grödans produktivitet och kvalitet, samt på konkurrensen mellan ogräs och grödor.
2) att undersöka effekten av sortspecifika egenskaper på grödans produktivitet och kvalitet, samt på konkurrensen mellan grödor och ogräs.
Det ingår också att sammanfatta dina forskningsresultat i vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer:
Vi söker motiverade sökande som har en doktorsexamen i växtodlingslära, jordbruksvetenskap eller ett relaterat ämnesområde och måste visa gedigna kunskaper inom området växtodling.

Vidare ska kandidaten ha dokumenterad erfarenhet av statistisk analys av data från växtodlingsförsök. Kandidaten ska också visa goda kunskaper i R-programvarumiljön för statistisk beräkning. Goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt) krävs. Arbetet kan innefatta perioder av fältarbete och resor inom Sverige, därför krävs giltigt körkort.

Den utvalda kandidaten kommer att arbeta i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam samt med relevanta intressenter från jordbruksnäringen och statliga myndigheter. Därför kommer tyngdpunkten vid intervjun att ligga på kandidaternas kommunikationsförmåga och systemtänkande.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-07.Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla i) en beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max en A4-sida, teckenstorlek 12, enstaka radavstånd). ii) en meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista, iii) ett exemplar av doktorsavhandlingen, iv) kopior av examina och betygsutskrifter samt v) kontaktuppgifter till två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.

Observera att sökande som valts att delta i en intervju ska  i samband med denna lämna in bestyrkta kopior av intyg, examensbevis och betyg från studier vid en internationellt erkänd högskola (universitet eller högskola).

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoctoral,Environmental impact of handling & use of organic fertilizers

Department och Energy and Technololy At the department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrient recirculation and logistic systems. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems A... Visa mer
Department och Energy and Technololy
At the department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrient recirculation and logistic systems. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems).

Duties:
We are looking for a Post Doc who can calculate and analyze the environmental impact in a life cycle perspective when applying different technologies for separation and redistribution of manure or digestate. The work includes e.g. modeling mass and nutrient flows, energy use, transport and spatial redistribution from areas of high nutrient availability to areas with high nutrient demand. The work is conducted in collaboration with researchers at the Department of Soil and Environment, SLU, and RISE (Research Institutes of Sweden), studying different methods for nitrogen and phosphorous separation in laboratory and pilot scale. The position may also involve LCA based studies on other parts of the agricultural production system.

Qualifications:
As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. The applicant should hold a PhD in technology or engineering with a specialization including environmental assessment of agricultural or biogas systems. Documented experiences of Life Cycle Assessment, computer-based modeling, ability to independently initiate, conduct and complete research projects for publishing the findings in international peer-reviewed journals are required. The holder of the position must be able to communicate in English, while ability to communicate in Swedish is a merit. Analytical and problem solving ability, motivation, and ability to work independently as well as in a team are considered important personality traits for this position.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
February 1st 2022 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-21, use the button below.

Specific documents attached: a letter of motivation describing yourself and why you are suitable for the work, CV with publication list, names and contact information for at least two reference persons, and a transcript of your PhD-exam.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistenter i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser tre lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till två externfinansierade forskningsprojekt. Närmare bestämt kopplas två till ett projekt om artblandning i svenskt jordbruk. Uppdraget går i detta fall ut på att intervjua lantbrukare samt att sammanställa intervjudata. Den tredje anställ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser tre lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till två externfinansierade forskningsprojekt. Närmare bestämt kopplas två till ett projekt om artblandning i svenskt jordbruk. Uppdraget går i detta fall ut på att intervjua lantbrukare samt att sammanställa intervjudata. Den tredje anställningen kopplas till ett pågående Erasmus+ projekt.  I detta fall går uppdraget går ut på att göra sammanställningar av vetenskaplig litteratur, ge stöd till att skriva och granska forskningsrapporter, dokument och manuskript samt på att samarbeta med projektkoordinatorn kring rapportutkast, kommunikation och dokumentation, policydokument, webinnehåll och kring resultatrapportering.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 18 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Beroende på vilket projekt du jobbar med kommer du att antingen i) genomföra intervjuer med lantbrukare om artblandning i växtproduktion samt att sammanställa intervjudata, eller ii) sammanställa vetenskaplig litteratur samt koordinera kontakter inom ett projekt.

Kvalifikationer:
Sökande bör ha en bakgrund inom ett samhällsvetenskapligt utbildningsområde på universitetsnivå, minst kandidatnivå och gärna med profilering mot jordbruk, livsmedel eller miljö. För tjänsterna som handlar om att genomföra och sammanställa intervjuer söker vi dig som gärna har tidigare erfarenhet av att intervjua, t.ex. från ditt examensarbete eller på annat sätt. För dessa tjänster är även mycket goda kunskaper i svenska ett krav. För samtliga tjänster gäller att du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även ha ett starkt driv och kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
25%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansök senast den 10 december. Bifoga till ansökan (1) ditt CV inklusive publikationslista och (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Agrarhistoriker inom mjölkproduktion

SLU Future Food Vid SLU finns fyra framtidsorienterade forskningsplattformar varav SLU Future Food är en. Framtidplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. SLU-Future Food arbetar för att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelsystem. Med livsmedelssystemet avser vi hela systemet från jord och bord samt det ci... Visa mer
SLU Future Food
Vid SLU finns fyra framtidsorienterade forskningsplattformar varav SLU Future Food är en. Framtidplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. SLU-Future Food arbetar för att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelsystem. Med livsmedelssystemet avser vi hela systemet från jord och bord samt det cirkulära återbruket och alla faktorer som påverkar systemet. 
Arbetsuppgifter:
Att ansvara för genomförandet av den agrarhistoriska delen (WP1) i ett pågående forskningsprojekt, Learning from the past – opportunities for a sustainable future: indicators and scenarios for Swedish dairy, som finansieras gemensamt av Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU Future Food. I den agrarhistoriska delen av projektet ingår att identifiera och analysera förändringar inom svensk mjölkproduktion under tiden 1990-2020, liksom konsekvenser av dessa med avseende på bland annat strukturförändringar, regelverk, teknik, sociala förhållanden och framtida hållbarhet. Projektet är tvärvetenskapligt och innebär tät samverkan med forskare inom husdjurs- och miljövetenskapliga discipliner.

Tjänsten är placerad vid SLU Future Food, men arbetet genomförs helt inom ramen för sagda forskningsprojekt.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha initierade kunskaper om utvecklingen inom svensk mjölkproduktion under 1900-talet, belagda genom internationella vetenskapliga publikationer, liksom förmåga att identifiera och analysera svensk mjölkproduktion 1990-2020 ur agrarhistoriskt perspektiv med avseende på praktisk mjölkproduktion, strukturförändringar, regelverk, teknik, sociala förhållanden och framtida hållbarhet.  

Sökande ska ha intresse för och kompetens i tvärvetenskaplig forskning, vilket i det aktuella projektet innebär samverkan med husdjurs- och miljövetenskapliga discipliner.

Sökande ska ha minst doktorsexamen, docentkompetens är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning januari-augusti 2022.

Omfattning:
25%

Tillträde:
januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Researcher, Swedish agriculture climate-neutral in a Life Cycle Assessment

Energy and technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA. Duties: We are looking for a researcher who can work w... Visa mer
Energy and technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis
and LCA.
Duties:
We are looking for a researcher who can work with Life Cycle Assessment (LCA) as a method and tool for assessing the climate effects of various types of changes in the agricultural production system. We work with a wide range of measures with the goal of making Swedish agriculture climate-neutral, and we have the opportunity to partially adapt the tasks to your skills and interests.

The work is part of the extensive research program Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) and you will work in a group with very extensive expertise in the field.

Qualifications:
Doctoral degree or equivalent in science or technology with a focus on systems analysis, environment and / or agriculture. Knowledge in life cycle analysis (LCA) is a demand for the position. The holder of the position must be able to communicate freely in English, and it is an advantage to also be able to communicate in Swedish. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-02.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare 12 månader – Klimatvänligt jordbruk i livscykelperspektiv

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys (LCA).  Arbetsuppgifter: Vi söker en forskare som kan jobba med Livscykelanalys (LCA) som metod och ve... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys (LCA). 
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som kan jobba med Livscykelanalys (LCA) som metod och verktyg för att bedöma klimateffekterna av olika typer av förändringar i jordbrukets produktionssystem. Vi arbetar med ett brett spektrum av åtgärder med målet att det svenska jordbruket ska bli klimatneutralt, och vi har möjlighet att delvis anpassa arbetsuppgifterna till din kompetens och ditt intresse.

Arbetet är en del av det omfattande forskningsprogrammet Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) och du kommer att jobba i en grupp med mycket omfattande kompetens inom området.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen eller motsvarande inom naturvetenskap eller teknologi med inriktning systemanalys, miljö och/eller jordbruk. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA) är ett krav för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-02

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor, miljöpåverkan av hantering, användning organiska gödselmedel

Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system).

Arbetsuppgifter:
Vi söker en Post Doc som kan beräkna och analysera miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv när man använder olika tekniker för separation och omfördelning av gödsel eller rötning. I arbetet ingår t.ex. att modellera mass- och näringsflöden, energiåtgång, transport och spatial fördelning från områden med hög näringstillgång till områden med högt näringsbehov. Arbetet bedrivs i samarbete med forskare vid Institutionen för mark och miljö, SLU och RISE (Research Institutes of Sweden), där man studerar olika metoder för kväve- och fosforseparering i laboratorie- och pilotskala. Tjänsten kan också omfatta LCA -baserade studier avseende andra delar av jordbruksproduktionssystem.

Kvalifikationer:
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Den sökande bör ha en doktorsexamen i teknologi eller teknik med inriktning som inkluderar miljöbedömning av jordbruks- eller biogassystem. Dokumenterade erfarenheter av livscykelanalys, datorbaserad modellering, förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt för att publicera resultaten i internationella fackgranskade tidskrifter krävs. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, medan förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Analytisk och problemlösande förmåga, motivation och förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett team anses vara viktiga egenskaper vid denna tjänst. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 februari 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-21

Ansökan skall innehålla följande på skriven engelska; ett personligt brev som beskriver dig själv och hur du passar för det beskriva arbetet; ett CV med publikationslista; kontaktuppgifter till två referenspersoner; och examensbevis på din doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och f... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Den forskning som är inriktad på mjölkproduktion handlar huvudsakligen om mjölkkor. Vi har särskilt fokus på idisslarnas inverkan på miljön, djurvälfärd och djurhälsa samt skötselsystem. Vårt mål är att bidra med utbildning och framgångsrik forskning inom idisslarnas näringsförsörjning och skötsel som leder till uthållig och lönsam produktion, såväl nationellt som globalt.

Anställningen omfattar att utföra och utveckla forskning inom ämnet skötsel av idisslare. Den person som rekryteras kommer arbeta inom forskningsprojektet ”Ko och kalv tillsammans i automatisk mjölkproduktion”, som syftar till att utvärdera långtidseffekter av ko-kalvhållning. Vi söker en kandidat som är intresserad av skötsel av både kor och kalvar.

Arbetsuppgifter:
Forskningsprojekten kommer utföras i SLUs försöksbesättning utanför Uppsala och på kommersiella gårdar. Arbetet kommer omfatta perioder med intensivt arbete, utanför kontorsarbetstid. Utöver forskningsarbetet kommer du att delta i handledning av examensarbeten samt undervisa studenter på grundutbildnings- och avancerad nivå. Undervisningen kommer i första hand att omfatta ämnesomsättning, djurhälsa och djurvälfärd hos idisslare, samt skötsel av mjölkkor.

Kvalifikationer:
För att komma ifråga för tjänsten krävs masterexamen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller biologi, samt doktorsexamen i husdjursvetenskap eller veterinärmedicin med fokus på fysiologi, djurhälsa och skötsel av mjölkkor. Befattningen kräver djup kunskap om, och intresse för, fysiologi och skötselfrågor på besättningsnivå, med fokus på metabolism, djurhälsa, och fertilitet. Stor vikt läggs vid erfarenheter av fysiologiska mått och sensorsystem i forskning, och forskningen kommer även beröra mått på aktivitet, beteende och välfärd.

För tjänsten krävs erfarenhet av försöksplanering och av att driva flerdisciplinära forskningsprojekt. Du måste ha erfarenhet av arbete med stora produktionsdjur, och praktiskt arbete i försöksbesättningar där sensorsystem används är meriterande. Då arbetet till stor del bedrivs självständigt på mjölkgårdar är det viktigt att du har god samarbetsförmåga både inom forskningsgruppen och med externa samarbetspartners, därför kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Internationella forskningsutbyten samt erfarenheter av anslagsansökningar är meriterande.

Sökande måste även kunna undervisa och kommunicera med omgivande samhälle på såväl svenska som engelska. Då tjänsten innefattar undervisning är dokumenterad erfarenhet av undervisning samt pedagogisk vidareutbildning meriterande. För tjänsten krävs att man har körkort (klass B).

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast efter överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2021-09-14.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla:

1) Sammanfattning av forskningserfarenhet som indikerar hur kvalifikationer och krav för tjänsten uppfylls, samt beskriver framtida planer (max 6000 tecken inklusive mellanslag)

2) Curriculum Vitae inklusive fullständig publikationslista där det tydligt framgår om publicering skett i faktagranskad tidskrift eller inte,

och

3) kontaktuppgifter till två referenspersoner. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor - Spatio-temporal upplösning av växtautofagi in vivo

Institutionen för molekylära vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet är ett av världens högst rankade. Institutionen för molekylära vetenskaper tillhör NJ-fakulteten och är lokaliserad i Uppsala biocentrum på Ultuna campus. Vår institution är en levande och multikulturell arbetsplats med över hundra anställda forskare med ett brett spektrum av olika expertiser inklusive, nanoteknologi, oorganisk kemi, organisk kemi, strukturbiologi, matvetenskap, mikrobi... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet är ett av världens högst rankade. Institutionen för molekylära vetenskaper tillhör NJ-fakulteten och är lokaliserad i Uppsala biocentrum på Ultuna campus. Vår institution är en levande och multikulturell arbetsplats med över hundra anställda forskare med ett brett spektrum av olika expertiser inklusive, nanoteknologi, oorganisk kemi, organisk kemi, strukturbiologi, matvetenskap, mikrobiologi, växtbiokemi och cellbiologi. Institutionen har utmärkta faciliteter för proteinkristallografi, kromatografi, bioreaktorer, NMR, massspektrografi, avancerad mikroskopi, AFM, SEM, konfokalmikroskopi och bidrar också till utveckling och användning av Max IV ssynkrotronen i Lund. Institutionen tillhandahåller en utvecklande miljö för att etablera banbrytande forskning.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en motiverad postdoktor för att hjälpa oss att belysa organspecifika roller för växtautofagi under stressförhållanden.

Autofagi är en viktig katabolisk process i eukaryota celler. Växtautofagi spelar en viktig roll för tork- och saltstress, växtmikrointeraktioner, fekunditet och växters livslängd (1, 2). I våra tidigare studier har vi demonstrerat att artificiell uppregulering av autofagi har en stimulerande effekt på växternas odlingsegenskaper(3, 4). För att fullständigt utnyttja kapaciteten av växtautofagi och använda det för att förbättra grödor så utforskar vi dess findynamik under olika stressförhållanden.

För våra studier utvecklar vi molekylära markörer (5) och olika verktyg (6) som tillåter oss att adressera nya frågor. I detta projekt kommer vi att implementera våra nyligen etablerade verktyg för att karaktärisera hittills odetekterbara och viktiga egenskaper hos växtautofagi.

https://www.alyonaminina.org/2021-postdoc

Kvalifikationer:
För en postdoktor krävs en doktorsexamen i växtbiologi eller annat relevant område.

Kandidaten måste vara väldigt motiverad, intresserad av att arbeta i en multikulturell miljö samt tala och skriva engelska på hög nivå (motsvarande Engelska B/Engelska 6). Erfarenhet av molekylär biologi, genetisk modifiering och arbete med typiska växtorganismer är ett krav. Kunskap i programmeringsspråk är önskvärt. Av vikt är att kunna arbeta både självständigt och i grupp samt att kunna ta egna initiativ. Den sökande har dessutom dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kandidater som har avslutat sin forskarutbildning för mindre än tre år sedan uppmuntras att söka tjänsten. Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser. 

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 24 månader.

Omfattning:
100%

Startdatum:
Enligt överenskommelse (tidigast oktober 2021)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i populations- och komparativ genomik

Institutionen för växtbiologi Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler. Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till ett projekt inom populationsgenomik och komparativ genomik på gran och tall. Projektet drivs som ett samarbete mellan SLU i Umeå och Uppsala och Science for Life Laboratory i Uppsala och i dagsläget finns inom projektet helgenomsekvenseringsdata från ca 1000 individer av gran och 300 individer av tall. Arbetsuppgifterna består till huvuddelen av dataanalys och kommer att genomföras i samarbete med andra forskargrupper inom projekt.

Kvalifikationer:
Sökande ska:


• ha en doktorsexamen i genetik, genomik, bioinformatik eller relaterade områden som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga och erfarenhet av att utföra populationgenomiska analyser. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 
• ha utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen.
• ha god förmåga att bedriva självständig forskning, ta intitiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samarbeta och kommunicera med andra personer.

Meriterande

Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Den sökande bör ha ett genuint intresse av att arbeta med frågeställningar relaterade till populationsgenomik, komparativ genomik och kvantitativ genetik (GWAS). Dokumenterad kompetens inom bioinformatik och experimentell design relaterade till hanteringen av stora genomiska dataset är meriterande. "Reproducerbar forskning" och "FAIR data" är centrala koncept inom projektet.

Din ansökan ska innehålla:

- CV med publikationslista

- Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten

- Examensbevis (på svenska eller engelska)

- Kontaktuppgifter till två referenser.

Din ansökan ska vara skriven på engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Laboratorieassistent för odling växter

Ansök    Jun 11    Lantmännen Ek För    Jordbruksforskare
Nu letar vi efter tre nya laboratorieassistenter som ska ingå i det team som arbetar med uppkomsttester på behandlat utsäde. Lantmännen BioAgri AB är ett företag som jobbar med ThermoSeed. ThermoSeed™ är en unik innovativ behandling för effektiv kontroll av utsädesburna sjukdomar med hjälp av varm och fuktig luft. Metoden ger ett friskt utsäde med optimal uppkomst och större skördar. Det unika med ThermoSeed är en kombination av modern processingenjörsko... Visa mer
Nu letar vi efter tre nya laboratorieassistenter som ska ingå i det team som arbetar med uppkomsttester på behandlat utsäde.

Lantmännen BioAgri AB är ett företag som jobbar med ThermoSeed. ThermoSeed™ är en unik innovativ behandling för effektiv kontroll av utsädesburna sjukdomar med hjälp av varm och fuktig luft. Metoden ger ett friskt utsäde med optimal uppkomst och större skördar. Det unika med ThermoSeed är en kombination av modern processingenjörskonst, biologi och processteknik i utsädesanläggningar. I vårt produktionslaboratorium i Uppsala utför vi uppkomsttester på behandlat utsäde, där testerna sedan utgör grund för unika ThermoSeed recept till varje utsädesparti.

Det här kommer du att göra

I rollen som laboratorieassistent på BioAgri kommer du att ansvara för registrering och hantering av inkommande prover. Du deltar och samarbetar med övrig personal inom produktion och utvecklingsavdelningen. Tillsammans utför vi försöksbehandlingar och sådd av prover som du sedan kommer göra avläsning och registrering av det framkomna resultatet i våra datasystem.

Tjänsterna är placerade i Uppsala. Vi är flexibla gällande omfattning och både deltid (minst 50%) och heltid kan vara aktuellt. Tjänsterna beräknas starta under sista veckan av augusti/första veckan av september och pågå i 3-6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.

Det här behöver du för att lyckas och trivas

Du har:

- Med fördel kunskaper eller utbildning inom biologi, växtodling eller lantbruk
- Erfarenhet som laboratorieassistent är meriterande.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
- Goda datorkunskaper och vana att använda Officepaketet.
- God fysik då arbetet är fysiskt.

Du är:

- Intresserad av att arbeta med levande material och har lätt för att anpassa dig till rådande behov.
- Kvalitetsmedveten, självgående och noggrann
- Självständig men trivs med att arbeta i grupp

Självklart delar du våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.

Vi erbjuder dig

En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden.

Låter det intressant?

Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 23/7. Urval sker löpande. I rekryteringsprocessen ingår både tester och intervjuer varav de första intervjuerna kommer att genomföras med videomöten. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Christine Nordenstam, [email protected]

Vi ser fram emot din ansökan!

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se. Visa mindre

Forskare till Grimsö Forskningsstation

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Berg... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU). På forskningsstationen forskar och utbildar vi framförallt inom området viltekologi. Här finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.

Arbetsuppgifter:
Som forskare kommer du framförallt att vara verksam inom ett projekt kring vildsvinsförvaltning med inriktning på inventeringsmetoder av skador. Arbetsuppgifterna innefattar att driva arbetet kring en kunskapssammanställning över befintliga metoder att inventera skador orsakade av vildsvin. Denna kunskapssammanställning ska redovisa såväl nationella som internationella erfarenheter i frågan.

Kvalifikationer:
Det är ett krav att du är disputerad med docentmeritering i biologi eller närliggande ämnen, har dokumenterad erfarenhet av litteratursamanställning och forskning på stora däggdjur samt erfarenhet av jordbruk.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter med noggrannhet och effektivitet. Du skall ha god samarbetsförmåga men även kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifternas art förutsätter att du kan läsa och kommunicera väl på svenska och engelska.

Placering:
Grimsö forskningsstation

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 5 månader med möjlighet till viss förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, men tidigast 2020-07-01.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral researcher in cropping system ecology

Department of Ecology The position is based at the Department of Ecology, which is part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. We conduct research for sustainable forest and agricultural production and efficient biological conservation. We study the influence of land use and climate on animals, plants, soil nutrient status, and greenhouse gas balances. Solutions are sought that will mitigate clim... Visa mer
Department of Ecology
The position is based at the Department of Ecology, which is part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. We conduct research for sustainable forest and agricultural production and efficient biological conservation. We study the influence of land use and climate on animals, plants, soil nutrient status, and greenhouse gas balances. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services, and control pests in forests and agricultural landscapes as well as in urban areas. See also: https://www.slu.se/en/departments/ecology

We are searching for a motivated postdoctoral researcher interested in developing and evaluating cropping systems that combine productivity, ecosystem service delivery and sustainability. The successful candidate will enter a strong international research environment addressing topical applied ecological and agronomic research questions.

Duties:
The postdoctoral researcher will explore cropping systems that combine productivity, ecosystem service delivery and sustainability. More specifically, the project examines how undersown flowering legumes in cereals affect pollinators, natural enemies, pests and pathogens above- and belowground, weeds, nutrient supply and crop yield. The postdoctoral researcher will have access to a complete dataset already collected in the project. We expect the postdoc to actively design follow-up experiments, coordinate empirical work and analyze data, and write and publish scientific papers in collaboration with the research team. The postdoc is also expected to assist in the supervision of students, engage in and lead research team activities, and communicate with stakeholders. The successful candidate will enter a strong research group with expertise in ecology, entomology, nematology, plant pathology and agronomy.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated candidate pursuing an academic career in ecology or agronomy with an interest in cropping system multifunctionality. The required qualification for the position is a PhD in ecology, agronomy or other related or relevant discipline. Documented expertise in statistical analyses is required. Skills in cropping system ecology are meriting, as is experience of field experimentation. The candidate is expected to be capable and willing to take initiative and work independently as well as in a team. The candidate should have documented skills in scientific writing. Excellent communication skills in English, both written and oral, are required. Field work will take place in multiple locations; a driver’s license (Class B/car) is therefore required. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Time limited position 24 months.

Extent:
100%.

Starting date:
1 september 2021 or according to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2021-06-09, use the button below .

Applications must be written in English and contain (i) a statement of academic interests and motivation for applying to this position (max 8000 characters including spaces), (ii) Curriculum Vitae including a complete publication list separated into peer reviewed and non-peer reviewed publications and (iii) contact information to two reference persons.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare, undervisning och tidigmoderna landskap

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enhet... Visa mer
Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för Miljöintegrering med Sidas helpdesk. Stad och land har ca 170 medarbetare.

Avdelningen för agrarhistoria bedriver en bred forskning kring den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort från förhistorisk tid till idag.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i agrarhistoria i ett nära samarbete med övrig personal på avdelningen och institutionen. Du skall ansvara för undervisningen på delkursen Svenska historiska landskap och på kursen Jordbrukets och landsbygdens historia. Den första kursen ställer stora krav på kunskap om historiska kartor så väl som moderna kartor samt kunskap om bildbehandlingsprogram. Forskningen skall vara inriktad på agrarhistoriska problem i skärningsfältet mellan agrarhistoria och historisk geografi, framförallt rumsliga analyser av det tidigmoderna jordbruket. 

Kvalifikationer:
För anställningen krävs doktorsexamen i agrarhistoria eller kulturgeografi och dokumenterad erfaranehet av undervisning. Vidare krävs mycket god kunskap om historiska och moderna kartor samt GIS-kompetens och kunskap om bildbehandlingsprogram. Det krävs erfarenhet av undervisningsplattformen Canvas. Den sökande ska också ha goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska samt vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 10 månader, t.o.m. den 2022-06-30

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 september 2021

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-12.

Ansökan ska innehålla (i) ett brev (högst 2 A4-sidor) som beskriver dina förutsättningar för att genomföra arbete samt hur dessa passar den annonserade tjänsten; (ii) komplett CV, publikationslista och kontaktuppgifter; (iii) PDF-filer med doktorsexamen och intyg med relevanta meriter den sökande vill åberopa; (iv) ett vetenskapligt arbete med historisk geografisk inriktning; (v) två (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i odlingssystemekologi

Institutionen för ekologi Tjänsten är förlagd till institutionen för ekologi som är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Vi bedriver forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående kl... Visa mer
Institutionen för ekologi
Tjänsten är förlagd till institutionen för ekologi som är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Vi bedriver forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi

Vi söker en motiverad postdoktoral forskare som är intresserad av att utveckla och utvärdera odlingssystem som kombinerar avkastning, leverans av ekosystemtjänster och hållbarhet. Den postdoktorala forskaren kommer att ingå i en stark internationell forskningsmiljö som angriper angelägna tillämpade ekologiska och agronomiska frågeställningar.

Arbetsuppgifter:
Den postdoktorala forskaren kommer att utforska odlingssystem som kombinerar avkastning, leverans av ekosystemtjänster och hållbarhet. Mer specifikt undersöker projektet hur undersådda blommande baljväxter i spannmål påverkar pollinerare, naturliga fiender, skadegörare och patogener ovan och under mark, ogräs, grödans näringstillgång och skörd. Postdoktorn kommer ha tillgång till ett komplett dataset som redan samlats in i projektet. Vi förväntar oss att postdoktorn aktivt kommer delta i att planera uppföljande fältexperiment, koordinera det empiriska arbetet och analysera data samt skriva och publicera vetenskapliga publikationer i samarbete med den övriga forskargruppen. Postdoktorn förväntas även att delta i handledning av studenter, engagera sig i och leda aktiviteter inom forskargruppen samt samverka med avnämare. Du kommer ingå i en stark forskargrupp med expertis i ekologi, entomologi, nematologi, växtpatologi och agronomi.

Kvalifikationer:
Vi söker en starkt motiverad kandidat som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär i ekologi eller agronomi, med ett intresse för mångfunktionalitet i odlingssystem. Anställningen kräver en doktorsexamen i ekologi, agronomi eller ett annat liknande eller relevant ämne. Dokumenterad erfarenhet av statistiska analyser är ett krav. Färdigheter i odlingssystemekologi, liksom erfarenhet av att arbeta med fältexperiment är meriterande. Du förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha dokumenterad skicklighet i vetenskapligt skrivande. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Fältarbetet kommer att äga rum på olika platser och körkort (klass B) är därför ett krav. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
1 september 2021 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-09.

Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla (i) ett brev med dina akademiska intressen och motivering till varför du söker tjänsten (max 8000 tecken inklusive blanksteg), (ii) Curriculum vitae inklusive en komplett publikationlista uppdelad i vetenskapligt granskade och ej granskade publikationer och (iii) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Föreståndare för Sortprovningen av lantbruksväxter i Sverige

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverka... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Institutionen för växtproduktionsekologi
Provningen av sorter är ett uppdrag från Jordbruksverket (VCU, Value for Cultivation and Use) och utsädesföretag som under en lång tid legat vid SLU. Provningen innebär att jämföra sorters egenskaper med hjälp av data samlade i fältförsök som är fördelade över landet och att förmedla informationen om hur sorterna skiljer sig åt via publicering i olika media. Verksamheten utvecklar och kvalitetssäkrar hela kedjan från fältförsök till färdiga resultat. Provningen har en fortlöpande kommunikation med försöksutförare och beställare av sortprovningen. Verksamheten är väl integrerad i Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial, se: Odlingsmaterial (sortprovning) | Externwebben (slu.se).

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ha ansvar för att leda, kvalitetssäkra och utveckla sortprovningen av lantbruksväxter i Sverige. Uppdragsgivaren är Jordbruksverket och du blir kontaktperson för uppdraget. Du deltar också i den operativa verksamheten samt har ansvar för ekonomin för sortprovningen vid institutionen för växproduktionsekologi (VPE),ca 8 mnkr/år. Anställningen är vid VPE där Du ingår i ledningen som ansvarig och representant för Sortprovningen.

I den operativa verksamheten kommer du att ansvara för sortprovningen av ett antal arter. I arbetet ingår också att ansvara för försöksplaner och resultat i dataverktyget NFTS (Nordic Field Trial System), göra beskrivningar av försökens utförande, samt ha kontakt och skriva kontrakt med försöksutförare och firmor som beställer provning. Du kommer att ansvara för besiktning av försöken, validering och sammanställning av resultaten och publicering i olika kanaler som sortvalsrapporter, on-line portalen www.sortval.se och yttranden till Jordbruksverket. Du blir också ansvarig för historiska data från tidigare sortförsök. Du kommer att arbetsleda ca 3 personer som arbetar deltid inom Sortprovningen, men utan personalansvar.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är väl förtrogen med fältforskning och har en bred kunskap om olika arter/grödor inom växtodlingsområdet. Du ska ha kunskap om statistiska metoder som används för att utvärdera fältförsök och ha vana att sammanställa resultat. Du ska vara disputerad, helst inom ett ämne som kopplar vill växtproduktion, och ha erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet. Det är meriterande att vara vetenskapligt skicklig, att ha ett eget forskningsfält som kan utveckla synergier med sortprovningsverksamheten, och att ha erfarenhet av samverkan med näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kunna kommunicera på svenska och på engelska. Arbetsuppgifterna medför många interna och externa kontakter, och dina personliga egenskaper vad gäller kommunikation och ledarskap har stor betydelse vid bedömningen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Uppdraget som föreståndare förutsätter en tillsvidareanställning vid SLU. I det fall då den utvalda kandidaten inte redan har en passande anställning vid SLU kommer den att anställas som forskare eller motsvarande vid institutionen för växtproduktionsekologi. Uppdraget är tidsbegränsat till tre år i enlighet med rådande praxis, men med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Uppdraget som föreståndare är på deltid 50% och de två första åren kan ytterligare 30 % läggas till med speciell satsning på utvecklingsprojekt för sortprovningen.  Arbetstiden utöver uppdraget förväntas fyllas med undervisning, egen externfinansierad forskning och uppdragsverksamhet. 

Tillträde:
1 september eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-13

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral position in soil compaction

The Department of Soil and Environment is looking for a Postdoctor. The department conducts research, environmental analysis and education in soil science and sustainable land use. The majority of the department's activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group with a field research station situated in Skara. Duties: We are looking for a highly motivated individ... Visa mer
The Department of Soil and Environment is looking for a Postdoctor. The department conducts research, environmental analysis and education in soil science and sustainable land use. The majority of the department's activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group with a field research station situated in Skara.

Duties:
We are looking for a highly motivated individual to join our research group. You will be involved in two projects on soil compaction caused by agricultural machinery. The research focusses on improving our understanding of how soil deforms during repeated loadings and includes both field experiments to quantify soil stress and deformation due to repeated wheeling with agricultural machinery, as well as measurements of stress-strain behaviour in our laboratory. You will also be involved in an international project that aims at refining an existing model for evaluation of soil compaction risks in collaboration with farmers. You will be part of the Soil mechanics and soil management research group at the Department for Soil and environment at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala.

Qualifications:
For this position, a PhD in soil science or related topic is required. The candidate should have a very good knowledge in soil science and an interest in studying human impacts on soil functions, and proven expertise in soil physics. Knowledge of soil mechanics, especially of the soil compaction process, is an advantage. Experience with in-situ measurements of soil stress below vehicles is an advantage.

The applicant should have a documented capability to carry out research. The applicant should have good skills in writing scientific publications, documented by a publication record. Excellent English communication skills are expected. Knowledge of a Scandinavian language is an advantage. Experience in student supervision is an advantage.

Drivers licence B is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 18 months

Extent:
100%

Starting date:
1 March 2021 or as agreed. 

Application:
We welcome your application no later than 2020-12-18, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoktor - evolutionen av interaktionsnätverk: fjärilar och värdväxter

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bev... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps och markanvändningsperspektiv.
Arbetsuppgifter:
Den vi söker kommer att sammanställa tidigare publicerade fylogenetiska, ekologiska och geografiska data om europeiska dagfjärilar och deras värdväxter. Dessa data kommer hen att använda för nätverksanalys, för att vinna insikt i evolutionen av fjärilars värdväxtrepertoar, för att skapa modeller av arternas utbredning och därigenom förutsäga framtida förändringar i de lokala nätverk som bildas av växter och deras värdväxter, och i det ”metanätverk” som resulterar på europeisk nivå. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Helsingfors universitet, Helsinki Institute of Life Science (https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-life-science). Som projektledare i denna miljö kommer hen att vidareutvidga tidigare modeller av värdväxtrepertoarernas evolution, analysera fylogenetiska och rumsliga data, och skriva och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med den större forskargruppen.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha disputerat i ekologi. Hen bör ha publicerat flera vetenskapliga artiklar om evolutionen av interaktioner mellan fjärilar och deras värdväxter och ha utvecklat Bayesianska modeller av evolutionen av fjärilars värdväxtrepertoarer. Vidare bör hen ha avancerade färdigheter inom programmeringsspråkena R och Rev, och erfarenhet av en tidigare internationell post doc -placering. För att genomföra projektet krävs ingående kunskaper om de fylogenetiska förhållanden mellan europeiska dagfjärilar. Kandidaten förväntas vara kapabel och villig att ta initiativ och arbeta självständigt såväl som i ett team. Kandidaten ska uppvisa ha dokumenterade kunskaper i vetenskapligt skrivande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper inklusive en god samarbetsförmåga. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 36 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Den 1 oktober 2021, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 31 januari 2021.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Short-term research position in Long-term Population Dynamics

Department of Ecology The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education aimed towards sustainable forestry, agriculture and conservation. Our research on populations, communities and ecosystems forms the basis for our research on the effects of land use and climate on animals, plants and soil. We aim at finding solutions that will contribute to improve greenhouse gas balances, conserve threatened spe... Visa mer
Department of Ecology
The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education aimed towards sustainable forestry, agriculture and conservation. Our research on populations, communities and ecosystems forms the basis for our research on the effects of land use and climate on animals, plants and soil. We aim at finding solutions that will contribute to improve greenhouse gas balances, conserve threatened species, support biodiversity and ecosystem services, sustainable wildlife management, and pest management in forest and agricultural landscapes, as well as in urban areas. However, we also work with basic questions concerning the ecology, evolution and dynamics of populations and especially from a landscape and landuse perspective.

 

 

Subject area and tasks:
This short term position concerns three major research paths: i) to analyse the accuracy of Integrated Population Models (IPM) in estimating density dependence of immigration, ii) compile and write up a review of the relationship between mean survival rates and their process variances and iii) to investigate parental effects in a longterm population study of northern wheatears at Uppsala Sweden and whether these may amplify effects of habitat quality on demography (survival and reproduction) and thus long-term population viability in an active farmland. The researcher is expected to investigate these three major tasks in collaboration with a research group consisting of several researchers with different skills and expertise in the subject area.

Qualification:
Those holding a doctoral degree (or equivalent scientific qualification) and have at least 2 years of postdoc experience are eligible to apply for this position as researcher. Experience of handling and analysing long-term population data of northern wheatears, using and developing the IPM modelling framework, and a good ability to express oneself in written and spoken English will be considered when assessing the applicant.

The main emphasis in the assessment of applications for the position as postdoc will be placed on scientific skills. Particular emphasis is placed on the candidate's experience and expertise in analysing and modelling long-term demographic population data.

Place of work:
Department of Ecology, Uppsala

Form of employment:
Temporary full time posiition as researcher during 5 months, with a possibility of an extension.

Extent:
100%

(Alternativt ange annan omfattning i % av heltid)

Starting date:
By agreement, but at latest February 15 2021

 

Application:
You are welcome to submit with your application before the deadline January 26, 2021.

Union contacts:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoktor i markpackning

Institutionen för mark och miljö söker en postdoktor. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Vi letar efter en mycket motiverad person för att kompettera vår forskargrupp. Du kommer att arb... Visa mer
Institutionen för mark och miljö söker en postdoktor. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi letar efter en mycket motiverad person för att kompettera vår forskargrupp. Du kommer att arbeta inom två forskningsprojekt kring markpackning orsakad av jordbruksmaskiner. Forskningen fokuserar på att förbättra förståelsen och beskrivningen av hur marken deformeras under upprepad belastning och innefattar både fältförsök där markstress och deformation kvantifieras vid körning med jordbruksmaskiner och mätningar av stress-deformationsegenskaper i vårt laboratorium. Du kommer även att delta i ett internationellt projekt som syftar till att förfina en befintlig modell för utvärdering av risker för markpackning, arbetet sker i samarbete med lantbrukare. Du kommer att ingå i forskargruppen Markmekanik och jordbearbetning vid Institutionen för Mark och miljö vid SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
För denna tjänst måste du ha en doktorsexamen i markvetenskap eller relaterat ämne. Vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Ett grundläggande krav för tjänsten är mycket goda kunskaper i markvetenskap, ett intresse av att studera mänsklig inverkan på markfunktioner och dokumenterad expertis inom markfysik. Kunskap i markmekanik, särskilt om markpackningsprocessen, är en fördel. Erfarenhet av fältmätningar av markspänning under fordon är en fördel.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att utföra forskning. Kandidaten bör ha goda färdigheter att skriva vetenskapliga artiklar och en bra publikationslista. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) är ett krav. Kunskap av ett skandinaviskt språk är en fördel. Erfarenhet av handledning av studenter är meriterande.

B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 18 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral position in soil mechanics

The Department of Soil and Environment is looking for a Postdoc in soil mechanics. The department conducts research, environmental analysis and education in soil science and sustainable land use. The majority of the department's activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group with a field research station situated in Skara. Duties: We are looking for a highly mo... Visa mer
The Department of Soil and Environment is looking for a Postdoc in soil mechanics. The department conducts research, environmental analysis and education in soil science and sustainable land use. The majority of the department's activities and employees are located in the Soil-Water-Environment building on the SLU Ultuna campus in Uppsala, and there is a research group with a field research station situated in Skara.

Duties:
We are looking for a highly motivated individual to join our research group. The postdoctoral student will lead two work packages within an international project on impacts of road projects on soils. Research within the project includes development of a framework for the assessment of road construction and operation impacts on soil functions, carrying out a field experiment to quantify impacts of excavator mats and other protection measures on soil stress, and refine an existing model for evaluation of soil compaction risks. The postdoctoral student will be part of the Soil mechanics and soil management research group at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala.

Qualifications:
The candidate should have a very good knowledge in soil science and an interest in studying human impacts on soil functions, and proven expertise in soil physics. Knowledge of soil mechanics, especially of the soil compaction process, is an advantage. Experience with in-situ measurements of soil stress below vehicles is an advantage.

The applicant should have a documented capability to carry out research. The applicant should have good skills in writing scientific publications, documented by a publication record. Excellent English communication skills are expected. Knowledge of a Scandinavian language is an advantage. Experience in student supervision is an advantage.

A PhD in soil science or related topic is required.

Excellent knowledge of English (writing and oral communication skills). Knowledge of a Scandinavian language is an advantage.

You need to have Drivers licence B

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
1st of March 2021 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2020-11-30, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till ett externfinansierat projekt om ekonomiska aspekter av djurvälfärd. SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Universitetet erbjuder utbildn... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till ett externfinansierat projekt om ekonomiska aspekter av djurvälfärd.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Universitetet erbjuder utbildningsprogram i företags- och nationalekonomi på kandidat-, master- och doktorandnivå. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. All undervisning i master- och doktorandprogrammen sker på engelska.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningstema relaterat till ekonomiska aspekter av djurvälfärd; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund.

Kvalifikationer:
Vi söker en disputerad medarbetare med starkt motivation: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete; (3) samt har en dokumenterad forskningsprofil mot ekonomiska aspekter av djurvälfärd, och (4) visad förmåga att söka extern finansiering. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 18 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
60%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till ett externfinansierat projekt om åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från den svenska livsmedelsproduktionen. SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen s... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en lediga anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till ett externfinansierat projekt om åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från den svenska livsmedelsproduktionen.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en tydligt uttalad målsättning att forskningen ska vara excellent. Universitetet erbjuder utbildningsprogram i företags- och nationalekonomi på kandidat-, master- och doktorandnivå. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. All undervisning i master- och doktorandprogrammen sker på engelska.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningstema relaterat till lantbrukares möjligheter och behov av politiskt stöd för att övergå till mer hållbar livsmedelsproduktion där utsläppen av växthusgaser minskar (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, och (3) så småningom ansöka om extern forskningsfinansiering. Du kan även förväntas handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund.

Kvalifikationer:
Vi söker en disputerad medarbetare med starkt motivation: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete; (3) samt har en dokumenterad forskningsprofil mot produktivitetsanalys, och (4) visad förmåga att som huvudsökande söka extern finansiering. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-10-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent till projekt i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi På institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser. Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsassistent för medverkan i ett forskningsprojekt som är inriktat på Covid-19 och dess påverkan på boskapssystem och livsmedelssäkerhet i utvecklingsländer. Det huvudsakliga syftet med projektet är att göra en litteraturöve... Visa mer
Institutionen för ekonomi
På institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent för medverkan i ett forskningsprojekt som är inriktat på Covid-19 och dess påverkan på boskapssystem och livsmedelssäkerhet i utvecklingsländer. Det huvudsakliga syftet med projektet är att göra en litteraturöversikt av den vetenskapliga litteraturen samt att identifiera begränsningar och möjligheter för framtida forskning för att förbättra möjligheterna till förberedelse för boskapssektorer i utvecklingsländer vid framtida pandemier eller andra extrema händelser.

Som forskningsassistent kommer du huvudsakligen att utföra följande arbetsuppgifter:


• Självständigt och systematiskt göra en litteraturöversikt om Covid-19 påverkan på boskapskedjor och livsmedelssäkerhet i utvecklingsländer.
• I samarbete med projektkoordinator ta fram utkast till rapporter, manuskript, korrespondens, dokument, policys och annat webb-innehåll baserat på projektets resultat.
• Främja kommunikation mellan projektgruppen och externa intressenter samt bistå med stöd vid uppsökande.
• Organisera, samordna och närvara vid projektets gruppmöten samt delta i externa intressenters evenemang och konferenser.
• Utföra andra tilldelade uppgifter.

Kvalifikationer:

• Masterexamen (MSc) i jordbruksekonomi, landsbygd- och utveckling, produktionsdjur- och veterinärvetenskapliga studier eller annat ämne relaterat till projektets tema.
• Du behöver ha förståelse för systematiska metoder för att göra en litteraturöversikt och databasfrågor. God kritisk, kvantitativ och analytisk förmåga är grundläggande.
• Det är ett plus om du har god insikt i frågor relaterade till boskapssystem och utmaningar för hållbar utveckling i utvecklingsländer.
• Mycket goda färdigheter i akademiskt skrivande samt flytande engelska i tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i MS-Office (främst i Word, Excel och Powerpoint) är grundläggande, det är ett plus om du är bekant med statistikprogram.
• Bidra till ett positivt samarbete med arbetsgruppen samt kunna arbeta självständigt.
• Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 1-2 månader

Omfattning:
50-75%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-11-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktorand i markmekanik

Institutionen för mark och miljö söker en Postdoktorand i markmekanik. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Vi letar efter en mycket motiverad person för att komplettera vår forskargrupp.... Visa mer
Institutionen för mark och miljö söker en Postdoktorand i markmekanik. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi letar efter en mycket motiverad person för att komplettera vår forskargrupp. Postdoktoranden kommer att leda två arbetspaket inom ett internationellt projekt om påverkan på mark i samband med anläggning av vägar. Forskning inom projektet innefattar utveckling av ett ramverk för bedömning av hur vägprojekt påverkar markfunktioner, fältförsök för att kvantifiera påverkan av stockmattor och markskydd på markstress och att förfina en befintlig modell för utvärdering av risker för markpackning. Postdoktoranden kommer att ingå i forskargruppen Markmekanik och jordbearbetning vid SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha mycket goda kunskaper i markvetenskap och ett intresse av att studera mänsklig inverkan på markfunktioner och dokumenterad expertis inom markfysik. Kunskap i markmekanik, särskilt om markpakningsprocessen, är en fördel. Erfarenhet av fältmätningar av markspänning under fordon är en fördel.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att utföra forskning. Kandidaten bör ha goda färdigheter att skriva vetenskapliga artiklar och en bra publikationslista. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) är ett krav. Kunskaper i ett skandinaviskt språk är en fördel. Erfarenhet av handledning av studenter är meriterande.

En doktorsexamen i markvetenskap eller relaterat ämne krävs.

Goda språkkunskaper i engelska, både skrift och muntlig; kunskaper i ett skandinaviskt språk är en fördel.

B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-11-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom kunskapsplattform om näringsämnen i kretslopp

Institutionen för energi och teknik  Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statisti... Visa mer
Institutionen för energi och teknik 
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation. 

Arbetsuppgifter: 
Vi söker en motiverad forskare med ett starkt intresse i VA-system samt återföring av näringsämnen från sådana system till produktiv mark. Den framgångsrika kandidaten kommer att bidra till ett projekt som syftar till att skapa en webbaserad kunskapsplattform som samlar in, strukturerar, och sammanfattar kunskap från både forskning och praktik om återföring av näringsämnen och kol från avlopp till jordbruk. Detta kunskapsområde växer snabbt och det är i nuläget svårt att hitta information och hålla koll på ny kunskap. Arbetet som ska genomföras av den framgångsrika kandidaten kommer bland annat att innefatta: 1) uppdatera och utvidga tidigare litteratursökningar och ta fram en heltäckande sökstrategi för att fånga in nya publikationer i området; 2) extrahera metadata från utvalda forskningsartiklar; och 3) ge stöd till utformning och uppbyggnad av en interaktiv webbplats.

Kvalifikationer: 
Doktorsexamen inom kretsloppsteknik, jordbruk, miljösystemanalys eller nära relaterade områden.

Sökanden bör ha en gedigen bakgrund inom både VA och jordbruk eller nära relaterade områden. Vi förutsätter att sökanden är van vid att ta egna initiativ och har dokumenterat erfarenhet av publicering i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker i första hand en forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga, samt förmåga till självständigt arbete. 

Följande kvalifikationer är ett krav:


• Omfattande kunskap om VA-system, dvs metoder för hantering av avlopp och tillhörande reningsteknik
• Erfarenhet med systematiska litteratursökningar
• Förmåga att på ett effektivt sätt samla in, strukturera, och utvärdera större mängder av data
• Förmåga att organisera sitt arbete och samarbeta med andra på ett effektivt sätt
• Utmärkt skriftlig och muntlig förmåga att kommunicera på engelska
• Analytisk och problemlösande förmåga

Följande kvalifikationer är önskvärda:


• Artistiskt sinne (webbplatsens visuella utformning)
• Programmering (HTML, PHP, CSS) (webbplatsens tekniska utformning)
• Kunskap om databaser ()
• Internationellt nätverk
• Andra språk utöver engelska och svenska

Placering: 
Uppsala

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 5 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
80%

Tillträde:
2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan: 
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 7 juli 2020. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, examensbevis, samt namn på 2 referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i ekosystemekologi

Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i... Visa mer
Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som vill arbeta i vår grupp med projekt om kolinlagring i jordbruksmark och hur utbytet av växthusgaser mellan mark-växt systemet och atmosfären påverkas av olika skötselmetoder.

Kvalifikationer:
Sökande måste ha en doktorsexamen i mark- eller miljövetenskap, ekosystemekologi eller liknande som erhållits inom de senaste tre åren vid ansökan. Sökande måste ha arbetat med kolomsättning och gasflödesmätningar i fält inklusive analys av isotopsignaturer. Kandidaten ska ha goda kunskaper i tolkningen av mekanismer som reglerar utsläpp av växthusgaser från jord till följd av ändrad markvändning eller skötselåtgärder. Dokumenterad erfarenhet av rumslig analys av stora datamängder, behandling av satellitbilder och tidsseriedata förväntas. Avancerade färdigheter med användning av statistiska program (t.ex. R, SAS, SPSS), rumsliga analysprogram (t.ex. ArcGIS) och annan programmeringsprogramvara (t.ex. MATLAB) är meriterande. Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Arbetsuppgifter: Vi söker en person till för att hjälpa till med administr... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person till för att hjälpa till med administration av undervisning och handledning i LCA-projektarbeten, samt delta i forskningsprojekt om jordbrukets klimatpåverkan under hösten 2020.

Kvalifikationer:
Du behöver ha en utbildning som motsvarar en civilingenjörsexamen i till exempel energisystem, miljö- och vattenteknik, etc., eller en master i tex miljö-hållbar utveckling, agroekologi, hållbara livsmedelssystem eller motsvarande. Du behöver också ha kunskap inom livscykelanalys och gärna erfarenhet av att utföra klimatberäkningar på jordbrukssystem. Erfarenhet av någon typ av undervisning är också ett krav, samt god administrativ förmåga. Andra önskvärda egenskaper är kännedom om svenskt jordbruk gärna kött- och mjölkproduktion samt vana av att leda och arbeta i projekt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i mark-växtinteraktioner

Institutionen för mark och miljö söker en forskare inom område mark-växtinteraktioner. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Vi söker en mycket motiverad forskare som bedriver och utvecklar... Visa mer
Institutionen för mark och miljö söker en forskare inom område mark-växtinteraktioner. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad forskare som bedriver och utvecklar forskning om interaktioner mellan växter och markens struktur. Forskningen fokuserar på mekanismer som styr rotutvecklingen och på hur rotsystemen påverkar utvecklingen av markens struktur. Arbetet kommer att kombinera metoder från växt- och markvetenskap. Till exempel kommer kvantifiering av mark- och växtegenskaper med hjälp av bildanalys, kvantifiering av växtfysiologiska processer, analys av rotarkitektur och rotanatomi, samt markmekaniska och markfysikaliska analyser att ingå. Forskaren kommer att ingå i forskargruppen Markmekanik och jordbearbetning vid SLU i Uppsala.

Kvalifikationer:
Kandidaten förväntas ha en multidisciplinär forskarbakgrund med dokumenterad expertis inom agronomi, växtekofysiologi och markvetenskap. Tidigare erfarenheter av fält- och laboratoriemetoder för att studera och kvantifiera rottillväxt, rotarkitektur och rotanatomi, ovanjordisk tillväxt, markmekaniska och markfysikaliska egenskaper, samt kvantifiering av mark- och växtegenskaper med hjälp av bildanalys (röntgentomografi, time-lapse imaging) och   programmeringskunskaper är ett krav. Erfarenhet av metodutveckling för kvantifiering av växt-markinteraktioner är meriterande. Förmågan att arbeta över olika skalor (från labb till fält) är en fördel. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra självständig vetenskaplig forskning och dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel. Kandidaten bör ha goda färdigheter att skriva vetenskapliga artiklar och en stark publiceringslista. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) är ett krav. Erfarenhet av undervisning och handledning av studenter är meriterande.

För att söka tjänsten krävs doktorsexamen i växt- eller markvetenskap med starkt fokus på mark-växt interaktioner.

Eftersom anställningen är en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än fem år.

Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson:
Thomas Keller

Professor, Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning

+46 18 671692

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior Adviser

Institutionen för mark och miljö söker en senior adviser inom område vattenvård. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Arbetet innefattar: • ledningsansvar för projektet: ”Är tillfälligt... Visa mer
Institutionen för mark och miljö söker en senior adviser inom område vattenvård. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.

Arbetsuppgifter:
Arbetet innefattar:


• ledningsansvar för projektet: ”Är tillfälligt anaeroba förhållanden i marken huvudanledningen till stora fosforläckage från åkermark?”
• upplägg, beställning och uppföljning av fältförsök i Västsverige.

Arbetet innebär:


• tillsyn och uppföljning av utlakningsstudier i jordprofiler och fosforns dynamik att kartläggas i laboratoriestudier.
• rapportering nationellt och internationellt. 

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha en doktorsexamen och omfattande erfarenhet gällande ledning av tvärvetenskapliga forskningsprogram inom markvetenskap.

God kännedom om fosfordynamik i mark-ekosystem är ett krav.

Goda kunskaper i engelska och vana av nationell och internationell vetenskaplig publicering.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga i kombination med bra förmåga för självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Omfattning:
20%

Tillträde:
2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-28.

Kontaktperson:
Anke Herrman

Prefekt, Institutionen för Mark och Miljö

018-67 15 61

[email protected]

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom område recirkulering av näringsämnen i stallgödsel

Institutionen mark och miljö Institutionen för mark och miljö söker en forskare inom område recirkulering av näringsämnen i stallgödsel. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Forskningen h... Visa mer
Institutionen mark och miljö
Institutionen för mark och miljö söker en forskare inom område recirkulering av näringsämnen i stallgödsel. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.

Arbetsuppgifter:
Forskningen handlar om organiska gödselmedel med avseende på växtnäringseffektivitet, växtnäringshushållning och minskat växtnäringsläckage.

Arbetsuppgifterna innebär i första hand att starta upp, leda och bedriva forskning inom nya projekt. Den egna forskningen innebär studier i pilot-, lab- och fältskala av stallgödselbaserade produkter och produktblandningar. Undersökningar görs med avseende på fysiska och kemiska egenskaper, omsättning i mark, agronomiska värden och risk för miljöpåverkan.

Arbetet gäller också att söka forskningsmedel och driva utvecklingsarbete för att bygga upp vidare forskningsverksamhet om organiska gödselmedel. Deltagande i undervisning kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:

• Skall ha avlagt doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne.
• Skall ha dokumenterad postdoc eller motsvarande erfarenhet inom relevant ämne.
• Skall ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra självständig forskning och vetenskaplig publicering med hög vetenskaplig kvalitet.
• Skall ha dokumenterad förmåga att erhålla externa medel och erfarenhet som projektledare.

Vi kommer även att fästa stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga, förmåga att ta initiativ, självständighet, samt vid meriter som är särskilt viktiga för den forskning som planeras. Dessa meriter gäller såväl förståelse för företags- och samhällsrelevans av frågeställningar, som de analysmetoder som ska användas. Analysmetoder gäller bland annat karaktärisering av stallgödsel med avseende på fysiska och kemiska egenskaper samt växtnäringsvärde och gasformiga förluster, både i lab- och i fältskala.

Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Körkort för bil är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2020-07-16

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-15.

Kontaktperson:
Helena Aronsson

Universitetslektor, Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

[email protected]

+4618672466

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetslektor inom livsmedelsvetenskap

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för molekylära vetenskaper En anställning som universitetslektor i livsmedelsvetenskap ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. I BioCentrum bedrivs verksamhet inom ämnen som växtbiologi, myk... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för molekylära vetenskaper
En anställning som universitetslektor i livsmedelsvetenskap ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. I BioCentrum bedrivs verksamhet inom ämnen som växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi. BioCentrum inrymmer infrastruktur såsom växtodlingsfaciliteter, utrustning för avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Vid institutionen för molekylära vetenskaper bedrivs forskning, undervisning och miljöövervakning inom områden oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Anställningen ger utrymme för egen forskning och forskningsledning, med stora möjligheter att bli involverad i såväl tillämpade som mer grundläggande projekt inom SLU:s verksamhetsområden, där två prioriterade områden är livsmedlens kvalitet, säkerhet och hälsoaspekter (Hållbar och säker livsmedelsförsörjning), liksom forskning om utveckling och tillämpning av biobaserade material (Biobaserade material). Innovativa tekniker som kan appliceras inom det livsmedelsvetenskapliga området utgör en viktig del av verksamheten.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar livsmedelsvetenskap med inriktning mot livsmedelsteknologi, dvs. hur processning, lagring och distribution påverkar livsmedlets kemiska sammansättning samt dess fysikaliska egenskaper och ätkvalité.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen ska inom ämnet:


• undervisa, samt utveckla och leda undervisning i institutionens olika kurser omfattande både animaliska och vegetabiliska råvaror på grund-, avancerad och forskarnivå
• utveckla och leda framgångsrik forskning
• bidra till utvecklingen av forskarutbildning inom livsmedelsvetenskap, samt handleda doktorander
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• kommunicera om pågående forskning och forskningsresultat
• aktivt söka externa forskningsmedel i konkurrens
• kunna undervisa på svenska inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens kombinerat med omfattande erfarenhet inom ämnet för anställningen
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha goda kunskaper i engelska, liksom erfarenhet av undervisning på engelska
• vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. God kommunikations- och samarbetsförmåga är meriterande, liksom goda kunskaper i svenska.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• publikationer i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrensVid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: 


• erfarenhet av planering, genomförande och examination, samt utvärdering av egen undervisning
• ämnesbredd samt erfarenhet av såväl animaliska som vegetabiliska livsmedel
• erfarenhet av handledning och examination på forskarnivå
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att: 


• utveckla och leda verksamhet och personal vid universitetet
• samverka med det omgivande samhället
• kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Sista ansökningsdatum:
2020-06-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare för projektet ”Extremt väder och resiliens i svenskt jordbruk”

Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet   Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara. Arbetsuppgifter: Den sökande kommer att arbeta med projektets Arbetspaket 1: Utvärdera tidigare, n... Visa mer
Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet  
Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken samt hållbar markanvändning. Majoriteten av institutionens verksamhet och anställda är belägna i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns i Skara.
Arbetsuppgifter:
Den sökande kommer att arbeta med projektets Arbetspaket 1: Utvärdera tidigare, nuvarande och framtida extrema väderhändelser med ett agro-klimatisk perspektiv med hjälp av en rad tidigare, nuvarande och potentiellt framtida klimatdata, för att utveckla förståelse för förekomst, frekvens och intensitet för extremt väder som påverkar svenskt jordbrukets produktionskapacitet.


• Producera tidsserie av agro-klimatiska extrema händelser, med specifik referens till nederbörd (torka, torrperioder, översvämnings-/blöta händelser) och temperaturvariabler 
• Skapa insikter om snara framtida sannolikheter för agro-klimatiska extrema händelser i norra Europa
• Jämföra sannolikhet i extrema väderhändelser med skördeutfall för olika agrara regioner i Sverige
• Föreslå verktyg/tillvägagångssätt för redovisning av extrema väderhändelser i planering för växtodling
• Producera och bidra till vetenskaplig publikation

Kvalifikationer:
Vi söker en ambitiös person i sin begynnande forskarkarriär som vill fortsätta sin akademiska karriär i en internationellt känd forskningsmiljö på SLU, Institutionen för mark och miljö:

Nödvändigt/krav


• Sökande ska ha en doktorsexamen inom hydrologi, mark- och miljövetenskap, agro-meteorologi eller relaterade områden. Kandidaten ska ha visad erfarenhet och intresse  av tillämpad agro-meteorologisk och agrohydrologisk analys för jordbrukslandskap och odlingssystemsystem.
• Färdigheter i programmering (R, Matlab eller liknande) med tillämpning inom på dataanalys, numerisk modellering, RS-GIS, statistisk utvärdering med  tillämpning på jordbrukslandskap krävs.
• Sökanden ska kunna visa på förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsuppgifter och att generera och publicera resultaten i internationella peer-review-tidskrifter.
• Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs.
• Kandidaten måste visa en djupgående förståelse av agrohydrologiska förhållanden i svenska jordbrukssystem och landskap.

Önskvärt/meriterande


• Erfarenhet av att hantera, utvärdera och producera analyser från stora datamängder inom hydrologi, agro-meteorologi, markanvändning/markhantering av jordbrukslandskap i tempererade boreal zoner. Erfarenhet av och kännedom om analys av klimatdata och väder som MESAN-produkten från SMHI eller HARMONIE och MESCAN-produkterna från det europeiska UERRA-projektet, samt kunskap om framtida klimatprojektion över Sverige är en fördel. Kunskap om de statistiska metoder som används inom områdena frekvens- och intensitetsanalys av hydroklimatiska händelser är meriterande.
• Det är en fördel att tala/skriva svenska.

Projektet genomförs inom en forskargrupp och sker i nära samarbete med andra forskare vid institutionen, SLU . Du bör du ha en professionell, oberoende och strukturerad ämbetsstil samt samarbetskompetens.

Detta är en tidig karriärposition för forskare, och vi söker främst en kandidat som avslutat sin postdoc, eller motsvarande, under de senaste 2 åren.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2020-08-01 eller enl överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-21.

Kontaktperson:
Jennie Barron

Professor, Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

[email protected]

+46724351540

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i Ekologi

Institutionen för Ekologi Vid institutionen for ekologi bedrivs forskning för ett uthålligt jord- och skogsbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Förmedlande av våra kunskaper och samverkan med samhället är viktiga aktiviteter. Vi söker en motiverad d... Visa mer
Institutionen för Ekologi
Vid institutionen for ekologi bedrivs forskning för ett uthålligt jord- och skogsbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Förmedlande av våra kunskaper och samverkan med samhället är viktiga aktiviteter.

Vi söker en motiverad disputerad forskare intresserad av att arbeta med växt-pollinatör interaktioner i en studie om hur rödklöverfält påverkar pollinatörsamhällen. Det är ett 4 månader lång anställning och forskaren kommer att arbeta i en stark forskningsmiljö på institutionen för ekologi. 

Arbetsuppgifter:
Förändringen av naturliga habitat till jordbruksmark är en huvudfaktor till habitatförlust och minskad artdiversitet. Jordbrukslandskap är ofta homogena, men de kan producera resurser för artsamhällen i pulser. Rödklöver är en gröda som massblommar sent på säsongen och då uppkommer en resurs för humlor och andra pollinatörer. Liksom i många länder runt om i världen, har även humlor i Sverige minskat. Massblommande grödor som rödklöver kan vara ett sätt att motverka en del av de negativa effekterna av habitatförlust i jordbrukslandskapet. Det finns idag lite kunskap om hur blommande grödor som rödklöver påverkar interaktionerna mellan pollinatörer och växter. Innehavaren av tjänsten kommer att medverka i utvecklingen av forskningsprojekt inom detta område, kommer att vara ansvarig för nätverksanalyser av växt-pollinatör interaktioner, utföra GIS-analyser och skriva vetenskapliga artiklar. 

Kvalifikationer:
Den sökande måste ha en doktorsexamen i biologi eller likvärdigt. Tidigare erfaranhet av arbete med nätverksekologi och studiesystemet är mycket önskvärt. Erfarenhet av arbete med pollinatördata som t ex visitationsobservationer är ett plus. Den sökande måste prata och skriva engelska flytande, vara skicklig i användandet av GIS och R. Personen måste också vara duktig i att självständigt planera, utföra och analysera forskningsarbeten.  

Plats för anställningen:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 4 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100% 

Tillträde:
Enligt överenskommelse, gärna månadsskiftet juli-augusti. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-12.

Ansökan måste innehålla: 

Ansökningsbrev med motivering varför du söker tjänsten och en beskrivning av dina forskningsintressen. Brevet ska också adressera alla nödvändiga och önskvärda kvalifikationer som beskrivs för tjänsten (1-2 sidor)

CV som inkluderar en publikationslista

Två referenser

Doktorsexamensbevis

Fackliga kontakter:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare husdjursvetenskap, 20%

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysio... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Den forskning som är inriktad på mjölkproduktion handlar huvudsakligen om mjölkkor. Vi har särskilt fokus på idisslarnas inverkan på miljön, djurvälfärd och djurhälsa samt skötselsystem. Vårt mål är att bidra med utbildning och framgångsrik forskning inom idisslarnas näringsförsörjning och skötsel som leder till uthållig och lönsam produktion, såväl nationellt som globalt.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som ska arbeta i ett nu pågående projekt, som syftar till att hålla ko och kalv tillsammans i moderna mjölkningssystem. Arbetet omfattar arbetsuppgifter i försök som kräver närvaro på Lövsta Lantbruk. Forskaren kommer även att delta i planering, genomförande och utvärdering av stationsförsök och fältstudier avseende belysning till mjölkkor. Vidare innefattas undervisning i husdjursvetenskap samt handledning av examensarbetare och doktorander. Samverkan med näringen och kommunikation av resultat från båda projekten ingår i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
För att komma ifråga för tjänsten krävs en doktorsexamen i husdjursvetenskap eller motsvarande. Kunskap om validering av sensorer och tolkning av sensordata är ett krav. Tidigare erfarenhet av forskning kring skötsel av mjölkkor är meriterande, likaså tidigare forskning vid annat universitet samt dokumenterad erfarenhet av att söka forskningsmedel. Sökande måste även kunna undervisa och kommunicera med omgivande samhälle på såväl svenska som engelska. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Körkort krävs.

Placering:
Uppsala, Ultuna

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
20%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom konservering och lagring av spannmål

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra tekn... Visa mer
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.Inom enheten Jordbruk och livsmedel arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel. Enheten är en sammanslagning av före detta SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.Placering företrädesvis i Uppsala, kontor finns även i Lund och SkaraEffektivt och hållbart utnyttjande av jordbrukets livsmedelsprodukter och biomassaVill du vara med och bidra i arbetet med Sveriges omställning till framtidens hållbara jordbruk och ett biobaserat samhälle? Jordbrukets grödor och restströmmar har stor potential att bidra till den biobaserade ekonomin men en förutsättning är resurseffektiva hanteringssystem där biomassans kvalitet bibehålls och förlusterna minimeras.Du vill tillsammans med dina kollegor bidra i omställningen till en hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion, där några centrala begrepp är god lönsamhet utan negativ påverkan på miljön, fossilfrihet, god djurvälfärd och arbetsmiljö, cirkulära system och ökad attraktivitet för branschen. Vi driver även frågor kring digitalisering, autonoma maskiner, precisionsjordbruk, teknik för växtskydd mm. Vi arbetar i nära samarbete med bransch, industri och forskningsaktörer över hela världen.RISE Jordbruk och Livsmedel behöver växa i takt med att ny teknik kommer in i jordbruket. Med ett kraftigt varierande klimat i framtiden står jordbruket inför utmaningen att utveckla rationella metoder för att ta hand om de skördade produkterna. Det här är vi, dina nya kollegorNär man frågor dina framtida kolleger vad som motiverar och engagerar, är svaret - utöver naturligtvis ett spännande jobb – ” engagerade kollegor”, ”vi hjälper varandra”, ”vi klarar utmaningarna tillsammans”.Vi jobbar på tvärs i hela RISE och skapar nya samarbeten med syfte att tillsammans hitta nya lösningar till framtidens utmaningar inom jordbruket.Vem är du?Arbetet innebär forsknings- och försöksverksamhet inom området konservering och lagring av spannmål men även av annan biomassa från de areella näringarna. Forskningen fokuserar på att utveckla och utvärdera konserveringsprocesser avseende energieffektivitet, hygienisk och kemisk kvalitet samt minimering av torrsubstansförluster.Önskvärda kvalifikationer:akademisk utbildning, gärna teknikagronom eller civilingenjör med intresse för lantbruksteknik. Avlagd doktorsexamen är en fördel.grundläggande kunskaper om torkningsteorier - främst beträffande konvektionstorkning- samt av mätning och styrning.kännedom om de torktyper som används inom jordbruket.kunskaper om eller intresse av att lära sig mer om mikrobiella och cerealkemiska processer.god samarbetsförmåga.förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.Personliga kvaliteter/kompetenserResultatorienterad; uppmärksammar och tar tag i olösta problemTar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sättProblemlösning; utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problemSamarbete; dela med sig av information och expertis för att uppnå önskade resultatSamarbeta med andra snarare än konkurrera; dela ansvar för mål och hjälpa till på det sätt det behövs för att gruppen ska presteraSjälvinsikt; är medveten om sina styrkor/svagheter samt när hjälp från andra behövs för att få jobbet gjort på ett effektivt sättÄr vi rätt för varandra?Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta i tu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. När du lyckas så bidrar du till en hållbar framtid och till att säkra ett hållbart jordbruk.Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta sektionschef Jørgen Korning 0703136996 eller Nils Jonsson 0706556774.Intervjuer kommer att ske fortlöpande, och tjänsten kan tillsättas så snart en lämplig kandidat har identifierats. Sista ansökningsdag är 15 juni 2019Våra fackliga representanter är: Ulf Nordberg, RISE SACO, 0734018681, och Linda Ikatti, Unionenklubben vid RISE, 010-5165161.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen. Visa mindre

Postdoktor i livscykelanalys av jordbrukets system

Energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system). Arbetsuppgifter: Forskni... Visa mer
Energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system).
Arbetsuppgifter:
Forskningen omfattar att jobba med att utveckla och analysera system för produktion av mat och bioenergi i ett helhets- och livscykelperspektiv. Fokus i arbetet är systemanalys av miljöpåverkan av odlingsystem, särskilt ny teknik för att få ökade skördar. Arbetet utförs i ett nätverk som ger dig möjlighet att jobba med den senaste utvecklingen när det gäller LCA-metodik. Projektet är del i ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt om hur jordbruksmarken kan påverkas för att ge högre skördar med lägre miljöpåverkan, vilket kan ha stor betydelse för övergången från en fossilbränslebaserad ekonomi till en biobaserad ekonomi. Institutionen för energi och teknik vid mark, vatten- och miljöcentrum erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i Sverige när det gäller analys av system för produktion av mat och bioenergi med livscykelanalys (LCA). Ämnesområdet för anställningen omfattar system för produktion av livsmedel och andra nyttigheter från biomassa. Speciellt är fokus på metodutveckling.

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad person med doktorsexamen inom teknologi, speciellt systemanalys av jordbrukssystem. Tidigare erfarenheter inom modellering, programmering, GIS, livscykelanalys är meriterande. Kunskaper i svenska är meriterande, liksom kunskap om svenskt jordbruk. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-01-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare / projektledare inom digitalisering av jordbruket

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra tekn... Visa mer
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.Inom RISE-enheten Jordbruk och livsmedel arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel. Enheten är en sammanslagning av före detta JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och SP Food and Bioscience.Vi söker nu en Forskare/projektledare inom digitalisering av jordbruketPlacering UppsalaDigitalisering av framtidens jordbrukVill du vara med och bidra i arbetet med Sveriges omställning till framtidens hållbara jordbruk? Ditt mål är att tillsammans med dina kollegor bidra till en hållbar livsmedelsproduktion, där några centrala begrepp är god lönsamhet utan negativ påverkan på klimat och miljön, fossilfrihet, god djurvälfärd och arbetsmiljö, cirkulära system och ökad attraktionskraft för branschen. Vi driver även frågor kring digitalisering och autonoma maskiner i jordbruket, precisionsjordbruk, teknik för växtskydd och annan teknik- och metodutveckling. Vi arbetar i nära samarbete med bransch, industri och forskningsaktörer över hela världen.Ett projekt som du kommer att arbeta med är den testbädd för Digitaliserat jordbruk som just nu håller på att byggas upp vid kontoret i Uppsala. I testbädden samlas många olika organisationer kring utveckling av ny teknik för jordbruket kopplat till digitalisering, eldrift och autonom styrning av jordbruksmaskiner.RISE Jordbruk och Livsmedel behöver växa i takt med att ny teknik kommer in i jordbruket. Jordbruket står inför en revolution i och med digitaliseringen som potentiellt är lika stor som mekaniseringen av jordbruket var i mitten av 1900-talet.Det här är vi, dina nya kollegorMålet är att hitta praktiska och ekonomiska lösningar för lantbruket som minimerar påverkan på miljön. Vi arbetar nästan alltid i projektform i nära samarbete med kolleger inom och utanför RISE, ofta i internationella sammanhang.Några nyckelord som kännetecknar arbetet är: göra skillnad för framtidens livsmedelsproduktion, stort engagemang och intresse, samarbete, ny teknik, stor spännvidd och frihet i arbetet med tillämpat arbete och forskning med tydlig koppling mellan teori och praktik.Vem är du?Vi söker dig som har din tyngdpunkt kompetensmässigt i jordbruket, men med en tydlig koppling till teknikutveckling. Du kan också ha erfarenhet eller annan koppling till jordbruk kombinerat med djupare kunskaper i aktuella teknikområden och digitalisering. Vi tror att du är agronom eller civilingenjör eller har motsvarande bakgrund. I RISE finns stor kompetens inom olika teknikområden som är intressanta för jordbruket, men personer som du behövs som länk för att koppla ihop jordbrukets behov med den nya teknikens möjligheter.Kompetensområden som du har något eller några av utöver jordbruk:Automatisering av arbetsmaskiner (robotisering)PrecisionsjordbrukDigitalisering (t ex systemering, dataanalys, IoT, automatisering, programmering, beslutsstöd)Elektrifiering av arbetsmaskinerMekatronikProjektledningBehovsanpassning av ny teknik (hur utformas den för att vara till nytta för användaren)Hur ny teknik påverkar arbetsmiljön i jordbruketEventuellt GIS, Bildanalys, Logistik (Lean, modellering, planeringsverktyg, optimering, resurshantering)Personliga kvaliteter/kompetenserI arbetet kommer du att arbeta i både stora och små projekt, vissa är det andra som är projektledare för och vissa driver du själv. Du ska kunna samarbeta med andra och ta ansvar för att uppnå önskade mål och hjälpa till på det sätt det behövs för att gruppen ska prestera. Du behöver vara drivande och självständigt söka upp nya utmaningar inom arbetet och ibland även hitta finansiering av nya projekt. Du ska kunna snabbt ta in ny kunskap och erfarenhet för att lösa problem. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.Är vi rätt för varandra? Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta i tu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. När du lyckas så bidrar du till en hållbar framtid och till att säkra ett hållbart jordbruk.Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Jonas Engström 070515 56 77 eller sektionschef Jørgen Korning 0703136996.Intervjuer kommer att ske fortlöpande, och tjänsten kan tillsättas så snart en lämplig kandidat har identifierats. Sista ansökningsdag är 15 juni 2019Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen.Forskare, projektledare, digitalisering, jordbruk, livsmedel, civilingenjör, teknik, agronom, RISE Visa mindre