Lediga jobb Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Se alla lediga jobb från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Research assistant - Environmental nucleic acid extraction and analysis

Nytt
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment. 
Duties:
We are looking for research assistant with a solid molecular biology and/or microbiology laboratory background for processing and analyzing a large number of environmental samples from various aquatic systems. The work will involve RNA and DNA extractions from samples, analysis and quality control of nucleic acids for sequencing, PCR amplification and preparation of the same samples for barcoded Illumina sequencing or genotyping. The person we hire is also expected to contribute to organizing and running the Functional Microbial Ecology Lab.

Qualifications:
The successful candidate must have a university degree in the broader field of biosciences and extensive laboratory experience relevant for the tasks to be carried out. Previous experience extracting DNA and RNA from challenging low-input samples and amplicon-based analyses are considered merits. We want a candidate who can work independently and in a structured manner, with attention to detail and proper written documentation. The working language in the group is English and the candidate must have a good ability to communicate in English both in writing and orally. 

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
January 2022

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-15, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent - Extraktion och analys av nukleinsyror från miljöprov

Nytt
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. 
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent med gedigen laborativ bakgrund inom molekylärbiologi och/eller mikrobiologi för att med molekylära metoder analysera stora provserier från olika akvatiska ekosystem. I arbetsuppgifterna ingår extraktion av RNA och DNA från miljöprover, analys och kvalitetskontroll av dessa prover för efterföljande sekvensering samt PCR och upprening för amplikon-baserad analys av mikrobiella samhällen. I tjänsten ingår även att bidra till organisation och drift av vårt molekylärbiologiska laboratorium. 

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha en universitetsexamen inom biovetenskap eller närbesläktat ämnesområde och måste ha betydande laborativ erfarenhet av relevans för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Tidigare arbete med DNA och RNA extraktioner från utmanande miljöprov med små provmängder och amplikon/PCR-baserade metoder är meriterande. Vi lägger stor vikt vid att sökanden har förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant med erforderlig dokumentation av det laborativa arbetet. Arbetsspråket i forskargruppen är engelska och tjänsten förutsätter god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoc: Future forest use, biodiversity & climate

ArtDatabanken SLU Swedish Species Information Centre is a national centre for species and habitats. We contribute to a sustainable management of the natural resources by collecting, analyzing and make data available, and by describing and presenting facts about biodiversity. We interact nationally and internationally, with a conservation benefit in focus. Now we recruit a person who will optimize future forestry and conservation for sustainable and multifu... Visa mer
ArtDatabanken
SLU Swedish Species Information Centre is a national centre for species and habitats. We contribute to a sustainable management of the natural resources by collecting, analyzing and make data available, and by describing and presenting facts about biodiversity. We interact nationally and internationally, with a conservation benefit in focus. Now we recruit a person who will optimize future forestry and conservation for sustainable and multifunctional use of the forest biomass.

Duties:
You will optimize forestry, conservation and wood use to reach objectives on future revenue, biodiversity, ecosystem services and climate. Available are tools/models to simulate future forestry, species distribution and richness, ecosystem services, and climate, the latter based on Life Cycle Assessment (LCA). An integrated system is built that will allow identifying/optimizing synergies, tradeoffs and compromises in the use of forests to reach objectives for the future. Stakeholders will participate in formulating the objectives, which will account for global, EU and national strategies and policies. The work is mainly funded by the starting ForestValue project SustMultBiomass (forestvalue.org/joint-call-2021), but will also be linked to other the ongoing projects with partners across Europe.

Qualifications:
Applicants must hold a doctoral degree in ecology, forestry, environmental science or equivalent. Required is earlier research on modelling/simulating forestry, biodiversity, ecosystem services or forest-climate interactions. Good knowledge of R or Python programming is meriting. Priority will be given to applicants who have completed their PhD within three years before the application deadline. This time span is however not a requirement - we are seeking a highly motivated person who is keen to contribute to this expanding, multidisciplinary research field.

In the research collaboration at SLU Swedish Species Information Centre we interact in English. SLU Swedish Species Information Centre in general is, however, a largely Swedish-speaking workplace and collaboration with Swedish authorities and other Swedish actors takes place mainly in Swedish in speech and writing. SLU offers courses in Swedish at different levels.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2022-01-09, use the button below

Specific documents attached: CV including list of publications, maximum five papers, a description of earlier research (maximum two pages), of current research interest and the research that you would like to conduct within the position (maximum two pages), name and address to at least two reference persons. We may ask you to send you PhD thesis at a later stage.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor: Framtida skogsbruk, biodiversitet & klimat

SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Nu rekryterar vi en person som kommer att optimera framtida skogsbruk och naturvård för en uthållig och multifunktionell anv... Visa mer
SLU Artdatabanken
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Nu rekryterar vi en person som kommer att optimera framtida skogsbruk och naturvård för en uthållig och multifunktionell användning av skogens biomassa.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att optimera skogsbruk, naturvård och användningen av vedbiomassan för att nå mål om framtida vinst, biodiversitet, ekosystemtjänster och klimat. Vi har verktyg för att simulera framtida skogsbruk, utbredning av arter och biodiversitet, ekosystemtjänster och klimat, det senare baserat på livscykelanalys. Vi bygger ett integrerat modellsystem som möjliggör att identifiera/optimera synergier, avvägningar, och kompromisser i användningen av skogen för att nå mål för framtiden. Avnämare bidrar till att formulera målen, som kommer att ta hänsyn till globala, EU och nationella strategier och policy. Arbetet finansieras främst av uppstartande ForestValue-projektet SustMultBiomass (forestvalue.org/joint-call-2021), men kommer också att vara kopplat till andra pågående projekt med partners i Europa.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i ekologi, skogsbruksplanering, miljövetenskap eller motsvarande. Tidigare forskning om modellering/simulering av skogsbruk, biodiversitet, ekosystemtjänster eller interaktioner mellan skog och klimat krävs. Vidare är god kunskap R- eller Python-programmering meriterande. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt sin doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Tidsbegränsningen är dock inget krav – vi söker en högmotiverad person som vill bidra till detta expanderande, multidisciplinära forskningsfält.

Forskningssamarbetet inom SLU Artdatabanken sker på engelska. SLU Artdatabanken i övrigt är dock en i stort sett svenskspråkig arbetsplats och samverkan med svenska myndigheter och andra svenska aktörer sker i huvudsak på svenska i tal och skrift. SLU erbjuder kurser i svenska på olika nivåer.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2022-01-09.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, maximalt fem uppsatser, en
beskrivning av tidigare forskning (max två sidor), av nuvarande forskningsintresse samt forskningen som du
skulle vilja utföra inom tjänsten (max två sidor), namn och adress till åtminstone två referenspersoner. Vi
kan be dig skicka din doktorsavhandling i senare skede.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i veterinärmedicinsk immunologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) BVF är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena; patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet och epizootiologi. Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är att driva och utveckla experimentell verksamheten inom veterinärmedicins... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
BVF är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena; patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet och epizootiologi.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är att driva och utveckla experimentell verksamheten inom veterinärmedicinsk immunologi inriktad på utvärdering av olika vaccinformuleringar. Arbetet kommer till största delen att ske inom ramen för ett pågående projekt med syfte att utveckla ett vaccin mot hästens stora blodmask. Arbetsuppgifterna innebär därför både parasitologiskt, immunologiskt och cellbiologiskt utvecklingsarbete. Arbetet kommer att omfatta provinsamling, laboratoriearbete, analys av data, sammanställning och förmedling av resultat.

Kvalifikationer:
Du ska ha relevant mikrobiologisk grundutbildning, gärna med inriktining på djur och vara disputerad inom ämnet immunologi. Du bör även ha erfarenhet av immunologiska och molekylärbiologiska tekniker såsom framrening och odling av lymfoida celler, flödescytometriska analyser, ELISA samt qPCR. Erfarenhet från etablering av organoider är speciellt värdefullt. Vi kommer fästa stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga såväl som förmåga till självständigt arbete. Arbetet kräver goda kunskaper att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. 

I ansökan skall ingå CV, publikationslista och kopia på examensbevis. En kort beskrivning (max 1 sida) av tidigare aktiviteter som är relevanta för tjänsten bör bifogas.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktor inom BICEPS projektet

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet ä... Visa mer
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Bedriva forskning om interaktioner mellan kväveomsättning  och biokoltillsats inom ramen för BICEPS projektets fältförsök i Kenya och Sydafrika.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i relevant ämne baserad på forskning i markbiologi eller mikrobiologisk ekologi med fokus på mark/växtinteraktioner och kväveomsättning i mark. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är en merit. Den sökande ska självständigt kunna bedriva forskning och publicera resultaten vetenskapligt. I arbetsuppgifterna ingår längre perioder av fältarbete i Kenya och Sydafrika. 

Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.

Postdoktor är en karriärutvecklande anställning för en junior forskare så vi söker en kandidat som avlagt doktorsexamen för högst för tre år sedan. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Post-doc within the BICEPS project

The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sus... Visa mer
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, national environmental objectives and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities are located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Duties:
Conduct research on the interaction between N cycling and the use of biochar within the field experimental work of the BICEPS project in Kenya and South Africa.

Qualifications:
PhD exam in a relevant topic based on research in soil biology or microbial ecology focusing on plant-soil interactions and nitrogen dynamics in soils. Experience in molecular biology methods is a merit. The applicant should have a documented capability to carry out independent research and authoring scientific publications. Extended periods of fieldwork in Kenya and South Africa is part of the job.

Postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, so we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at the most.

Excellent communication skills in oral and written English are expected.
Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-03-01 or upon agreement

Application:
We welcome your application no later than 2022-01-15, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Agrarhistoriker inom mjölkproduktion

SLU Future Food Vid SLU finns fyra framtidsorienterade forskningsplattformar varav SLU Future Food är en. Framtidplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. SLU-Future Food arbetar för att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelsystem. Med livsmedelssystemet avser vi hela systemet från jord och bord samt det ci... Visa mer
SLU Future Food
Vid SLU finns fyra framtidsorienterade forskningsplattformar varav SLU Future Food är en. Framtidplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. SLU-Future Food arbetar för att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelsystem. Med livsmedelssystemet avser vi hela systemet från jord och bord samt det cirkulära återbruket och alla faktorer som påverkar systemet. 
Arbetsuppgifter:
Att ansvara för genomförandet av den agrarhistoriska delen (WP1) i ett pågående forskningsprojekt, Learning from the past – opportunities for a sustainable future: indicators and scenarios for Swedish dairy, som finansieras gemensamt av Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU Future Food. I den agrarhistoriska delen av projektet ingår att identifiera och analysera förändringar inom svensk mjölkproduktion under tiden 1990-2020, liksom konsekvenser av dessa med avseende på bland annat strukturförändringar, regelverk, teknik, sociala förhållanden och framtida hållbarhet. Projektet är tvärvetenskapligt och innebär tät samverkan med forskare inom husdjurs- och miljövetenskapliga discipliner.

Tjänsten är placerad vid SLU Future Food, men arbetet genomförs helt inom ramen för sagda forskningsprojekt.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha initierade kunskaper om utvecklingen inom svensk mjölkproduktion under 1900-talet, belagda genom internationella vetenskapliga publikationer, liksom förmåga att identifiera och analysera svensk mjölkproduktion 1990-2020 ur agrarhistoriskt perspektiv med avseende på praktisk mjölkproduktion, strukturförändringar, regelverk, teknik, sociala förhållanden och framtida hållbarhet.  

Sökande ska ha intresse för och kompetens i tvärvetenskaplig forskning, vilket i det aktuella projektet innebär samverkan med husdjurs- och miljövetenskapliga discipliner.

Sökande ska ha minst doktorsexamen, docentkompetens är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning januari-augusti 2022.

Omfattning:
25%

Tillträde:
januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskarstuderande (licentiat) i anestesi på gnagare

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursrepr... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Avdelningen för komparativ medicin och fysiologi på Institutionen bedriver forskning och undervisning relaterad till användning av djur i forskning. Vi söker nu en forskarstuderande med inriktning mot Åtgärder som kan minska stress vid induktion med gasanestesi på mus och råtta

Innehållsbeskrivning:
Användning av möss och råttor i biomedicinsk forskning bidrar till ökad kunskap om biologiska och medicinska processer, med syfte att förbättra djurs och människors hälsa. Genom att förbättra forskningsmetoder kan stressen för djuren minska och forskningskvaliteten öka.

Inför experimentell kirurgi sövs möss och råttor ofta med gas i en plexiglaskammare.  Projektets mål är att kartlägga faktorer som kan påverka den stress som orsakas genom induktionsförfarandet. Vidare är målet att utvärdera om premedicinering kan minska stressen och de neurokemiska förändringar som inhalationsanestesi orsakar. På större djur har premedicinering visats reducera stress, minska biverkningar av anestesi och ge ett lugnare uppvaknande.

Projektet, som kommer att utföras på SLU och Uppsala Universitet, har stöd från Vetenskapsrådet och leder till en licentiatexamen. I tjänsten ingår forskarutbildningskurser i etik vid användning av djur i forskning, pedagogik, vetenskapligt skrivande och publicering. Vidare ingår att undervisa på SLUs utbildningar i försöksdjursvetenskap. Sysselsättningsgraden är 70 % under 3 år och kan kombineras med annan tjänst. 

Kvalifikationer:
Vi söker en legitimerad veterinär med klinisk erfarenhet som är intresserad av anestesi och försöksdjursmedicin. Projektet kan utgöra del av en europeisk specialistutbidlning i försöksdjursmedicin om den kombineras med kliniskt arbete som försöksdjursveterinär. Meriterande är erfarenhet av gnagare, anestesi och biomedicinsk forskning. Vid urvalet läggs stor vikt vid personliga egenskaper som t ex noggrannhet, god målorienteringsförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och samarbetsförmåga. 

Försörjningsform:
Anställning som doktorand för en licentiatexamen under 3 år på en aktivitetsgrad av 70% (motsvarande två års heltidsstudier).

Tillträde:
Vårterminen 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-18.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Vikarie - Projektkoordinator

Vikarie - Projektkoordinator Akademikonferens är SLU:s, Uppsala universitets och Karolinska Institutets organisation för strategiskt och operativt stöd vid möten och evenemang. Vår uppgift är att stärka universitetens varumärke och sätta fokus på forskningen genom professionellt genomförda och framgångsrika möten. Vi söker aktivt upp möjligheter till värdskap för nya kongresser och konferenser och stödjer den som vill ta egna initiativ. Vi är idag 16 meda... Visa mer
Vikarie - Projektkoordinator

Akademikonferens är SLU:s, Uppsala universitets och Karolinska Institutets organisation för strategiskt och operativt stöd vid möten och evenemang. Vår uppgift är att stärka universitetens varumärke och sätta fokus på forskningen genom professionellt genomförda och framgångsrika möten. Vi söker aktivt upp möjligheter till värdskap för nya kongresser och konferenser och stödjer den som vill ta egna initiativ. Vi är idag 16 medarbetare och våra projektteam genomför ca 100 evenemang per år.

Vi söker en projektkoordinator på vikariat t.o.m. juli 2022 med möjlighet till förlängning på heltid med anställning vid SLU på avdelningen för kommunikation med placering vid Akademikonferens.

Du ansvarar för deltagaradministrationen i vårt webbaserade system. Du kommunicerar med deltagare och sammanställer bokningar och beställningar till våra leverantörer och förbereder konferensmaterial. Under konferenserna arbetar du i sekretariatet och svarar för service till deltagare och medverkande. Du samarbetar med våra projektledare och är med i många projekt parallellt. Vidare sammanställer du rapporter och deltar i möten och vår utveckling tillsammans med övriga medarbetare. Vi arbetar i kvalitetssäkrande processer.

Konferenserna genomförs i olika lokaler och på olika orter i Sverige, med tyngdpunkt i Uppsala och Stockholm. Det dagliga arbetet sker på vårt kontor i Uppsala.

Vi söker dig som har några års erfarenhet av administrativt arbete med större konferenser/evenemang. Erfarenhet från genomförande av vetenskapliga kongresser är meriterande.

Du är en god administratör med utbildning inom konferens, turism, hotell, besöksnäring eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas i rollen som projektkoordinator är det viktigt att du är väl insatt och trivs med arbetet i de senaste tekniska lösningarna för möteskommunikation. Dokumenterat goda kunskaper i Office-paketet och erfarenhet av ett komplext webbaserat deltagaradministrativt system är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

Som person är du handlingskraftig och noggrann. Du arbetar effektivt och målmedvetet och har genuin känsla för service och kundrelationer. Du trivs att arbeta i team, med varierande uppgifter i ett högt tempo. Du talar och skriver såväl svenska som engelska flytande, ytterligare språkkunskaper är meriterande. Arbetet kan innebära möten och evenemang under kvällstid eller helger.

B körkort är ett krav.

Anställningsform: Vikariat

Omfattning: 100%

Tillträde: snarast enligt ö.k.

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef  Tia Eriksson, tel. 018-67 10 66 e-post; [email protected]  

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2021.Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Postdoktortjänst

Ansök    Nov 24    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för växtproduktionsekologi   Institutionen för växtproduktionsekologi är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Forskningen vid institutionen har en stark fokus på växt- och skogsproduktion och ekologisk hållbarhet, särskilt med hänsyn till samspel mellan växt och miljö. Ekologicentrum erbjuder en inspirerande forskningsmiljö, med forskare med mycket varierande och kompletterande expertis, som bed... Visa mer
Institutionen för växtproduktionsekologi
 
Institutionen för växtproduktionsekologi är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Forskningen vid institutionen har en stark fokus på växt- och skogsproduktion och ekologisk hållbarhet, särskilt med hänsyn till samspel mellan växt och miljö. Ekologicentrum erbjuder en inspirerande forskningsmiljö, med forskare med mycket varierande och kompletterande expertis, som bedriver forskning för hållbart jord- och skogsbruk och naturvård. Placeringen av tjänsten i Uppsala möjliggör dessutom samarbete med forskare vid Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och KTH.

Samhället behöver säkerställa ökat biomassauttag och ekosystemtjänster från brukade ekosystem, till exempel skogar, samtidigt måste de negativa miljö- och klimateffekter minska. I utvecklingen av brukade ekosystem som är hållbara på sikt och robusta mot klimatförändringar måste hänsyn tas till olika miljö- och teknikbegränsningar samt eventuella dilemman (”tradeoffs”) som kan uppstå när kontrasterande behov ska uppfyllas, utan också till hur dessa ekosystem påverkar och påverkas av de mänskliga samhällena som de samspelar med. Detta kan endast uppnås genom att undersöka samevolutionen mellan mänskliga samhällen och de brukade ekosystemen som de lever i, inklusive förändringarna i lokalsamhällenas förväntningar, som i sin tur är ett resultat av tidigare erfarenheter, klimatförhållanden och tillgängliga resurser. Matematiska modeller baserade på ekologiska och fysiologiska mekanismer och som tar hänsyn av skötselstrategier under osäkerhet är kraftfulla verktyg för att undersöka hur framtida klimatförhållanden kan påverka skogsbruksekosystem och lokalsamhällen. Med hjälp av lämpliga data, som till stor del redan finns tillgängligt, kan dessa modeller ge insikter om utveckling av anpassningsstrategier för klimatförändringar.

Vi söker en postdoktor som vill arbeta med modellering av samspelen mellan mänskliga samhällen och de brukade ekosystem de lever i, och i skärningspunkten mellan hydrologi, växtfysiologi, ekologi och samhällsvetenskap. Tjänsten kopplas till projektet “Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsbruket i framtida klimat” – ett samarbete mellan SLU och LUKE i Finland. Boreala skogar värms upp ungefär dubbelt så snabbt som andra områden i världen och drabbas oftare av tork- och värmestress. I projektet ska matematiska modeller användas för att undersöka viktiga mekanismer som ligger bakom klimatförändringars effekter på boreala skogar och val av skötselstrategier under osäkerhet för anpassning av boreala skogar till framtida klimat utvärderas.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn skall utveckla, utvärdera och tillämpa processbaserade modeller och stokastiska metoder för bedömning av samspelen mellan växter och miljö i brukade ekosystem. Det finns viss flexibilitet i forskningsuppgifterna och metodvalen, men arbetet kommer att omfatta utveckling av nya processbaserade matematiska modeller, användning av befintliga modeller, och analyser av data. Du förväntas delta aktivt i utvecklingen av projektet samt skriva och publicera vetenskapligt i samarbete med den övriga forskargruppen. Postdoktorn kommer att sambarbeta med världsledande internationella forskargrupper som arbetar med växter och skog i olika perspektiv, och med en omfattande empirisk och teoretisk expertis (https://www.slu.se/en/ew-cv/giulia-vico/, https://www.luke.fi/en/personnel/samuli-launiainen/). Detta är en möjlighet att främja dina modelleringsfärdigheter, utveckla ditt forskningsnätverk och få erfarenhet av att skriva ansökningar.

Kvalifikationer

Vi söker motiverade kandidater som aktivt driver en akademisk karriär, med ett stort intresse för utveckling och användning av matematiska modeller som beskriver samspel mellan växt och miljö. De sökande ska ha en doktorsexamen i någon kvantitativ disciplin, som hydrologi, geo- och miljövetenskaper, ekologi, växtbiologi, matematik, fysik, social-ekologiska system, eller andra närliggande ämnen. Tidigare erfarenhet av modellutveckling (förutom modellanvändning) krävs. Dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att skapa och publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter krävs. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska (både tal och skrift) krävs. Sökandena bör ha dokumenterad forskningserfarenhet och intresse för modeller som länkar till växter, ekosystem och miljöförhållanden; samt starka färdigheter i databehandling och kodning (MatLab, R, Python, Fortran, C, NetLogo eller annat programmeringsspråk för dataanalys och modellering). Erfarenhet av att modellera socio-ekologiska eller socio-hydrologiska system är meriterande.

Anställningsform

Postdoktorala forskare. Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2022-01-07.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: i) en beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max 6000 tecken); ii) en meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista, indelad i vetenskapligt granskade och ej granskade artiklar; iii) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner; och iv) kopior av relevanta intyg. Beskrivningen ska särskilt belysa dina nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten. Beskriv också vad du anser är de mest relevanta kunskapsluckorna inom området i projektbeskrivningen ovan, vilka metoder man kan använda för att arbeta med dem, och hur dessa metoder relaterar till dina exepertkunskaper.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoc position

Ansök    Nov 24    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Crop Production Ecology The position is based at the Department of Crop Production Ecology, part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The research conducted within the department generally aims at improving crop and forest productivity and sustainability, considering the interactions with the surrounding environment. The Ecology Center offers a stimulating research environment, in... Visa mer
Department of Crop Production Ecology
The position is based at the Department of Crop Production Ecology, part of the Ecology Centre at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden. The research conducted within the department generally aims at improving crop and forest productivity and sustainability, considering the interactions with the surrounding environment. The Ecology Center offers a stimulating research environment, involving scientists with very diverse and complementary expertise, aiming at sustainable agriculture, forest production and biological conservation. Furthermore, the location in Uppsala allows opportunities for collaborations with researchers at Uppsala University, Stockholm University, and KTH.
Societies need to obtain biomass and ecosystem services from managed ecosystems, like forests, while minimizing the negative environmental and climate impacts. Identifying management solutions that are sustainable in the long term and robust to changes in climate requires considering environmental and technological limits, and the tradeoffs implicit in contrasting needs, but also how these aspects impact and are impacted by societies. This can be achieved only by capturing the co-evolution of societies and managed ecosystems, thereby accounting for change in decision makers’ preferences, due to previous experiences, climatic conditions, and available resources. Mathematical models based on ecological and physiological mechanisms, and accounting for management decision under uncertainty, allow exploring how future climatic conditions can affect forests and societies. In combination with extensive available data, these models can offer insights on climate change adaptation strategies.

We seek a highly motivated postdoc to work on modelling the co-evolution of societies and managed ecosystems, at the intersection of hydrology, plant ecophysiology and ecology, and social sciences. The position will be associated to the project “Innovative modelling approaches for the identification of boreal forest management strategies under a changing climate” – a collaboration between the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the Natural Resources Institute (LUKE) in Finland. Boreal forests are warming twice as fast as the rest of the planet and increasingly prone to drought and heat stress. Exploiting mathematical models jointly with multi-scale data, the project aims at identifying the key mechanisms behind boreal forest response to climate change and management decisions under uncertainty, to prepare boreal forests and forestry for future climates.

Duties:
The postdoctoral researcher will develop, evaluate, and apply mechanistic models and stochastic methods for the assessment of the interactions between plants, the environment and societies in managed ecosystems. While there is some flexibility in the research tasks and approaches, the work will include development of novel process-based mathematical models, use of existing ones, and collation and analyses of data. The postdoctoral fellow is expected to take active part to develop the projects and to write and publish science in collaboration with the research team. The successful candidate will enter world leading, international research teams working with both crops and forest systems, with an outstanding publication record and extensive empirical and theoretical expertise (https://www.slu.se/en/ew-cv/giulia-vico/, https://www.luke.fi/en/personnel/samuli-launiainen/). This is a great opportunity to further your modelling skills, develop your research network, and gain experience in proposal writing.

Qualifications:
We are looking for highly motivated candidates who are actively pursuing an academic career, with an interest in the development and use of mathematical models to describe the interactions among plants, the environment, and societies. Applicants should have a PhD in quantitative disciplines, such as plant biology, ecology, hydrology, earth and environmental sciences, applied mathematics or physics, social-ecological systems, or related fields. Previous experience in model development (i.e., beyond the use of existing models) is required. The applicants shall also have a demonstrated ability to independently initiate, conduct, and complete research projects, and to publish the findings in international peer-reviewed journals. Excellent communication skills in English (both written and oral) are required. The applicants are expected to have documented research experience with models coupling plants, ecosystems, and environmental conditions, including strong quantitative and programming skills (in MatLab, R, Python, C, Fortran, NetLogo, or other programming languages for data analysis and model implementation). Experience in socio-ecological or socio-hydrological models, e.g. agent based models, is a merit.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
Full time two year, time-limited position as postdoctoral researcher.

Extent:
100%.

Starting date:
By agreement

Application:
We welcome your application no later than January 7th, 2022. Please use the application button below. Applications received via email will not be considered.

The application must be written in English and contain: i) a statement of scientific interests and motivation for applying to this position (max 6000 characters including spaces); ii) Curriculum Vitae including a complete publication list, separating peer-reviewed papers from other publications; iii) contact information of at least two reference persons; iv) copies of previous university degrees and transcripts of academic records. The statement should highlight current research interests, expertise, and other activities of relevance for the advertised position. In this statement, the applicant is encouraged to also discuss what, in their opinion, the key knowledge gaps are within the project topic described in this advertisement and propose approaches to fill these knowledge gaps. It should be clarified how these approaches are related to the applicant’s expertise.

Academic union representatives: 
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Leg. djursjukskötare till nattjänstgöring vid smådjurskliniken

Är du en nattuggla som trivs med varierande arbetsuppgifter där inte ett arbetspass är det andra likt? Är du en god lagspelare som även är bekväm med att arbeta självständigt? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällska... Visa mer
Är du en nattuggla som trivs med varierande arbetsuppgifter där inte ett arbetspass är det andra likt? Är du en god lagspelare som även är bekväm med att arbeta självständigt? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som djursjukskötare nattetid kommer du att arbeta i team med veterinär och djurvårdare på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Tillsammans ansvarar ni för inneliggande patienter på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning samt för att ta emot patienter via akutmottagningen. Din kompetensutveckling är vår framtid, det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer samarbeta med kunniga kollegor. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat med komplexa fall och med tillgång till modern utrustning.

På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Tjänstgöringen är förlagd nattetid inklusive helgtjänstgöring enligt schema. Vi är måna om vår personals välmående och för att säkerställa en adekvat återhämtning är vårt nattschema baserat på 80 procents tjänstgöring.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är leg. djursjukskötare med flerårig narkosvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på djursjukhus. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
80%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2022-01-02.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Butikssäljare/receptionist till smådjurskliniken

Har du tidigare erfarenhet av butiksarbete och vill vara med och driva vår välsorterade foderbutik? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmä... Visa mer
Har du tidigare erfarenhet av butiksarbete och vill vara med och driva vår välsorterade foderbutik? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som butikssäljare i foderbutiken är du delaktig i allt från beställningar och uppackning till direkt kundkontakt. Du kommer att vara ett stöd för våra veterinärer och djurägare gällande foder rådgivning. Du kommer att ingå i vår kundservisgrupp och även var behjälplig i vår reception.

På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar och helger enligt schema.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är djurvårdare och har erfarenhet av butiksarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i djurfackhandel. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och leverantörer behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat ca 18 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2021-12-12.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i hästmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursrepr... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt i hästmedicin.

Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom ämnet hästmedicin. Även administrativa uppgifter såsom kursledarskap och institutionellt arbete kan förekomma. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS. Som klinisk lärare ingår du i den arbetsgrupp som bemannar internmedicinavdelningen på hästklinikens vårdavdelning vid UDS och du undervisar samtidigt veterinärstudenter. Viss del av tjänsten kan vara förlagd till UDS (huvudman) och jourtjänstgöring kan då förekomma.

Kvalifikationer:
Vi söker en person som är genuint intresserad av internmedicin för häst och som vill vidareutveckla sin kliniska kompetens inom ämnet under handledning. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska vara intresserad av att utbilda veterinärstudenter och att delta i kliniska forskningsprojekt inom ämnet. Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Utbildning i pedagogik samt erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor på gymnasie- eller högskolenivå är meriterande. Likaledes är erfarenhet av kliniskt arbete med häst meriterande. God samarbetsförmåga, flexibilitet, hög motivation och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor samt vilken utvecklingspotential den sökande har inom ämnet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i smådjurskirurgi

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en univer... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Vi är nu i behov av förstärkt lärarkapacitet inom grundutbildningen i smådjurskirurgi och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi. I arbetet ingår läraruppgifter, såsom undervisning av veterinärstudenter vid praktiska övningar, seminarier, föreläsningar, praktisk-klinisk undervisning vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), samt examination. Även vissa administrativa uppgifter knutna till undervisningen kan förekomma.

Du förväntas sätta dig in i grundläggande kirurgiska principer för att kunna arbeta och undervisa utifrån ett evidensbaserat synsätt. Du ser också fram emot att få guida och stötta studenter i deras första, grundläggande kontakt med ämnet och fungera som förebild för dessa blivande kolleger.

Tjänstgöring vid Smådjurskliniken, UDS, med de för en klinikveterinär normalt förekommande uppgifterna, inklusive jourtjänstgöring kan förekomma. Denna del av tjänstgöringen kan alltså inkludera arbete på kvällar, nätter och helger.

Arbetsuppgifterna ger rika tillfällen till att fördjupa sig i smådjurskirurgi både praktiskt och teoretiskt.

Kvalifikationer:
Vi söker en erfaren smådjurskirurg; erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska också vara intresserad av egen vidareutbildning både inom ämnet och som lärare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat t o m 2022-06-30, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
80 % eller efter ök.

Tillträde:
2022-01-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Djursjukskötare och djurvårdare, sommarvikariat till smådjurskliniken

Vill du tillbringa sommaren på Sveriges enda universitetsdjursjukhus tillsammans med fantastiska kollegor? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap til... Visa mer
Vill du tillbringa sommaren på Sveriges enda universitetsdjursjukhus tillsammans med fantastiska kollegor? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som sommarvikarie på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Vi erbjuder dig möjlighet att utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö och du kommer samarbeta med kunniga kollegor. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat med komplexa fall och ha tillgång till modern utrustning.

Kvalifikationer:
Du är djurvårdare nivå 2 alt. 3, leg. djursjukskötare eller tf. djursjukskötare. Erfarenhet av arbete på djursjukhus är meriterande. Du utrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. 

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du positiv, driven, initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Sommarvikariat 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-10

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom smådjursmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Inom ämnet internmedicin, smådjur, bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslagen hund oc... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Inom ämnet internmedicin, smådjur, bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslagen hund och katt. Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom internmedicin, smådjur särskilt medicinska utredningar och behandlingar. Vidare kommer kliniskt arbete samt eventuellt utbildningsadministration (t ex kursledning) och institutionellt arbeet att ingå i anställningen liksom eventuellt deltagande inom forskningsprojekt inom ämnesområdet. Det kliniska arbetet sker i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har veterinärexamen med intresse och klinisk erfarenhet av smådjurssjukvård, särskilt inom internmedicin. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Vikt kommer att fästas vid dokumenterad klinisk erfarenhet, framför allt inom smådjursmedicin.

Pedagogisk skicklighet, erfarenhet och intresse av undervisning, forskningserfarenhet samt internationell och/eller nationell specialistkompetens inom ämnesområdet eller närliggande område är meriterande.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100% av heltidstjänst

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Researcher Integrated Monitoring

Ansök    Nov 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment The department (https://www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) works with applied environmental research and environmental assessment with a national responsibility for monitoring the environmental condition of lakes and watercourses. The research focuses on aquatic ecology and biodiversity, geochemical and hydrological processes, as well as environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. Th... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The department (https://www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) works with applied environmental research and environmental assessment with a national responsibility for monitoring the environmental condition of lakes and watercourses. The research focuses on aquatic ecology and biodiversity, geochemical and hydrological processes, as well as environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has about 130 employees, half of whom are researchers/doctoral students and half are technical staff, and is part of SLU's Soil, Water and Environment cluster on Campus Ultuna in Uppsala, Sweden.
Duties:
The position is primarily focused on leading and running the scientific and administrative work within the international monitoring program Integrated Monitoring, under the UN Air Convention. This includes scientific evaluations of environmental monitoring data and various forms of international reporting. The position also includes some vegetation inventory and database management. In addition, the successful applicant will contribute to the department's teaching and supervision of BSc/MSc theses. The researcher is also expected to apply for research grants and to communicate research results.

Qualifications:
Doctoral degree in plant ecology or equivalent, with good knowledge of vascular plants and vegetation inventories. The applicant must have experience in environmental monitoring and analysis of vegetation, preferably within the framework of the UN Air Convention and the European LTER network. Good knowledge of applied statistics, programming in R and experience of managing databases are advantageous. The work requires a very good ability to express oneself orally and in writing in both English and Swedish.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment. SLU may apply probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
2022-01-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-03, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskare inom antibiotikaanvändning/-resistens

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Arbetsuppgifter: Din huvudsakliga är bedriva forskning och kapacitetsutveckling kring antibiotikaanvändning och ... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Arbetsuppgifter:
Din huvudsakliga är bedriva forskning och kapacitetsutveckling kring antibiotikaanvändning och -resistens inom djurhållning i låg och medelinkomstländer, samt tillhörande påverkansarbete. 

Kvalifikationer:
Vi söker en kandidat med doktorsexamen inom veterinärmedicin. Kandidaten skall ha gedigen internationell erfarenhet från forskning- och kapacitetsbyggandarbete i låginkomstländer inom antibiotikaområdet och förmåga att självständigt driva fältprojekt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Ett brett internationellt nätverk inom exempelvis FN-systemet är en värdefull merit liksom erfarenhet av policypåverkande arbete.

Personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga och excellens i interkulturell kommunikation, är av största vikt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning.

Omfattning:
50%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Ekonom SLU Global

Ledningskansliet Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskarna söka EU-bidrag. En av enheterna på Ledningskansliet är SLU Global, som stöder, främjar och speglar SLU:s samarbeten för global utveckling för att bidra till Agenda 2030 med fokus på samverkan med aktörer i låginkomstländer. Arbetet vägleds av policyn för SLU:s globala bidrag till Agen... Visa mer
Ledningskansliet
Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskarna söka EU-bidrag. En av enheterna på Ledningskansliet är SLU Global, som stöder, främjar och speglar SLU:s samarbeten för global utveckling för att bidra till Agenda 2030 med fokus på samverkan med aktörer i låginkomstländer. Arbetet vägleds av policyn för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030.

På SLU Global arbetar sju personer. Vi samarbetar med ett stort antal forskare och annan personal som arbetar med samverkan för global utveckling över hela SLU. SLU Globals verksamhet har en hög grad av komplexitet och finansieras med anslag, bidrag och uppdrag. Vi söker nu en ny serviceinriktad medarbetare som i stor utsträckning ska arbeta med projektekonomi.

Arbetsuppgifter:
Anställningen som ekonom på SLU Global innebär arbete med budgetering, redovisning och ekonomisk uppföljning av både anslag och externfinansierade bidrag och uppdrag. Att jobba med externa projekt, som många gånger är både omfattande och komplicerade, innebär att tillsammans med projektledare ta fram underlag till projektansökningar, avstämningar och ekonomisk uppföljning av pågående projekt, samt rapportering till finansiärer. Du behöver kunna facilitera externa revisioner och kunna sätta dig in i komplexa anvisningar för ansökningar och avrapporteringar. Arbetsuppgifterna inkluderar även andra allmänt förekommande ekonomiuppgifter samt att bidra i det årliga budgetarbetet på enheten. Utöver ekonomiuppgifter kommer andra administrativa uppgifter också ingå i uppdraget inklusive viss personaladministration och administration i samband med besök. Tillsammans med kollegorna på enheten ingår det att kontinuerligt utveckla rutiner och system som effektiviserar arbetet. Arbetet innebär ett nära samarbete med SLU Globals personal, forskare och andra medarbetare på institutioner och andra delar av SLU som arbetar med samverkan för global utveckling, universitetets ekonomiavdelning samt kontakt med externa samarbetspartners och finansiärer.

Som ekonom hos oss får du varierande arbetsuppgifter och det finns goda möjligheter att påverka arbetssätt och rutiner, inom gällande regelverk, och därmed möjlighet till egen utveckling. Inom SLU finns stöd som du kommer att samarbeta med i externfinansiering och andra ekonomirelaterade ärenden. Du kommer ingå i SLU:s nätverk för projektekonomer.

Vi är en arbetsplats med omfattande internationella samarbeten och vår dagliga kommunikation sker på både svenska och engelska.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en högskoleexamen i ekonomi. Du har intresse för och förmåga att förstå och använda SLUs regelverk med utgångspunkt i principerna för offentlig förvaltning. Tidigare arbete som ekonom vid svenskt universitet eller högskola är meriterande.

I arbetet ingår mycket kontakt med forskningssekreterare och forskare. Du har god förmåga att förklara ekonomiska resultat och processer på ett pedagogiskt sätt. Du har några års erfarenhet från självständigt ekonomiarbete inklusive erfarenhet från att söka fram och bearbeta ekonomiska data ur olika system. Tidigare arbete med projektredovisning och EU-projekt är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i ekonomihanteringssystem. SLU använder idag systemet UBW. Du arbetar obehindrat i Office-paketet, inklusive Excel. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du är noggrann, engagerad och har en god analytisk förmåga och kan se helheter och sammanhang.

I arbetet har du kontakt med många människor så dina personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, ge god service och arbeta strukturerat är särskilt viktiga. Du har lätt för att lära dig nya system och anpassa dig till nya förutsättningar, är analytisk och noggrann, samt driver ditt arbete framåt. Du är en stabil och prestigelös person med integritet som trivs med att, i samarbete med andra, anta utmaningar och lösa dessa. Ett intresse för att genom arbetet bidra till global hållbar utveckling är meriterande.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
15 februari eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-13. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare Integrated Monitoring

Ansök    Nov 18    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har c:a 130 anställda, varav drygt hälften är forskare/doktorander och ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har c:a 130 anställda, varav drygt hälften är forskare/doktorander och resten är teknisk och administrativ personal. Institutionen ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. 
Arbetsuppgifter:
Arbetet handlar till största delen om att leda och driva det vetenskapliga och administrativa arbetet inom det internationella effektövervakningsprogrammet Integrated monitoring under FN:s luftkonvention. I detta ingår vetenskapliga utvärderingar av miljöövervakningsdata samt olika former av internationell rapportering. I tjänsten ingår också viss vegetationsinventering och databashantering. Därtill förväntas bidrag till institutionens undervisning och handledning av självständiga studentarbeten. Forskaren förväntas också att söka forskningsanslag och att kommunicera forskningsresultat.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom växtekologi eller motsvarande, med god kunskap om kärlväxter och vegetationsinventering. Den sökande ska ha erfarenhet av miljöövervakning och -analys av vegetation gärna inom ramen för FN:s luftkonvention och det Europeiska LTER-nätverket. Goda kunskaper i tillämpad statistik, programmering i R samt vana att hantera databaser är meriterande. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på både engelska och svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-01-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistenter i jordbrukssektorns ekonomi

Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser tre lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till två externfinansierade forskningsprojekt. Närmare bestämt kopplas två till ett projekt om artblandning i svenskt jordbruk. Uppdraget går i detta fall ut på att intervjua lantbrukare samt att sammanställa intervjudata. Den tredje anställ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser tre lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till två externfinansierade forskningsprojekt. Närmare bestämt kopplas två till ett projekt om artblandning i svenskt jordbruk. Uppdraget går i detta fall ut på att intervjua lantbrukare samt att sammanställa intervjudata. Den tredje anställningen kopplas till ett pågående Erasmus+ projekt.  I detta fall går uppdraget går ut på att göra sammanställningar av vetenskaplig litteratur, ge stöd till att skriva och granska forskningsrapporter, dokument och manuskript samt på att samarbeta med projektkoordinatorn kring rapportutkast, kommunikation och dokumentation, policydokument, webinnehåll och kring resultatrapportering.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 18 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Beroende på vilket projekt du jobbar med kommer du att antingen i) genomföra intervjuer med lantbrukare om artblandning i växtproduktion samt att sammanställa intervjudata, eller ii) sammanställa vetenskaplig litteratur samt koordinera kontakter inom ett projekt.

Kvalifikationer:
Sökande bör ha en bakgrund inom ett samhällsvetenskapligt utbildningsområde på universitetsnivå, minst kandidatnivå och gärna med profilering mot jordbruk, livsmedel eller miljö. För tjänsterna som handlar om att genomföra och sammanställa intervjuer söker vi dig som gärna har tidigare erfarenhet av att intervjua, t.ex. från ditt examensarbete eller på annat sätt. För dessa tjänster är även mycket goda kunskaper i svenska ett krav. För samtliga tjänster gäller att du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även ha ett starkt driv och kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
25%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansök senast den 10 december. Bifoga till ansökan (1) ditt CV inklusive publikationslista och (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Klinikveterinär vikariat, smådjurskliniken

Vill du utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunska... Visa mer
Vill du utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot mer än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som veterinär på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Vi har många intressanta och spännande fall och bedriver evidensbaserad vård. Smådjurskliniken har ett nära samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, både internt och externt. Vi har ronder tillsammans med kunniga kollegor och regelbundna utbildningseftermiddagar där t ex våra specialister föreläser. Vi har en allmänt hög kompetens bland våra medarbetare med olika specialister på Europanivå samt steg 2-veterinärer inom olika specialiteter.  

Du kommer ha möjlighet att påverka både din arbetsplats och din vardag på jobbet och kommer vara delaktig i arbetet att utveckla verksamheten. För oss är samarbete en självklarhet och vi bollar tankar, stöttar och hjälper varandra, både kollegor som studenter. Vi är stolta över att se oss som ett gäng professionella och seriösa yrkesmän och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och glädje som ett framgångsrecept på arbetsplatsen.

I arbetet ingår tjänstgöring kvällar, helger och nätter.

Kvalifikationer:
Du är antingen legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige eller tf veterinär/veterinärstudent som kommer vara legitimerad till första anställningsdag. Det är meriterande om du har steg 1-kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt med intresse för evidensbaserad vård. Vi arbetar med stort kundfokus och lägger stor vikt vid bra relationer till våra djurägare vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har en god social kompetens. Det är även viktigt att du är intresserad av att undervisa och interagera med veterinär- och djursjukskötarstudenter vilka är en självklar del av vår verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Föräldravikariat ca 12 månader med möjlighet till förlängning 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Mars 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-02.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg och examensbevis.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i parasitologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi. Arbetsuppgifter: Resistens är ett globalt hot mot effektiv par... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi.

Arbetsuppgifter:
Resistens är ett globalt hot mot effektiv parasitkontroll och det skulle vara förödande för hästuppfödare i Sverige om spolmasken utvecklar resistens mot alla tillgängliga läkemedel. Det är viktigt att få mer kunskap om läkemedelsresistens och att ta fram molekylära markörer för detektion av resistenta parasiter för att säkerställa långsiktigt hållbara parasitkontrollrutiner. Syftet med post-doc projektet är att 1) utvärdera resistens mot benzimidazoler hos föl i Sverige 2) utvärdera markörer för detektion av resistens som kan användas i parasitkontroll program 3) utveckla en in vitro-metod för att studera resistens och screening av nya läkemedel. Som post-doc förväntas du driva och designa studier, koordinera arbetet och analysera data, författa vetenskapliga artiklar i samarbete med projektgruppen, samt delta i institutionens undervisning, ex föreläsningar, gruppövningar och handledning av studenter.

Kvalifikationer:
Vi söker en starkt motiverad post-doc med PhD företrädelsevis inom veterinärmedicin eller närliggande område. Dokumenterad erfarenhet av RNA-seq, in vitro modeller och molekylärbiologi inom parasitologi är meriterande. Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i engelska och svenska är ett krav. Kandidaten förväntas vara kapabel och villig att ta initiativ och arbeta självständigt såväl som i team. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och förmågor. Tidigare erhållna forskningsmedel inom forskningsområdet är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Närservicetekniker

BioCentrum, intendenturen BioCentrum är placerat centralt på Campus Ultuna och är en forsknings- och utbildningsintensiv miljö som inkluderar SLU-institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi samt Växtbiologi, samt forskningsavdelningen Fysiologisk botanik (Uppsala Universitet). Här bedrivs forskning och undervisning i en modern och internationell miljö. Vid BioCentrum finns en avancerad forskningsinfrastruktur för växtodling sa... Visa mer
BioCentrum, intendenturen
BioCentrum är placerat centralt på Campus Ultuna och är en forsknings- och utbildningsintensiv miljö som inkluderar SLU-institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi samt Växtbiologi, samt forskningsavdelningen Fysiologisk botanik (Uppsala Universitet). Här bedrivs forskning och undervisning i en modern och internationell miljö. Vid BioCentrum finns en avancerad forskningsinfrastruktur för växtodling samt kvalificerad utrustning för kemiska och molekylärbiologiska analyser.
Arbetsuppgifter:
Allmänt förekommande närserviceuppgifter: reparationer och byten av utrustning (inklusive labbutrustning), ommöbleringar, enklare ombyggen, post- och pakethantering, påfyllning i kök och fikahörnor, hantering av diskmaskiner och autoklaver, mm. Du kommer att ha nära kontakter med husets medarbetare, och vara närvarande i hela huset för att observera och åtgärda det som behöver åtgärdas.

Kvalifikationer:
Du skall ha genomgått utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande.
Du skall ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Självständighet och förmåga till egna initiativ är ett krav, liksom en tillmötesgående och serviceinriktad attityd.
Utbildning och erfarenhet av arbete inom fastighetsskötsel, hantverk och service är meriterande.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
75-100%.

Tillträde:
2022-01-03 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2021-12-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i växtgenomik och växtförädling

Institutionen för växtbiologi En befattning som forskare i växtgenomik och växtförädling ledigförklaras vid Institutionen för växtbiologi vid SLU, Uppsala. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent fors... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
En befattning som forskare i växtgenomik och växtförädling ledigförklaras vid Institutionen för växtbiologi vid SLU, Uppsala. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet.

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar forskning om symbiotiska växtmikrober och deras interaktioner med växter och miljön, och kompletterar pågående växtbiologiforskning vid institutionen.

Arbetsuppgifter:
Innehavaren ska etablera en forskningsverksamhet inriktad mot sympatiska interaktion mellan mikrober och växter samt hur dessa interaktioner kan användas för att stödja hållbart jordbruk. Detta förväntas ske i nära samarbete med forskarkollegor såväl inom institutionen och SLU som genom nationellt och internationellt samarbete. I arbetet ingår att aktivt ansöka om externa medel för att på sikt kunna utveckla forskningsverksamheten i flera riktningar. Innehavaren ska även undervisa studenter på kandidat- och master-nivå, handleda studenters självständiga arbeten, samt vara biträdande handledare åt doktorander. Innehavaren ska också delta i det gemensamma utvecklingsarbetet på institutionen samt fortbilda sig pedagogiskt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en doktorsexamen inom växtbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Dokumenterad erfarenhet av arbete med växtmikrober är önskvärd. Erfarenhet från forskarmiljöer utanför SLU motsvarande en postdoktorperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte eller forskningsinstitut förväntas. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

Särskild vikt kommer att fästas vid sökandes kompetens inom forskningsområdet växtgenomik och växtförädling. Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga samt förmåga att jobba brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden liksom vid administrativ erfarenhet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Undervisningserfarenhet liksom personliga egenskaper som kreativitet, motivation och drivkraft a?r meriterande.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Doktorand i miljökemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Doktorand i miljökemi med fokus på reningstekniker för vatten
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling och utvärdering av fältbaserad saneringsteknik för grundvatten förorenat med högfluorerade ämnen (PFAS). En kombination av behandlingstekniker kommer att testas i pilotskala inklusive ytskum-fraktionering, anjonbytarfilter, elektrokemisk oxidation och fytoremediering på en deponi i Sverige och ett industriområde i Spanien. Arbetsuppgifterna inkluderar även samarbete med ingenjörer, miljöprovtagning, extraktion av vattenbaserade miljöprover, PFAS-analys med LC-MS/MS, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och författande av vetenskapliga manuskript på engelska. Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera seniora forskare och doktorander (www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en masterexamen i civilingenjör, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot vattenrening, analys av miljöföroreningar i vatten och kemisk modellering är värdefulla meriter. God databehandlingsförmåga genom statistisk databehandling och grafik, t.ex. R och MATLAB, är också meriterande. Tidigare erfarenhet av saneringstekniker och kemiskt analytiskt laboratoriearbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2022-02-01

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

PhD position in Environmental Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
PhD position in environmental chemistry focusing on water treatment methods
Description:
We are seeking for a PhD student who will work with development and evaluation of on-site remediation technologies for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)-contaminated groundwater. Hereby, a combination of treatment technologies will be tested in pilot-scale in the field including surface foam fractionation, anion exchange filters, electrochemical oxidation and phytoremediation at a landfill in Sweden and an industrial site in Spain. The duties also include collaboration with engineers, environmental sampling, extraction of aqueous environmental samples, PFAS analysis using LC-MS/MS, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation and scientific manuscript writing in English. You will work in an international, interdisciplinary team consisting of several senior researchers and PhD students (https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Qualifications:
Applicants shall hold a MSc in chemical engineering, environmental chemistry, or equivalent. Specialization towards engineering of treatment processes, analysis of micropollutants in water and experience with chemical modelling are highly valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R and MATLAB, are of merits too. Previous experience with remediation engineering and chemical analytical laboratory work is desirable. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
2022-02-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-01, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language and an interview.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Veterinär till kliniska kemiska laboratoriet UDS

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Klinisk kemiska laboratoriet arbetar ... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Klinisk kemiska laboratoriet arbetar med veterinärmedicinsk diagnostik inom klinisk kemi, endokrinologi, hematologi och cytologi. Vi analyserar framförallt kliniska prover från sjuka djur, men även forskningsprover. Vi är ca 15 medarbetare uppdelat på BMA, kemist, laboratorieassistenter och veterinärer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Klinisk kemisk, hematologisk, cytologisk och endokrinologisk diagnostik, vilket innebär bland annat avläsning av hematologiska och cytologiska prover och rådgivning till laboratoriets kunder. Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid.

Kvalifikationer:
Sökande ska vara legitimerad veterinär och ha arbetat minst tre år med bedömning av hematologiska och cytologiska prover. Genomförd residency i klinisk kemi (clinical pathology enligt ECVCP) är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du initiativtagande, flexibel och självgående. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har förmågan att arbeta lika bra självständigt som i grupp. Vi förväntar oss att du har servicekänsla och sätter kunden i centrum, har lätt för att skapa förtroende i dialog med andra samt är en bra lagspelare som hjälper till där det behövs.                

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
 Allmän visstidsanställning fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning

Omfattning:
40 %

Tillträde:
2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Utbildningsadministratör

Institutionen för ekonomi Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi- och teknikstudenter och ett mastersprogram för utländska studenter. Som utbildningsadministratör kommer du att vara en del av institutionens grupp för ... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi- och teknikstudenter och ett mastersprogram för utländska studenter.

Som utbildningsadministratör kommer du att vara en del av institutionens grupp för verksamhetsstöd. Gruppen leds av en administrativ chef och stöttar kärnverksamheten inom områdena utbildning ekonomi, HR, forskning och kommunikation.

Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter innefattar utbildningsadministration av kurser på grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.

I ditt arbete kommer du att ha nära kontakt med studenter, kursledare, lärare och institutionsstudierektorn. Du kommer att arbeta med arbetsuppgifter såsom hantering av kursinformation, kursplaner och kurshemsidor, kursregistrering, betygsregistrering och tentamensadministration. Vidare kommer du att arbeta med administration av examensarbeten och externa kurssamarbeten samt disputationer. Även andra förekommande studieadministrativa och institutionsgemensamma arbetsuppgifter kan komma att ingå.  

I rollen som utbildningsadministratör håller du dig uppdaterad kring och säkerställer implementering av regler och riktlinjer i det studieadministrativa arbetet. Du initierar och kvalitetssäkrar även gemensamma rutiner. Tillsammans med dina kollegor bemannar du vår expedition med utlämning av tentor och övrig hjälp till studenter.

I ditt arbete kommer du att använda olika datasystem såsom Ladok, NyA, SLUkurs, Slunik och Canvas.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning samt relevant arbetslivserfarenhet. Då institutionen består av personal och studenter från många delar av världen behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i MS Office.

Erfarenhet av administrativt arbete från universitet och högskola är meriterande liksom dokumenterad kunskap från arbete med Ladok, NyA, SLUkurs, Slunik, Canvas, Teams och Zoom.

Som person är du en teamspelare med hög integritet, flexibel, noggrann och bra på att kommunicera. Du är engagerad i ditt arbete, lösningsorienterad och lyhörd. Du har lätt för att identifiera och lösa uppgifter som uppkommer. Du har god samarbetsförmåga likväl som du självständigt driver ditt arbete framåt.

 Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Föräldravikariat 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-30. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent (3 månader)

Ansök    Nov 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. 
Arbetsuppgifter:
Som forskningsassistent ska du assistera vid provberedning för isotopanalys av växter och bottenlevande djur, sortering av bottenfaunaprover i större grupper, extraktion av DNA från biologiska prover, fältarbete.

Arbetet sker i en forskargrupp med akvatiska ekologer och mikrobiologer.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en MSc-examen i biologi eller motsvarande, erfarenhet av hantering och beredning av biologiska prover på labb, sortering av bottenfaunaprover, extraktion av DNA för PCR, samt av fältarbete (inkl. provtagning av påväxtalger och bottenfauna) i sjöar och vattendrag. Vidare krävs ett giltigt B-körkort. Båtvana är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga.

Ansökan ska innehålla CV, examensbevis, samt ett kort följebrev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-12-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-23.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsassistent (3 månader)

Ansök    Nov 16    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. 
Arbetsuppgifter:
Som forskningsassistent ska du assistera vid provberedning för isotopanalys av växter och bottenlevande djur, sortering av bottenfaunaprover i större grupper, extraktion av DNA från biologiska prover, fältarbete.

Arbetet sker i en forskargrupp med akvatiska ekologer och mikrobiologer.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en MSc-examen i biologi eller motsvarande, erfarenhet av hantering och beredning av biologiska prover på labb, sortering av bottenfaunaprover, extraktion av DNA för PCR, samt av fältarbete (inkl. provtagning av påväxtalger och bottenfauna) i sjöar och vattendrag. Vidare krävs ett giltigt B-körkort. Båtvana är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga.

Ansökan ska innehålla CV, examensbevis, samt ett kort följebrev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-12-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor: Urban and/or environmental economics

Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser samt 2) jordbruksekonomi. Arbetsuppgifter: Miljöekonomigruppen inom institutionen för ekonomi – see https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att stärka... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har magister- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är 1) miljö och naturresurser samt 2) jordbruksekonomi.

Arbetsuppgifter:
Miljöekonomigruppen inom institutionen för ekonomi – see https://www.slu.se/env-econ – söker en postdoktor för att stärka vårt forskarteam. Den framgångsrika sökanden förväntas bidra till ett pågående projekt – Working from home in the post-pandemic era: Curse or blessing?  – som fokuserar på effekterna av distansarbete på städernas struktur och på miljön. Projektet finansieras av Handelsbanken och koordineras av universitetslektor Efthymia Kyriakopoulou. Tjänsten som postdoktor innebär minst 80 procent forskning.

Kvalifikationer:
Sökande måste ha avlagt en doktorsexamen i nationalekonomi, eller förvänta sig att disputera senast våren/sommaren 2022. Sökande ska normalt ha avlagt sin doktorsexamen inom treårsperioden innan sista ansökningsdagen. Kandidaterna måste ha kompetens inom tillämpad mikroekonomi och urban ekonomi, kunskap om metoder som används i kvantitativ urban analys och intresse av att bedriva forskning inom miljöekonomi. Erfarenhet av rumslig modelleringsteknik med användning av geografiska informationssystem (GIS) och med paket som STATA, R, MATLAB eller PYTHON är meriterande. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är avgörande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Postdoktor, anställning under 2 år. Tjänsten är delvis finansierad av ett stipendium

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

mellan februari och september 2022.

Intervjuer kommer att genomföras på distans i januari 2022.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan på engelska, inklusive ett CV, ett personligt brev på högst 2 sidor, namnen på två referenspersoner som vi kan kontakta, samt ditt ’job market paper’ senast den 15 december 2021. För att ansöka, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Environmental Assessment Analyst

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedi... Visa mer
SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where also the secretariat is located. Read more at www.fieldsites.se. 
Duties:
SITES Secretariat is recruiting an "Environmental Assessment Analyst" to contribute to data management and communication support.

The main focus will be on the management and mobilization of data from the SITES thematic programs and research stations, but will also include maintaining SITES communicaton efforts and supporting other ongoing activities within the SITES Secretariat. 

Specific tasks include:


• Support SITES data work, including publishing data from SITES Thematic Programs AquaNet/Water and supporting data work within Spectral and at the research stations
• Update and develop station-based background data and GIS layers
• Organize meetings and workshops within the data coordination group and linked documentation work
• Contribute to SITES documentation, such as the annual report, data management strategy and communication plan
• Lead communication activities linked to SITES website, social media, news and newsletters
• Manage images and videos and the associated metadata in GDPR framework
• Special responsibility for presentation and text in Swedish

Qualifications:
As the work involves various data management tasks, great emphasis is placed on analytical skills and the ability to apply a problem-solving approach. Emphasis is also placed on previous communication experience and use of common communication tools. The work will be conducted together with a multidisciplinary group within the SITES community and therefore good people person skills as well as a broad experience and training in ecosystem sciences relevant to the infrastructure is warranted.

Qualification Requirements: 


• The applicant must be fluent in both Swedish and English
• Master’s degree (or equivalent experience) in a research area of relevance to SITES
• Documented experience working with large data sets of types that are relevant for the infrastructure
• Experience and skills in open GIS
• Personal qualities taken into consideration include the ability to work in a structured way with an eye for detail, a high degree of independence while also being a team player

 The following are merits:


• Experience and skills in open source software and basic programming (e.g. QGIS, R, Python)
• Communication experience including web editing, popular science writing, and communication via social media
• Knowledge of national and international data catalogues and metadata standards regarding open data repositories and requirements of the FAIR principles
• Prior knowledge working with national research infrastructures and field research stations

Place of work:
The position as Environmental Assessment Analyst is part of the secretariat, which is placed on the Department of Aquatic Sciences and Assessment (SLU Campus Ultuna, Uppsala).

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-01-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-28, use the button below.

The application should contain CV, letter of interest and diploma .

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoc in urban and/or environmental economics

Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics. Duties: The environmental economics group within the department of economics – see https://www.slu.se/env-econ – is looking for a post-... Visa mer
Department of Economics
At the Department of Economics, research and teaching are conducted in the subjects economics and business studies. The department has master's and bachelor programs in economics, and a PhD program. Priority areas in economics are 1) environment and natural resources and 2) agricultural economics.

Duties:
The environmental economics group within the department of economics – see https://www.slu.se/env-econ – is looking for a post-doctoral researcher to boost our research team. The successful applicant will be expected to contribute to an ongoing project – Working from home in the post-pandemic era: Curse or blessing?  – studying the impact of remote work on the structure of cities and on the environment. The project is funded by Handelsbanken and coordinated by Associate Professor Efthymia Kyriakopoulou. The position as a postdoctoral researcher implies at least 80 percent research.

Qualifications:
 Successful applicants must have completed a PhD in economics, or be expecting to complete their PhD by spring/summer 2022. Applicants should normally have completed their PhD no more than three years before the application deadline. Candidates must have competence in applied microeconomics and urban economics, knowledge of methods used in quantitative urban analysis and interest in conducting research in environmental economics. Experience with spatial modelling techniques using geographic information systems (GIS) and with packages such as STATA, R, MATLAB or PYTHON is advantageous. The ability to work constructively in a small group is essential.
Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Post-doctoral employment for a 2 year period. The position is partly funded by a scholarship.

Extent:
100%

Starting date:
By mutual agreement, between February and September 2022.

Interviews will be conducted remotely in January 2022.

Application:
We welcome your application in English, including a CV, a cover letter of no more than 2 pages, the names of two referees who we can contact, and your job market paper no later than 15 December 2021. To apply, please use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Temporary research position modelling bird monitoring data

Department of Ecology At the Department of Ecology in Uppsala we conduct research for sustainable forest and agricultural production, and for efficient biological conservation. We study the influence of land use and climate change on animals, plants, soil nutrient status, and greenhouse gas balances. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services, and control pests i... Visa mer
Department of Ecology

At the Department of Ecology in Uppsala we conduct research for sustainable forest and agricultural production, and for efficient biological conservation. We study the influence of land use and climate change on animals, plants, soil nutrient status, and greenhouse gas balances. Solutions are sought that will mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services, and control pests in forests and agricultural landscapes as well as in urban areas.

Duties:

Develop models for Swedish national monitoring data on multiple bird species and write scientific papers.

Qualifications:

Applicants should hold a PhD in Ecology. Experience in analysing bird count monitoring data, using  multi-species models and non-linear time series analyses, and good programming skills in R are required. Documented skills in scientific writing within the subject area will be given emphasis in the evaluation. Emphasis will also be placed on personal qualities such as collaborative skills as well as a demonstrated abililty to independently initiate, conduct, and complete research projects. Good skills in communicating in English are required.

The position is meant for a junior researcher, and candidates should have a PhD degree that is three years old at most.

Place of work:

Uppsala

Form of employment:

Temporary position for 18 months, with possible extension.

Extent:

100%

Starting date:

January 6, 2022, or according to agreement.

Application:

No later than November 26, 2021. Use the button below.

Specific documents attached: i) a personal letter of motivation (max 1 page), ii) CV, and iii) contact information for at least two reference persons familiar with the qualifications of the applicant.

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Forskare, modellering av övervakningsdata på fåglar

Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Arbetsuppgifter: Utveckling av modeller för nationella övervakni... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Arbetsuppgifter:
Utveckling av modeller för nationella övervakningsdata på flera fågelarter, samt skriva vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer:
Sökande ska inneha doktorsexamen i Ekologi. Erfarenhet av att analysera övervakningsdata på fåglar, flerartsmodeller och icke-linjära tidsserieanalyser, och goda programmeringskunskaper i R är krav. Vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar och på personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att självständigt initiera, utföra och avsluta forskningsprojekt. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 18 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-01-06, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansök via ansökningsknappen nedan senast 2021-11-26.

Bilagor: i) Personlig brev (max 1 sida), ii) CV, iii) kontaktuppgifter för minst två referenspersoner med god kännedom om den sökandes kvalifikationer.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Miljöanalytiker

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) Tjänsten är kopplad till SITES, som är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data. SITES finansieras av Vetenskapsrådet tillsammans med stationernas huvudmän. Koordinator för SITES är SLU, som också är värd för sek... Visa mer
SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
Tjänsten är kopplad till SITES, som är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data. SITES finansieras av Vetenskapsrådet tillsammans med stationernas huvudmän. Koordinator för SITES är SLU, som också är värd för sekretariatet. Läs mer på www.fieldsites.se.
Arbetsuppgifter:
SITES Sekretariat rekryterar en "Miljöanalytiker" för att bidra till infrastrukturens datahantering och kommunikationsstöd. Den största delen av arbetet kommer att innefatta hantering och mobilisering av data från SITES tematiska program och forskningsstationer, men även inkludera upprätthållande av SITES kommunikationsinsatser och stödja andra pågående aktiviteter inom SITES Sekretariat.

Specifika arbetsuppgifter inkluderar:


• Stödja SITES dataarbete, vilket innefattar publicering av data från SITES tematiska program AquaNet/Water samt stödja dataarbete inom SITES Spectral och vid infrastrukturens forskningsstationer
• Uppdatera och utveckla stationsbaserade bakgrundsdata och GIS information.
• Anordna möten och workshops inom datasamordnings-gruppen och kopplat dokumentationsarbete
• Bidra till SITES övergripande dokumentation såsom årsrapport, datahanteringsstrategi och kommunikationsplan
• Leda kommunikationsaktiviteter kopplade till SITES hemsida, sociala medier, nyheter och nyhetsbrev
• Hantera bilder, videos och tillhörande metadata i enlighet med GDPR-ramverket
• Särskilt ansvar för presentation och text på svenska.

Kvalifikationer:
Då arbetet innehåller olika datahanteringsuppgifter läggs stor vikt vid analytisk förmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat. Vi kommer även att beakta tidigare kommunikationserfarenhet och erfarenhet av relevantas kommunikationsverktyg. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en mångvetenskaplig grupp inom SITES  och vi ser därför gärna att sökanden har gedigen erfarenhet och utbildning inom ekosystem-området där infrastrukturen är verksam.

Kvalifikationskrav:


• Den sökande ska behärska skriftlig och muntlig kommunikation på både svenska och engelska
• Magisterexamen (eller motsvarande erfarenhet) inom ett forskningsområde som är relevant för SITES
• Dokumenterad erfarenhet att arbeta med stora datamängder av typer som är relevanta för infrastrukturen
• Erfarenhet och färdigheter inom GIS,
• Personliga egenskaper som beaktas vid rekryteringen inkluderar förmågan att arbeta strukturerat med öga för detaljer, hög grad av självständighet samtidigt som du är en lagspelare

Följande är meriterande:


• Erfarenhet och färdigheter inom programvara med öppen källkod och grundläggande programmering (t.ex. QGIS, R, Python)
• Kommunikationserfarenhet inklusive webbredigering, populärvetenskapligt skrivande, samt kommunikation via sociala medier
• Kunskap om nationella och internationella datakataloger och metadatastandarder avseende öppna dataförråd och krav enligt FAIR-principerna
• Förkunskaper som arbete med nationella forskningsinfrastrukturer och fältforskningsstationer

Placering:
Tjänsten som miljöanalytiker kommer att ingå i sekretariatet med placering på Institutionen för vatten och miljö (SLU Campus Ultuna, Uppsala).

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-28.

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV samt examensbevis.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Leg. djursjukskötare till intensivvårdsavdelningen, smådjurskliniken

Är du leg. djursjukskötare och brinner för intensivvård och tycker om att utmana dig själv? UDS erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du blir en del av vårt starka IVA-team. Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. ... Visa mer
Är du leg. djursjukskötare och brinner för intensivvård och tycker om att utmana dig själv? UDS erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du blir en del av vårt starka IVA-team.

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som djursjukskötare på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. På IVA jobbar vi i team med veterinärer och djurvårdare. Du kommer ha stort eget ansvar och du är veterinärens förlängda arm på avdelningen. Här får du möjlighet att vara med och utveckla framtidens intensivvård. 

Din kompetensutveckling är vår framtid, det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer samarbeta med kunniga kollegor. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat med komplexa fall och ha tillgång till modern utrustning.

På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är leg. djursjukskötare. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på intensivvårdsavdelning och/eller erfarenhet av narkos. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-08.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Environmental Assessment Analyst

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedi... Visa mer
SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
This position is linked to SITES, which is a national infrastructure for ecosystem research that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where also the secretariat is located. Read more at www.fieldsites.se. 
Duties:
SITES Secretariat is recruiting an “Environmental Assessment Analyst” to contribute to data management and communication support.

Specific tasks include:


• Support SITES data work, including publishing data from SITES Thematic Programs AquaNet/Water and supporting data work within Spectral and at the research stations
• Update and develop station-based background data and GIS layers
• Organize meetings and workshops within the data coordination group and linked documentation work
• Contribute to SITES documentation, such as the annual report, data management strategy and communication plan
• Lead communication activities linked to SITES website, social media, news and newsletters
• Manage images and videos and the associated metadata in GDPR framework
• Special responsibility for presentation and text in Swedish

Qualifications:
As the work involves various data management tasks, great emphasis is placed on analytical skills and the ability to apply a problem-solving approach. Emphasis is also placed on previous communication experience and use of common communication tools. The work will be conducted together with a multidisciplinary group within the SITES community and therefore good people person skills as well as a broad experience and training in ecosystem sciences relevant to the infrastructure is warranted.

Qualification Requirements: 


• The applicant must be fluent in both Swedish and English
• Master’s degree (or equivalent experience) in a research area of relevance to SITES
• Documented experience working with large data sets of types that are relevant for the infrastructure
• Personal qualities taken into consideration include the ability to work in a structured way with an eye for detail, a high degree of independence while also being a team player

 The following are merits:


• Experience and skills in open source software and basic programming (e.g. QGIS, R, Python)
• Communication experience including web editing, popular science writing, and communication via social media
• Knowledge of national and international data catalogues and metadata standards regarding open data repositories and requirements of the FAIR principles
• Prior knowledge working with national research infrastructures and field research stations

Place of work:
The position as Environmental Assessment Analyst is part of the secretariat, which is placed on the Department of Aquatic Sciences and Assessment (SLU Campus Ultuna, Uppsala).

Form of employment:
Fixed term employment of 6 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
2022-01-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-25, use the button below.

The application should contain CV, letter of interest and diploma .

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Tf. eller leg. djursjukskötare till vårdavdelningen, smådjurskliniken

Är du tf. eller leg. djursjukskötare och brinner för omvårdnad och tycker om att utmana dig själv? UDS erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du blir en del av vårt starka vårdteam. Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktion... Visa mer
Är du tf. eller leg. djursjukskötare och brinner för omvårdnad och tycker om att utmana dig själv? UDS erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du blir en del av vårt starka vårdteam.

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som djursjukskötare på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Du kommer primärt vara placerad på vår vårdavdelning men du kommer även ingå i rotation på andra avdelningar. På vård jobbar vi i team med veterinärer och djurvårdare. Du kommer ha stort eget ansvar och du är veterinärens förlängda arm på avdelningen.

Din kompetensutveckling är vår framtid, det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer samarbeta med kunniga kollegor. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat med komplexa fall och ha tillgång till modern utrustning.

På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är tf. eller leg. djursjukskötare. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på djursjukhus. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-08.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Internship i patologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) BVF är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena; patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi. Sektionen för patologi vid BVF söker nu en veterinär som vill pröva på att arbeta med patologi. Arbetsuppg... Visa mer
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)

BVF är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena; patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, parasitologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi.

Sektionen för patologi vid BVF söker nu en veterinär som vill pröva på att arbeta med patologi.

Arbetsuppgifter:
Detta internship, som är en utbildningstjänst under handledning, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom patologi i en grupp med erfarna patologer. Du kommer huvudsakligen att arbeta med obduktionsverksamhet och i samband med det undervisning av veterinärstudenter på obduktionssalen. Du handleder studenterna och ansvarar för att fallen blir utsvarade till kliniken. Fallseminarier kan också ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker tyckte patologi var intressant under utbildningen och vill gärna fördjupa dina patologikunskaper. Veterinärexamen är ett krav. Du har gärna lite yrkeserfarenhet men nyutexaminerade kan också söka. Då du i obduktionsarbetet har mycket kontakt med studenter måste du vara intresserad av undervisning. Vi kommer att lägga stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet och förmågor samt referensuppgifter. Då undervisningen bedrivs på svenska måste du ha mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs också.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast efter överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Tf. eller leg. djursjukskötare till smådjurskliniken

Är du tf. eller leg. djursjukskötare och vill utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan till oss på UDS smådjursklinik! Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänh... Visa mer
Är du tf. eller leg. djursjukskötare och vill utvecklas i en omväxlande och stimulerande miljö? Välkommen med din ansökan till oss på UDS smådjursklinik!

Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot fler än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Som djursjukskötare på UDS får du arbeta i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Din kompetensutveckling är vår framtid, det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer samarbeta med kunniga kollegor. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat med komplexa fall och ha tillgång till modern utrustning.

På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer dagligen att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är tf. eller leg. djursjukskötare. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på djursjukhus. Då tjänsten innebär mycket kontakt med djurägare och studenter behöver din svenska vara god i såväl tal som skrift.

Du kommer möta djurägare i olika situationer vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har god social kompetens. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård. Som person är du initiativtagande, flexibel och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-08.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Databasadministratör

IT-avdelningen IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, såsom systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering. ... Visa mer
IT-avdelningen
IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, såsom systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering, effektivisering, integration och automation.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i en grupp med 10 personer som ansvarar för gemensamma IT-plattformar på SLU. Gruppen behöver förstärkning av dig som är en erfaren databasadministratör som kan ta utvecklingen av vår databasmiljö vidare. Det är en spännande resa du kommer att vara med om då vi arbetar mot att utveckla smarta databas som tjänst-lösningar (DBaaS) för forskare och administratörer på SLU. Förnärvarande består vår databasmiljö till största delen av MS  idag och till viss del My. Det här tror vi kommer att förändras. Du kommer givetvis att ha mycket kontakt med förvaltare och utvecklare och vara inblandad i olika utvecklingprojekt för att stötta forskning och övriga verksamheter på SLU. Det ingår också mer traditionella arbetsuppgifter i arbetet som t.ex. installation, konfiguration och dokumentation tillsammans med uppdatering, övervakning, löpande säkerhetsarbete och problemavhjälpning på operativsystem och installerade applikationer. 

I dina arbetsuppgifter ingår:


• Drift och förvaltning av vår databasmiljö .
• Kontakt med applikation och tjänsteförvaltare.
• Tekniskt stöd och support.
• Planera och utveckla databastjänster
• Arbeta med effektivisering och automatisering
• Livscykelplanering
• Felsökning och problemlösning.
• Stödja gruppchef i budgetarbete.
• Dialog med interna kunder och externa leverantörer.
• Utveckla automatiseringar/rutiner
• Säkerhetskopiering

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av arbete med förvaltning och felsökning samt systemadministration av Microsoft och Linuxprodukter i en större organisation. Du har också:


• Mycket god erfarenhet av att konfigurera, utveckla och underhålla MS och My databasmiljöer.
• Mycket god erfarenhet backup och restoresystem
• Erfarenhet av olika scriptspråk.
• Goda förmåga att kommunicera och dokumentera både i tal och skrift på svenska och engelska.
• B körkort

Meriterande:


• Relevanta certifieringar inom området
• God erfarenhet av arbete i virtualiserade servermiljöer
• Erfarenhet av Postgre och MariaDB
• Erfarenhet av kontainerorkestreringsplattformar
• Erfarenhet av behörighetshantering enligt RBAC
• Nätverksarkitektur
• Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL


Som person tror vi att du är flexibel och villig att ta dig an nya utmaningar, ibland utanför ditt nuvarande kompetensområde. Du är strukturerad och kan planera och prioritera arbete både dagligen och i projektform. Du är en problemlösare och har god samarbetsförmåga. Din kommunikativa sida gör att du anpassar språket efter mottagare, skapar förståelse och löser problem effektivt med kunden i fokus. Du sitter inte nöjd med en fungerande lösning utan att strävar hela tiden efter att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetsmetoder, verksamheten och IT-miljön.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala eller Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.   Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, ... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, samt miljö- och naturresursförvaltning. Ämnet utgår från de förändringar som sker på lokala, nationella och globala nivåer och hur de förhåller sig till varandra, samt hur olika maktdimensioner påverkar förändringarna.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att

Innehavaren förväntas stärka och utveckla forskning och utbildning vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Detta innebär ett åtagande och en kapacitet att långsiktigt bygga en produktiv forskningsmiljö. Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter


• utveckla och leda en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnesområdet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i tidskrifter med högt renommé
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla och leda avdelningens undervisning och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• aktivt medverka i forskarutbildningen och handledningen av doktorander
• samarbete med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• bidra till att utveckla tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och inom SLU
• bidra till utvecklingen av samhällsvetenskap/humaniora vid SLU
• samverka med aktörer utanför SLU för att utveckla forskningssamarbeten och för att delta aktivt i centrala policyprocesser, samt bidra till att resultatet av forskning och utveckling sprids i samhället.

Institutionen har en tvåspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha publicerat i ledande internationella tidskrifter inom området för sin forskning
• ha visat förmåga att utveckla och leda en framstående forskargrupp
• ha vist förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• samverka med relevanta externa intressenter och det omgivande samhället
• informera/kommunicera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Sista ansökningsdatum:
2021-12-17

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Utbildningsadministratör

Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system). Inom grundutbildningen har vi kurser gentemot SLUs utbildningsprogram såväl som kurser inom Civilingenjörsprogrammet i energisystem och Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik i samarbete med Uppsala universitet

Arbetsuppgifter:
Vill du jobba som verksamhetsstöd till våra forskare och lärare? Har du en utbildning på högskolenivå och har några års erfarenheter inom studieadministration eller liknande och är bra på att kommunicera så har vi en utmanande tjänst till dig.

Du kommer att ingå i den tekniska-administrativa staben men arbeta nära våra studierektorer inom forskar- och grundutbildningen med bl.a. årsplanering, handläggning och registrering av ärenden, tentamenshantering. I arbetet ingår att ha ansvar för och vara stöd till lärare i de administrativa systemen. Du kommer förbereda kursbudgetar, schemaplanering och göra sammanställningar till studierektorerna. Du kommer också att vara del i att planera och bjuda in till evenemang och seminarier, och i alumnikontakter.

Som verksamhetsstöd inom forskningen kommer du ansvara för datalagring, GDPR, frakt och inköp, vara kontaktperson vid upphandling samt vara en del i arbetsmiljöarbetet med bl.a. riskanalyser. Du kommer vara spindeln i nätet på institutionen, vilket innebär många kontakter och samarbeten. Som vår interna kommunikatör har du ansvar för institutionens hemsida, kurshemsidor, FB, bloggar, stöd till forskare vid publicering och att vara kontakt med SLU’s kommunikationsavdelning för utveckling av dig och institutionens kommunikation.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en högskoleutbildning och erfarenhet av kursadministration och/eller undervisning på högskolenivå. Du har erfarenhet av administrativa system (exvis kursadministration i LADOK, inköp i Proceedo) och är noggrann och kvalitetstänkande. Erfarenhet från kommunikation och webbadministration (Episerver) eller liknande är önskvärt. Du behöver vara duktig på att uttrycka dig och kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Arbetet kräver god initiativ- och organisationsförmåga samt en förmåga att hantera många uppgifter parallellt. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och ha förmåga att arbeta med utveckling av rutiner och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som sinne för service och god samarbetsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månader provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-30

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in Rural Development with a focus on the Global South

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben   Subject area The subject area of the position is in Rural Development in the Global South, with an emphasis on contemporary studies of socio- economic, cultural, and political aspect... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

 

Subject area
The subject area of the position is in Rural Development in the Global South, with an emphasis on contemporary studies of socio- economic, cultural, and political aspects of questions related to rural production systems, agrarian change, and natural resource governance. This subject area is concerned with changes that are taking place at local, national, and global levels, with attention to how different dimensions of power influence these processes.

Duties
The candidate is expected to further strengthen and develop research and education at the Division for Rural Development. This implies a commitment and an ability to build a productive research environment over time. The following duties are included:


• Develop and lead an internationally strong research environment within the subject area, through competitive research grant applications and publications in leading internationally peer reviewed journals
• Actively seek external research funding from both national and international sources
• Contribute to the development of the educational programmes at the division and participate in teaching at undergraduate and graduate levels
• Actively participate in PhD training and the supervising of PhD students
• Collaborate with other research groups within the Department, the Faculty, and at SLU
• Contribute to the development of interdisciplinary research within the faculty and within SLU
• Contribute to the development of the social sciences/humanities at SLU
• Collaborate with actors outside SLU in order to develop research collaborations, inform policy processes, and participate in the communication of research to society.

The department has a bilingual working environment. The professor will be able to conduct most academic tasks in English. However, since Swedish is the official working language of the university, the candidate is expected to gain a functional level of Swedish or a Scandinavian language within four years from taking up the position. The department is committed to providing support for the candidate to achieve this objective.

Qalifications
The successful candidate will:


• have a PhD and competence of at least Associate Professor or equivalent
• be a scholar of distinction within the subject area of this positions and have a publication record in leading international journals within their area of study have demonstrated a proven ability to lead and develop an outstanding research group
• have demonstrated ability to attract external research funding in competition have demonstrated strong teaching skills
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment of candidate will primarily be based on the degree to which they possess the required skills for the position:


• the assessment of the scientific skills will consider current and previous research
• ability to independently initiate and lead excellent research
• ability to attract external funding in competition.

The assessment of teaching skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision of doctoral students and examination of students
• pedagogic vision.

The overall assessment will also consider the applicant’s degree of skill in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level interact/collaborate with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects
• communication and collaboration.

Assessment of pedagogic skills will be given as much attention as to the assessment of scientific skills, in addition to other criteria of assessment.

Application deadline
2021-12-17

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.


Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Handläggare vid planeringsavdelningen

Vi söker en ny medarbetare till SLU:s planeringsavdelning, en stabsfunktion som stöder universitetets ledning i övergripande strategiska frågor. Planeringsavdelningen har cirka 25 medarbetare och denna anställning är placerad vid enheten för forskning. I vårt uppdrag ingår bland annat analyser och utredningar, planering och uppföljning av strategiska satsningar, beredning av ärenden samt sekreteraruppdrag i rådgivande organ och nämnder.  Vi söker nu dig so... Visa mer
Vi söker en ny medarbetare till SLU:s planeringsavdelning, en stabsfunktion som stöder universitetets ledning i övergripande strategiska frågor. Planeringsavdelningen har cirka 25 medarbetare och denna anställning är placerad vid enheten för forskning. I vårt uppdrag ingår bland annat analyser och utredningar, planering och uppföljning av strategiska satsningar, beredning av ärenden samt sekreteraruppdrag i rådgivande organ och nämnder.  Vi söker nu dig som är intresserad av att i nära samarbete med kolleger och universitetsledning bidra till SLU:s utveckling.

Arbetsuppgifter:
Din huvuduppgift blir att vara ett stöd till SLU:s ledning i frågor som rör fortlöpande miljöanalys och samverkan med andra organisationer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att svara för handläggarstöd vid planering och genomförande av interna och externa möten, genomföra utredningar, förbereda beslutsunderlag och samordna remisser inom området miljö, naturresurser och hållbarhet. Du kommer också att bistå med samordning av SLU:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Kontakter med andra myndigheter är en viktig del i arbetet, liksom omvärldsbevakning inom de aktuella verksamhetsområdena.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett område som är relevant för anställningens inriktning. Du har några års relevant yrkeserfarenhet som inkluderar administrativt arbete såsom utredningar, planering och samordning av verksamhet. Du är en god skribent och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Handläggarerfarenhet från myndighet är meriterande. Genomgången forskarutbildning är en fördel, liksom kännedom om miljöövervakning, naturresursförvaltning eller hållbarhetsfrågor.

Eftersom arbetet innebär många kontakter inom och utanför akademin ställs höga krav på samarbets- och kommunikationsförmåga. Du behöver vara flexibel, lyhörd och strukturerad och ha god förmåga att arbeta självständigt och effektivt med flera parallella arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 mån provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Presschef

Kommunikationsavdelningen SLU är världsledande inom flera forskningsområden och kunskapen från SLU bidrar i det globala arbetet för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har därför en viktig roll som kunskapskälla i frågor om hur vi utvecklar och brukar våra naturresurser på ett hållbart sätt. Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för den universitetsöv... Visa mer
Kommunikationsavdelningen
SLU är världsledande inom flera forskningsområden och kunskapen från SLU bidrar i det globala arbetet för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har därför en viktig roll som kunskapskälla i frågor om hur vi utvecklar och brukar våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för den universitetsövergripande kommunikationen och marknadsföringen av SLU:s utbildning, forskning, miljöanalys och djursjukvård. Vi söker nu en presschef som kommer att ha det övergripande ansvaret för press- och PR-arbete, mediahantering, forskningskommunikation och ledningsstöd i pressfrågor. 

Arbetsuppgifter:
Du kommer att ha ansvar för att utveckla och samordna SLU:s press- och PR-arbete. Det innebär att du kommer att arbeta med PR, media- och krishantering, forskningskommunikation och ledningsstöd i pressfrågor, både praktiskt med att själv skriva olika typer av texter, men också mer konsultativt där du stöttar forskare och universitetsledning. Variationen i arbetsuppgifter förutsätter att du trivs med såväl strategiskt som operativt arbete. Du kommer att vara presstalesperson för SLU och du kommer att utbilda andra inom organisationen i frågor som rör press och media. Du deltar i arbetet med att samordna den externa kommunikationen av SLU:s forskning och se till att det paketeras på rätt sätt för olika kanaler för att ge maximal effekt. Du ansvarar också för analys, utvärdering och utveckling av vårt nyhetsarbete. Du kommer även att bidra i arbetet med att hitta nya sätt för att sprida forskningskommunikation mot yngre målgrupper. I arbetet ingår också att vid behov arbeta med andra arbetsuppgifter som förekommer på en kommunikationsavdelning.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet inom PR, press- och mediaarbete och kriskommunikation. Vi vill också att du ska ha god erfarenhet av rollen som presstalesperson med vana av att bli intervjuad i olika medier. Du har mycket god förståelse för det journalistiska arbetssättet och det moderna medielandskapet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en kunskapsintensiv organisation och/eller en offentlig organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med unga personer som målgrupp och att du har förståelse för de digitala kanaler som målgruppen använder sig av och kan producera innehåll med hög kvalitet som får genomslag. Du är van vid att både självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och följa upp arbetet. Du har hög digital kompetens och mycket god språklig och stilistisk förmåga på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Som person är du driven, självgående, initiativrik och resultatorienterad. Du trivs med variationen i att både arbeta strategiskt och operativt och att utbilda och stödja andra i kommunikationsfrågor. Social kompetens och god samarbetsförmåga är en förutsättning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala, men resor förekommer. 

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-05. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 till hästkliniken, sommarvikariat

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten främst på vårdavdelningen, men arbete kan även förekomma på flera av klinikens tre avdelningar. Arbetet innefattar medicinering, skötsel och omvårdnad av hästar samt att bistå veterinärer vid undersökningar och behandlingar. I dina arbetsuppgifter ingår även ansvar för att utrustning och förbrukningsmaterial är funktionsdugliga och finns till hands. Som djursjukskötare på UDS kommer du att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna. Du kommer även att bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt. Vi arbetar dagtid, kvällar, nätter och helger.

Kvalifikationer:
Du som söker är legitimerad djursjukskötare, tf. djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 med god hästvana. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Som person är du strukturerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och är flexibel i ditt arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Sommarvikariat 

Omfattning:
75-100 %

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Handläggare vid planeringsavdelningen

Vi söker en ny medarbetare till SLU:s planeringsavdelning, en stabsfunktion som stöder universitetets ledning i övergripande strategiska frågor. Planeringsavdelningen har cirka 25 medarbetare och denna anställning är placerad vid enheten för forskning. I vårt uppdrag ingår bland annat analyser och utredningar, planering och uppföljning av strategiska satsningar, beredning av ärenden samt sekreteraruppdrag i rådgivande organ och nämnder.  Vi söker nu dig so... Visa mer
Vi söker en ny medarbetare till SLU:s planeringsavdelning, en stabsfunktion som stöder universitetets ledning i övergripande strategiska frågor. Planeringsavdelningen har cirka 25 medarbetare och denna anställning är placerad vid enheten för forskning. I vårt uppdrag ingår bland annat analyser och utredningar, planering och uppföljning av strategiska satsningar, beredning av ärenden samt sekreteraruppdrag i rådgivande organ och nämnder.  Vi söker nu dig som är intresserad av att i nära samarbete med kolleger och universitetsledning bidra till SLU:s utveckling.

Arbetsuppgifter:
Din huvuduppgift blir att vara ett stöd till SLU:s ledning i frågor som rör fortlöpande miljöanalys och samverkan med andra organisationer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att svara för handläggarstöd vid planering och genomförande av interna och externa möten, genomföra utredningar, förbereda beslutsunderlag och samordna remisser inom området miljö, naturresurser och hållbarhet. Du kommer också att bistå med samordning av SLU:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Kontakter med andra myndigheter är en viktig del i arbetet, liksom omvärldsbevakning inom de aktuella verksamhetsområdena.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett område som är relevant för anställningens inriktning. Du har några års relevant yrkeserfarenhet som inkluderar administrativt arbete såsom utredningar, planering och samordning av verksamhet. Du är en god skribent och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Handläggarerfarenhet från myndighet är meriterande. Genomgången forskarutbildning är en fördel, liksom kännedom om miljöövervakning, naturresursförvaltning eller hållbarhetsfrågor.

Eftersom arbetet innebär många kontakter inom och utanför akademin ställs höga krav på samarbets- och kommunikationsförmåga. Du behöver vara flexibel, lyhörd och strukturerad och ha god förmåga att arbeta självständigt och effektivt med flera parallella arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 mån provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Leg. DSS/djurvårdare nivå 2 till hästkliniken

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.   Under ett och samma tak erbjuds kom... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.  

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad Bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om. 

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.  

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta som djurvårdare eller djursjukskötare nattetid främst på vårdavdelningen men det kan även förekomma arbete på operationsavdelningen. Arbetet innefattar medicinering, skötsel och omvårdnad av hästar samt att bistå veterinärer vid undersökningar och behandlingar. I dina arbetsuppgifter ingår även ansvar för att utrustning och förbrukningsmaterial är funktionsdugliga och finns till hands. Som djurvårdare/djursjukskötare på UDS kommer du att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna. Du kommer även att bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt. Vi bedriver verksamhet dygnet runt, aktuell tjänst innefattar endast nattjänstgöring. 

Kvalifikationer:
Du som söker är lägst djurvårdare nivå 2 på häst och har god hästvana. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Som person är du strukturerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och är flexibel i ditt arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-21 

 

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.


 

Intervjuer kommer att ske löpande. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare inom ämnet landsbygdsutveckling i det globala syd

Ansök    Nov 1    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Institutionen för Stad och Land erbjuder en stimulerande forskningsmiljö. Forskning och utbildning vid institutionen bedrivs vid fyra olika avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Utnämningen sker vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Avdelningen för landsbygdsutveckling består av två ämnesområden: landsbygdsutveckling i det globala syd och landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Avdelningen erbj... Visa mer
Institutionen för Stad och Land erbjuder en stimulerande forskningsmiljö. Forskning och utbildning vid institutionen bedrivs vid fyra olika avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Utnämningen sker vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Avdelningen för landsbygdsutveckling består av två ämnesområden: landsbygdsutveckling i det globala syd och landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Avdelningen erbjuder ett internationellt masterprogram i landsbygdsutveckling och naturresurshantering och ett 5-årigt professionellt program inom agronomi med fokus på landsbygdsutveckling.
Arbetsuppgifter:
Vi letar efter en mycket motiverad person som vill vara med i vårt pågående forskningsprojekt som berör bergslandskap i Nepal. Projektets huvudfokus är att undersöka långsiktiga investeringar i landskapet (dvs landesque capital) som en riskhanteringsstrategi i ett sammanhang av ökade risker genererade av klimatförändringar, men även djupare strukturella faktorer i det nepalesiska samhället. Projektet kommer att involvera en grupp forskare inom landsbygdsutveckling med bakgrunder inom agronomi, antropologi, livsmedelssäkerhet och ekologi. 

Forskaren kommer att arbeta tillsammans med ett team av svenska och nepalesiska forskare och kommer att ansvara för att samordna fältarbete i Nepal samt forskarteamet i Nepal. Han/hon kommer att ansvara för att utveckla forskningsdesign, övervaka datainsamling och hantering av data, samt att medverka i analys och att skriva artiklar. Personen kommer också att spela en aktiv roll i att koppla forskningen till nationella politiska processer i Nepal och i SLU:s samarbete med lokala organisationer dvs ForestAction Nepal och Southasia Institute of Advanced Studies.

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha en doktorsexamen i landsbygdsutveckling. Kandidaten måste ha fått doktorsexamen innan han/hon börjar sin tjänst. Företräde kommer att ges kandidater som har tilldelats examen högst fyra år innan anställningen börjar. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom skogspolitik och markanvändning i Nepal är ett krav. Kandidaten bör ha lång erfarenhet av att utföra fältarbete på landsbygden i Nepal och en djup förståelse för klimatförändringsagendan och skogssektorn i Nepal. Kandidaten måste vara flytande i att tala och skriva på både engelska och nepalesiska. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta självständigt med kvalitativa metoder och dataanalys. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper som kreativitet, motivation och drivkraft.

Placering:
Ultuna

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
35%

Tillträde:
220101

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior nätverkstekniker

IT-avdelningen vid SLU söker en senior nätverkstekniker som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utma... Visa mer
IT-avdelningen vid SLU söker en senior nätverkstekniker som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld
IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om upprustning av nätverket, lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering och effektivisering.

Vem är du?
Du kommer in i organisationen i en mycket spännande fas. Vi står i startgroparna för att starta resan mot ett mjukvarudefinierat nätverk med syfte att öka leveransprecisionen och flexibiliteten samt höja säkerheten i nätverket genom till exempel segmentering. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för forskningsnära IT.

Rollen som senior nätverkstekniker innebär att:


• Arbeta operativt med design, planering och felsökning av datacenter- och accessnätverk
• Har tekniskt ansvar för nätverkets design och vidareutveckling
• Ha den tekniska kontakten med leverantörer för nätverkets hård- och mjukvara
• Delta och driva nätverksrelaterade projekt tillsammans med verksamheten
• Översätta nätverksrelaterade krav till lösningsförslag

Vi ser att du har en lyhörd, nyfiken och drivande inställning. Du har förmågan att kommunicera med slutanvändare lika lätt som du för en djuplodande teknisk diskussion med en leverantör. Du kommunicerar väl på svenska och engelska, såväl i skrift som i tal. Vi ser också att du har en förmåga att förklara komplicerad teknik på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Krav

• Akademisk utbildning, företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som SLU bedömer relevant
• Minst fem års arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker eller motsvarande
• Mångårig erfarenhet av operativt arbete med routing, switching, trådlösa nätverk samt felsökning
• Stor kompetens inom design och implementering av datacenter- och accessnätverk för större organisationer
• Mycket goda kunskaper inom Ciscos nätverksutrustning
• Du är självgående, strukturerad och kan arbeta under stress
• Du har en relationsskapande och samarbetsorienterad grundinställning och du är motiverad av förbättringsarbete
• SLU har över 30 olika verksamhetsplatser vilket innebär att tjänsten kan innebära resor. B-körkort krävs därför.

Efter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Meriterande

• Kunskap inom Cisco ISE, ASA, DNA samt FirePower
• Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete
• Tidigare erfarenhet som konsult
• Kunskap om automation inom nätverksteknik

Placering
Uppsala

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. En godkänd säkerhetsprövning krävs för tjänsten.

Omfattning
100%

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Johan Bertilsson, SLU, Chef Nätverk och IT-säkerhet, [email protected], 073-841 77 61

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-12

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Anestesisköterska till hästkliniken

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Du kommer arbeta i den dagliga verksamheten, primärt stationerad på operationsavdelningen. Till arbetsuppgifterna hör bla att förbereda och ta hand om patienter inför och efter operationer samt att ansvara för anestesin. Du kommer även att iordningställa operationssalar och utrustning före och efter operation.

Vi arbetar i team, sköterskor och veterinärer, såväl inom avdelningen som mellan avdelningarna.
Arbete på alla klinikens avdelningar förekommer. En del av arbetstiden kommer att vara förlagd till obekväma arbetstider såsom kvällar, nätter och helger.

Kvalifikationer:
I första hand söker vi dig som är legitimerad djursjukskötare och redan har erfarenhet av hästanestesi eller dig som sövt smådjur och nu är sugen på nya utmaningar.

Är du leg DSS eller får du din legitimation under 2022 och är intresserad av och vill lära dig hästanestesi är du också välkommen att söka tjänsten. 

Vi vill att du är ansvarstagande, strukturerad och ordningsam. Du är flexibel, ambitiös och brinner för att utvecklas. Du bidrar med god stämning på arbetsplatsen och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du uppskattar kontakten och interagerandet med djurägare och inser vikten av goda kundrelationer.

Som djursjukskötare vid SLU:s djursjukhus kommer du även att få handleda blivande djursjukskötare, veterinärer och praktikanter från djurgymnasier samt bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-30.
I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Doktorand i miljöanalytisk kemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Doktorand i miljöanalytisk kemi med fokus på förutsättningslös (non-target) screening av miljöföroreningar i vatten
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling och utvärdering av fältbaserad saneringsteknik för grundvatten förorenat med högfluorerade ämnen (PFAS). En kombination av behandlingstekniker kommer att testas i pilotskala inklusive ytskum-fraktionering, anjonbytarfilter, elektrokemisk oxidation och fytoremediering på en deponi i Sverige och ett industriområde i Spanien. Arbetsuppgifterna inkluderar även samarbete med ingenjörer, miljöprovtagning, extraktion av vattenbaserade miljöprover, PFAS-analys med LC-MS/MS, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och författande av vetenskapliga manuskript på engelska. Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera seniora forskare och doktorander (www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en masterexamen i civilingenjör, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot vattenrening, analys av miljöföroreningar i vatten och kemisk modellering är värdefulla meriter. God databehandlingsförmåga genom statistisk databehandling och grafik, t.ex. R och MATLAB, är också meriterande. Tidigare erfarenhet av saneringstekniker och kemiskt analytiskt laboratoriearbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2022-02-01

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Djurvårdare eller djursjukskötare till vikariat, bilddiagnostiska kliniken

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Bilddiagnostiska kliniken är en av de största inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik i Europa och vi är en godkänd utbildningsplats för europeisk specialistexamen inom ämnet, både för smådjur och stordjur. Kliniken är välutrustad med modern röntgen, genomlysning, ultraljud, 64 skikt DT för smådjur och stordjur, 1,5 T MR för smådjur, 0,27 T MR system för stående häst samt scintigrafi för smådjur och stordjur inklusive ett eget Hotlab.

Vi har många internationella kontakter och våra sköterskor är specialiserade på bilddiagnostik. Vi är ca 20 medarbetare uppdelat på radiologer och röntgentekniker.

Hos oss får du en arbetsmiljö som präglas av stort engagemang och högt till tak. Vi fokuserar på gemensamt lärande och utveckling i en trygg miljö- tar ansvar för kompetens, korrekt diagnostik, patienternas välmående och vår teamkänsla.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i team och få upplärning av kvalificerade, engagerade kollegor i att jobba med de specialiserade arbetsuppgifterna på bilddiagnostiska kliniken. Det är ett intressant och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter där du efter en upplärningsperiod förväntas att självständigt genomföra röntgenundersökningar och förbereda ultraljudsundersökningar. I ett senare skede i kompetensutvecklingen blir det även möjligt att utföra de i samband med MRT, DT och scintigrafi förekommande arbetsuppgifterna.

Du arbetar mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag. För alla medarbetare på bilddiagnostiska kliniken ingår handledning och undervisning av blivande djursjukskötare, veterinärstudenter samt praktikanter från djurgymnasierna.

Arbetstiden är dagtid, vardagar kl. 8-16.20

Kvalifikationer:
Du är legitimerad djursjukskötare, tillförordnad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3 alt. 2. Erfarenhet av arbete med ovan beskrivna tekniker och djurslag är meriterande men inte ett krav. Dina kunskaper i svenska såväl som engelska är goda då bilddiagnostiska kliniken har ett stort internationellt utbyte.

En god förmåga att hantera smådjur och/eller hästar är viktigt. Likaså att ha ett intresse och eventuell erfarenhet för att undervisa/lära ut.

Du är mån om goda relationer med kollegor och har bra samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, nyfikenhet, motivation, intresse för kommunikation och service. Som person är du strukturerad, initiativrik och kan stundtals hantera pressade och logistiskt utmanande situationer.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning ca 8 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Omgående, enligt överenskommelse 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-15.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Nätverkstekniker

IT-avdelningen vid SLU söker en nätverkstekniker som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar ... Visa mer
IT-avdelningen vid SLU söker en nätverkstekniker som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld
IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om upprustning av nätverket, lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering och effektivisering.

Vem är du?
Du kommer in i organisationen i en mycket spännande fas. Vi står i startgroparna för att starta resan mot ett mjukvarudefinierat nätverk med syfte att öka leveransprecisionen och flexibiliteten samt höja säkerheten i nätverket genom till exempel segmentering. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för forskningsnära IT.

Rollen som nätverkstekniker innebär att:


• Operativt arbete och felsökning av datacenter- och accessnätverk, brandväggar och trådlösa nätverk
• Delta i nätverksrelaterade projekt tillsammans med verksamheten
• Ansvara för specifika tjänster inom nätverket, till exempel VPN

Vi ser att du har en lyhörd, nyfiken och drivande inställning. Du har förmågan att kommunicera med slutanvändare lika lätt som du för en djuplodande teknisk diskussion med en leverantör. Du kommunicerar väl på svenska och engelska, både i skrift som i tal.

Krav

• Eftergymnasial utbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som SLU bedömer relevant
• Minst två års arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker eller motsvarande
• Erfarenhet av operativt arbete med routing, switching, trådlösa nätverk samt felsökning
• Kompetens inom datacenter- och accessnätverk för större organisationer
• Goda kunskaper inom Ciscos nätverksutrustning
• Du är självgående, strukturerad och kan arbeta under stress
• Du har en relationsskapande och samarbetsorienterad grundinställning och du är motiverad av förbättringsarbete
• SLU har över 30 olika verksamhetsplatser vilket innebär att tjänsten kan innebära resor. B-körkort krävs därför.

Efter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet. 

Meriterande

• Kunskap inom Cisco ISE, ASA, DNA samt FirePower
• Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete

Placering
Uppsala

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. En godkänd säkerhetsprövning krävs för tjänsten.

Omfattning
100%

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-12.

Fackliga representanter
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Johan Bertilsson, SLU, Chef Nätverk och IT-säkerhet, [email protected], 073-841 77 61

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

PhD position in Environmental Analytical Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
PhD position in Environmental Analytical Chemistry Focusing on Non-Target Screening of Micropollutants in Water
Description:
We are seeking for a PhD student who will work with development and evaluation of on-site remediation technologies for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)-contaminated groundwater. Hereby, a combination of treatment technologies will be tested in pilot-scale in the field including surface foam fractionation, anion exchange filters, electrochemical oxidation and phytoremediation at a landfill in Sweden and an industrial site in Spain. The duties also include collaboration with engineers, environmental sampling, extraction of aqueous environmental samples, PFAS analysis using LC-MS/MS, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation and scientific manuscript writing in English. You will work in an international, interdisciplinary team consisting of several senior researchers and PhD students (https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Qualifications:
Applicants shall hold a MSc in chemical engineering, environmental chemistry, or equivalent. Specialization towards engineering of treatment processes, analysis of micropollutants in water and experience with chemical modelling are highly valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R and MATLAB, are of merits too. Previous experience with remediation engineering and chemical analytical laboratory work is desirable. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
2022-02-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-01, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language and an interview.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Adjunkt histologi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC på campus Ultuna och är ca 50 anställda. Vi söker nu en adjunkt som kan bidra till högkvalitativ undervisning vid institutionen, samt även bidra till forskningen.
Arbetsuppgifter:
Undervisa inom anatomi och histologi samt utveckla, leda och administrera universitetskurser. Medverkan i externfinansierade forskningsprojekt och/eller annan externfinansierad verksamhet kan komma att utgöra upp till 50% av tjänstgöringen. Tjänstens innehavare förväntas bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets övriga verksamhet fungerar och utvecklas.

Kvalifikationer:
Universitetsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde (ex veterinär, agronom, medicin, biologi). Erfarenhet av att planera och bedriva undervisning inom veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronomprogrammen är meriterande, likaså erfarenhet av praktiskt arbete och undervisning inom anatomi, framförallt histologi. Möjligheter till externfinansierad verksamhet är meriterande. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva bra svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi inom anatomi och histologi. Erfarenhet att prata, skriva och tala engelska är meriterande. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan ska inte omfatta mer än en A4, utöver CV och merithandlingar.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 12 månader med möjlighet till förlängning i maximalt 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Adjunkt anatomi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidat... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC på campus Ultuna och är ca 50 anställda. Vi söker nu en adjunkt som kan bidra till högkvalitativ undervisning vid institutionen samt även bidra till forskningen.
Arbetsuppgifter:
Undervisning i framförallt anatomi, funktionell anatomi och biomekanik, samt utveckla, leda och administrera universitetskurser. Medverkan i externfinansierade forskningsprojekt och/eller annan externfinansierad verksamhet kan komma att utgöra upp till 50% av tjänstgöringen. Tjänstens innehavare förväntas bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets övriga verksamhet fungerar och utvecklas.

Kvalifikationer:
Veterinärexamen är ett krav. Erfarenhet av att planera och bedriva undervisning inom veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronomprogrammen är meriterande, likaså erfarenhet av praktiskt arbete och undervisning inom anatomi, framförallt funktionell anatomi. Möjligheter till externfinansierad verksamhet är meriterande. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva bra svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi inom anatomi och funktionell anatomi. Erfarenhet av att läsa, prata och skriva engelska är meriterande. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan ska inte omfatta mer än en A4, utöver CV och merithandlingar.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 12 månader med möjlighet till förlängning i maximalt 12 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi består av ca 50 medarbetare som forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronompr... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi består av ca 50 medarbetare som forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Forskning och forskarutbildning bedrivs bland annat inom följande områden: reproduktions- och tumörbiologi, kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämnvikt, stress, arbets- och träningsfysiologi, rehabilitering, biomekanik och cirkulationsorganens funktion, alternativa proteinkällor, biomedicin med fokus på nukleotidmetabolism, proteinstruktur och funktion samt molekylär biologi.

Objektiv rörelseanalys av rid- och travhästar
Innehållsbeskrivning:
Hästars välfärd är viktig när de används som sport- och sällskapsdjur. Ortopediska skador är vanligt bland våra hästar och för att kunna upptäcka och diagnosticera hältor på ett korrekt sätt behöver vi förstå hur de förändrar sitt rörelsemönster när de får ont. Ny teknik gör det möjligt att objektivt utvärdera hälta hos häst men metoden är bara validerad för hästar som travar i ett långsamt tempo.

Detta licentiatprojekt syftar till att studera rörelsemönstret hos olika raser och populationer av friska samt halta hästar för att öka förståelsen för hur de kompenserar när de får ont och rör sig i olika gångarter samt tempon. Objektiva mätmetoder av rörelsemönstret kommer att användas. Projektet innebär också avancerade statistiska analyser av data. Den forskarstuderande skall arbeta under handledning av Marie Rhodin, Elin Hernlund och Pia Haubro Andersen.

Kvalifikationer:
Veterinärexamen och rätt att utöva veterinäryrket i Sverige liksom goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av objektiv rörelseanalys på häst är meriterande. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram; personliga referenser samt en intervju.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 2 år

Tillträde:
2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-11-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral,Environmental impact of handling & use of organic fertilizers

Department och Energy and Technololy At the department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrient recirculation and logistic systems. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems A... Visa mer
Department och Energy and Technololy
At the department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy, including optimal nutrient recirculation and logistic systems. Within the field of methodology, we have extensive competences in Systems Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics (statistics and mathematics with application in biological systems).

Duties:
We are looking for a Post Doc who can calculate and analyze the environmental impact in a life cycle perspective when applying different technologies for separation and redistribution of manure or digestate. The work includes e.g. modeling mass and nutrient flows, energy use, transport and spatial redistribution from areas of high nutrient availability to areas with high nutrient demand. The work is conducted in collaboration with researchers at the Department of Soil and Environment, SLU, and RISE (Research Institutes of Sweden), studying different methods for nitrogen and phosphorous separation in laboratory and pilot scale. The position may also involve LCA based studies on other parts of the agricultural production system.

Qualifications:
As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. The applicant should hold a PhD in technology or engineering with a specialization including environmental assessment of agricultural or biogas systems. Documented experiences of Life Cycle Assessment, computer-based modeling, ability to independently initiate, conduct and complete research projects for publishing the findings in international peer-reviewed journals are required. The holder of the position must be able to communicate in English, while ability to communicate in Swedish is a merit. Analytical and problem solving ability, motivation, and ability to work independently as well as in a team are considered important personality traits for this position.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
February 1st 2022 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-21, use the button below.

Specific documents attached: a letter of motivation describing yourself and why you are suitable for the work, CV with publication list, names and contact information for at least two reference persons, and a transcript of your PhD-exam.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Postdoktor, miljöpåverkan av hantering, användning organiska gödselmedel

Institutionen för energi och teknik På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statist... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
På institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur jordbruket kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi, inklusive optimal återcirkulation av näringsämnen och logistiksystem. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, samt biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system).

Arbetsuppgifter:
Vi söker en Post Doc som kan beräkna och analysera miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv när man använder olika tekniker för separation och omfördelning av gödsel eller rötning. I arbetet ingår t.ex. att modellera mass- och näringsflöden, energiåtgång, transport och spatial fördelning från områden med hög näringstillgång till områden med högt näringsbehov. Arbetet bedrivs i samarbete med forskare vid Institutionen för mark och miljö, SLU och RISE (Research Institutes of Sweden), där man studerar olika metoder för kväve- och fosforseparering i laboratorie- och pilotskala. Tjänsten kan också omfatta LCA -baserade studier avseende andra delar av jordbruksproduktionssystem.

Kvalifikationer:
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Den sökande bör ha en doktorsexamen i teknologi eller teknik med inriktning som inkluderar miljöbedömning av jordbruks- eller biogassystem. Dokumenterade erfarenheter av livscykelanalys, datorbaserad modellering, förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt för att publicera resultaten i internationella fackgranskade tidskrifter krävs. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, medan förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Analytisk och problemlösande förmåga, motivation och förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett team anses vara viktiga egenskaper vid denna tjänst. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 februari 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-21

Ansökan skall innehålla följande på skriven engelska; ett personligt brev som beskriver dig själv och hur du passar för det beskriva arbetet; ett CV med publikationslista; kontaktuppgifter till två referenspersoner; och examensbevis på din doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Djurvårdare

Kliniska vetenskaper söker djurvårdare till KVstall Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av hästar, idisslare, grisa... Visa mer
Kliniska vetenskaper söker djurvårdare till KVstall

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av hästar, idisslare, grisar och hundar. Arbetet omfattar assistans till lärare och forskare vid undervisning, undersökning och behandling, även egen handledning av studenter kan komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår transporter av djur och djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förbrukningsmaterial kan förekomma. I arbetet ingår sanering av lokaler och materialvård.Arbetstid dagtid enligt schema och inklusive helg. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.

Kvalifikationer:
Utbildad djurvårdare och praktisk erfarenhet av att hantera hästar är ett krav, erfarenhet av idisslare är meriterande, erfarenhet av att hantera hundar är meriterande. Utökad behörighet som djurvårdare är önskvärt. Erfarenhet av arbete inom försöksdjursverksamhet eller djursjukhus/klinik är ett krav. B-körkort är ett krav. Djurtransportörutbildning är önskvärt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, att du är flexibel, självgående och serviceinriktad.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Leg. djursjukskötare till Kliniska vetenskaper

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är att bistå och medverka vid praktiska moment inom undervisningen på veterinär- och dj... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är att bistå och medverka vid praktiska moment inom undervisningen på veterinär- och djursjukskötarprogrammet.

Tjänsten innebär bland annat ansvar för iordningställande innan och efter olika typer av övningar. Övningsmomenten koordineras tillsammans med undervisande lärare och kan även inkludera demonstrationer och handledning med olika grad av deltagande och eget ansvar. Arbetet omfattar även att på olika sätt bistå övrig undervisning, studenternas självträning och forskningsprojekt.

Undersökningar och medicinsk behandling som innefattar journalföring kan ingå, i första hand för djurslagen hund och häst. I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för utrustning och lokaler samt beställning av förbrukningsmaterial.

Institutionen har ett nära samarbete med universitetsdjursjukhuset och en del av tjänsten kommer vara förlagd inom djursjukvården, omfattning och uppdragets inriktning kan diskuteras.

Kvalifikationer:
Du som söker skall ha svensk legitimation som djursjukskötare. Erfarenhet av klinisk djursjukvård vid djursjukhus och/eller klinik är ett krav. Erfarenhet av arbete med djuromvårdnad vid anestesi är meriterande. Erfarenhet av handledning och undervisning är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datavana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personliga förmågor som samarbetsförmåga och att du är flexibel, självgående och serviceinriktad. B-körkort är önskvärt.

Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid vardagar men andra arbetstider kan förekomma.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoctoral position in plant small RNA mobility

Department of Plant Biology The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the deve... Visa mer
Department of Plant Biology
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava.

The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Duties:
Mobility of small RNAs in plants: small RNAs are the central components of RNA silencing in plants which provide sequence specificity for an extensive regulative layer in gene expression. This machinery is especially known for its important role in defense against selfish nucleic acids including viruses and transposons, but it is also involved in the regulation of plant endogenous genes. Our current project is particularly interested in the role of intercellular and transgenerational mobility of small RNAs and associated regulation. One planned approach will be to utilize virus diversity for studying small RNA mobility and its role in antiviral defence, aided by effectors that provide virus-based system interference. We emphasize, however, that the project is explorative and the detailed research strategies are partially open to tailoring towards the hired postdoctoral researcher´s expertise and interest. An essential part of the work will be small RNAseq, and likely also include genetics, biochemical and cell biological approaches using Arabidopsis as the primary plant model.

Environment: The successful applicant will work in the research group of Dr. Anders Hafrén (https://andershafren.wixsite.com/website) at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (www.slu.se/en/vbsg) and Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala, Sweden (http://lcpu.se/). The department offers a creative and stimulating international environment and is one of several departments that make up the cluster ‘Uppsala BioCenter’ at SLU.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated candidate with a recent PhD degree in molecular biology with experience in (small) RNA biology and RNA deep sequencing analysis or related knowledge that the employer considers equivalent. Documented abilities to manage a laboratory research project and experience with molecular biology techniques in Arabidopsis are required. Knowledge of genetic, biochemical, cell biological and virology approaches in the Arabidopsis plant system is highly valued. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

As postdoctoral positions are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement, ideally beginning of 2022.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-15, use the button below.

Applications should include Curriculum Vitae, description of research experiences, a copy of the PhD diploma (in swedish or english), statement of scientific interests and motivation for applying to this position.

 

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi består av ca 50 medarbetare som forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronompr... Visa mer
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi består av ca 50 medarbetare som forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Forskning och forskarutbildning bedrivs bland annat inom följande områden: reproduktions- och tumörbiologi, kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämnvikt, stress, arbets- och träningsfysiologi, rehabilitering, biomekanik och cirkulationsorganens funktion, alternativa proteinkällor, biomedicin med fokus på nukleotidmetabolism, proteinstruktur och funktion samt molekylär biologi.

Objektiv rörelseanalys av halta kor och hästar
Innehållsbeskrivning:
Välfärden hos våra kor är viktig och hältor utgör idag ett stort problem i många kobesättningar. För att kunna upptäcka och diagnosticera hältor på ett korrekt sätt behöver vi förstå hur korna förändrar sitt rörelsemönster när de får ont. Ny teknik gör det möjligt att objektivt utvärdera rörelsemönstret hos halta kor men först behöver vi förstå hur korna förändrar sitt rörelsemönster när de blir halta och har ont. Även hos hästar är hälta ett stort problem men objektiva tekniker gör det möjligt att förbättra diagnostiken av ortopediska skador hos häst.

Detta licentiatprojekt syftar till att studera rörelsemönstret hos friska och halta kor och hästar för att öka förståelsen för hur de kompenserar när de får ont. Objektiva mätmetoder för analys av djurens rörelsemönster kommer att användas. Projektet innebär också datainsamling, signalanalys och statistisk bearbetning av data. Den forskarstuderande skall arbeta under handledning av Marie Rhodin, Elin Hernlund och Pia Haubro Andersen.

Kvalifikationer:
Veterinärexamen och rätt att utöva veterinäryrket i Sverige liksom goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av objektiv rörelseanalys på kor och hästar är meriterande. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram; personliga referenser samt en intervju.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 2 år

Tillträde:
2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-11-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

PhD position in Environmental Analytical Chemistry

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
PhD position in Environmental Analytical Chemistry Focusing on Non-Target Screening of Micropollutants in Water
The project (SAFESTORM) aims at increased understanding of the performance of current storm water treatment methods as filters for organic micropollutants with a special focus on persistent, mobile and toxic (PMT) substances and polycyclic aromatic compounds (PACs). This will be achieved by analysis of organic micropollutants and mixture effects in influent and effluent water and prioritization of chemical substances based on occurrence and toxicity.  Chemical pollution of the aquatic environment is of concern for aquatic organisms as well as for human health, as many water sources are used for drinking water production. While tens of thousands of chemicals are circulating in the environment, the regulatory agencies are in urgent need to identify compounds or complex mixtures, which can cause toxic effects.

Description:
We are seeking for a PhD student who will work with development and evaluation of on-site remediation technologies for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)-contaminated groundwater. Hereby, a combination of treatment technologies will be tested in pilot-scale in the field including surface foam fractionation, anion exchange filters, electrochemical oxidation and phytoremediation at a landfill in Sweden and an industrial site in Spain. The duties also include collaboration with engineers, environmental sampling, extraction of aqueous environmental samples, PFAS analysis using LC-MS/MS, processing of large data sets, data analysis, statistical evaluation and scientific manuscript writing in English. You will work in an international, interdisciplinary team consisting of several senior researchers and PhD students (https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Qualifications:
Applicants shall hold a MSc in chemical engineering, environmental chemistry, or equivalent. Specialization towards engineering of treatment processes, analysis of micropollutants in water and experience with chemical modelling are highly valuable merits. Data processing skills using statistical computing and graphics, e.g. R and MATLAB, are of merits too. Previous experience with remediation engineering and chemical analytical laboratory work is desirable. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
2022-02-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-12-01, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language and an interview.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Doktorand i miljöanalytisk kemi

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Doktorand i miljöanalytisk kemi med fokus på förutsättningslös (non-target) screening av miljöföroreningar i vatten
Projektet (SAFESTORM) syftar till ökad förståelse för nuvarande metoder för dagvattenrening med avseende på reningseffektivitet av organiska miljöföroreningar med särskilt fokus på persistenta, mobila och toxiska (PMT) ämnen och polycykliska aromatiska föreningar (PAC). Detta mål kommer att uppnås genom analys av kemiska föroreningar samt mätning av toxiska effekter av föroreningsblandningar i in- och utgående vatten och prioritering av kemiska ämnen baserat på förekomst och toxicitet. Kemiska förorening av vattenmiljön är kan utgöra en hälsofara för vattenlevande organismer och människor, eftersom ytvatten används för dricksvattenproduktion. Tiotusentals kemikalier cirkulerar i miljön och samhället är därför i stort behov av att identifiera och åtgärda föroreningar och komplexa blandningar som orsakar toxiska effekter.

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling och utvärdering av fältbaserad saneringsteknik för grundvatten förorenat med högfluorerade ämnen (PFAS). En kombination av behandlingstekniker kommer att testas i pilotskala inklusive ytskum-fraktionering, anjonbytarfilter, elektrokemisk oxidation och fytoremediering på en deponi i Sverige och ett industriområde i Spanien. Arbetsuppgifterna inkluderar även samarbete med ingenjörer, miljöprovtagning, extraktion av vattenbaserade miljöprover, PFAS-analys med LC-MS/MS, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och författande av vetenskapliga manuskript på engelska. Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera seniora forskare och doktorander (www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens).

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en masterexamen i civilingenjör, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot vattenrening, analys av miljöföroreningar i vatten och kemisk modellering är värdefulla meriter. God databehandlingsförmåga genom statistisk databehandling och grafik, t.ex. R och MATLAB, är också meriterande. Tidigare erfarenhet av saneringstekniker och kemiskt analytiskt laboratoriearbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2022-02-01

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Ekonom med fokus på forskningsprojekt

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning, inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akv... Visa mer
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning, inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur.

På institutionen arbetar fem personer med stöd och service (verksamhetsstöd) till ledningen och medarbetarna vid institutionen. Verksamhetsstödet tillhandahåller ett kompetent administrativt- och redovisningsstöd och stöttar med dessa delar institutionens forskning och utbildning. Vi söker nu en ny serviceinriktad medarbetare som huvudsakligen ska arbeta med projektekonomi.

Arbetsuppgifter:
Anställningen som ekonom på HUV innebär arbete med redovisning och ekonomisk uppföljning av både forskningsprojekt och andra former av anslag. En stor del av forskningsverksamheten finansieras med externa medel. Att jobba med externa projekt, som många gånger är både omfattande och komplicerade, innebär att tillsammans med projektledare ansvara för bland annat kalkylering inför nya projektansökningar, avstämningar och uppföljning av pågående projekt, ekonomisk uppföljning samt rapportering till finansiärer. Du behöver kunna sätta dig in i komplexa anvisningar för ansökningar och avrapporteringar. Arbetsuppgifterna inkluderar även andra allmänt förekommande ekonomiuppgifter samt en medverkan i det årliga budgetarbetet på institutionen. Utöver ekonomiuppgifter kommer andra administrativa uppgifter också ingå i uppdraget då vi är en liten grupp som behöver hjälpas åt med servicen.

Tillsammans med kollegorna på avdelningen ingår det att kontinuerligt utveckla rutiner och system som effektiviserar arbetet. Arbetet kräver ett nära samarbete med forskare, administrativ chef, övriga medarbetare, universitetets ekonomiavdelning samt viss kontakt med externa finansiärer.

Som projektekonom hos oss får du varierande arbetsuppgifter och det finns goda möjligheter att påverka arbetssätt och rutiner, utifrån gällande regelverk, och därmed möjlighet till egen utveckling. Inom SLU finns stöd som du kommer att samarbeta med i externfinansiering och andra ekonomirelaterade ärenden. Du kommer ingå i SLU:s nätverk för projektekonomer, samt samverka med andra projektekonomer inom fakulteten.

Vi är en arbetsplats med flera internationella forskare och vår dagliga kommunikation sker på både svenska som engelska.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har ekonomutbildning på högskolenivå eller som har erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig. Arbetet kräver intresse och förmåga att förstå och använda statligt regelverk och styrdokument för ekonomisk redovisning inom SLU. Tidigare arbete inom offentlig förvaltning är meriterande.

I arbetet ingår mycket kontakt med institutionens forskare. Du behöver ha en god förmåga att förklara ekonomiska resultat och processer på ett pedagogiskt sätt. Du bör ha några års erfarenhet från självständigt ekonomiarbete och har erfarenhet från att söka fram och bearbeta ekonomiska data ur olika system. Tidigare arbete med projektredovisning och EU-projekt är meriterande.

Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska och kan arbeta obehindrat i Office-paketet, framför allt i Excel. Det krävs att du är noggrann, engagerad och har en god analytisk förmåga och kan se helheter och sammanhang.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Då vi är ett verksamhetsstöd måste du ha lätt att kommunicera med både medarbetare och personer utanför institutionen, och att du har god förmåga och vilja att ge högkvalitativ service till verksamheten. Du är van att arbeta såväl självständigt som i grupp och har lätt för att samarbeta. Vidare är du ansvarstagande och kvalitetsmedveten och har förmåga att hantera ett tidvis högt tempo. Vi förväntar oss att du tar egna initiativ och är drivande i utveckling av verksamhetens frågor och rutiner samt tar ansvar för en större helhet än den egna uppgiften och har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Legitimerad veterinär som vill utvecklas inom ortopedi, UDS hästklinik

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Efter introduktion kommer du att självständigt arbeta med ortopediska fall på polikliniken. I tjämsten ingår handledning av blivande djursjukskötare och veterinärstudenter samt att bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt inom ortopedi. Möjlighet att delta i kurser inom ISELP och/eller utbildning inom det svenska djurslagsspecialistprogrammet kommer att finnas.

Beredskapsarbete ingår i tjänsten. UDS hästklinik har öppet dygnet runt och arbetet under beredskapspassen innebär dels arbete med akut sjuka hästar och dels vård av inneliggande patienter. 

Kvalifikationer:
Du som söker är legitimerad veterinär. Erfarenhet av ortopedi är önskvärt. Specialistkompetens, genomgånget internship eller vidareutbildning inom ortopedi är meriterande men inte nödvändiga. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 

Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Som person är du strukturerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du är intresserad av att arbeta i en miljö där klinisk verksamhet möter undervisning och forskning. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-14.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Research Assistant in Forest Entomology

Research Assistant in Forest Entomology Department of Ecology - Unit of Forest Entomology The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education aimed towards sustainable forestry, agriculture and conservation. Our research on populations, communities and ecosystems form the basis of our research on the effects of land use and climate on animals, plants and soil. We aim at finding solutions that will cont... Visa mer
Research Assistant in Forest Entomology
Department of Ecology - Unit of Forest Entomology
The Department of Ecology conducts internationally strong empirical and theoretical research and education aimed towards sustainable forestry, agriculture and conservation. Our research on populations, communities and ecosystems form the basis of our research on the effects of land use and climate on animals, plants and soil. We aim at finding solutions that will contribute to improve greenhouse gas balances, conserve threatened species, support biodiversity and ecosystem services, sustainable wildlife management and pest management in forest and agricultural landscapes as well as in urban areas. At the department researchers work on a wide-range of subjects, i.e. ecosystems ecology, insect ecology, forest and agricultural ecology and landscape ecology. The strong connections to other research areas makes forest entomology at the Department of Ecology a unique research environment with a great potential for future development of forest ecology and protection in terms of intra- and interdisciplinary research.

At the Unit of Forest Entomology we conduct research conducts research in the context of anthropogenic effects that already have and will continue to affect forest insects, like climate warming, increased trade and changes in land use. Understanding how forest insects are affected by such changes will provide us, in turn, with insights on how forest ecosystems will be altered by global changes and how we can mitigate the impact of such effects. Our work is driven by the ambition to reveal mechanisms behind variation in the distribution and abundance of forest insects to provide solid basis for decisions in the forest sector, contributing to the goal of sustainable forestry. Another driving force is our fascination for revealing the intricate interactions involving insects and plants.

Duties:
We are looking for a research assistant, whose responsibilities will be to assist with practicalities, analyse and summarize results from several research projects related to plant protection against insect pests, with special focus on the pine weevil Hylobius abietis.

The work itself involves working independently with setting up, collecting and analyzing data from lab experiments. This entails, among other things, planting of forest plants, preparation of protocols/excel sheets for data collection, measurements of pine weevil damage to seedlings, ordering material for lab experiments, maintaining pine weevil colonies in the lab (gathering food in the forest and feeding those in the lab, cleaning cages, etc.), and compiling and analyzing previously collected data. 

You will be expected to work independently, and take part in several different projects at the same time.

Qualifications:
We are seeking a person with a Master’s degree (MSc.) or equivalent in Forest science, and has prior knowledge and previous practical experience of working with the pine weevil Hylobius abietis both in the field and lab. All projects that the person will assist with require collection, maintenance and management of this insect and knowledge on how to design and set up experiments with them.

Place of work:
Uppsala, Campus Ultuna

Form of employment:
Temporary December 2021 (1 months) with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
2021-12-01

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-10, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Nyutexaminerad/tf vet. som vill utvecklas inom ortopedi, UDS hästklinik

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö. 

Arbetsuppgifter:
Du kommer framför allt att vara placerad på polikliniken och arbeta med ortopediska fall, men även arbete på vårdavdelningen kan tidvis förekomma. Inledningsvis arbetar du under handledning men successivt mer självständigt. Du kommer handleda blivande djursjukskötare och veterinärstudenter samt bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt inom ortopedi. Möjlighet att delta i kurser inom ISELP kommer att finnas.

Beredskapsarbete ingår i tjänsten. UDS hästklinik har öppet dygnet runt och arbetet under beredskapspassen innebär dels arbete med akut sjuka hästar och dels vård av inneliggande patienter.

Kvalifikationer:
Du som söker är legitimerad veterinär eller tf veterinär. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Som person är du strukturerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du är intresserad av att arbeta i en miljö där klinisk verksamhet möter undervisning och forskning. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Graviditetsvikariat 1 år med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-14.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Utredare

Utredare till planeringsavdelningen Vi söker en utredare till SLU:s planeringsavdelning, en stabsfunktion som stöder universitetsledningen i övergripande strategiska frågor. I avdelningens uppdrag ingår bland annat planering, uppföljning av verksamhet och ekonomi, utredningar, beredning av ärenden och frågor inom universitetets verksamhetsområden samt administrativt stöd till flera av universitetsledningens råd och nämnder. Planeringsavdelningen är indelad... Visa mer
Utredare till planeringsavdelningen
Vi söker en utredare till SLU:s planeringsavdelning, en stabsfunktion som stöder universitetsledningen i övergripande strategiska frågor. I avdelningens uppdrag ingår bland annat planering, uppföljning av verksamhet och ekonomi, utredningar, beredning av ärenden och frågor inom universitetets verksamhetsområden samt administrativt stöd till flera av universitetsledningens råd och nämnder. Planeringsavdelningen är indelad i fyra enheter med sammanlagt cirka 20 medarbetare. 
Arbetsuppgifter:
Din uppgift blir att vara universitetsledningens stöd i frågor som på en övergripande nivå rör SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En stor del av dina arbetsuppgifter avser SLU:s utbildningsnämnd, där prorektor leder arbetet och där du tillsammans med en kollega utgör nämndens sekretariat. Du kommer även att utföra olika utredande och analyserande uppgifter som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, bl.a. kopplat till de interna styr- och resurssystemen. Många uppdrag utförs i projektform eller mindre arbetsgrupper vilket kan medföra en arbetsledande roll. I arbetet ingår också att omvärldsbevaka och aktivt följa frågor som påverkar utbildningarna, t.ex. nationella regelverk samt interna regler och beslut. Det kan bli aktuellt med vissa resor, framför allt till SLU:s utbildningsorter i olika delar av landet.

Kvalifikationer:
Du som söker har akademisk examen inom något av de områden som SLU bedömer är relevant för tjänsten, och du har flera års relevant yrkeserfarenhet. Du behöver ha kvalificerad handläggarerfarenhet, och god erfarenhet av att planera och bereda verksamheten för ett beslutande organ. Du är en god skribent och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet från strategiskt arbete med utbildningsfrågor vid en högskola eller ett universitet är en fördel.

Arbetet ställer höga krav på samarbets- och kommunikationsförmåga. Du behöver vara drivande, initiativrik och van att arbeta självständigt. Du är noggrann, ansvarstagande och har god förmåga att strukturera ditt arbete. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Verksamhetsnära HR-specialist till SLU Universitetsdjursjukhuset

Vi söker nu ett kvalificerat verksamhetsnära HR stöd med kunskap och förmåga att axla de flesta ansvarsområden inom HR. Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats på universitetsdjursjukhuset och tillsammans med övriga verksamhetsnära funktioner vara ett stöd för ledningen vid universitetsdjursjukhuset, samtidigt som du är en del av, kan ta stöd av och ingår i HR-enheten på personalavdelningen vid SLU. På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildn... Visa mer
Vi söker nu ett kvalificerat verksamhetsnära HR stöd med kunskap och förmåga att axla de flesta ansvarsområden inom HR. Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats på universitetsdjursjukhuset och tillsammans med övriga verksamhetsnära funktioner vara ett stöd för ledningen vid universitetsdjursjukhuset, samtidigt som du är en del av, kan ta stöd av och ingår i HR-enheten på personalavdelningen vid SLU.

På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Här utbildas morgondagens veterinärer och djursjukskötare och här ges förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur i moderna lokaler i Ultuna. På djursjukhuset arbetar omkring 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om. 

Arbetsuppgifter:
Som verksamhetsnära HR arbetar du brett med operativa och strategiska personalfrågor och ingår i SLU djursjukhusets ledningsgrupp. Du arbetar rådgivande och konsultativt med utgångspunkt i SLUs personalpolitik i frågor såsom anställning, arbetsrätt, rekrytering, omställning, lönebildning och personalsociala frågor. I din roll ingår även att följa upp och implementera policys och riktlinjer inom personalområdet.

Du kommer även att tillsammans med kollegorna på personalavdelningen kunna bidra till utvecklingen av HR-processer och verksamhetsstödet. För att trivas med arbetet behöver du kompetens, intresse och erfarenhet av arbetstidsfrågor eftersom sjukhuset är bemannat dygnet runt.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har examen från programmet för personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande och erfarenhet av brett HR-arbete. Du har kunskap i personalarbetets grunder och stor förståelse för lagar, avtal och samspelet med fackliga organisationer. Du är van och trivs med att samarbeta nära chefer i verksamheten. Det är en fördel om du har erfarenhet av och trivs med arbetstidsfrågor, gärna inom vårdsektorn.

Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, är pedagogisk och har ett serviceinriktat synsätt. Du ser hur dina frågor kopplar till helheten, du kan prioritera och fatta självständiga beslut. Du bidrar med din kompetens i komplexa frågor och delar med dig till dina kollegor.

Du känner dig bekväm med att utbilda och informera i grupp och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Veterinär/tf veterinär till ambulatoriska kliniken, UDS

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

I Uppsala veterinärdistrikt, som omfattar Uppsala och Knivsta kommuner, sköts djursjukvården av lantbrukets djur och hästar av UDS ambulatoriska klinik. Vi ansvarar även för gränskontrollen på Arlanda flygplats avseende införsel av sällskapsdjur, vilket är ett uppdrag av jordbruksverket. Vi är ca tio veterinärer som arbetar vid kliniken. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, nyfikenhet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår samtliga på kliniken förekommande arbetsuppgifter för en veterinär. Arbetet sker i fält. Under vardagar utför du planerade besök i huvudsak riktade till hästar. Akuta ärenden kan omfatta både häst och lantbrukets djur. Du kommer att tjänstgöra alla tider på dygnet, inkl. kvällar, nätter och helger. I tjänsten ingår även handledning av veterinärstudenter. Du arbetar mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag. Ambulatoriska kliniken har också ansvar, på uppdrag av jordbruksverket, för gränskontrollen på Arlanda flygplats.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad veterinär eller tf veterinär som har intresse för stordjur. Då tjänsten innebär handledning och undervisning av studenter ser vi gärna att du är intresserad av detta. Körkort krävs.

Du är mån om att upprätthålla goda relationer med kunder och kollegor samt har god samarbetsförmåga. Du har ett stort intresse för att arbeta både med lantbrukets djur samt häst. Du är även intresserad av att skapa goda förutsättningar för arbete med undervisning och forskning, samt uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera. Som person är du strukturerad och stresstålig. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 6 månaders vikariat med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Arbetstidens förläggning:
Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-02.
I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Doktorand/licentiat inom livsmedelsvetenskap

Institutionen för molekylära vetenskaper Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn.  Arbetsuppgifter: Vi söker efter en doktorand/licentiat som vill undersöka hur livsmedels strukturella egenskaper påverkas av deras tillverkningsprocess. Försörjningsformen är inom formasprojektet... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. 

Arbetsuppgifter:
Vi söker efter en doktorand/licentiat som vill undersöka hur livsmedels strukturella egenskaper påverkas av deras tillverkningsprocess. Försörjningsformen är inom formasprojektet "Fermentering av svenska åkerbönor för bättre textur, smak och nutritionella egenskaper hos yoghurtliknande livsmedel". 

Allt mer pekar på ett behov av en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Att ersätta mjölkprodukter med växtbaserade alternativ innebär generellt ett skifte till mer hållbara alternativ. Växtbaserade mejerisubstitut lider emellertid ofta av jämförelsevis dålig näringssammansättning och sensoriska egenskaper. Vi avser att lösa eller minska dessa problem genom en kombination av processtekniker såsom värmebehandling, homogenisering och fermentering.

Innehållsbeskrivning:
Projektet syftar till att upprätta en relation mellan process (t.ex. värmebehandling och fermentering) och närings- och sensorisk kvalitet hos en yoghurtliknande produkt, baserad på en svensk baljväxt som åkerböna. För att uppnå detta kommer vi att kombinera olika typer av förbehandlingar såsom malning, blötläggning, homogenisering, pulsade elektriska fält, värmning och enzymatisk behandling. På så sätt avser vi minska oönskad smak och antinutritionella faktorer, förbättra konsistensen och producera ett åkerbönsbaserat mjölksubstitut som lämpar sig för fermentering. Vi kommer att använda mikrobiella konsortier från traditionella fermenterade livsmedel och foder som kefir, surdeg och ensilage för att identifiera och utforma lämpliga blandade startkulturer. En undersökning av konsumentpreferenser kommer att ligga till grund för utvecklingen av livsmedelsprototyper som kommer att utvärderas med avseende på fysikalisk-kemiska och sensoriska egenskaper.

Kvalifikationer:
Sökanden till anställningen bör ha en universitetsexamen i livsmedelsteknik, livsmedelsvetenskap, bioteknik eller liknande. Kunskap om livsmedlets strukturella egenskaper och tekniker för att studera sådana är central för sysselsättningen. Erfarenhet av växtbaserade produkter är meriterade. Kunskap om mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Välskriven och talad engelska krävs.

Placering:           
Detta arbete kommer att bedrivas i en forskningsintensiv miljö på Biocenter på Ultuna campus i Uppsala.

Försörjningsform:
100% doktorand/licentiat under 2 år med möjlighet till förlängning. Formasprojektet; Fermentering av svenska åkerbönor för livsmedel med förbättrad textur, smak och nutritionella egenskaper.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-11-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Klinikveterinär till smådjurskliniken, SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot mer än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Klinisk verksamhet vid UDS Smådjursklinik. Handledning av veterinär- och djursjukskötarstudenter ingår i din kliniska tjänstgöring. 

Vi har många intressanta och spännande fall och bedriver evidensbaserad vård. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, både internt och externt. Vi har ronder tillsammans med kunniga kollegor och regelbundna utbildningseftermiddagar där t ex våra specialister föreläser. Vi har en allmänt hög kompetens bland våra medarbetare med olika specialister på Europanivå samt steg 2-veterinärer inom olika specialiteter.  För dig som är steg 1-specialist finns möjlighet till utbildning till steg 2- eller diplomate-examen. 

Du kommer ha möjlighet att påverka både din arbetsplats och din vardag på jobbet och kommer vara delaktig i arbetet att utveckla verksamheten. För oss är samarbete en självklarhet och vi bollar tankar, stöttar och hjälper varandra, både kollegor som studenter. Vi är stolta över att se oss som ett gäng professionella och seriösa yrkesmän och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och glädje som ett framgångsrecept på arbetsplatsen.

I arbetet ingår tjänstgöring kvällar, helger och nätter.

Kvalifikationer:
Du är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige. Det är meriterande om du har steg 1-kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning då tjänsten innebär många kontaktytor. 

Du arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt med intresse för evidensbaserad vård. Du förväntas ha ett brinnande intresse för djur men även en hög kompetens och förståelse för vikten av god kommunikation då vi arbetar med stort kundfokus och lägger stor vikt vid bra relationer till våra djurägare. Det är även viktigt att du är intresserad av undervisa och interagera med veterinär- och djursjukskötarstudenter vilka är en självklar del av vår verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-15.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg och examensbevis.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningsamanuens i landskapsplanering

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning och Sidas helpdesk för mil... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning och Sidas helpdesk för miljöbedömning.
Vi söker en amanuens som kan hjälpa till med våra pågående studier inom forskningsprojektet "Hållbar mobilitet i den täta staden". Projektet syftar bland annat till att kritiskt granska planeringen för den täta staden och hur metoder för plats- och landskapsanalys kan bidra till att uppmärksamma de värden som bör tas tillvara. Amanuensen kommer att spela en viktig roll i våra studier av metoder för plats- och landskapsanalys, och i dialogen med praktiserande landskapsarkitekter. Amanuensen kommer att ingå i en aktiv, tvärvetenskaplig forskargrupp med ett internationellt nätverk.

Arbetsuppgifter:
Som amanuens kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå i att:

(1) samla in och sammanställa metoder för och material om plats- och landskapsanalyser som används i en urban kontext

(2) hjälpa till med att granska dessa metoder

(3) intervjua praktiserande landskapsarkitekter om hur de arbetar med plats- och landskapsanalys

(4) hjälpa till med kartritning och andra illustrationer

(5) hjälpa till med att skriva en rapport

(6) hjälpa till att ordna några workshops och eventuellt ett avslutande seminarium

Kvalifikationer:
Vi söker en landskapsarkitektstudent med intresse för forskning. Personliga egenskaper, inte minst motivation, noggrannhet och analytisk skärpa, men även förmåga att arbeta på egen hand och i grupp, är avgörande för urvalet. God förmåga att formulera sig i tal, skrift och visuellt krävs. Goda kunskaper i svenska krävs. Kunskap om landskapsteori och kvalitativa metoder för landskapsanalys är meriterande.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (1 sida), en kort CV (ca 1 - 2 sidor), högskolebetyg, samt uppsatser och andra arbeten som den sökande vill åberopa.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader

Omfattning:
50 %

Tillträde:
1 januari 2021

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Internship vid hästkliniken SLU Universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 500 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Detta internship är ett kliniskt utbildningsprogram under handledning, avsett för relativt nyexaminerade veterinärer. Du kommer huvudsakligen att arbeta på vårdavdelningen men rotationer inom exempelvis bilddiagnostik, ortopedi och klinisk kemi ingår. Du kommer att ingå i en stor grupp med erfarna kollegor av vilka många är antingen europeiska eller svenska specialister inom olika områden, och du får därigenom möjlighet till fördjupad klinisk erfarenhet och handledning i olika moment. Arbetet kommer att innebära ffa enklare, men under programmets gång också mer kvalificerade, veterinära arbetsuppgifter. Efter genomgånget program kommer du ha grunden i kliniskt utredningsarbete, stationärvård, akutvård samt grunderna i ortopediska och bilddiagnostiska undersökningar och du kommer att vara väl förberedd för fortsatt arbete på hästklinik eller för att ansöka om ett residency. Du deltar i dagliga ronder på vårdavdelningen, i  ”Journal clubs” inom t ex internmedicin, kirurgi, ortopedi och anestesi samt vid bilddiagnostiska ronder. I tjänsten ingår självständigt beredskapsarbete, med arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger, utefter utbildningsnivå.

Det kommer finnas möjlighet att genomföra ett mindre kliniskt projekt och vi uppmuntrar till att detta blir publicerat.

Arbetet sker i nära samverkan med Veterinär- och husdjursvetenskapliga fakulteten, som har huvudansvaret för den utbildning och forskning och genomförs inom UDS. I tjänsten ingår handledning av blivande djursjukskötare och veterinärer samt att bistå vid forskning. Veterinärerna på UDS arbetar enligt fastställd lista (schema) vilket innebär arbete på såväl dagtid som kvälls- och nattetid.

Kvalifikationer:
Du som söker är legitimerad veterinär eller tf veterinär med tillstånd att praktisera i Sverige. Du inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer och att bemöta djurägare på ett korrekt sätt. Då UDS är ett universitetsdjursjukhus, där den kliniska djursjukvården är integrerad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och med forskningsprojekt, har erfarenhet av klinisk veterinärmedicinsk utbildning och forskning ett mervärde. Du är strukturerad och van att arbeta i en dynamisk miljö där det händer mycket. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på ett skandinaviskt språk och på engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader, allmän visstidsanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
I början av 2022, efter överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-07.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Klinikveterinär veterinärmedicinsk anestesiologi och smärtbehandling, UDS

Universitetsdjursjukhuset Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLUs resurs för klinisk forskning och utbildning, och Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs både utbildning av veterinärstudenter och djursjukskötare, samt forskning. UDS har cirka 200 anställda som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om för katter, hundar, mindre sällskapsdjur och hästar. UDS har även en ambulatorisk utbildningsklinik med veterinärer som åker ut... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLUs resurs för klinisk forskning och utbildning, och Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs både utbildning av veterinärstudenter och djursjukskötare, samt forskning. UDS har cirka 200 anställda som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om för katter, hundar, mindre sällskapsdjur och hästar. UDS har även en ambulatorisk utbildningsklinik med veterinärer som åker ut till stall och gårdar.

Universitetsdjursjukhuset är välutrustat och tillhandahåller anestesiservice för kirurgi och bilddiagnostiska undersökningar av sällskapsdjur, häst och produktionsdjur. Både smådjursklinikens och hästklinikens operationsavdelningar är öppna dygnet runt och erbjuder både akut och elektiv kirurgi samt specialistoperationer inom t ex ortopedi, oftalmologi och odontologi. Ofta pågår flera operationer parallellt.

UDS strävar efter att ligga i framkant vad gäller modern diagnostik och behandling och arbetar alltid utifrån ett vetenskapligt synsätt. Sjukhuset tar emot såväl primärfall som remissfall. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler och utrustning har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik, laboratorium av högsta kvalitet samt dedikerade medarbetare med bred och hög kompetens.

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en klinikveterinär med kompetens inom anestesiologi och analgesi. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är kliniskt arbete inom anestesi och smärtlindring på djursjukhuset, både på häst- och på smådjurskliniken. Jour/beredskapstjänstgöring ingår.

För en veterinär vid UDS ingår klinisk handledning av veterinärstudenter, djursjukskötarstudenter och eventuella interns och residents i det dagliga arbetet, liksom kontakt med pågående forskningsprojekt. Innehavaren av denna tjänst ska också kunna ge support till djursjukskötare som vill uppnå mastersexamen. Övriga arbetsuppgifter som kan ingå är föreläsningar, ledning av gruppövningar, utvärdering av veterinärstudenter samt samarbete med ämnesansvarig och ämneskollegor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Konsulterande samarbete med intensiv- och stationärvårdsavdelningarna ingår, liksom konsulterande aktivitet med veterinärkåren och i synnerhet remitterande veterinärer.

Kvalifikationer:
Du som har en examen som veterinär från en godkänd utbildning i Sverige eller annat EU/EES-land eller i Schweiz är välkommen att söka. Du har också dokumenterad erfarenhet av och/eller vidareutbildning inom anestesi. Diplom från European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) eller American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVAA) är mycket meriterande. Även genomgången residentutbildning (ECVAA eller ACVAA) är meriterande.

Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och/eller engelska krävs för att samverka med djurägare, studenter och kollegor.

Intresse av högkvalitativ djursjukvård och utbildning av studenter och kollegor både på UDS och fakulteten är viktiga egenskaper för tjänsten. Du inser vikten av att upprätthålla goda relationer med kollegor och kunder. Du är ansvarsfull, lyhörd, van att samarbeta och är intresserad av att arbeta i en miljö där klinisk verksamhet möter undervisning och forskning. Förmåga att bygga professionella relationer och att bidra till en vänlig, välkomnande och trevlig arbetsmiljö värderas högt på arbetsplatsen.

I anställningsförfarandet ingår personlig intervju. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-15.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Klinikveterinär till smådjurskliniken, SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot mer än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi har en driven ledningsgrupp och här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Arbetsuppgifter:
Klinisk verksamhet vid UDS Smådjursklinik. Handledning av veterinär- och djursjukskötarstudenter ingår i din kliniska tjänstgöring. 

Vi har många intressanta och spännande fall och bedriver evidensbaserad vård. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, både internt och externt. Vi har ronder tillsammans med kunniga kollegor och regelbundna utbildningseftermiddagar där t ex våra specialister föreläser. Vi har en allmänt hög kompetens bland våra medarbetare med olika specialister på Europanivå samt steg 2-veterinärer inom olika specialiteter.  För dig som är steg 1-specialist finns möjlighet till utbildning till steg 2- eller diplomate-examen. 

Du kommer ha möjlighet att påverka både din arbetsplats och din vardag på jobbet och kommer vara delaktig i arbetet att utveckla verksamheten. För oss är samarbete en självklarhet och vi bollar tankar, stöttar och hjälper varandra, både kollegor som studenter. Vi är stolta över att se oss som ett gäng professionella och seriösa yrkesmän och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och glädje som ett framgångsrecept på arbetsplatsen.

I arbetet ingår tjänstgöring kvällar, helger och nätter.

Kvalifikationer:
Du är antingen legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige eller så är du veterinärstudent som kommer vara legitimerad veterinär till första anställningsdag som är enligt överenskommelse. Det är meriterande om du har steg 1-kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från IVA och/eller erfarenhet av att hantera, söva och behandla exotiska patienter. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning då tjänsten innebär många kontaktytor. 

Du arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt med intresse för evidensbaserad vård. Du förväntas ha ett brinnande intresse för djur men även en hög kompetens och förståelse för vikten av god kommunikation då vi arbetar med stort kundfokus och lägger stor vikt vid bra relationer till våra djurägare. Det är även viktigt att du är intresserad av undervisa och interagera med veterinär- och djursjukskötarstudenter vilka är en självklar del av vår verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-29.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten aktuella intyg och examensbevis.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Miljöanalysspecialist

Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.

Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och småbiotoper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. 

Arbetsuppgifter:
Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljööver­vaknings­uppdrag och innebär datahantering, databearbetning och rapportering för miljöövervakningsdata från gräsmarker, småbiotoper och andra naturtyper i jordbrukslandskapet. I arbetet ingår också självständigt fältarbete i hela landet, vilket innebär längre perioder av resor under en stor del av sommaren.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha doktorsexamen inom ekologi med inriktning mot växter, där ingår avancerad databearbetning och statistisk analys. Den sökande bör också ha erfarenhet av dataanalys i GIS. God fältvana, erfarenhet av inventeringsarbete i jordbrukslandskapet samt god artkunskap för växter är ett krav. Den sökande ska kunna arbeta självständigt, noggrant och planera sitt eget arbete. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
2021-11-01.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Djurvårdare till operation, hästkliniken

Universitetsdjursjukhuset På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård. Under ett och samma tak erbjuds kompl... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter:
Du arbetar i den dagliga verksamheten på operationsavdelningen och är en viktig del av vårt team runt patienterna. Till dina sysslor hör bla pre- och post-op omvårdnad, förberedelse inför operation av såväl patient som operationssalar, instrument, mm. Du assisterar DSS och kirurger i olika moment och du ansvarar även bla för städning och påfyllning av förbrukningsmaterial.

Är du intresserad kommer du även få ha en del kundkontakt och/eller ta hand om våra avdelningsspecifika inköp av förbrukningsmaterial.

Som djurvårdare på UDS kommer du att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna. Du kommer även att bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt.

Vi arbetar dagtid, kvällar, nätter och helger. Arbete på övriga avdelningar på kliniken förekommer.

Kvalifikationer:
Du som söker är lägst djurvårdare med nivå 2 kompetens. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård är meriterande. Hästvana är ett krav.

Som person är du ordningsam och ser vad som behöver göras. Du gillar att ha många bollar i luften och är flexibel i ditt arbetssätt. Du tycker om att arbeta både självständigt och i team.

Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och du är van att möta djurägare och kollegor i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda relationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse

Tillträde:
Enligt överenskommelse, snarast.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-15

Intervjuer sker löpande.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoktor i miljöanalytisk kemi med fokus på miljöföroreningar i vatten

Institutionen för vatten och miljö Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och milj... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Projektet (SAFESTORM) syftar till ökad förståelse för nuvarande metoder för dagvattenrening med avseende på reningseffektivitet av organiska miljöföroreningar med särskilt fokus på persistenta, mobila och toxiska (PMT) ämnen och polycykliska aromatiska föreningar (PAC). Detta mål kommer att uppnås genom analys av kemiska föroreningar samt mätning av toxiska effekter av föroreningsblandningar i in- och utgående vatten och prioritering av kemiska ämnen baserat på förekomst och toxicitet. Kemiska förorening av vattenmiljön är kan utgöra en hälsofara för vattenlevande organismer och människor, eftersom ytvatten används för dricksvattenproduktion. Tiotusentals kemikalier cirkulerar i miljön och samhället är därför i stort behov av att identifiera och åtgärda föroreningar och komplexa blandningar som orsakar toxiska effekter.

Arbetsuppgifter:
SAFESTORM kommer att tillämpa effektinriktad analys (EDA) genom att kombinera bioanalyser, fraktionering och modern kemisk analys. Du kommer att vara ansvarig för metodutveckling och strategier inom högupplösande masspektrometri (HRMS) inklusive non-target screening. Du kommer att arbeta i ett internationellt, interdisciplinärt team bestående av flera seniora forskare och doktorander. Du blir även medarbetare i en större forskargrupp med inriktning på organisk miljökemi (www.slu.se/sv/cv/karin-wiberg).

Du förväntas ta en ledande roll i utformningen och genomförandet av forskningen, publicera vetenskapliga artiklar samt handleda studenter på masternivå.

Kvalifikationer:
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Den sökande skall ha en doktorsexamen i miljökemi, analytisk kemi eller motsvarande. 

Gedigen kompetens inom masspektrometri (MS) och goda kunskaper om transport och omsättning av miljöföroreningar i akvatiska ekosystem krävs. Erfarenhet av multivariata statistiska analyser samt screening av vatten och andra miljöprover med hjälp av HRMS är meriterande. 

Personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, är av stor vikt. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är nödvändiga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare 12 månader – Klimatvänligt jordbruk i livscykelperspektiv

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys (LCA).  Arbetsuppgifter: Vi söker en forskare som kan jobba med Livscykelanalys (LCA) som metod och ve... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys (LCA). 
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som kan jobba med Livscykelanalys (LCA) som metod och verktyg för att bedöma klimateffekterna av olika typer av förändringar i jordbrukets produktionssystem. Vi arbetar med ett brett spektrum av åtgärder med målet att det svenska jordbruket ska bli klimatneutralt, och vi har möjlighet att delvis anpassa arbetsuppgifterna till din kompetens och ditt intresse.

Arbetet är en del av det omfattande forskningsprogrammet Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) och du kommer att jobba i en grupp med mycket omfattande kompetens inom området.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen eller motsvarande inom naturvetenskap eller teknologi med inriktning systemanalys, miljö och/eller jordbruk. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA) är ett krav för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-02

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Postdoc in Environmental Chemistry Focusing on Organic Micropollutants

Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
The project (SAFESTORM) aims at increased understanding of the performance of current storm water treatment methods as filters for organic micropollutants with a special focus on persistent, mobile and toxic (PMT) substances and polycyclic aromatic compounds (PACs). This will be achieved by analysis of organic micropollutants and mixture effects in influent and effluent water and prioritization of chemical substances based on occurrence and toxicity.  Chemical pollution of the aquatic environment is of concern for aquatic organisms as well as for human health, as many water sources are used for drinking water production. While tens of thousands of chemicals are circulating in the environment, the regulatory agencies are in urgent need to identify compounds or complex mixtures, which can cause toxic effects.

Duties:
SAFESTORM applies state-of-the art mass spectrometry analysis (target, suspect and non-target screening), LC-fractionation, and effect-directed analysis (EDA) by an array of bioassays. The successful applicant will be responsible for method development and strategies in tandem and high resolution mass spectrometry (MS/MS and HRMS) screening. You will work in an international, interdisciplinary team consisting of several senior researchers and PhD students. You will also be coworker in a larger research group focusing on environmental organic chemistry (www.slu.se/en/cv/karin-wiberg).

You are expected to take a leading role in the design and implementation of the research, publish scientific articles, and supervise students at master's level.

Qualifications:
As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. Applicants should hold a PhD in environmental chemistry, analytical chemistry or equivalent. Solid expertise in gas- and liquid chromatography (GC and LC), mass spectrometry (MS) and good knowledge of transport and fate of organic micropollutants in aquatic ecosystems is required. Experience in HRMS and bioassay analysis of environmental samples are valuable merits.

Emphasis is placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (both spoken and written) is required.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months, with possble extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-09, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Research assistant, Swedish agriculture climate-neutral in a LCA

Energy and technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA. Duties: We are looking for a research assistant who ca... Visa mer
Energy and technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis
and LCA.
Duties:
We are looking for a research assistant who can work with Life Cycle Assessment (LCA) as a method and tool for assessing the climate effects of various types of changes in the agricultural production system. We work with a wide range of measures with the goal of making Swedish agriculture climate-neutral, and we have the opportunity to partially adapt the tasks to your skills and interests.

The work is part of the extensive research program Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) and you will work in a group with very extensive expertise in the field.

Qualifications:
Degree at bachelor's level or equivalent in science or technology with a focus on systems analysis, environment and / or agriculture. Knowledge in life cycle assessment (LCA) is a demand for the position. The holder of the position must be able to communicate freely in English, and it is an advantage to also be able to communicate in Swedish. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
 Fixed term employment of 12 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-02, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Forskningsassistent – Klimatvänligt jordbruk i livscykelperspektiv

Energi och teknik Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och ... Visa mer
Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent som kan jobba med Livscykelanalys (LCA) som metod och verktyg för att bedöma klimateffekterna av olika typer av förändringar i jordbrukets produktionssystem. Vi arbetar med ett brett spektrum av åtgärder med målet att det svenska jordbruket ska bli klimatneutralt, och vi har möjlighet att delvis anpassa arbetsuppgifterna till din kompetens och ditt intresse.

Arbetet är en del av det omfattande forskningsprogrammet Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) och du kommer att jobba i en grupp med mycket omfattande kompetens inom området.

Kvalifikationer:
Examen på kandidatnivå eller motsvarande inom naturvetenskap eller teknologi med inriktning systemanalys, miljö och/eller jordbruk. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA) är ett krav för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare i kemisk biologi av växtautofagi

Institutionen för molekylära vetenskaper Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning. Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver fors... Visa mer
Institutionen för molekylära vetenskaper
Uppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växtbiologi. Institutionerna delar avancerade plattformar och uppskattar både grundläggande och tillämpad forskning över alla djur- och växtriken, och ger på så sätt en stimulerande miljö för att utveckla forskning och utbildning.

Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskning och utbildning i kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi med fokus på grundläggande biologiska processer såväl som hållbar utveckling och tillämpningar i den gröna sektorn. 

Arbetsuppgifter:
The Plant Catabolism Laboratory har nyligen utvecklat metodik för storskalig screening av kemiska ämnen som kan ändra autofagi-aktiviteten hos växter samt identifierat en uppsättning av specifika inhibitorer och aktivatorer för autofagi. Projektets huvudsakliga mål är att hitta cellulära mål för dessa ämnen och förstå hur de fungerar rent mekanistiskt. Arbetet involverar biokemiska, genetiska och cellbiologiska tillvägagångssätt huvudsakligen i Arabidopsis thaliana (backtrav).

Denna anställning har ett mobilitetsstöd från Formas och målet är att öka den mekanistiska förståelsen för växters autofagi. Projektet kommer att utvecklas genom ett nära samarbete mellan SLU, University of California, Davis och Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) vilka innehar expertis inom biokemi, strukturbiologi, läkemedelsdesign och biologi med inriktning mot växtceller och växters utveckling. Personen som anställs kommer att vara en del av The Plant Catabolism Laboratory­ vid Institutionen för molekylära vetenskaper på Uppsala Biocentrum.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad växtbiolog med stark analytisk skicklighet och ett skarpt intresse för att förstå autofagins mekanismer. Kandidater med dokumenterad erfarenhet i kemisk biologi inom växtautofagi eller utveckling av analytiska tekniker för att detektera och mäta autofagiflöden uppmuntras att söka. Kandidaten förväntas kunna kommunicera utmärkt på både muntlig och skriven engelska. Vårt krav är att den sökande ska ha egna forskningsanslag.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Januari 2022, eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Researcher, Swedish agriculture climate-neutral in a Life Cycle Assessment

Energy and technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA. Duties: We are looking for a researcher who can work w... Visa mer
Energy and technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis
and LCA.
Duties:
We are looking for a researcher who can work with Life Cycle Assessment (LCA) as a method and tool for assessing the climate effects of various types of changes in the agricultural production system. We work with a wide range of measures with the goal of making Swedish agriculture climate-neutral, and we have the opportunity to partially adapt the tasks to your skills and interests.

The work is part of the extensive research program Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) and you will work in a group with very extensive expertise in the field.

Qualifications:
Doctoral degree or equivalent in science or technology with a focus on systems analysis, environment and / or agriculture. Knowledge in life cycle analysis (LCA) is a demand for the position. The holder of the position must be able to communicate freely in English, and it is an advantage to also be able to communicate in Swedish. Great emphasis is placed on personal qualities, such as the ability to work together, analytical and problem-solving ability as well as the ability to work independently.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2021-11-02.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i växtpatologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi Ämnesbeskrivning Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners gene... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi

Ämnesbeskrivning
Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners genetik, sjukdomsresistens och biologisk bekämpning med betydelse för växtproduktion och växters hälsa inom jordbruk.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning med relevans för svenskt jordbruk
• leda och stödja en framgångsrik forskargrupp
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samverka med intressenter och kommunicera forskningsresultat samt bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och utveckla framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas dokumenterad skicklighet och erfarenhet av att:


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. 

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-12-06

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) bedriver högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Fakultetskansliet vid VH-fakulteten utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU. Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetsledningen och fakultetens olika nämnder, samt i viss mån fakultetens institutioner, med beslutsunderlag samt strategiskt och administra... Visa mer
Forskningssekreterare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) bedriver högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Fakultetskansliet vid VH-fakulteten utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU. Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetsledningen och fakultetens olika nämnder, samt i viss mån fakultetens institutioner, med beslutsunderlag samt strategiskt och administrativt stöd. Kansliet arbetar med övergripande planering, ekonomistyrning, ärendeberedning, fundraising, utvecklingsprojekt, utredningar och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. Vid kansliet arbetar idag 14 personer under ledning av fakultetsdirektören.

Vi söker nu en engagerad och drivande person till en nyckelroll som forskningssekreterare. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med fokus på forskningsfinansieringsfrågor och kvalificerat stöd till fakultetsledningen.

Arbetsuppgifter:
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:


• bevaka svenska och europeiska utlysningar inom våra forskningsområden, sprida information om forskningsfinansiering till fakultetens forskare och stödja ansökningsprocesser
• arbeta med forskningsrapporter, utvecklingsprojekt, utredningar och strategiska satsningar 
• vara ansvarig handläggare för fakultetens kompetensförsörjnings- och strategiarbete
• analysera, utarbeta underlag och delta i beredning av beslut på fakultetsnivå
• vara sekreterare i vissa av fakultetens nämnder/utskott/arbetsgrupper inom forskningsområdet
• representera fakulteten i olika arbetsgrupper och organ inom och utom SLU
• stödja och medverka till god samverkan mellan fakultetens forskare, forskningsfinansiärer och näringen.

Arbetet kommer att ske i nära samverkan med fakultetsledningen och kansliets övriga personal.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har doktorsexamen inom det naturvetenskapliga eller medicinska området. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete såsom projektledning, planering, uppföljning eller utvärdering av verksamhet samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Kunskap om svensk och internationell forskningsfinansiering är meriterande, liksom god kännedom om och erfarenhet av högskoleadministrativa frågor. Några års forskningserfarenhet från universitet eller näringsliv är meriterande, liksom kännedom om forskning inom VH:s verksamhetsområden, främst inom husdjurssektorn.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Uppgifterna kräver att du är en flexibel, självständig och initiativrik doer som bidrar med helhetsperspektiv i komplexa frågeställningar. Du är också ansvarstagande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.  

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Researcher in chemical biology of plant autophagy

Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education. Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, m... Visa mer
Uppsala BioCenter brings together scientists and students from the Departments of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology. The Departments share advanced technological platforms and enjoy both basic and applied research across all kingdoms of life, thus offering a stimulating environment for scientific development and education.

Department of Molecular Sciences conducts research and education in chemistry, biochemistry, molecular biology, food science and microbiology with focus on fundamental biological processes as well as sustainable development and applications in the Green sector.

Duties:
The Plant Catabolism Laboratory has recently developed methodology for high-throughput screening of chemical compounds with autophagy modulating activity in plants and identified a panel of specific inhibitors and activators of autophagy. The main purpose of this project is to find out cellular targets of these compounds and understand their mechanisms of action. The work will involve biochemical, genetic and cell biological approaches mainly in Arabidopsis thaliana.

This open position is within a mobility project supported by Formas and aimed to advance our mechanistic understanding of plant autophagy. The project will develop through a close cooperation between SLU, University of California, Davis and Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) possessing complementary expertise in biochemistry, structural biology, drug design and plant cell and developmental biology. The successful candidate for this position will join The Plant Catabolism Laboratory, at the Department of Molecular Sciences, Uppsala BioCenter.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated plant biologist with strong analytical skills and keen interest in understanding mechanisms of autophagy. Candidates with documented experience in chemical biology of plant autophagy or development of analytical techniques for detection and measurement of autophagic flux are particularly encouraged to apply. Excellent communication skills in both oral and written English are expected. The applicant must have their own funding. 

Place of work:
Uppsala

Employment: 
Two-year position

Extent:
100%

Starting date: 
January 2022, or by agreement

Application: 
We welcome your application no later than 2021-10-22, use the button below. The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Lokalvårdare SLU

Avdelningen för Service, säkerhet och mjlö är en av tretton avdelningar inom universitetsadministrationen vid SLU. SSM bedriver verksamhet på tre olika orter, har ca 120 medarbetare och omsätter ca 100 Mkr. Vid SSM Serviceenhet i Uppsala finns lokalvården, som består av ca 40 medarbetare och en arbetsledare. Arbetsuppgifter: Som lokalvårdare på SLU kommer du att utföra daglig städning i våra egna lokaler på de olika avdelningarna. Beroende på vilka avdelni... Visa mer
Avdelningen för Service, säkerhet och mjlö är en av tretton avdelningar inom universitetsadministrationen vid SLU. SSM bedriver verksamhet på tre olika orter, har ca 120 medarbetare och omsätter ca 100 Mkr. Vid SSM Serviceenhet i Uppsala finns lokalvården, som består av ca 40 medarbetare och en arbetsledare.
Arbetsuppgifter:
Som lokalvårdare på SLU kommer du att utföra daglig städning i våra egna lokaler på de olika avdelningarna. Beroende på vilka avdelningar du kommer arbeta på, varierar miljöerna till allt från kontor, föreläsningssalar, kök, djursjukhus, labb osv. Du kommer att arbeta enligt Insta 800 som är den nordiska standarden för kvalitétsstäd. Utöver lokalvård kan du under perioder även ingå i andra avdelningar beroende på arbetsbelastning inom service. De avdelningar som du kan bli involverad i är närservice, post och transport.

Kvalifikationer:

• Du skall minst ha genomgått grundskola eller motsvarande.
• Erfarenhet av yrkesmässig lokalvård eller motsvarande.
• Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Lokalvårdsutbildning SRY eller PRYL är meriterande.
• B körkort behörighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-25

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in plant pathology

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences The Department of Forest Mycology and Plant Pathology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Professor in plant pathology Subject area The subject plant pathology comprises basic and applied issues with a focus on agricultural crops. The subject includes, for example, plant-microbial interactions, genetics of p... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Professor in plant pathology

Subject area
The subject plant pathology comprises basic and applied issues with a focus on agricultural crops. The subject includes, for example, plant-microbial interactions, genetics of plant pathogens, disease resistance and biological control, with significance for crop production and plant health in agriculture.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop a strong research environment with internationally recognized and successful research with relevance for Swedish agriculture
• manage and support a successful research team
• apply for external research funding from national and international sources
• develop and maintain national and international network in academia and relevant industry and society
• collaborate with researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise PhD students
• contribute to the strategic development of the department and faculty
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society.

 Qualifications
The candidate shall:


• have a PhD degree and have the competence as associate professor (docent) or have equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of the position
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• be pedagogically skilled
• be able to communicate well in English both in writing and orally.

Assessment criteria
Assessment of the candidate’s suitability for employment  as professor will be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position .

The assessment of research expertise will take the following into account:


• previous and current research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to successfully obtain external research funds.

The assessment of teaching expertise will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects.

The assessment of the applicant´s documented teaching expertise will be given the same consideration as the assessment of the documented research expertise.

Primary emphasis will be placed on the applicant’s research expertise in the subject area and the capacity to conduct the specified duties.

After meeting the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2021-12-06

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/ Visa mindre

Grundutbildningsamanuens

Ansök    Okt 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Institutionen för ekonomi Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspoliti... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi , 5) de mindre företagens villkor. 

Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och ett mastersprogram för utländska studenter.

Arbetsuppgifter:
Institutionen söker två amanuenser för medverkan i kursen FÖ0373, "Lantbruksekonomi och driftsplanering", omfattning 20 % av heltid under perioden 1  december 2021 till 31 mars 2022. Kursen är en programkurs för studerande på agronomprogrammet, SLU, med ekonomisk inriktning. Arbetsuppgifterna innefattar kursadministration samt undervisning i driftsplanering, optimering och tillämpad kalkylering och analys av lantbruksföretag. I arbetsuppgifterna ingår även att inhämta grundmaterial till fallstudier vilka utgör en integrerad del av kursen. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, övningar samt handledning av projektgrupper. För närmare information om tjänsten, kontakta Hans Andersson, via e-mail [email protected] alternativt ring 018- 67 35 05, 073 441 14 80.

Kvalifikationer:
Lämpliga kvalifikationer för tjänsterna är agronomstudier eller motsvarande med ekonomisk inriktning. Genomförd kurs med minst betyg 3 i "Lantbruksekonomi och driftsplanering, FÖ0373" är meriterande för tjänsten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3-6 månader.

Omfattning:
20% 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Research assistant - Metagenomic analysis of fungal and viral communities

Ansök    Okt 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
The Department of Aquatic Sciences and Assessment (www.slu.se/aquatic-sciences) is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The department has some 130 employees. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster, a recently established competence center for landscape-level processes that also includes the Departments of ‘Soil and Environment’ and ‘Energy and Technology’. The breadth of expertise among the 300 members in combination with a well-equipped infrastructure creates a unique platform for high quality research as well as environmental monitoring and assessment.
Duties:
We want to hire a research assistant with molecular biology and microbiology background and with strong biocomputational skills to perform bioinformatic analysis of environmental fungal and viral communities from Arctic aquatic ecosystems. The job includes bioinformatic processing and statistical analyses of fungal genomes, ribosomal RNA sequences and metagenomes as well as viral metagenomes retrieved from aquatic habitats. The candidate is also expected to contribute to the writing of an article based on the results. The bioinformatic analyses will involve quality control, assembly and functional annotation of shotgun metagenomes using tools such as Trimmomatic, Megahit, Spades, IDBA-UD, BBMap, Kaiju, MetaEuk, eggNOG and HTSeq. Statistical analyses and visualization of the results are expected to be done using R.

Qualifications:
The successful candidate will be the holder of a university degree in the field of biosciences and have considerable research experience in the field of microbial ecology. Candidates further need to demonstrate previous experience of conducting bioinformatics analyses of eukaryotic and viral communities and related statistical analyses using the tools listed in the work description. We expect the holder of the position to independently handle these tasks without any further training. Experience in leading and contributing to scientific publications relevant for the position is considered a merit. Knowledge about the Arctic thermokarst environments is desirable and will be considered as an additional merit. We are looking for a candidate who can work in a structured manner with attention to detail and proper written documentation. The working language in the group is English.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 5 months, with possible extension.

Extent:
50%

Starting date:
 

January 2022 or by agreement

Application:
We welcome your application no later than 2021-10-19, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre