Lediga jobb Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Se alla lediga jobb från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Uppsala som finns inom det yrket.

Postdoktor med en specialisering i hälsofrämjande utemiljöer

Nytt
Institutionen för stad och land I tider av urbanisering och förtätning används regler och verktyg för att utforma bostadsområden som bevarar och utvecklar hälsofrämjande utemiljöer. Men hur säkerställer reglerna kvaliteten på utemiljön? Vi söker en postdoktor som vill vara med i ett forskningsteam och testa, utvärdera och kritiskt diskutera om och hur befintliga regler och verktyg för grönområden kan hjälpa kommuner att utforma hälsofrämjande bostadsområde... Visa mer
Institutionen för stad och land
I tider av urbanisering och förtätning används regler och verktyg för att utforma bostadsområden som bevarar och utvecklar hälsofrämjande utemiljöer. Men hur säkerställer reglerna kvaliteten på utemiljön? Vi söker en postdoktor som vill vara med i ett forskningsteam och testa, utvärdera och kritiskt diskutera om och hur befintliga regler och verktyg för grönområden kan hjälpa kommuner att utforma hälsofrämjande bostadsområden.
Om jobbet
Denna postdoktor kommer att vara en del av forskningsprojektet " REGLER OCH VERKTYG – att säkerställa grönytor i närområdet för att främja hälsa och välbefinnande". Postdoktorn kommer att arbeta tillsammans med forskare från SLU och Nordregio i nära samarbete med Uppsala kommun. Postdoktorn kommer att fokusera på datainsamling, analys och skrivande. Metoder som kommer att tillämpas är intervjuer, GIS-analyser och fältarbete/rumsliga analyser i Uppsala.

Din bakgrund 
Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i landskapsarkitektur eller relaterad disciplin såsom urban design, planering och geografi. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs. Eftersom det empiriska arbetet kommer att äga rum i Uppsala och inkluderar assistans vid kvalitativa intervjuer, är färdigheter i ett skandinaviskt språk nödvändigt. Kunskap i både kvalitativa metoder och GIS är önskvärt. Erfarenheter av att skriva och publicera i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter är ett krav och en stark publikationshistorik är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom utmärkta samarbetsförmågor, att vara kreativ och självständig samt ha förmåga att hålla deadlines. Tjänsten är avsedd för en junior forskare och vi söker i första hand någon som har avlagt sin doktorsexamen för högst tre år sedan.

Om oss
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. (Förslagsvis 1 januari 2025)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-30.

Vänligen skriv din ansökan på engelska och inkludera följande:


• Personligt brev med din forskningsexpertis och en motivering till varför du ansöker om denna tjänst (max 2 sidor)
• Meritförteckning (CV)
• Publikationslista
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner
• Kopior av relevanta intyg

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Adjunkt i veterinärmedicinsk livsmedelssäkerhet och bakteriologi

Nytt
Institutionen för husdjurens biovetenskaper Vi söker nu en universitetsadjunkt med intresse för undervisning och av ämnet livsmedelssäkerhet och bakteriologi. Om jobbet Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter i livsmedelssäkerhet och bakteriologi. Du förväntas delta i flera arbetsuppgifter så som kursledning, föreläsningar, laborationshandledning undervisning i mindre grupper samt examinera labbrapporter och skriftliga tentami... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker nu en universitetsadjunkt med intresse för undervisning och av ämnet livsmedelssäkerhet och bakteriologi.

Om jobbet
Huvuduppgiften är undervisning och examination av veterinärstudenter i livsmedelssäkerhet och bakteriologi. Du förväntas delta i flera arbetsuppgifter så som kursledning, föreläsningar, laborationshandledning undervisning i mindre grupper samt examinera labbrapporter och skriftliga tentamina.

Undervisningen i ämnet livsmedelssäkerhet på veterinärprogrammet omfattar bl.a. mikrobiologiska och toxikologiska risker i livsmedel, produkt- och processkunskap och livsmedelslagstiftning. Undervisningen i bakteriologi kommer att innefatta handledning av studenter under laborationer. Du kommer arbeta i team tillsammans med andra kollegor på institutionen.

Din bakgrund 
Du som söker ska ha svensk veterinärlegitimation. Du bör ha ett genuint intresse för undervisning. Undervisningserfarenhet, samt erfarenhet av veterinärt arbete inom livsmedelskontroll är meriterande. Erfarenhet av universitetsarbete/-administration är också meriterande.

Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du kommer givetvis att få stöd i ditt arbete av erfarna kollegor. Vi arbetar i en liten grupp där vi samarbetar dagligen. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.

Om oss
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform: 
Vikariat 6 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. Start augusti/september.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-14.

Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV), personliga referenser och en intervju. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc with a specialization in health promoting outdoor environments

Nytt
Department of Urban and Rural Development In times of urbanization and densification, rules and tools are used to design residential areas that preserve and develop health-promoting outdoor environments. But how do rules safeguard the quality of the outdoor environment? We are looking for a postdoc who will be part of a research team and test, evaluate and critically discuss whether and how existing green space rules and tools can help municipalities desig... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
In times of urbanization and densification, rules and tools are used to design residential areas that preserve and develop health-promoting outdoor environments. But how do rules safeguard the quality of the outdoor environment? We are looking for a postdoc who will be part of a research team and test, evaluate and critically discuss whether and how existing green space rules and tools can help municipalities design health-promoting residential areas.

About the position
This postdoc will be part of the research project “RULES AND TOOLS – safeguarding neighbouring green space for human health and well-being” hence, the postdoc will work closely with researchers from SLU and Nordregio in collaboration with Uppsala municipality. The postdoc will focus on data collection, analysis and writing. Methods that will be applied are interviews, GIS spatial analysis techniques and fieldwork/analysis in Uppsala.

Your profile
We are looking for a candidate with a PhD in landscape architecture or related discipline such as urban design, planning and geography. Excellent skills in written and oral communication in English are required, however, as the empirical work will take place in Uppsala and includes assisting in qualitative interviews, Scandinavian language skills are also necessary. Knowledge in both qualitative methods and GIS is desirable. Experiences with writing and publishing in peer-reviewed scientific journals are required and a strong publication record is meriting. Emphasis is placed on personal qualities such as excellent collaborative skills, being creative and independent with the ability to meet deadlines. The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for someone who has completed their doctorate preferably no more than three years ago.

About us
At the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change and the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM). Additionally, we house the SLU Center for Nature Interpretation (CNV). As the largest department within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) for social sciences, humanities, and design, our focus lies on questions related to the sustainable use of natural resources and landscapes in our research, teaching, and collaborative efforts. The department is comprised of approximately 180 dedicated individuals.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months.

Scope:
100%

Start date:
As agreed. Preferably starting in January 2025.

Application:
Please submit your application before deadline 30th of August 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Please write your application in English and include the following:


• cover letter with your research expertise and a motivation for why you apply for this position (max 2 pages);
• CV
• list of publications
• contact details to two reference persons
• copy of relevant certificates

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

PhD student in agrarian history

Department of Urban and Rural Development The doctoral position is located at the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate C... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
The doctoral position is located at the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change and the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM). Additionally, we house the SLU Center for Nature Interpretation (CNV). As the largest department within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) for social sciences, humanities, and design, our focus lies on questions related to the sustainable use of natural resources and landscapes in our research, teaching, and collaborative efforts. The department is comprised of approximately 180 dedicated individuals.

The doctoral student is placed at the division of agrarian history. Agrarian history is about agrarian production and technological development, social and economic conditions, the people in agrarian society and their relationship to nature, the landscape and society at large.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Name of research project/thesis
TransRein – Social transformation in the transition to large-scale reindeer husbandry
Description:
The PhD student we are looking for will be part of the ERC-funded project TransRein. TransRein is about the sweeping change that took place in northern Eurasia, from the Atlantic coast to the Bering Strait, during the early modern era when an economy based on hunting and fishing and small reindeer herds transitioned to large-scale reindeer husbandry. It was a change that fundamentally affected people and societies. In the doctoral project, one aspect of this change will be studied, the social consequences, and it will be done in a Sami context. The thesis work will therefore touch on issues such as: heritage, gender, social justice, division of labor, households, networks and social relations, all about indigenous peoples. The doctoral project's design and exact questions are drawn up in collaboration between the supervisors and the person receiving the position.

During the four-year doctoral period, the doctoral student must devote themselves to their own doctoral education, which includes participation in research projects, writing a doctoral thesis and taking doctoral education courses corresponding to 90 credits (an application to change to 75 credits is under preparation, but not yet decided). Up to one semester will be spent at the Ostrom Workshop at Indiana University in Bloomington, USA. Department service, such as organizing workshops and seminars, of a maximum of 20% may be relevant in addition to the four-year doctoral period. The doctoral student will work together with colleagues within TransRein and carry out an independent doctoral project. The doctoral project is a development of the department's successful work in studying early modern natural resource use and jointly owned resources. Research leader for TransRein is associate professor Jesper Larsson.

Qualifications:
In order to be eligible for education at postgraduate level, a degree at advanced level or at least four years of full-time studies, of which at least one year at advanced level, is required. For the position in question, it is required that the degree/studies have been in history, economic history, ethnology or other historical disciplines or equivalent. Good knowledge of Swedish or Norwegian and English, both spoken and written, is required. Experience of reading early modern handwritten sources in Swedish is an asset. TransRein is an interdisciplinary project and experience and an interest in such work is in demand. The applicant must be systematic and thorough, curious and critical, have good collaboration skills and at the same time be able to work independently, which makes the personal qualities important.

Application requirements: The application must contain:

 (i) a letter (maximum 2 A4 pages), describing your research interests and qualifications and how these fit the advertised position

(ii) complete CV, list of publications (if any) and contact details

(iii) PDF files of courses from bachelor's and master's degrees

(iv) a copy of thesis at master's or bachelor's level

(v) at least two (academic) reference persons with contact details.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as a doctoral student 

Starting date:
January 1, 2025

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-08-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Doktorand i forskarutbildningsämnet: agrarhistoria

Institutionen för stad och land Doktorandtjänsten är placerad vid institutionen för stad och land och där bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för... Visa mer
Institutionen för stad och land
Doktorandtjänsten är placerad vid institutionen för stad och land och där bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.

Doktoranden är placerad vid avdelningen för agrarhistoria. Agrarhistoria handlar om den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
TransRein – Om social omvandling i övergången till storskalig renskötsel
Innehållsbeskrivning:
Den doktorand vi söker skall vara en del av det ERC-finansierade projektet TransRein. TransRein handlar om den genomgripande förändring som skedde i norra Eurasien, från Atlantkusten till Berings sund, under tidigmodern tid när en ekonomi baserad på jakt och fiske och små renhjordar övergick till storskalig renskötsel. Det var en förändring som grundläggande påverkade människor och samhällen. I doktorandprojektet skall en aspekt av denna förändring studeras, de sociala konsekvenserna, och det skall göras i en samisk kontext. Avhandlingsarbetet kommer därför att röra frågor som: arv, kön, social rättvisa, arbetsdelning, hushåll, nätverk och sociala relationer, allt hos urfolk. Doktorandprojektet utformning och exakta frågeställningar tas fram i samarbete mellan handledarna och den som får tjänsten.

Doktoranden skall under den fyraåriga doktorandtiden ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt, att skriva en doktorsavhandling samt ta forskarutbildningskurser motsvarande 90 poäng (en ansökan om att ändra till 75 poäng är under beredning, men ännu inte beslutad). Upp till en termin skall tillbringas vid Ostrom Workshop vid Indiana university i Bloomington, USA. Institutionstjänstgöring, som ordnande av workshops och seminarier, på maximalt 20 % kan bli aktuellt utöver den fyraåriga doktorandtiden. Doktoranden kommer att jobba tillsammans med kollegor inom TransRein och genomföra ett självständigt doktorandprojekt. Doktorandprojektet är en utveckling av avdelningens framgångsrika arbete med att studera tidigmodern naturresursanvändning och gemensamt ägda resurser. Forskningsledare för TransRein är docent Jesper Larsson.

Kvalifikationer:
Fo?r att vara beho?rig till utbildning pa? forskarnivå kra?vs avlagd examen pa? avancerad niva? eller minst fyra a?rs heltidsstudier varav minst ett a?r pa? avancerad niva?. Fo?r den aktuella tja?nsten kra?vs att examen/studierna har varit i historia, ekonomisk historia, etnologi eller andra historiska discipliner eller motsvarande. Det kra?vs goda kunskaper i svenska eller norska och engelska i både tal och skrift. Erfarenhet av att la?sa tidigmoderna handskrivna ka?llor pa? svenska a?r meriterande. TransRein är ett tvärvetenskapligt projekt och erfarenhet och ett intresse för sådant arbete är efterfrågat. So?kanden ma?ste vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsfo?rma?ga och samtidigt kunna arbeta sja?lvsta?ndigt, vilket gör de personliga egenskaperna viktiga.

Anso?kningskrav: Anso?kan ska inneha?lla:

(i)              ett brev (ho?gst 2 A4 sidor), som beskriver dina forskningsintressen och kvalifikationer samt hur dessa passar den annonserade tja?nsten

(ii)             komplett CV, publikationslista (om det finns) och kontaktuppgifter

(iii)            PDF-filer med kurser fra?n kandidat- och magisterexamen

(iv)            en kopia av examensarbete pa? master- eller kandidat niva?

(v)             minst tva? (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
1 januari 2025

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Djurvårdare eller djurskötare, visstidsanställning

Institutionen för kliniska vetenskaper Vi söker nu en djurvårdare eller djurskötare för en tidsbegränsad anställning till oss på KV-stall, SLU. Om jobbet I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst idisslare och hästar men även grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustni... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en djurvårdare eller djurskötare för en tidsbegränsad anställning till oss på KV-stall, SLU.
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst idisslare och hästar men även grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förbrukningsmaterial kan förekomma. I arbetet ingår sanering av lokaler och materialvård. Arbetsfördelning kan bli aktuellt i tjänsten.

Arbetstid dagtid enligt schema och inklusive helg. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.

Din bakgrund 
Djurvårdare eller djurskötare och praktisk erfarenhet av att hantera idisslare är ett krav. Det är meriterande med lantbruksutbildning. Utökad behörighet som djurvårdare är meriterande. Erfarenhet av arbete inom försöksdjursverksamhet eller djursjukhus är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med hästar. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, att du är flexibel, självgående och serviceinriktad.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Projektekonom

Institutionen för ekologi Vi söker en ekonom med placering i Uppsala. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Du är placerad på institutionen för ekologi på kontoret i Uppsala och tillhör teamet som arbetar med verksamhetsstöd till forskare, studenter och ledning. I gruppen är vi totalt 10 personer med placering både i Grimsö och i Uppsala. Vi hanterar ekonomi- och personalfrågor, utbildningsadministration, diarieföring... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vi söker en ekonom med placering i Uppsala. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter.

Du är placerad på institutionen för ekologi på kontoret i Uppsala och tillhör teamet som arbetar med verksamhetsstöd till forskare, studenter och ledning. I gruppen är vi totalt 10 personer med placering både i Grimsö och i Uppsala. Vi hanterar ekonomi- och personalfrågor, utbildningsadministration, diarieföring och arkivering.

Om jobbet
Som ekonom arbetar du självständigt med stor bredd av arbetsuppgifter med nära koppling till institutionens uppdrag. Tjänsten är inriktad på projektekonomi och hantering av ekonomin inom grundutbildningen. Vi erbjuder en anställning som är stimulerande, varierande och där du förväntas ta egna initiativ.

Då verksamheten är i en expansiv fas kommer arbetsuppgifterna att variera med institutionens utveckling. Det finns därför goda möjligheter att påverka arbetssätt och rutiner utifrån gällande regelverk, och därmed också goda möjligheter till egen utveckling.

Din bakgrund 
Tjänsten har en bredd av olika arbetsuppgifter, för att lyckas krävs att du har mycket god förmåga att prioritera då arbetsbelastningen kan vara hög vid vissa tillfällen, såsom vid ansökningsperioderna samt budget- och budgetuppföljningar. Det krävs också att du har ett organisatoriskt synsätt och kan ansvara för din roll i ett team. Arbetet kräver också en god samarbetsförmåga och att kunna hålla deadline och kunna sätta gränser. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Du kommer att ha mycket kontakt med dina enheter med våra ämnesföreträdare, projektledare och bidragsgivare så du behöver vara kommunikativ och gillar att arbeta med olika slags människor.

Vi värdesätter erfarenhet från liknande arbete högt, likväl som att du har ett samhällsfokus.

Arbetsuppgifter:


• Vägleda och stötta ämnesföreträdare och projektledare gällande ekonomi, budget och uppföljning. Vilket bl.a. innehåller arbete med ansökningar, lönekonteringar, fakturering/rekvirering av medel och ekonomisk rapportering till finansiärer
• Vägleda och stötta studierektorerna för Grundutbildningen gällande ekonomi, budget och regelverk som exempelvis lönekonteringar
• Budgetarbete och uppföljning av budget för projektekonomi och statsanslag

Inköp, arkivering och andra administrativa arbetsuppgifter på institutionen kan förekomma.

Kvalifikationer:


• Administrativ utbildning på minst gymnasienivå samt studier på högskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
• Vana vid IT-system för bland annat ekonomi- och personalhantering samt förmåga att sätta sig in i olika system.
• Goda kunskaper i Office-paketet, Microsoft och Access
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska och engelska

Om oss
På institutionen för ekologi strävar vi efter att bedriva internationellt högklassig ekologisk forskning med fast förankring i teoretiska modeller och ramverk samtidigt som den har en tydlig samhällsrelevans. Inom ekologiinstitutionen tar vi fram och sprider kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och hållbar skogs- och jordbruksproduktion.

Organisationen utgår från en matrismodell med ett dubbelt ledarskap. Institutionen består av nio ämnesområden med nio ämnesområdesansvariga. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildningsverksamheten leds av två studierektorer. 

Verksamheten har växt framförallt har antalet EU projekt ökat. Vårt internationella fokus har lett till att institutionen lockar till sig forskare, doktorander mm från andra länder som vill bedriva sin forskning hos oss.

Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för ekologi | Externwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.  

Omfattning:
100%.

Tillträde:
12 augusti 2024, eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Miljöanalysspecialist

Ansök    Jun 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.

Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och småbiotoper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljöanalysverksamhet för jordbrukslandskapet och andra öppna naturtyper. Arbetet utförs till stor del vid digital tolkningsstation med Summit Evolution och ArcGIS. Du deltar också i en ledande roll i arbetet med att utveckla teknik, arbetsrutiner och datahantering för fjärranalysdata och annan geografisk information inom miljöanalysverksamheten.

Din bakgrund 
Den sökande ska ha doktorsexamen inom naturgeografi/ekologi med inriktning mot jordbrukslandskapets variation och sammansättning, med erfarenhet av forskning inom landskapsekologi. Vi söker dig som har omfattande erfarenhet av avancerad databearbetning i GIS och digital flygbildstolkning i 3D-miljö av vegetation och markanvändning. Goda kunskaper om naturtyper och naturförhållanden i det svenska/nordiska jordbrukslandskapet är ett krav.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Omfattning:
25 % av heltid.

Tillträde:
2025-01-01, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare i kvantitativ genetik

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Om jobbet Vi söker en motiverad forskare inom kvantitativ genetik. Du kommer att arbeta med komplexa egenskaper hos inom akvakultur och lantbrukets djur, med genomisk prediktion, associationsstudier och funktionsgenomik. Forskningen kommer utföras i samarbete med avelsorganisationer och kopplat till flera pågående projekt om genetik och genomik. Din bakgrund  Du ska ha en doktorsexamen i genetik eller liknande s... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Om jobbet
Vi söker en motiverad forskare inom kvantitativ genetik. Du kommer att arbeta med komplexa egenskaper hos inom akvakultur och lantbrukets djur, med genomisk prediktion, associationsstudier och funktionsgenomik. Forskningen kommer utföras i samarbete med avelsorganisationer och kopplat till flera pågående projekt om genetik och genomik.

Din bakgrund 
Du ska ha en doktorsexamen i genetik eller liknande sedan 5 till 8 år. Du har erfarenhet från minst två tidsbegränsade forskartjänster på 1 till 2 år. Du har utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift och och grundläggande kunskaper i svenska (SFI). Extern finansiering, erfarenhet av stora genomiska dataset, datahantering i en Linuxmiljö, kvantitativa genetiska modeller (inklusive arbete med verktyg som BLUPF90, ASReml eller liknande), genomisk prediktion, programming i R eller Python, bioinformatiska verktyg (bcftools/vcftools, GATK, PLINK GCTA, ANGSD etc), helgenom-sekvensanalys (med hög- och låg coverage) inklusive ddRAD-seq, genetisk kartläggning och QTL-analys. DNA- och RNA-extraktion från olika material (bakteriekulturer, blod, kindsvabbar, fekalieprover, fenor, spermier, prover i FFPE), PCR, qPCR och gelektrofores är meriterande.

Om oss
Instiutionen för husdjurens biovetenskap (HBIO) är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-14.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och hur du uppfyller kvalifikationerna. Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV) och publikationslista, personliga referenser och en intervju. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. SLU är en jämställd arbetsgivare.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

HR-administratör

Personalavdelningen Är du kommunikativ, strukturerad och drivs du av nya utmaningar? Har du tidigare erfarenhet av administration inom HR? Då är detta något för dig! Vi söker två HR-administratörer som vill bli en del av vårt härliga gäng på personalavdelningen. Båda anställningarna är vikariat och med möjlighet till förlängning. Om jobbet Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på fem HR-administratörer och vara ett stöd till verksamheten och övriga kollegor ... Visa mer
Personalavdelningen
Är du kommunikativ, strukturerad och drivs du av nya utmaningar? Har du tidigare erfarenhet av administration inom HR? Då är detta något för dig! Vi söker två HR-administratörer som vill bli en del av vårt härliga gäng på personalavdelningen. Båda anställningarna är vikariat och med möjlighet till förlängning.
Om jobbet
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på fem HR-administratörer och vara ett stöd till verksamheten och övriga kollegor på avdelningen. Arbetet som HR-administratör på personalavdelningen är brett och omfattar många olika processer som löper parallellt. På personalavdelningen arbetar vi processorienterat vilket innebär att man i denna roll har möjligheten att få vara delaktig i att utveckla våra processer/arbetsflöden för att effektivisera och kvalitetssäkra dem. I arbetsuppgifterna ingår att hantera anställnings- och rekryteringsärenden, utfärda anställningsbeslut, publicera annonser samt ansvara för avdelningens arkivering. Arbetsgruppen sköter även administration av olika interna utbildningar. Du kommer att arbeta i flera av våra olika system så som Primula, ReachMee, Public 360, Idis m.m.  I HR-administratörsrollen kan andra arbetsuppgifter tillkomma exempelvis att vid behov stötta HR-specialister i deras operativa arbete eller ingå i diverse HR projektgrupper. 

Din bakgrund 
Vi söker dig som har erfarenhet av HR-administration, så som anställnings- och rekryteringsadministration eller motsvarande, helst från universitet/högskola. Du är bra på att se hur processer och administrativa flöden hänger ihop och du har idéer om hur man kan utveckla dessa. Du vill vara delaktig i avdelningens gemensamma uppdrag och tycker om att hjälpa andra att lösa problem. Du förstår kundens perspektiv, är serviceinriktad, prestigelös och lösningsfokuserad. För att lyckas i arbetet som HR-administratör behöver du kunna kommunicera, ha lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du behöver ha ett strukturerat arbetssätt och ha förmåga att arbeta självständigt och ta stort ansvar för ditt arbete. I perioder kan belastningen vara hög och din förmåga att strukturera och prioritera i ditt arbete är viktig. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Du har utbildning inom personalområdet eller utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i Office och har lätt för att lära dig nya system. Erfarenhet från statlig verksamhet är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.

Om oss
Personalavdelningen ingår i universitetets verksamhetsstöd och arbetar nära universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Hos oss arbetar HR-specialister, HR-partners, HR-administratörer, lönespecialister och ledarutvecklare. Vi underlättar för chefer och ledare att utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader (föräldraledighet), samt vikariat 6 månader (tjänstledighet) med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Gruppchef till Mjukvaruutveckling & förvaltning på SLU:s IT-avdelningen

Vill du vara med på en utvecklingsdresa där akademi, utbildning, forskning och förvaltning står inför stora förändringar drivet av digitalisering? Då är den här tjänsten något för dig. Om jobbet IT-avdleningen på SLU söker nu en gruppchef till sektionen Mjukvaruutveckling & förvaltning.  Gruppen som levererar behovsanpassade, forskningsspecifika system till bland annat forskningsfartyget R/S SVEA, fortlöpande miljöanalys och lantbruksforskning på SLU:s fö... Visa mer
Vill du vara med på en utvecklingsdresa där akademi, utbildning, forskning och förvaltning står inför stora förändringar drivet av digitalisering? Då är den här tjänsten något för dig.
Om jobbet
IT-avdleningen på SLU söker nu en gruppchef till sektionen Mjukvaruutveckling & förvaltning. 

Gruppen som levererar behovsanpassade, forskningsspecifika system till bland annat forskningsfartyget R/S SVEA, fortlöpande miljöanalys och lantbruksforskning på SLU:s försöksgårdar inom djurhållning och lantbruksdrift söker en ny gruppchef. Tillsammans skapar ni förutsättningar till forskning och miljöanalys i världsklass.

I rollen krävs en grundläggande teknisk kompetens för att kunna analysera och förmedla både kort- och långsiktiga förutsättningar och konsekvenser för dina medarbetare. Du underlättar för gruppen genom att ha ett helhetsansvar för budget, medarbetarsamtal, lönesamtal, beläggningsplanering och kompetensutveckling. Du medverkar i sektionens ledningsgrupp och bidrar till att sektionen och din grupp når de uppsatta målen.

Gruppen du kommer ansvara för består av ca tio medarbetare, fördelade över tre orter. Det gör att du behöver ha erfarenhet av att leda på distans samt kunna vara närvarande på samtliga orter. I rollen ingår att stötta medarbetare i deras dagliga arbete samt säkerställa att detta sker strukturerat och kostnadseffektivt. Inom gruppen bygger ni gemensam kompetens för att hantera leveranser inom hela systemutvecklingens livscykel.

I din roll samverkar du med andra kompetenser och sektioner på IT-avdelningen, såsom IT-säkerhet & arkitektur, Drift, Support och Projektkontor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet av att leda medarbetare i en komplex organisation. För att vara framgångsrik i denna roll vill vi att du ska kunna leda gruppen på ett effektivt sätt, med god kännedom om och bred teknisk förståelse för processer kring systemutveckling och förvaltning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med grupputveckling, moderna arbetsmetoder för utveckling som DevOps och kontinuerlig leverans, och att driva förändringsarbete.

Efter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet. Som ledare är du prestigelös och mån om att dela med dig av dina kunskaper. Du är självgående, strukturerad och kan arbeta under stress. Du har en relationsskapande, inlyssnande och samarbetsorienterad grundinställning och du är motiverad av förbättringsarbete samt strategiska utvecklingsfrågor.

Om oss
På IT-avdelningen arbetar vi med både grundläggande IT-tjänster och anpassade digitala lösningar. Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.

Just nu är vi i en spännande fas där vi byter ut nätverket på hela universitet. Högt på agendan är även utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering: 
Uppsala

Anställningsform: 
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning. 

Omfattning: 
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Researcher in quantitative genetics

About the position We are looking for a motivated researcher in quantitative genetics. You will research complex traits of interest to breeding programs in aquaculture species and other farm animals, including genomic prediction, genome-wide association, and functional genomics. The research will be performed primarily in aquaculture in collaboration with breeding organisations and in interaction with several ongoing projects in quantitative genetics and g... Visa mer
About the position
We are looking for a motivated researcher in quantitative genetics. You will research complex traits of interest to breeding programs in aquaculture species and other farm animals, including genomic prediction, genome-wide association, and functional genomics. The research will be performed primarily in aquaculture in collaboration with breeding organisations and in interaction with several ongoing projects in quantitative genetics and genomics.

Your profile
You have a PhD in genetics or a related subject for 5 to 8 years. At least 2 postdoctoral or research positions for 1 to 2 years. You have excellent English language skills, both in speaking and writing, and basic knowledge of Swedish (SFI). Having acquired external funding, experiences with large genomic datasets, data management in a Linux environment, quantitative genetic modelling (including use of software such as BLUPF90, ASReml or similar), genomic prediction, programming in R or Python, use of bioinformatics tools (bcftools/vcftools, GATK, PLINK, GCTA, ANGSD, etc.), Whole Genome Sequence data analysis (high/low coverage) including ddRAD-seq data analysis, gene mapping, and QTL analysis. DNA/RNA extraction using various materials (bacteria culture, blood, buccal swabs, fecal, fin clips, sperm, FFPE tissue samples); PCR, qPCR, gel electrophoresis is beneficial.

About us
Department of Animal Biosciences (HBIO) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for education, research and postgraduate studies in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, breeding and genetics, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety and One Health. Our research covers everything from livestock, sports and companion animals to laboratory animals and wildlife. Researchers in the department work across the entire range from molecular mechanisms and microbiology to the overall structure, function and behaviour of animals and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and disease.

For more information about the department or division visit: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

A creative and inspiring environment with wide-ranging expertise and interests. Swedish University of Agricultural Sciences is a broad research university with a strong international position. The ultimate goal is to conduct education and research of the highest quality and relevance to make a difference in society.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Place of work
Ultuna campus, Uppsala. 

Form of employment
Permanent employment.

Extent
100%

Starting date 
As agreed.

Application
We welcome your application via the application button below no later than June 14. The application must be written in English and include a cover letter indicating why you are interested in the position and how you meet the qualification requirements.

Selection among the eligible applicants is based on written application including curriculum vitae (CV) and list of publications; personal references; and an interview. The position will be offered to the candidate that after a qualitative assessment is deemed to be the most suitable to perform and develop the project tasks as well as contributing to a positive development of the subject area. SLU is an equal opportunity employer.

Union representatives
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Djurvårdare till KV stall, Vikariat

Institutionen för kliniska vetenskaper Vi söker nu en vikarierande djurvårdare till oss på KV-stall, SLU Om jobbet I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst idisslare och hästar men även grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förbrukningsmater... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en vikarierande djurvårdare till oss på KV-stall, SLU
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst idisslare och hästar men även grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förbrukningsmaterial kan förekomma. I arbetet ingår sanering av lokaler och materialvård.

Arbetstid dagtid enligt schema och inklusive helg. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.

Din bakgrund 
Utbildad djurvårdare eller djurskötare och praktisk erfarenhet av att hantera idisslare är ett krav. Det är meriterande med lantbruksutbildning. Utökad behörighet som djurvårdare är meriterande. Erfarenhet av arbete inom försöksdjursverksamhet eller djursjukhus är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med hästar. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, att du är flexibel, självgående och serviceinriktad.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat, tom 2025-05-31

Omfattning:
50%

Tillträde:
September eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Ekonom

BioCentrum, intendenturen Är du ekonom och söker en arbetsplats där du får jobba med viktiga frågor i en energigivande miljö? SLU har ett naturskönt läge och ett välkomnande arbetsklimat där du kommer att trivas med både arbetsuppgifter och kollegor. Om jobbet Tjänstens ansvarsområde är fördelad lika mellan intendentur, inklusive odlingsanläggning, och institutionen för skoglig mykologi & växtpatologi. Som ekonom samarbetar du med intendent och administra... Visa mer
BioCentrum, intendenturen
Är du ekonom och söker en arbetsplats där du får jobba med viktiga frågor i en energigivande miljö? SLU har ett naturskönt läge och ett välkomnande arbetsklimat där du kommer att trivas med både arbetsuppgifter och kollegor.

Om jobbet
Tjänstens ansvarsområde är fördelad lika mellan intendentur, inklusive odlingsanläggning, och institutionen för skoglig mykologi & växtpatologi. Som ekonom samarbetar du med intendent och administratör på institutionen, och du är underställd intendenturens föreståndare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av budgetarbete, löpande bokföring, projektredovisning, upprättande av bokslut, månadsavstämningar, fakturafrågor, samt hantering av fakturor och faktureringsunderlag. Du kommer också att få tillhandahålla support till medarbetare.

Din bakgrund 
Ekonomutbildning på högskolenivå eller motsvarande är ett krav. Ytterligare ett krav är god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. Meriterande är erfarenhet av statlig redovisning och övrig relevant arbetslivserfarenhet. Kunskap i UBW/ERP, Proceedo samt Public 360 är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann och självgående och tar ansvar för att utföra arbetsuppgifter i tid. Du trivs med en varierande arbetsbelastning som följer budgetårets skiftningar. Eftersom tjänsten bistår två olika instanser är det viktigt att kunna samarbeta och behandla många olika ärenden parallellt. Du behöver också ha servicekänsla och förmåga att strukturera arbetet utifrån behov och belastning.

Om oss
BioCentrum är placerat centralt på Campus Ultuna och är en forsknings- och utbildningsintensiv miljö som inkluderar SLU-institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi, Växtbiologi, delar av Akvatiska resurser samt forskningsavdelningen Fysiologisk botanik (Uppsala Universitet). Här bedrivs forskning och undervisning i en modern och internationell miljö. Vid BioCentrum finns en avancerad forskningsinfrastruktur för växtodling samt kvalificerad utrustning för kemiska och molekylärbiologiska analyser.

Mer information om intendenturen: Biocentrum | Medarbetarwebben (slu.se)

Mer information om institutionen för skoglig mykologi & växtpatologi: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi | Externwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-12-02 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-23.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare – mastceller och allergisk inflammation

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Vi söker en forskare inom ämnet mastceller och allergisk inflammation hos hästar. Tonvikten ligger på immunceller och deras förändrade genuttryck vid sommareksem och astma. Om jobbet Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om betydelsen av mastceller och andra immunceller vid allergisk astma och sommareksem hos hästar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att rena fram mastceller och and... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker en forskare inom ämnet mastceller och allergisk inflammation hos hästar. Tonvikten ligger på immunceller och deras förändrade genuttryck vid sommareksem och astma.

Om jobbet
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om betydelsen av mastceller och andra immunceller vid allergisk astma och sommareksem hos hästar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att rena fram mastceller och andra immunceller från olika vävnadsprover från häst och att analysera deras genuttryck med både singelcell- och kvantitativa RNA-sekvenseringsmetoder. Här ingår även jämförelser mellan olika vävnadstyper och sjukdomstillstånd, samt jämförelse mot andra djurslag. I arbetet ingår även analyser av cellernas funktioner. Du förväntas kunna driva och utveckla projektet tillsammans med andra inom ett interdisciplinärt team med kompetens inom bl.a. immunologi, veterinärmedicin och RNA-sekvensering.

Din bakgrund 
Behörighet:


• Doktorsexamen med inriktning mot cellbiologi, immunologi och/eller biomedicin
• Dokumenterad ämneskompetens inom mastcellsbiologi och allergisk inflammation
• Dokumenterad erfarenhet av de metoder som ingår i projektet
• Mycket god förmåga att samarbeta, kommunicera och ta egna initiativ

Meriterande:


• Dokumenterad erfarenhet av komparativ immunologi

Om oss
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-07-01

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-12.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i transkriptionsreglering i växter

Institutionen för växtbiologi Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra forme... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala,
Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena
organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. Våra huvudsakliga forskningsområden är samspelet mellan växter och
mikroorganismer, och andra former av stress hos växterna, tillväxt och utveckling hos växter, reglering av genuttryck,
populationsgenetik, bioteknik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. De arter vi arbetar med på institutionen är framför allt
backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, vete m.fl. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö vid Biocentrum,
SLU och inom Linnécentrum samt samarbetar med SciLife Laboratory, vad gäller olika typer av genom-analyser och bioinformatik. 

Om jobbet
I det här projektet vill vi undersöka hur genuttryck koordineras med cellstorlek för att upprätthålla biomolekylkoncentrationer. Att förstå
de mekanismer som förmedlar denna koordination är ett grundläggande och spännande problem inom cellbiologin. Därför kräver arbetet
kunskap inom cellbiologi, mikroskopi, bioinformatik och en bred kunskap inom transkriptionsreglering och epigenetik. 

Din bakgrund 
En doktorsexamen är ett krav, företrädesvis inom växtmolekylär och cellbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren
bedöms som likvärdiga. Erfarenhet av avancerade mikroskopimetoder och kunskap inom transkriptionsreglering anses vara meriter.
Kandidaten bör också ha förmågan att bedriva oberoende forskning, ta initiativ och interagera med andra forskare. Utmärkta färdigheter i
engelska, både i tal och skrift a?r en förutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetssprå?k i forskargruppen. Eftersom postdoktorer är
karriärutvecklande positioner för juniora forskare söker vi främst kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år.
Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) ett personligt brev, (2) CV, (3) examensbevis och (4) kontaktuppgifter till två
referenspersoner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Two postdocs - climate change adaptation via diversified agriculture

Ansök    Maj 24    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology We are searching for two motivated postdocs interested in exploring the effects of diversification in agriculture on crop yields or farm economics, and their vulnerability to climate change. The research includes synthetic research with assembly and analysis of data from multiple sources and/or process-based modelling. About the position Agriculture needs to provide enough food while minimizing negative environmental effects. A promi... Visa mer
Department of Ecology
We are searching for two motivated postdocs interested in exploring the effects of diversification in agriculture on crop yields or farm economics, and their vulnerability to climate change. The research includes synthetic research with assembly and analysis of data from multiple sources and/or process-based modelling.

About the position
Agriculture needs to provide enough food while minimizing negative environmental effects. A promising approach is enhancing cultivated and wild biodiversity in the field and landscape, to reduce reliance on external inputs such as fertilizers and pesticides and vulnerability to climate change.

The postdocs will explore advantages and disadvantages of a range of farming practices and landscape composition and configuration for primary production, climate change adaptation, and environmental impacts. In this broad context, the postdocs are encouraged to work in one of three areas (see also qualifications in “Your profile” below):

Area 1 How extreme climatic conditions affect farm economic outcomes and crop yields, across farming practices, farm types and geographical contexts with assembly and analysis of data.

Area 2 Role of biodiversity in the landscape for crop yield and its reliability under disturbance with assembly and analysis of data.

Area 3 Field-scale plant-environment and plant-plant interactions, or landscape-scale ecological processes with process-based modelling.

Your profile
We are looking for highly motivated candidates who are actively pursuing an academic career. You should have documented research experience and an interest in one of the 3 areas identified above. The position requires a PhD in quantitative disciplines, such as ecology, agronomy, biology, ecohydrology, earth and environmental sciences, applied mathematics or physics, or related fields. You should have a documented ability to independently initiate, conduct, and complete research projects and to generate and publish the findings in international peer-reviewed journals. It is necessary that you have written and oral communication skills in English at an academic level. Documented programming skills in MatLab, R, Python, or other programming languages for data analysis and/or model implementation, are required.

For area 1 and 2, documented expertise in statistical analyses is required; experience in collating and analyzing large datasets is meriting. For area 2, experience in analyzing spatial data and exploring spatial patterns of vegetation response to pedoclimatic conditions at the landscape scale is a merit.

Area 3 requires experience in developing process-based models (i.e., beyond use of existing models) at the field or landscape scale.

Selection is made based on the written application and interviews. The application should be written in English and contain:

1. A statement of your scientific interests and motivation for applying for this position, specifying your interests and experience at least with one of the areas (max 5000 characters).

2. Your CV should include a complete publication list, separating peer-reviewed from other publications.

3. Contact information of two professional references.

4. Copies of previous university degrees and transcripts of academic records.

Particular emphasis is placed on your written motivation describing your research interests and indicating interest and expertise in one or more of the three areas of research suggested above. We consider also personal characteristics, including collaborative skills.

About us
The postdocs will be based at the Department of Ecology of the Swedish University of Agriculture Siences in Uppsala. At the Department of Ecology, research and education in ecology of populations, the dynamics of organism communities and ecosystems, often focusing on the ecology of the agricultural and forest landscape. Basic and applied issues of ecological consequences of land use and biodiversity are often addressed together in both individual projects and larger collaborations.

For more information about the department or division visit: Institutionen för ekologi | Externwebben (slu.se)

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
As agreed. 

Application:
Please submit your application before deadline 2nd of July 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Stalltekniker till SLU Lövsta lantbruksforskning, Uppsala

Lövsta lantbruksforskning Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i kostallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta där hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering och ca 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. V... Visa mer
Lövsta lantbruksforskning
Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i kostallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta där hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering och ca 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen SLU studenter.
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med de vanliga sysslorna i en mjölkkobesättning som tillsyn i stallar och på bete, rengöring, registreringar, administration, vägningar och utfodring. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete. Visst arbete kan förekomma i Lövstas kyckling- och värphönsstall vars verksamhet är integrerad med kostallet. Det dagliga arbetet är varvat med rutinarbete och stallarbeten i forskningsprojekt.

Din bakgrund 
Du ska ha praktisk erfarenhet samt teoretiska kunskaper om mjölkproduktion. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet, samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har gått seminkurs och/eller D9 grundkurs i läkemedelshantering samt om du har erfarenhet av traktorkörning.

Om oss
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/fakulteter/vh/om-fakulteten/institutioner/lovsta/

Länk till hemsida: https://www.slu.se/fakulteter/vh/om-fakulteten/institutioner/lovsta/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 september, 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc position

Ansök    Maj 23    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
SLU Swedish Species Information Centre About the position We are seeking a postdoc that will research how wood-inhabiting fungal metacommunities realtes to deadwood translocation and decomposition. This project utilizes a unique large-scale field experiment of 640 translocated (moved) tree logs of fresh to decayed wood. The project aims to evaluate the assembly and dynamics of saprotrophic species and their functional traits in relation to wood decompositi... Visa mer
SLU Swedish Species Information Centre
About the position
We are seeking a postdoc that will research how wood-inhabiting fungal metacommunities realtes to deadwood translocation and decomposition. This project utilizes a unique large-scale field experiment of 640 translocated (moved) tree logs of fresh to decayed wood. The project aims to evaluate the assembly and dynamics of saprotrophic species and their functional traits in relation to wood decomposition and carbon dioxide (CO2) flux across a range of wood qualities and translocation densities. The results from this project have a high potential to advance current understanding of saprotrophic metacommunity ecology and relationship to wood CO2 flux. This project will generate knowledge of the conservation effectiveness of translocating wood-inhabiting communities.

The position is based at SLU Swedish Species Information Centre, which is a national center for species and habitats. We contribute to a sustainable management of natural resources by collecting, analysing and making data available, and by describing and presenting facts about biodiversity. We interact nationally and internationally, with a conservation benefit in focus. Now we recruit a person who will research the conservation benefits of deadwood translocation and improve the vital knowledge of the role of wood-inhabiting metacommunities in CO2 flux. The postdoc project is run in collaboration with researchers at the Restoration Ecology research group at the Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU. Hence, the project is part of a larger research initiative on ecological compensation and restoration.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/  

Duties
This two-year postdoc research project will focus on wood-inhabiting fungi, but data on co-occurring bryophytes, lichens and insects are also available. The position involve some fieldwork but also analysing already collected data. The experimental translocations are located in northern boreal forests in an ecological compensation area in Norrbotten County set up to compensate for negative effects on saproxylic biodiversity of a mine expansion. You will (i) analyse how translocated deadwood of various qualities and densities support the assembly and dynamics of metacommunity members over time based on both reproducing fungal species with sporocarps and DNA sequencing data of fungal mycelia in wood, and (ii) relations to deadwood respiration as part of decomposition.

Qualifications
Applicants should hold a doctoral degree in ecology, forestry, fungal ecology, environmental science or equivalent. Required is earlier research experience on forests, biodiversity, fungal ecology or forest restoration. Excellent skills in written and oral communication in English are required. Research experience of working with community data or molecular data is meriting. Good knowledge of statistical analyses and R (or equivalent programming) along with a strong publication record (in relation to the time since dissertation) is meriting. Important are also personal characteristics contributing to a positive development of a research group. Since employment as a postdoctoral fellow constitutes a merit-based employment for junior researchers, priority will be given to those who have a doctoral degree that is not older than three years.

Application
We welcome your application no later than June 29th, 2024. Applications are to be submitted by completing the process that is accessed through the button below.

The application must be written in English and contain:

i) a statement of scientific interests, motivation and fit for applying to this specific position (max two pages);

ii) Curriculum Vitae including a complete publication list, separating peer-reviewed papers from other publications;

iii) contact information of at least two reference persons;

iv) copies of previous university degrees and transcripts of academic records.

If the PhD thesis has not been defended at the time of application, clearly indicate in your CV the date of the scheduled defense.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months with possibility for extension

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement

Union representative:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Två postdoktorer-klimatanpassning via diversifierat jordbruk

Ansök    Maj 24    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Vi söker två motiverade postdoktorer som är intresserade av att utforska effekter av diversifierat jordbruk på skördar, gårdsekonomi och dess sårbarhet för klimatförändringar. Forskningen innebär syntetisk forskning med insamling och analys av data från flera källor och/eller processbaserade modeller. Om jobbet Jordbruket behöver producera mat samtidigt som negativa miljöeffekter minimeras eller kan undvikas helt. Ett lovande til... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vi söker två motiverade postdoktorer som är intresserade av att utforska effekter av diversifierat jordbruk på skördar, gårdsekonomi och dess sårbarhet för klimatförändringar. Forskningen innebär syntetisk forskning med insamling och analys av data från flera källor och/eller processbaserade modeller.

Om jobbet
Jordbruket behöver producera mat samtidigt som negativa miljöeffekter minimeras eller kan undvikas helt. Ett lovande tillvägagångssätt är att öka den odlade och vilda biologiska mångfalden i den odlade terrängen och i det brukade landskapet. Detta kan minska beroendet av externa insatsmedel som mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel och samtidigt minska sårbarheten för klimatförändringar.

Postdoktorerna kommer att utforska för- och nackdelar med olika odlingsmetoder och landskapsstrukturer för primärproduktion, anpassning till klimatförändringar och minskad miljöpåverkan. I detta allmänna sammanhang har postdoktorerna möjlighet att utforska ett av områdena var för sig. Tjänsterna kommer att vara uppdelade utifrån kompetens, se rubrik "Din bakgrund":

Område 1 Hur extrema väderhändelser påverkar gårdekonomiska utfall och skörd, inom olika odlingsmetoder, produktionsinriktningar och geografiska områden med insamling och analys av data.

Område 2 Biologiska mångfaldens roll i landskapet för skörden med insamling och analys av data.

Område 3 Interaktioner mellan växter och miljön och mellan växter på fältskala eller ekologiska processer på landskapsskala med process-baserade modeller.

Din bakgrund 
Vi söker motiverade kandidater som är aktiva att driva en akademisk karriär. Du ska visa  på en dokumenterad forskningserfarenhet och beskriva ditt intresse för ett av de tre områden som beskrivs ovan. Anställningen kräver en doktorsexamen i en kvantitativ disciplin som kan vara ekologi, agronomi, biologi, ekohydrologi, geo- och miljövetenskaper, matematik, fysik, eller andra närliggande ämnen. Du ska ha dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att generera och publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Det krävs att du kan kommunicera på engelska (både skriftligt och muntligt) på akademisk nivå. Vidare krävs att du har goda färdigheter i databehandling och programmering i MatLab, R, Phyton, eller annat programmeringsspråk för dataanalys eller/och modellering.

För området 1 och 2 krävs kompetens i statistiskanalys; forskningserfarenhet av att organisera och analysera stora mängden data är meriterande. För område 2 är det meriterande att ha forskningserfarenhet av att analysera rumsliga data och utforska rumsliga mönster av vegetationsrespons på pedoklimatiska förhållanden på landskapsskala.

För området 3 krävs erfarenhet av modellutveckling (förutom modellanvändning) av mekanistiska modeller av ekologiska processer på fälts- eller landskapsskala.

Urvalet bland sökanden baseras på din skriftliga ansökan och intervjuer. Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

1) en beskrivning av akademiska intressen och varför du intresserar dig för just denna tjänst inom ett av de tre områdena ovan (max 5000 tecken inklusive mellanslag).

2) ditt CV ska kompletteras med en komplett publikationslista som är uppdelad i fackgranskade och icke-fackgranskade publikationer.

3) kontaktinformation till två referenspersoner.

4) kopior av relevanta intyg.

Särskild vikt kommer att läggas på din skriftliga motivering som beskriver dina nuvarande forskningsintressen och dina specifika intressen samt kompetenser och forskarintresse inom ett av beskrivna områden. Vi lägger även vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.

Om oss
Tjänsterna är placerade vid Institutionen för ekologi, som är en del av institutionen för Ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällens och ekosystems dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning studeras ofta i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för ekologi | Externwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100 %.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Enhetschef till utbildningsavdelningen

Gemensamma verksamhetsstödet Vi söker en ny enhetschef till enheten för student- och karriärstöd inom utbildningsavdelningen. Om jobbet Som enhetschef har du ansvar för att, under ledning av avdelningschefen och tillsammans med enhetschefen för studieadministration och mobilitet, driva och utveckla enheten och utbildningsavdelningen. Du har delegerat personal- och verksamhetsansvar för enheten. Eftersom enheten har medarbetare även i Alnarp och i Umeå ingå... Visa mer
Gemensamma verksamhetsstödet
Vi söker en ny enhetschef till enheten för student- och karriärstöd inom utbildningsavdelningen.
Om jobbet
Som enhetschef har du ansvar för att, under ledning av avdelningschefen och tillsammans med enhetschefen för studieadministration och mobilitet, driva och utveckla enheten och utbildningsavdelningen. Du har delegerat personal- och verksamhetsansvar för enheten. Eftersom enheten har medarbetare även i Alnarp och i Umeå ingår regelbundna resor dit i tjänsten.

Din bakgrund 
Du har högskolexamen inom ett område som vi bedömer som relevant för tjänsten. Du har mycket goda kunskaper om utbildningsfrågor inom universitet/högskola och har arbetat inom området ett antal år. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av studievägledning, karriärstöd, alumnverksamhet, stöd till studenter med funktionsvariation samt jämställdhet och lika villkor. Du har en dokumenterad chefserfarenhet och är van att driva utvecklingsprojekt.

Du är en trygg och stabil ledare som är tydlig och inspirerande med förmåga att engagera medarbetare mot gemensamma mål. Du tycker om att samarbeta och har god kommunikativ förmåga. Du arbetar tillitsbaserat och hanterar frågor på ett konstruktivt sätt. Du är strategisk med god förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och se vidare konsekvenser av beslut.

Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om oss
Utbildningsavdelningen har cirka 30 medarbetare i Uppsala, Umeå och Alnarp vars uppdrag är att stödja studenter och utbildningarna på SLU. Avdelningen har ett nära samarbete med universitetets institutioner, avdelningar och studentkårer och består av dessa två enheter.

Enheten för student- och karriärstöd har 13 medarbetare som arbetar med studievägledning, studenthälsa, karriär- och alumnfrågor, handläggarstöd till universitetets studiesociala råd samt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Avdelningens kommunikatör finns också i enheten.

Enheten för studieadministration och mobilitet har 17 medarbetare som arbetar med antagning, examina, tillgodoräknanden, handläggning av internationella studenter, stipendiehantering samt inkluderar doktorandombudsmannen som jobbar med stöd till doktorander.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Maj 23    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi   Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Läs mer om våra förmåner och hur det... Visa mer
Institutionen för ekologi
 
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Du kommer främst arbeta med den långsiktiga granbarkborreövervakningen och insektsprover från övervakning av hamnar.

Din bakgrund 
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med material från insektsfällor, vilket inbegriper att du ska ha artkunskap om de grupper som arbetsuppgifterna omfattar och vana i hur proverna samt de data som samlas in hanteras.

Stor vikt läggs vid noggrannhet i arbetet samt förmåga att arbeta tillsammans med andra i projekten. Ett krav är ordningssinne och ett självständigt och strukturerat arbetssätt

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 7 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Deltidstjänst för magasinprojekt på SLU-biblioteket i Uppsala

Om arbetet: Biblioteket på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har ett större antal små, äldre samlingar, som nu behöver gås igenom och städas i. Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa oss med detta arbete. Detta inkluderar bland annat att kontrollera innehållet i samlingarna, rensa ut dubletter, eventuell gallring, viss flytt av böcker, samt kontroll av att medier står på rätt plats. Arbetet utförs primärt ensam nere i vårt magasin, så d... Visa mer
Om arbetet:
Biblioteket på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har ett större antal små, äldre samlingar, som nu behöver gås igenom och städas i. Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa oss med detta arbete. Detta inkluderar bland annat att kontrollera innehållet i samlingarna, rensa ut dubletter, eventuell gallring, viss flytt av böcker, samt kontroll av att medier står på rätt plats.

Arbetet utförs primärt ensam nere i vårt magasin, så det är viktigt att du är bekväm med att jobba på egen hand. Kollegor kommer dock att finnas i närheten för att svara på frågor vid behov.

Vi söker dig som vill jobba deltid under sommaren.  

Ansökningarna granskas löpande så ansök redan idag. 

Kvalifikationer:
Inga förkunskaper krävs, men det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete i bibliotek och/eller med samlingar.

Som person är du noggrann, ordningsam, tålmodig, självständig och har lätt för att följa instruktioner och fokusera. Du frågar hellre än gång för mycket än chansar när du är osäker på något. Vi ser gärna att du är student vid SLU eller på någon biblioteksutbildning, men detta är inte ett krav.

Vid anställning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Särskild visstidsanställning (SÄVA).

Detta innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.

Omfattning:
Anställningen omfattar ungefär 250-300  timmar, förlagt från mitten av juni 2024 till slutet av augusti 2024.

Arbetet kommer innebära ungefär 25-30 timmars arbete varje vecka. Tiderna är flexibla och du väljer i stor utsträckning själv när du vill förlägga dina timmar.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-06-07.

Observera att inkommande ansökningar bedöms löpande, så sök gärna i god tid.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Maj 23    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
SLU Artdatabanken Om jobbet Vi söker en postdoktor som kommer att forska kring hur vedlevande metasamhällen av svampar påverkas av translokering och relaterar till nedbrytning av ved. Detta projekt bygger på ett unikt storskaligt fältexperiment med 640 translokerade (flyttade) lågor (trästockar) av färsk till nedbruten ved. Projektet syftar till att undersöka hur sammansättningen och dynamiken hos saprofytiska arter, samt deras funktionella egenskaper, rel... Visa mer
SLU Artdatabanken
Om jobbet
Vi söker en postdoktor som kommer att forska kring hur vedlevande metasamhällen av svampar påverkas av translokering och relaterar till nedbrytning av ved. Detta projekt bygger på ett unikt storskaligt fältexperiment med 640 translokerade (flyttade) lågor (trästockar) av färsk till nedbruten ved. Projektet syftar till att undersöka hur sammansättningen och dynamiken hos saprofytiska arter, samt deras funktionella egenskaper, relaterar till nedbrytning och koldioxid (CO2)-flöde för olika vedkvaliteter och mängd flyttad ved. Resultaten från detta projekt har potential att öka den nuvarande förståelsen av vedlevande metasamhällens betydelse för nedbrytning och CO2-flöde från ved, samt ge ny kunskap om naturvårdsnyttan i att translokera ved och metasamhällen som lever i död ved.

Detta tvååriga postdoktor-forskningsprojekt kommer att fokusera på vedlevande svampsamhällen, men det finns även data på insekter, lavar och mossor. Tjänsten innebär både fältarbete och analys av redan insamlade biodiversitetsdata. Fältexperimentet och translokeringen är beläget i nordligt boreala skogar i ett ekologiskt kompensationsområde i Norrbottens län, upprättat för att kompensera för negativa effekter för vedlevande biodiversitet efter en gruvexploatering. Du kommer att analysera betydelsen av translokerad död ved av olika vedkvaliteter och mängd för artsammansättning och dynamik hos vedlevande svampsamhällen över tid, baserat på fruktkroppsinventeringar såväl som molekylära data för mycel som har DNA-sekvenserats från ved. Du kommer att analysera dessa svampsamhällens sammansättning och dynamik i relation till ved-respiration som en del av nedbrytning. 

Din bakgrund 
Sökande ska inneha en doktorsexamen inom ekologi, skogsvetenskap, svampekologi, miljövetenskap eller motsvarande. Tidigare forskningserfarenhet inom skog, biologisk mångfald, svampekologi eller skoglig restaurering krävs. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. God kunskap om statistiska analyser och R (eller motsvarande programmering) tillsammans med vetenskaplig publicering (i förhållande till tiden sedan disputation) är meriterande. Tidigare forskningserfarenhet av artsamhällen eller molekylära data är meriterande. Viktigt är också personliga egenskaper som bidrar positivt till en forskargrupps utveckling. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 

Om oss
Tjänsten är placerad vid SLU Artdatabanken, som är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Nu rekryterar vi en person som kommer att forska om naturvårdsnyttan med translokering av ved och vedlevande metasamhällen, samt förbättra kunskaper om vedlevande svampsamhällens roll i nedbrytningen och CO2-flöde för ved. Projektet drivs i nära samarbete med forskare vid restaureringsforskargruppen vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU. Projektet är därför en del av en större forskningssatsning kring ekologisk kompensation och restaurering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan senast 2024-06-29 via ansökningsknappen nedan.

Vi ser gärna att annonsen är skriven på engelska och den måste innehålla:

i) en beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max två sidor);

ii) en meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista, indelad i vetenskapligt granskade och ej granskade artiklar;

iii) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner; och

iv) kopior av relevanta intyg.

Om doktorsavhandlingen inte har försvarats ännu, ange tydligt datum för planerad disputation i meritförteckning.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare bakteriologi

Institutionen för husdjurens biovetenskaper  Om jobbet Vi söker dig som kommer att ha huvuduppgiften att bedriva molekylärbiologisk forskning och vaccinutveckling inom området bakteriologi med tyngdpunkt på Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Streptococcus equi, Streptococcus zooepidemicus. Huvudsyfte att utveckla nya rekombinanta vacciner i ett nära samarbete med ett svenskt veterinärmedicinskt bolag.  Din bakgrund  Du ska ha doktorsexamen i ett f... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper 
Om jobbet
Vi söker dig som kommer att ha huvuduppgiften att bedriva molekylärbiologisk forskning och vaccinutveckling inom området bakteriologi med tyngdpunkt på Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Streptococcus equi, Streptococcus zooepidemicus. Huvudsyfte att utveckla nya rekombinanta vacciner i ett nära samarbete med ett svenskt veterinärmedicinskt bolag. 

Din bakgrund 
Du ska ha doktorsexamen i ett för tjänsten relevant ämnesområde och ett genuint intresse av bakteriologi. Du som söker ska ha mångårig erfarenhet av att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ovannämnda forskningsområden. Tidigare erfarenheter av identifiering och karakterisering av extracellulära proteiner hos patogena streptokocker/stafylokocker är särskilt meriterande. Erfarenhet av molekylärgenetiska metoder för att analysera bakteriegener samt för att uttrycka och rena ovan nämnd typ av proteiner är ett krav. Kunskap om design av multikomponent vacciner är mycket meriterande.

Eftersom projektet samverkar med industriell part är tidigare erfarenheter av samverkansprojekt viktiga. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Vi arbetar i en liten grupp där vi samarbetar dagligen. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du förutom svenska behärskar engelska i tal och skrift då vi arbetar internationellt.

Om oss
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/  

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
10%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-05.

Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV), personliga referenser och en intervju. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskningsassistent

Ansök    Maj 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Hydrolog
Institutionen för mark och miljö Om jobbet Arbetet kommer att utföras inom EU EJP SOIL-projektet SoilX med målet att bedöma effekterna av jordbearbetning på grödtillväxt, markens vattenbalans och förråd av organiskt kol. Arbetet kommer att bestå av att designa och köra simuleringar med USSF-modellen och att skriva en rapport om resultaten. Din bakgrund  Erfarenheter av att använda simuleringsmodeller som beskriver fysikaliska, hydrologiska och biologiska ... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
Om jobbet
Arbetet kommer att utföras inom EU EJP SOIL-projektet SoilX med målet att bedöma effekterna av jordbearbetning på grödtillväxt, markens vattenbalans och förråd av organiskt kol. Arbetet kommer att bestå av att designa och köra simuleringar med USSF-modellen och att skriva en rapport om resultaten.

Din bakgrund 
Erfarenheter av att använda simuleringsmodeller som beskriver fysikaliska, hydrologiska och biologiska processer i systemet mark-växt-atmosfär är ett krav för denna tjänst.  

Om oss
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Exempelvis 100%.

Tillträde:
2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Vikarierande universitetsadjunkt i husdjurens anatomi

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Om jobbet På institutionen bedrivs undervisning i anatomi med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur på VH-fakultetens samtliga utbildningsprogram. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer, dissektioner, och övningar i djurstallar. Examination och kursledning kan också bli aktuella arbetsuppgifter. Din bakgrund  Sökande ska ha veterinärex... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Om jobbet
På institutionen bedrivs undervisning i anatomi med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur på VH-fakultetens samtliga utbildningsprogram. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer, dissektioner, och övningar i djurstallar. Examination och kursledning kan också bli aktuella arbetsuppgifter.

Din bakgrund 
Sökande ska ha veterinärexamen och svensk legitimation. Den sökande skall ha ett stort intresse för undervisning. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Erfarenhet av undervisning i rörelseapparatens anatomi och genomförd handledarutbildning avseende fallbaserat lärande är meriterande, liksom erfarenhet av forskning och vetenskaplig publicering.

Om oss
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader, med möjlighet till förlängning maximalt i 12 månader.

Omfattning:
20%

Tillträde:
2024-09-01

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-05.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor inom växtpatologi och resistensförädling

Ansök    Maj 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Vi söker dig som vill bidra till framtidens uthålliga växtodling, med fokus på svensk livsmedelsproduktion. Vi söker en postdoktor inom området växtpatologi och växtförädling för hög motståndskraft mot sjukdomar inom ärtodling, med vissnesjuka i fokus. Om jobbet Produktionen av ärtor hotas av flera olika sjukdomar. En av dessa sjukdomar är vissnesjuka som orsakas av svampar från släktet Fusarium, vilka... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi söker dig som vill bidra till framtidens uthålliga växtodling, med fokus på svensk livsmedelsproduktion. Vi söker en postdoktor inom området växtpatologi och växtförädling för hög motståndskraft mot sjukdomar inom ärtodling, med vissnesjuka i fokus.

Om jobbet
Produktionen av ärtor hotas av flera olika sjukdomar. En av dessa sjukdomar är vissnesjuka som orsakas av svampar från släktet Fusarium, vilka gör växterna känsliga för torka. För att öka produktionen behöver vi utveckla mer uthålliga och effektiva växtskyddsstrategier. En sådan strategi är växtförädling för ökad motståndskraft mot sjukdomen. I detta projekt kommer nya infektionssystem för Fusarium på ärt att utvecklas, i nära samarbete med företaget Findus Sverige AB. Den fenotypiska variationen hos svampen kommer studeras i växthus och i fältförsök, medan den genetiska variationen kommer att studeras med hjälp av DNA-baserade analysmetoder. Resultaten från projektet kommer att implementeras i ett kommersiellt växtförädlingsprogram.

Din bakgrund 
Vi söker en motiverad person med specifik kompetens inom mikrobiologi och växtpatologi.

Krav


• Avlagd doktorsexamen inom agronomi, mikrobiologi, växtpatologi, eller motsvarande.
• Avancerad konceptuell och analytisk förmåga inom relevanta områden.
• Erfarenhet av forskning inom växt-patogen interaktioner.
• Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande


• Erfarenhet av arbete med växtsjukdomar och infektionssystem.
• Erfarenhet av arbete med svampar.
• Erfarenhet av arbete med DNA-baserade analyser av genetisk variation.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, att vara konstruktiv i vetenskapliga samarbeten, nyfikenhet och vilja att lära samt en god analytisk förmåga.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Ansökan skall skrivas på engelska och måste bestå av (i) ett CV inklusive publikationslista, (ii) ett brev med en beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (max 2 sidor), (iii) en kopia på examensbeviset för doktorsgraden, och (iv) kontaktuppgifter till två referenspersoner som är bekanta med ditt vetenskapliga arbete.

Om oss
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU. Arbetet inkluderar även samarbete med företaget Findus Sverige AB.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100% 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Kommunikatör med fokus på forskningsrapportering till EU

Institutionen för mark och miljö Om jobbet Vi söker dig som har erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat inom markvetenskap med fokus på EU rapportering. Arbetet ställer höga krav på självständighet och förmåga att driva kommunikationsfrågor på egen hand både internt och externt. Du har flera års erfarenhet från miljö- och klimatfrågor då detta är en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Arbetet innebär en hel del tjänsteresor över året då v... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
Om jobbet
Vi söker dig som har erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat inom markvetenskap med fokus på EU rapportering.
Arbetet ställer höga krav på självständighet och förmåga att driva kommunikationsfrågor på egen hand både internt och externt. Du har flera års erfarenhet från miljö- och klimatfrågor då detta är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
Arbetet innebär en hel del tjänsteresor över året då vi har många nationella/internationella projekt som ska bevakas.
Vi söker dig som är utåtriktad och gillar att skapa nya kontaktvägar samt gillar att vara spindeln i nätet.

Din bakgrund 
Krav för tjänsten:

Akademisk examen på masternivå inom kommunikation med fokus på miljö eller markvetenskap.
Erfarenhet av kommunikation av EU-finansierade forskningsprojekt såsom EJP Soil, Prepsoil och Nati00ns.
Körkort: B då resor med bil ingår i tjänsten.
Talar och skriver flytande svenska/engelska.
Du är en mycket erfaren användare av Episerver, InDesgn, Photoshop, Premiere Rush samt Ungapped.
Minst 3 års erfarenhet av kommunikation med fokus på forskningskommunikation.

Om oss
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
80% på plats

Tillträde:
2024-06-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-02.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Research Assistant

Ansök    Maj 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Hydrolog
Department of Soil and Environment About the position The work will be carried out within the EU EJP SOIL project SoilX with the aim to assess the effects of soil management on soil water balance, soil organic matter and crop production. The work will consist of designing and running simulations with the USSF model and writing a report on the findings. Your profile Experience of using simulation models that describe physical, hydrological and biological p... Visa mer
Department of Soil and Environment
About the position
The work will be carried out within the EU EJP SOIL project SoilX with the aim to assess the effects of soil management on soil water balance, soil organic matter and crop production. The work will consist of designing and running simulations with the USSF model and writing a report on the findings.

Your profile
Experience of using simulation models that describe physical, hydrological and biological processes in the soil-plant-atmosphere system is a requirement for this position.

About us
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agriculture, forestry and the urban environment. The working environment at the department is international and we have around 100 employees.

Our research is carried out in seven subject groups with a focus on Soil Biology, Soil Nutrient Cycling, Soil Chemistry, Agricultural Water Management, Soil and Environmental Physics, Soil Mechanics and Soil Management, and the Biogeochemistry of Forest Soils. We are responsible for important research infrastructure in the form of soil chemistry and soil physics laboratories, an X-ray scanner, long-term field experiments, a lysimeter facility, and the field research stations at Lanna and Lövsta. The Department participates in approximately 30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center), which provides links to research on water systems, recycling and bioenergy. Our work is aligned to national environmental and climate goals as well as to the Sustainable Development Goals. We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/).

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary substitute employment 3 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
1st of August 2024 or as agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 28 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Researcher in Forest Pathology

The Department of Forest Mycology and Plant Pathology Researcher in Forest Pathology The Department of Forest Mycology and Plant Pathology is part of the Biocentrum at campus Ultuna. The department's researchers have a broad competence in plant and tree pathology and in microbial ecology. Key issues concern the population biology and social structure of microorganisms, their functions, especially in nutrient turnover and for tree health, as well as the int... Visa mer
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Researcher in Forest Pathology
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology is part of the Biocentrum at campus Ultuna. The department's researchers have a broad competence in plant and tree pathology and in microbial ecology. Key issues concern the population biology and social structure of microorganisms, their functions, especially in nutrient turnover and for tree health, as well as the interaction between microorganisms and other groups of organisms. Important research areas are regulation, ecology, population biology and microorganisms as well as modeling and control of tree and plant diseases in the field.

Duties:
We expect the candidate to conduct research aiming to create a baseline of understanding of multispecies interactions with ash (Fraxinus excelsior) to allow forcasting of the European ash populations response to the likely imminent invasion of the Emerald ash borer (EAB). THe work may involve, but is not restricted to: surveys of trees infected by, ash dieback disease, ADB in Sweden to analyse together with existing field survey data of trees infected by ADB or/and EAB in Ukraine; Analyses of the fungal pathogens and pests associated with ADB infested ash trees in Sweden  and the fungal diversity associated with EAB beetles/galleries collected from Ukraine; Development of a genotyping panel to genotype EAB and ADB attacked F. excelsior and F. pennsylvanica trees in Ukraine and  Sweden, Poland and Baltic countries to idenify, markers associated with resistance to  both ADB and EAB. The successful candidate is also expected to contribute to teaching in forest pathology at basic and advanced level courses at SLU.

Qualifications:
The successful candidate should hold a PhD Forest Pathology or similar subject. The successful candidate must have documeted experience from work with both ADB and EAB in ash. Experience with molecular biology, metabarcoding or mycological cultivation techniques are also required. The candidate should be fluent in spoken and written English and have good communication skills. Additionally knowledge of Ukrainian is expected as the known invasions of Emerald Ash Borer in Europe is concentrated to the St. Petersburg region and Ukraine. Drivers licence, Swedish or international is a merit. 

The candidate's background in forest pathology and forest entomology and the candidates personal characteristics will be central to the assessment and selection of the successful candidate. We are looking for a person with a strong sense of responsibility, strong commitment, initiative and self-motivation.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
permanent

Extent:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
Please submit your application by the 3rd of June 2024 using the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Forskare i skogspatologi

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Om jobbet Du ska bedriva forskning som syftar till att skapa en kunskaper om interaktionerna mellan Europeisk ask (Fraxinus excelsior) och dess skadegörare i Europa  för att prediktera konsekvenserna av den sannolikt förestående invasionen av den smaragdgrön asksmalpraktbagge (EAB) in i EU. Arbetet kan involvera, men är inte begränsat till: undersökningar av träd infekterade av, askskottsjuka, ADB i Sveri... Visa mer
Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi
Om jobbet
Du ska bedriva forskning som syftar till att skapa en kunskaper om interaktionerna mellan Europeisk ask (Fraxinus excelsior) och dess skadegörare i Europa  för att prediktera konsekvenserna av den sannolikt förestående invasionen av den smaragdgrön asksmalpraktbagge (EAB) in i EU. Arbetet kan involvera, men är inte begränsat till: undersökningar av träd infekterade av, askskottsjuka, ADB i Sverige för att analysera tillsammans med befintliga fältundersökningsdata av träd infekterade av ADB eller/och EAB i Ukraina; Analyser av svamppatogener och skadedjur associerade med ADB-angripna askträd i Sverige och svampdiversiteten associerad med EAB gallerier insamlade från Ukraina, samt utveckling av en genotypningspanel för att genotypa av EAB och ADB attackerade träd i Ukraina och Sverige, Polen och Baltikum för att identifiera markörer associerade med resistens mot både ADB och EAB. Du förväntas också bidra till undervisning i skogspatologi vid SLU.

Din bakgrund 
Vi söker en person som disputerat i skogspatologi, skogsentomologi eller närliggande ämnen.  Det är ett absolut krav att personen har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med både askskottsjuka och smaragdgrön asksmalpraktbagge på ask. Det är meriterande om personen dessutom har erfarenhet av molekylärbiologi, metabarcoding och mykologiska odlingstekniker.

Eftersom forskningsgruppen består av flera olika nationaliteter är god förmåga att kommunicera på engelska både i tal och skrift ett krav. Kunskaper i ukrainska nödvändigt eftersom förekomst av den smaragdgröna asksmalpraktbaggen främst är dokumenterad i Ryssland och Ukraina. Körkort (svenskt eller internationellt) är önskvärt.

I valet av kandidat lägger vi mycket stor vikt vid kunskaper skogspatologi och skogsentomologi samt kandidatens motivation för att arbeta med våra frågeställningar, vi söker en person som inte är rädd för att ta ansvar och initiativ.

Om oss
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i Biocentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom både molekylär och ekologisk mikrobiologi. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av träd- och växtsjukdomar i fält.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-03

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral position in plant pathology and disease resistance breeding

Ansök    Maj 20    Sveriges Lantbruksuniversitet    Agronom
Department of Forest Mycology and Plant Pathology We are looking for you that want to contribute to future sustainable plant production, with focus on primary food production in Sweden. We offer a postdoctoral position within plant pathology and disease resistance breeding in pea, with focus on wilt disease. About the position Pea production is threatened by several different diseases. One of these diseases is fusarium wilt, caused by fungal pathogens fro... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
We are looking for you that want to contribute to future sustainable plant production, with focus on primary food production in Sweden. We offer a postdoctoral position within plant pathology and disease resistance breeding in pea, with focus on wilt disease.

About the position
Pea production is threatened by several different diseases. One of these diseases is fusarium wilt, caused by fungal pathogens from the Fusarium genus, which make plants sensitive to drought. In order to increase production, more sustainable and efficient plant protection strategies must be developed. One such strategy is plant breeding for increased disease resistance. In this project, new infection systems for Fusarium on pea will be developed in close collaboration with the company Findus Sverige AB. Phenotypic variation in the pathogen will be studied in greenhouse and field trials, while genetic variation will be studied using DNA-based methods. Results from the project will be implemented in a commercial breeding programme.

Your profile
We are looking for a motivated person with specific expertise in microbiology and plant pathology.

Qualification requirements

• Completed doctor's degree in agronomy, microbiology, plant pathology, or similar.
• Advanced conceptual and analytical ability in relevant areas.
• Experience of research in plant-pathogen interactions.
• Excellent knowledge of spoken and written English.

Meritorious qualities

• Good knowledge of plant diseases and infection system.
• Good knowledge of working with fungi.
• Good knowledge of DNA-based analyses of genetic diversity.

Great emphasis is placed on personal qualities such as ability to work independently, flexibility, ability to prioritize and meet deadlines, to be constructive in scientific collaborations, curiosity and willingness to learn as well as good analytical skills.

The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for people who have completed their doctorate no more than three years ago.

Application should be written in English and must contain (i) CV (curriculum vitae) with full publication list, (ii) a cover letter including a short description of previous research experiences (max 2 pages), (iii) a copy of PhD diploma, and (iv) contact information of at least two reference persons familiar with the applicant’s earlier scientific work.

About us
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. The department offers a creative and stimulating international environment and is part of the Uppsala BioCenter at SLU. The work also include collaboration with the company Findus Sverige AB.

More information about the department: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

Read more about our benefits and working at SLU by visiting https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Place of Work:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
As agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 1 July 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

PhD student in plant pathogen evolution

Department of Forest Mycology and Plant Pathology The department undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. Evolution in Phytophthora infestans Subject: Biology Project description: The aim of the project is to investigate the evolution of fungicide resistance in Phytophthora infestans, th... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology

The department undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems.

Evolution in Phytophthora infestans

Subject:

Biology

Project description:

The aim of the project is to investigate the evolution of fungicide resistance in Phytophthora infestans, the causal agent of potato late blight, using a combination of established and novel methods. The successful candidate will assess the prevalence and evolutionary risk of development of fungicide resistance in P. infestans in Sweden based on field sampling, molecular tools and bioassays. The project has a strong link to industry and the outcome of this work will provide strong support for an environmentally and economically sustainable future for Swedish potato production.

Qualifications:

We are looking for a highly motivated applicant who holds an academic degree at the MSc level or equivalent in agronomy, plant protection, or related fields. Documented knowledge of molecular and phenotypic analyses associated with the population genetics and evolutionary biology of plant pathogens are highly valued. Ability to speak and write well in English and good analytic skills are required. Experience with scientific publications in referred journals is an advantage. Good teamwork, independence, strong work ethic accuracy and cultural sensitivity are valued . Selection of qualified applicants will be based on the written application (in English) including a curriculum vitae (CV) and personal references. Selected candidates will be subjected to an interview.

Place of work:            

Uppsala

Forms for funding and employment:

Employment as a doctoral student for 4 years

Starting date:

According to agreements.

Application:

Please submit your application via the application button by 2024-06 -03.
To be eligible to apply for a doctoral programme, you must have a second-cycle degree or at least four years of full-time studies, of which at least one year must be at second-cycle level. Selection among the eligible applicants is based on: written application including curriculum vitae; degree project, copies of degree certificates and register extracts from previous undergraduate and graduate studies at university or college, two personal references, knowledge of English. More information on English language requirements can be found on the following page:

www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Please note that the candidate(s) invited for interview must submit certified copies of their diplomas, or equivalent, and transcripts of records of previous undergraduate and postgraduate studies at university or college, and that candidates with foreign citizenship must also submit a certified copy of the page of their passport containing their photo and personal details.

Read more about SLU's doctoral program on www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Forskare

Ansök    Maj 17    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Läs mer om våra förmåner och hur det är... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer baserat på redan insamlade data om granbarkborrens förökningsframgång samt barkborrarars och andra vedlevande insekters utnyttjande av främmande trädslag. Projektledare för pågående projekt med koppling till vedlevande insekter. Rådgivning angående granbarkborrens biologi och effektiviteten av olika kontrollmetoder.   

Din bakgrund 
Sökande skall ha en doktorsexamen i biologi eller motsvarande. Arbetet kräver dokumenterad erfarenhet av: (1) analys, skrivande och vetenskaplig publicering av manuskript inom forskningsområdena granbarkborrens biologi, och främmande trädslag som substrat för barkborrar och andra vedlevande skalbaggar (2) populärvetenskaplig publicering och rådgivning om granbarkborrens biologi och metoder att begränsa dess skadeverkningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper där du ska vara strukturerad och kommunikativ.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 11 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
50%.

Tillträde:
1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-03.

Skriftlig ansökan skall innehålla: (1) CV och (2) ett kort motivationsbrev.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i växtpatogeners evolution

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen bedriver grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner mellan växter, patogena, symbiotiska och saprotrofa svampar och andra mikroorganismer och deras roll i skogs- och jordbrukssystem. Evolution hos Phytophthora infestans Ämne: Biologi Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att undersöka utvecklingen av fungicidresistens hos Phytophthora infestans, som orsakar po... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen bedriver grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner mellan växter, patogena, symbiotiska och saprotrofa svampar och andra mikroorganismer och deras roll i skogs- och jordbrukssystem.

Evolution hos Phytophthora infestans
Ämne:

Biologi

Projektbeskrivning:

Syftet med projektet är att undersöka utvecklingen av fungicidresistens hos Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel, med hjälp av en kombination av etablerade och nya metoder. Den framgångsrika kandidaten kommer att undersöka förekomsten och den evolutionära risken för utveckling av fungicidresistens hos P. infestans i Sverige baserat på fältprovtagning, molekylära verktyg och biotester. Projektet har en stark koppling till industrin och resultatet av detta arbete kommer att ge ett starkt stöd för en miljömässigt och ekonomiskt hållbar framtid för svensk potatisproduktion.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad person som har en akademisk examen på MSc-nivå eller motsvarande inom agronomi, växtskydd eller angränsande områden. Dokumenterad kunskap om molekylära och fenotypiska analyser samtpopulationsgenetik och evolutionär biologi hos växtpatogener värderas högt. Förmåga att tala och skriva väl på engelska och goda analytiska färdigheter krävs. Erfarenhet av vetenskapliga publikationer i refererade tidskrifter är en fördel. God samarbetsförmåga, självständighet, stark arbetsmoral, noggrannhet och kulturell känslighet värdesätts. Urvalet av kvalificerade sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska) inklusive en meritförteckning (CV) och personliga referenser. Utvalda kandidater kommer att kallas till intervju.

Plasering:            

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Vänligen skicka in din ansökan via ansökningsknappen senast 2024-06-03.

För att vara behörig att söka till forskarutbildningen krävs examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier, varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland behöriga sökande sker på grundval av: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grundnivå och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om språkkraven i engelska finns på följande sida:

www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den eller de sökande som kallas till intervju måste lämna in vidimerade kopior av examensbevis eller motsvarande och registerutdrag från tidigare grund- och forskarutbildning vid universitet eller högskola, och att sökande med utländskt medborgarskap också måste lämna in en bestyrkt kopia av den sida i passet som innehåller foto och personuppgifter.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Senior Lecturer/Associate Professor* in Freshwater Ecology

Faculty of natural resources and agricultural sciences Department of Aquatic Sciences and Assessment  Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledg... Visa mer
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Aquatic Sciences and Assessment 
Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledge about the biodiversity and ecology of aquatic organisms. This knowledge is critical for decision makers seeking to achieve national and international environmental goals. We are looking for someone with expert competence in freshwater ecology who has the drive to take on these major societal challenges in freshwater ecosystems.

The position is in the inspiring research environment of the Department of Aquatic Sciences and Assessment. The Department has a national mission to monitor and assess the environmental condition of lakes and watercourses. We are organized into groups focusing on aquatic ecology and biodiversity, functional microbial ecology, geochemical and hydrological processes, as well as aquatic environmental chemistry and ecotoxicology. Together with our neighbouring departments Aquatic Resources, and Ecology, we have expertise in the entire limnic ecosystem.

Subject description

The subject of this employment covers the ecology of plants and/or invertebrates in limnic systems, especially the impacts of the surrounding landscape and climate change as well as other environmental changes. The subject does not cover ecotoxicology.

Duties

The professor is expected to lead a research group, which may include administrative tasks such as budget and personnel responsibility. We would like to see the new professor contribute to SLU's special mission, Environmental Monitoring and Assessment.

Within the subject area, the successful candidate should


• develop and lead internationally successful research
• collaborate with other SLU research teams to in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international networks with academia, relevant public authorities, industry, organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• supervise doctoral students
• develop, lead and participate in teaching at the first, second and third cycle levels


Swedish and English are used in parallel at the department. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act, and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with learning Swedish.

Eligibility

The applicant must meet the following qualification requirements:


• have/hold a PhD and have the qualifications required for appointment as docent (associate professor) or equivalent academic qualifications
• research expertise in the subject area
• ability to lead and develop a successful research team
• ability to compete for external research funding
• teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• good knowledge of English

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the eligibility required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful/outstanding research
• ability to obtain external research funding in competition.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• ability to plan and implement courses, conduct the examinations and evaluate their own teaching
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and reflection

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and leading activities and staff within academia
• communication and cooperation
• collaborating with relevant stakeholders and society
• communicating research findings and development

As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise. The position will be offered to the candidate who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best qualifications set to conduct and develop the duties in question and contribute to the positive development of the organisation.

Other information:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Application deadline:
2024-08-12

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Laboratorieassistent

Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som vill arbeta med kemiska och molekylära analyser samt koordinering av provhantering. Om jobbet Som laboratorieassistent vid avdelningen för mikrobiell ekologi kommer du bidra till vår laborativa verksamhet genom att utföra analyser av algtoxinprover, analysera biologisk mångfald i olika miljöprover med DNA-baserade metoder samt renodla alger, svampar och bakterier. Du kommer även ansvara för koordinering, ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill arbeta med kemiska och molekylära analyser samt koordinering av provhantering.
Om jobbet
Som laboratorieassistent vid avdelningen för mikrobiell ekologi kommer du bidra till vår laborativa verksamhet genom att utföra analyser av algtoxinprover, analysera biologisk mångfald i olika miljöprover med DNA-baserade metoder samt renodla alger, svampar och bakterier. Du kommer även ansvara för koordinering, hantering och registrering av inkommande prover. Viss metodutveckling ingår i tjänsten som också kommer innebära kontakter och samverkan med olika nyckelaktörer inom verksamhetsområdet. 

Din bakgrund 
För denna tjänst krävs minst en grundläggande akademisk examen inom molekylär biovetenskap, biologi eller närliggande ämnesområde inom livsvetenskaperna. Forskarutbildning är meriterande. Du måste ha betydande erfarenhet av mikrobiologiskt och molekylärbiologiskt analysarbete och ha en grundläggande förståelse av moderna kemiska analysmetoder för biomolekyler. Praktisk erfarenhet av att planera, samordna och genomföra större provtagningar och projekt är meriterande. Kompetens inom mass-spektrometri, toxin-analys, DNA-baserade molekylära metoder samt isolering och odling av alger, svampar och bakterier är meriterande. Goda kommunikationsfärdigheter på engelska är ett krav och på svenska meriterande. Ett europeiskt B-ko?rkort kommer att betraktas som meriterande.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor i sötvattensekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för vatten och miljö Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och e... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för vatten och miljö
Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och ekologi hos vattenlevande organismer. Denna kunskap är viktig för att vägleda beslutsfattare till att nå nationella och internationella miljömål. Vi söker någon med expertkompetens inom sötvattensekologi och med drivkraft att ta sig an de stora samhällsutmaningarna inom sötvattensområdet.

Anställningen kommer att förläggas i en inspirerande forskningsmiljö vid institutionen för vatten och miljö. Institutionen har ett nationellt uppdrag att övervaka miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Vi studerar främst akvatisk ekologi och biodiversitet, funktionell mikrobiell ekologi, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk miljökemi och ekotoxikologi. Tillsammans med närliggande institutioner, som akvatiska resurser och ekologi, har vi expertis inom hela det limniska ekosystemet. 

Ämnesbeskrivning
Ämnet för denna anställning omfattar växters och/eller evertebraters ekologi i limniska system, särskilt påverkan av omgivande landskap, klimatförändringar eller miljöförändringar. Ämnet omfattar inte ekotoxikologi.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget- och personalansvar. Vi ser gärna att innehavaren bidrar till SLU:s speciella verksamhetsområde fortlöpande miljöanalys.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation med omgivande samhälle
• handleda doktorander
• medverka, utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på forskarnivå
• pedagogisk vision och reflektion

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal
• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig information:
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Laboratory assistant

Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a person who wants to work with chemical and molecular analyses and coordination of sample handling. About the position As a laboratory assistant at the Division of Microbial Ecology, you will contribute to our laboratory activities by performing analyzes of algal toxin samples, analyzing biodiversity in various environmental samples using DNA-based methods and purifying algae, fungi and bact... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a person who wants to work with chemical and molecular analyses and coordination of sample handling.
About the position
As a laboratory assistant at the Division of Microbial Ecology, you will contribute to our laboratory activities by performing analyzes of algal toxin samples, analyzing biodiversity in various environmental samples using DNA-based methods and purifying algae, fungi and bacteria. You will also be responsible for coordination, handling, and registration of incoming samples. Some method development is included in the service, which will also involve contacts and collaboration with various key actors within the area of operations.

Your profile
This position requires at least a basic academic degree in molecular bioscience, biology or a related subject area in the life sciences. Postgraduate education is meritorious. Applicants must have significant experience in microbiological and molecular biological analytical work and have a basic understanding of modern chemical analytical methods for biomolecules. Practical experience in planning, coordinating, and implementing larger samplings and projects is advantageous. Competence in mass spectrometry, toxin analysis, DNA-based molecular methods as well as isolation and cultivation of algae, fungi and bacteria are meritorious. Good communication skills in English are a requirement and in Swedish meritorious. A European B driving license will be considered a merit.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Fixed-term employment 12 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 30 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Maj 15    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. Mikrober som är knutna till växter har en stor potential för att inducera resistens hos växt... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter.

Mikrober som är knutna till växter har en stor potential för att inducera resistens hos växter mot miljöstress. Vi söker en postdoktor för att leda ett projekt som ger en mekanistisk beskrivning och bättre förståelse av mikrob-växt interaktionerna. Institutionen för ekologi på SLU inbjuder härmed ansökningar till denna forskartjänst.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
I projektet kommer olika mikrobsamhällens effekt på växters inducering av försvar mot miljöstress att testas i kontrollerade lab- och fältexperiment med hjälp av avancerade molekylär- och databehandlingsmetoder.

Din bakgrund 
Doktorsexamen i biologi med fokus på mikrobiell ekologi, interaktioner mellan växter och mikrober eller annat relevant ämne som bedöms som likvärdigt av arbetsgivaren.

Sökande bör ha dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, gärna från försök med jord- och växter i fält och i växthus, samt mikrobiell samhällsanalys och multivariat statistik. Kandidaterna bör ha dokumenterad förmåga till självständigt vetenskapligt forskningsarbete och färdigheter i vetenskapligt skrivande och publicering. Erfarenhet av mikrob-analys, inklusive bioinformatik och multivariat data-analys är meriterande.

Vi söker en mycket motiverad kandidat som är en lagspelare och som kan bidra till positiv utveckling av forskningsmiljön. Arbetsspråket är engelska och goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt) krävs.

Placering:
Uppsala, Ultuna.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare - Systemanalys Livsmedelssystem

Institutionen för energi och teknik Om jobbet Vi söker en forskare som kan arbeta med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att utvärdera matens miljöpåverkan kopplat till produktion och konsumtion, samt interventioner för att minska denna. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter. Handledning av doktorander inom området kan komma att ingå liksom administration och undervisning på kurser inom grundut... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Vi söker en forskare som kan arbeta med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att utvärdera matens miljöpåverkan kopplat till produktion och konsumtion, samt interventioner för att minska denna. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter. Handledning av doktorander inom området kan komma att ingå liksom administration och undervisning på kurser inom grundutbildningen.  

Din bakgrund 
Krav


• Doktorsexamen med inriktning mot miljövetenskap, med fokus på systemanalys av matproduktionssystem
• Omfattande kunskaper om matens miljöpåverkan, både på produktions- och konsumtionssidan, inklusive matsvinn
• Omfattande kunskaper om tillgängliga och implementerade styrmedel för att minska matens miljöpåverkan, samt utvärdering av deras effekter
• Dokumenterad erfarenhet av tillämpning och dataanalys med kvantitativa metoder för att utvärdera miljöpåverkan från matproduktion och styrmedel
• Dokumenterad erfarenhet av tillämpning och dataanalys med kvalitativa metoder för att utveckla styrmedel, samt utvärdering av styrmedel

Meriterande


• Erfarenhet av systematiska litteraturöversikter
• Omfattande erfarenhet av internationellt forskningsarbete och transdisciplinära arbetssätt
• Erfarenhet av undervisning på avancerad nivå
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och visad innovativ förmåga.

Om oss
Vid institutionen för energi och teknik arbetar vi med forskning och undervisning runt system där jord- och skogsbruk har en viktig roll. Vi arbetar med ett uttalat systemperspektiv och studerar hela kedjor från råvaruproduktion till färdig produkt och hantering av biprodukter och avfallsströmmar. Inom metodområdet har vi omfattande expertis framför allt inom systemanalys inklusive materialflödes- och livscykelanalys (LCA).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare: Utnyttja vetemikrobiomet för ett hållbart jordbruk

Ansök    Maj 14    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.  Läs mer om våra förmåner och hur det ... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

 Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker en forskare till ett projekt som handlar om samspelen mellan vete och mikroorganismer i marken. Projektet kommer att testa effekterna av olika mikrobiella samhällen på att inducera vetets försvar mot skadedjur genom att utföra ömsesidiga transplantationsexperiment både i växthus och i fält. Arbetet inkluderar molekylära analyser, databearbetning med hög genomströmning och statistisk analys. Forskaren kommer att samordna datainsamlingen, genomföra analysen samt skriva och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med forskargruppen. Forskaren kommer att ingå i en stark forskargrupp ledd av Universitetslektor Mohammad Bahram med teknisk support och omfattande intern expertis (https://internt.slu.se/en/cv-originals/mohammad-bahram/), och kommer att samarbeta med Dr Tim Mauchline (https://www.rothamsted.ac.uk/our-people/tim-mauchline#BIOGRAPHY-) och Prof. Göran Bergkvist (https://www.slu.se/en/ew-cv/ goran-bergkvist/). Forskaren förväntas bidra till gruppens aktiviteter, hjälpa till med handledning av studenter, engagera sig i och leda labbaktiviteter och kommunicera med intressenter. Forskaren förväntas också ansöka om forskningsmedel för att täcka både löne- och driftskostnader.

Din bakgrund 
Sökande måste ha en doktorsexamen i biologi med fokus på mikrobiell ekologi, särskilt interaktioner mellan växter och markmikroorganismer. Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, gärna med jord- och/eller växtförsök, både fält- och växthusförsök, samt mikrobiell samhällsanalys och multivariat statistik. Kunskap och tidigare erfarenhet av arbete med växtätande skadedjur, särskilt bladlöss, är starka meriter. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att självständigt genomföra vetenskapligt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga publikationer och anslagsansökningar. Vi söker en mycket motiverad, fördomsfri och teamorienterad kandidat som kommer att bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön. Arbetsspråket är engelska och goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Då denna tjänst är en karriärutvecklande tjänst för yngre forskare söker vi i första hand kandidater som har avlagt sin doktorsexamen inom de senaste fem åren (motsvarande heltid).

Placering:
Uppsala, Ultuna.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Research assistant for eDNA environmental monitoring

Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a person who is interested in laboratory work and who works systematically and pays attention to details. About the position You will be part of the environmental DNA (eDNA) monitoring group within Department of Aquatic Sciences and Assessment. As research assistant, you will be working in a project aiming to assess the ecological status of aquatic ecosystems with DNA-based methods. Primary ... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a person who is interested in laboratory work and who works systematically and pays attention to details.
About the position
You will be part of the environmental DNA (eDNA) monitoring group within Department of Aquatic Sciences and Assessment. As research assistant, you will be working in a project aiming to assess the ecological status of aquatic ecosystems with DNA-based methods.

Primary work tasks include routine amplicon library preparation using established protocols as well as development and testing of novel methods and protocols for new target groups. You will also be involved in the ongoing transition to increased laboratory automation for high sample throughput and limnic field sampling. The position further includes sample management, electronic data reporting and documentation of the laboratory work using an electronic laboratory management system.

Your profile
The holder of the position must hold a university degree in biology, molecular biology, microbiology, environmental science, bioengineering or related subjects. The successful candidate must have extensive practical experience with DNA extraction from challenging environmental samples, PCR and DNA sequence analysis. The holder of the position should also have experience in handling and organizing large sample-sets. Experience with lab-protocol automation for increased sample throughput is a merit, as is experience with laboratory management, diagnostics and electronic laboratory management systems. Additional experience with limnic field sampling as well as a European B driving license will be considered a merit

We are looking for a candidate who is systematic, pays attention to detail and can work independently. We will also consider personal traits such as motivation, social skills and willingness to contribute to general operation of the lab. The working language in the group is English (good skills required) while written and spoken Swedish is a further merit and will facilitate required reporting and communication with external stakeholders.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Fixed-term employment 6 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
2024-06-17 or as agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 30 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Environmental assessment analyst

Ansök    Maj 14    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a person who has experience working with large data sets relevant to ecosystem research infrastructures and who is interested in communication and administration support. About the position SITES Secretariat is recruiting an environmental assessment analyst to contribute to data management and communication support. The main focus will be on the management and mobilization of data from the S... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a person who has experience working with large data sets relevant to ecosystem research infrastructures and who is interested in communication and administration support.

About the position
SITES Secretariat is recruiting an environmental assessment analyst to contribute to data management and communication support. The main focus will be on the management and mobilization of data from the SITES Thematic Programs and research stations, but will also include supporting other ongoing activities within the SITES Secretariat, including administrative tasks and communication efforts.

Your profile
As the work involves various data management tasks, great emphasis is placed on analytical skills and the ability to apply a problem-solving approach. Emphasis is also placed on previous administrative and communication experience. The work will be conducted together with a multidisciplinary group within the SITES community and therefore good people person skills as well as a broad experience and training in ecosystem sciences relevant to research infrastructures is warranted.

Qualification Requirements: 


• A Master’s degree (or equivalent experience) in a research area of relevance to SITES
• Documented experience working with large data sets of types that are relevant for research infrastructures

The following are merits:


• Experience and skills in basic programming and in open source software such as R, Python and QGIS
• Science communication and administrative support experience
• Knowledge of national and international data catalogues and metadata standards regarding open data repositories and requirements of the FAIR principles
• Experience working with national research infrastructures and field research stations
• Experience with written and oral communication in both Swedish and English

Personal qualities considered in the recruitment include the ability to work in a structured way with an eye for detail, a high degree of independence while also being a team player.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

This position is linked to SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science – read more at www.fieldsites.se/

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Fixed-term employment 6 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
2024-09-01

Application:
Please submit your application before deadline 28 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Your application should include;


• Letter of interest
• CV
• Diploma
• Contact information for 3 reference persons

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Miljöanalytiker

Ansök    Maj 14    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som har erfarenhet av arbeta med stora datamängder relevanta för ekosystemforskningsinfrastrukturer och som är intresserad av kommunikations- och administrationsstöd. Om jobbet SITES sekretariat rekryterar en miljöanalytiker för att bidra till infrastrukturens datahantering och kommunikationsstöd. Den största delen av arbetet kommer att innefatta hantering och mobilisering av data från SITES tematiska program... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som har erfarenhet av arbeta med stora datamängder relevanta för ekosystemforskningsinfrastrukturer och som är intresserad av kommunikations- och administrationsstöd.
Om jobbet
SITES sekretariat rekryterar en miljöanalytiker för att bidra till infrastrukturens datahantering och kommunikationsstöd. Den största delen av arbetet kommer att innefatta hantering och mobilisering av data från SITES tematiska program och forskningsstationer, men även inkludera upprätthållande av SITES kommunikationsinsatser och stödja andra pågående aktiviteter inom SITES sekretariat.

Din bakgrund 
Då arbetet innehåller olika datahanteringsuppgifter läggs stor vikt vid analytisk förmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat. Vi kommer även att beakta tidigare kommunikationserfarenhet och erfarenhet av relevanta kommunikationsverktyg. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en mångvetenskaplig grupp inom SITES  och vi ser därför gärna att sökanden har gedigen erfarenhet och utbildning inom de ekosystem där infrastrukturen är verksam.

Kvalifikationskrav:


• Magisterexamen (eller motsvarande erfarenhet) inom ett forskningsområde som är relevant för SITES
• Dokumenterad erfarenhet att arbeta med stora datamängder av typer som är relevanta för infrastrukturen

Följande är meriterande:


• Erfarenhet och färdigheter inom grundläggande programmering och programvara med öppen källkod såsom R, Python, QGIS
• Erfarenhet av arbete med vetenskaplig kommunikation och/eller administrativt stöd
• Kunskap om nationella och internationella datakataloger och metadatastandarder avseende öppna dataförråd och krav enligt FAIR-principerna
• Erfarenhet av arbete med nationella forskningsinfrastrukturer och fältforskningsstationer
• Erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation på både svenska och engelska

Personliga egenskaper som beaktas vid rekryteringen inkluderar förmågan att arbeta strukturerat med öga för detaljer, hög grad av självständighet samtidigt som du är en lagspelare.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Tjänsten är kopplad till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science - läs mer på www.fieldsites.se).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-09-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-28.

Din ansökan ska innehålla:


• Personligt brev
• CV
• Examensbevis
• Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskningsassistent – eDNA för limnisk miljöövervakning

Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som intresserad av laboratoriearbete och som arbetar noggrant och systematiskt. Om jobbet Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med miljö-DNA (eDNA) för övervakning och klassificering av inlandsvatten. Tjänsten är placerad vid Institutionen för vatten och miljö (SLU). Som forskningsassistent kommer du att göra laboratorieanalyser som syftar till att bedöma ekologisk status för akvatiska ekosystem baserat ... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som intresserad av laboratoriearbete och som arbetar noggrant och systematiskt.
Om jobbet
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med miljö-DNA (eDNA) för övervakning och klassificering av inlandsvatten. Tjänsten är placerad vid Institutionen för vatten och miljö (SLU). Som forskningsassistent kommer du att göra laboratorieanalyser som syftar till att bedöma ekologisk status för akvatiska ekosystem baserat på DNA-sekvensering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar rutinma?ssig fo?rberedelse av prover fo?r sekvensering med hja?lp av etablerade protokoll samt utveckling och testning av nya metoder och protokoll fo?r nya organismgrupper. Vidare kommer du vara involverad i pa?ga?ende o?verga?ng till mer genomgripande automatisering av metoder och arbetsflo?den fo?r o?kad analyskapacitet och limnisk fa?ltprovtagning. I tja?nsten inga?r vidare provhantering, elektronisk datarapportering och dokumentation av laboratoriearbetet med hja?lp av ett elektroniskt laboratorieledningssystem.

Din bakgrund 
Fo?r tja?nsten kra?vs grundexamen i biologi, molekyla?rbiologi, mikrobiologi, miljo?vetenskap, bioteknik eller relaterade a?mnen. Den vi so?ker ma?ste vidare ha betydande praktisk erfarenhet av DNA-extraktion fra?n utmanande miljo?prover, PCR och sekvenseringsbaserad DNA analys. Vidare kra?vs erfarenhet av att hantera och organisera stora ma?ngder prover. Erfarenhet av automatisering av labmoment fo?r o?kad provgenomstro?mning a?r en merit och detsamma ga?ller tidigare erfarenhet av labdrift, diagnostik och elektronisk labdokumentation. Ytterligare erfarenhet av limnisk fa?ltprovtagning samt ett europeiskt B-ko?rkort kommer att betraktas som meriterande.

Den vi so?ker ska vara noggrann, systematisk och kunna arbeta sja?lvsta?ndigt. Vid rekryteringen kommer vi a?ven beakta personliga egenskaper sa?som motivation, sociala fa?rdigheter och viljan att bidra till generell drift av va?rt laboratorium. Arbetsspra?ket i gruppen a?r engelska (goda kunskaper kra?vs) medan grundla?ggande fo?rma?ga till skriftlig och muntlig kommunikation pa? svenska spra?k a?r meriterande och kommer underla?tta no?dva?ndig rapportering och kommunikation med externa kontakter.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-06-17 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskningsassistent - akvatiska mikrober och deras interaktioner

Institutionen för vatten och miljö Vi söker en person med stort intresse för att förstå interaktioner mellan mikrober. Om jobbet Forskningen innefattar fältarbete med sjöprovtagning och provbearbetning samt multiomics-analyser och vetenskaplig kommunikation. Du kommer att integreras i vår grupp och kommer att vara involverad i dataanalyser och fältarbete. Inom ramen för denna korta tjänst kommer vi att fokusera på att förstå mikrobiella interaktioner i vat... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker en person med stort intresse för att förstå interaktioner mellan mikrober.
Om jobbet
Forskningen innefattar fältarbete med sjöprovtagning och provbearbetning samt multiomics-analyser och vetenskaplig kommunikation. Du kommer att integreras i vår grupp och kommer att vara involverad i dataanalyser och fältarbete. Inom ramen för denna korta tjänst kommer vi att fokusera på att förstå mikrobiella interaktioner i vattenmiljöer med hjälp av våra befintliga tidigare insamlade dataset. Du kommer dessutom att delta i fältarbete för att generera nya metagenomiska dataset och vara engagerad bioinformatiska analyser av multi-omics-data genererade från miljöprover. Du kan läsa mera om vårt forskningsarbete här: https://www.bionomics-mmlab.com/ 

Din bakgrund 
Du ska ha doktorsexamen (eller motsvarande) med inriktning mot mikrobiologi, mikrobiell ekologi, molekylärbiologi, bioinformatik eller närliggande områden. Desuttom krävs:


• Kunskaper i engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av multi-omics analys av mikrober
• Erfarenhet av fältarbete och bearbetning av vattenprover

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Dokumenterad erfarenhet av dataanalys och programmering (Unix och Python/R) för analys av multi-omics data är meriterande.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-06-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-26.

Din ansökan ska innehålla:


• Ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av utbildnings- och forskningsbakgrund samt motivering till varför man söker just denna tjänst och hur projektet passar ihop med sökandens långsiktiga karriärplan
• En meritförtäckning/CV som inkluderar utbildning, forskningsprofil, meriter, anställningar och annan relevant information
• En publikationslista om tillgänglig (med rapporter, artiklar, populärvetenskapliga skrifter eller annat skrivet material)

Ansökningshandlingarna ska vara på engelska.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Djurvårdare till KV stall

Institutionen för kliniska vetenskaper Nu söker vi en Djurvårdare för en tillsvidare tjänst hos oss på Kv stall, SLU. Om jobbet I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst idisslare och hästar men även grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förb... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Nu söker vi en Djurvårdare för en tillsvidare tjänst hos oss på Kv stall, SLU.
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel, utfodring och vård av främst idisslare och hästar men även grisar. Arbetet omfattar även handräckning till lärare vid undervisning, undersökning, behandling och forskning. I arbetsuppgifterna kan transporter av djur ingå liksom djurägarkontakt. Ansvar för utrustning och beställning av förbrukningsmaterial kan förekomma. I arbetet ingår sanering av lokaler och materialvård. Arbetsfördelning kan bli aktuellt i tjänsten.

Arbetstid dagtid enligt schema och inklusive helg. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.

Din bakgrund 
Utbildad djurvårdare eller djurskötare och praktisk erfarenhet av att hantera idisslare är ett krav. Det är meriterande med lantbruksutbildning. Utökad behörighet som djurvårdare är meriterande. Erfarenhet av arbete inom försöksdjursverksamhet eller djursjukhus är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med hästar. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, att du är flexibel, självgående och serviceinriktad.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Augusti eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i Veterinärmedicinsk Vetenskap med inriktning Grismedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreprod... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt: Lawsonia intracellularis
Veterinärmedicinsk Vetenskap med inriktning Grismedicin
Vill du hjälpa till att förbättra hälsan för smågrisar? Då kan detta vara en möjlighet. Forskningsprojektets syfte är att undersöka om suggans mjölk skyddar smågrisen mot infektion med bakterien Lawsonia intracellularis under digivningen.

Innehållsbeskrivning:
L. intracellularis orsakar sjukdomen proliferativ enteropati som förekommer i minst 40 % av de svenska smågrisbesättningarna. Sjukdomen orsakar stora hälsoproblem hos grisarna och kostnader för grisproduktionen. Bakterien sprids med avföring och smågrisarna insjuknar efter avvänjning. Bakterien påvisas med t.ex. PCR och för övervakning på besättningsnivå används serologi för att påvisa antikroppar i blod. För att utveckla effektiva, förebyggande åtgärder vore det också värdefullt att förstå suggmjölkens betydelse för att skydda smågrisen från infektionen. Studien syftar till att rena fram IgA-antikroppar i suggans mjölk och undersöka, om dessa specifikt binder till L. intracellularis. Kunskap om suggmjölkens betydelse skulle t.ex. kunna leda till specifika vaccinationsprogram för suggor. Vidare skall ett protein som är specifikt för L. intracellularis renas fram för att utveckla en tillförlitlig diagnostik (ELISA) för påvisande av antikroppar i blod- och mjölkprov. En sådan metod kan få stor användning i övervakningen av L. intracellularis på besättningsnivå, för att påvisa förekomst eller kontrollera frihet från infektionen. 

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med de olika disciplinerna inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett brett internationellt kontaktnät.

Vi söker en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en doktorandtjänst. Tjänsten inkluderar fyra års heltidsstudier eller motsvarande och skall leda till en doktorsexamen (PhD). Projektet kommer att fokusera på disciplinerna klinisk vetenskap och molekylärbiologi, men inkluderar även i viss mån patologi och immunologi.

Kvalifikationer:
Den sökande skall vara veterinär, infektionsbiolog eller bioteknolog och bör inneha körkort med behörighet B. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i samarbete med andra. Projektet kommer att starta under sommaren-hösten 2024. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-27.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Research assistant - aquatic microbes and their interactions

Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a person with a keen interest in understanding interactions among microbes. About the position The research includes fieldwork for lake sampling and sample processing as well as written scientific communication. You will be integrated in our group and will be involved in data analyses and sampling. In the context of this short-term position, we will focus on understanding microbial interactio... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a person with a keen interest in understanding interactions among microbes.
About the position
The research includes fieldwork for lake sampling and sample processing as well as written scientific communication. You will be integrated in our group and will be involved in data analyses and sampling. In the context of this short-term position, we will focus on understanding microbial interactions in aquatic environments using our existing datasets. You will also join sampling for generating new metagenomic datasets and be engaged in bioinformatics analyses of multi-omics datasets generated from environmental samples. To learn more about ongoing research in our group you can check our webpage: https://www.bionomics-mmlab.com/

Your profile
You must have a PhD degree (or equivalent) with specialization in microbiology, microbial ecology, molecular biology, bioinformatics or related areas. Furthermore, it is required that you have;


• Proficiency in English speaking and writing
• Experience in multi-omics analysis of microbes
• Experience with field work and processing water samples

Personal suitability for the work tasks, such as good collaboration skills, ability to work independently and as a member of a group, and flexibility and problem-solving skills will be considered in the assessment of candidates.

Demonstrated experience of using computer programming languages (UNIX command line and R/python) for multi-omics data analysis is meritious.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Fixed-term employment 2 months

Scope:
100%

Start date:
2024-06-01

Application:
Please submit your application before deadline 26 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Your application should include;


• A cover letter that includes a summary of scientific background and a statement explaining why the candidate is motivated for this specific position and how this research project fit into the applicant’s career plan
• A CV summarizing education, research profile, merits, and other qualifying activities
• A list of publications if available (reports, scientific articles, popular science, etc)

Please note that all documents should be in English.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Klinikchef till hästkliniken vid SLU Universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset Hästkliniken söker chef för den kliniska verksamheten.  Är du veterinär eller djursjukskötare med erfarenhet av att leda och utveckla en klinisk verksamhet? Välkommen med din ansökan! Om jobbet Klinikchefen har ett övergripande ansvar för verksamheten vid hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS). Ansvarsområden som inkluderas är verksamhetsplanering, personalansvar för enhetschefer, budgetarbete och budgetuppföljning. Arbet... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Hästkliniken söker chef för den kliniska verksamheten.  Är du veterinär eller djursjukskötare med erfarenhet av att leda och utveckla en klinisk verksamhet? Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Klinikchefen har ett övergripande ansvar för verksamheten vid hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS). Ansvarsområden som inkluderas är verksamhetsplanering, personalansvar för enhetschefer, budgetarbete och budgetuppföljning. Arbetet sker i samarbete med enhetschefer och i nära samverkan med den akademiska personalen inom institutionen. Vi förväntar oss att du kan delta i det kliniska arbetet.

Tillsammans med övriga chefer och medarbetare inom hästkliniken bidrar du till att skapa en god arbetsmiljö och en god studiesocial- och pedagogisk miljö för medarbetare och studenter, där ständig utveckling och förbättring är en självklarhet. Eftersom djursjukhusverksamheten bedrivs i en universitetsmiljö, vilken omfattar grundutbildning av veterinär och djursjukskötarstudenter och forskning är det viktigt att du kan se på verksamheten ur flera perspektiv. Djursjukvården ska bedrivas ekonomiskt hållbart och den är en grundförutsättning för klinisk undervisning och forskning.

På UDS kommer du att möta en dynamisk miljö med kliniska utmaningar i veterinärmedicinens framkant. Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att integrera djursjukhuset med institutionens grundutbildnings- och forskningsuppdrag. Vi ser över djursjukhusets organisation och flöden för att kunna ta emot fler studenter, få en ekonomi i balans och säkerställa högklassig vård till våra patienter. Du kommer att arbeta för att skapa framtidens djursjukvård och utbilda framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Din bakgrund 
Vi söker dig som är veterinär eller djursjukskötare med erfarenhet från djursjukvård. Du har dokumenterad ledarerfarenhet och tidigare erfarenhet av att leda och utveckla en klinisk verksamhet. 

Då UDS är ett universitetsdjursjukhus, och den kliniska djursjukvården är en grundförutsättning för den kliniska utbildningen av veterinär- och djursjukskötarstudenter och forskning, är erfarenhet av utbildning och forskning meriterande.

För att lyckas och trivas i rollen som klinikchef söker vi dig som har ett tillitsbaserat ledarskap med en förmåga att skapa trygghet, engagemang och förtroende hos medarbetare.  Som person är du trygg i dig själv, stabil och har självinsikt.

Du är en lösningsorienterad ledare som ser utvecklingsmöjligheter istället för hinder och har en förmåga att fortsätta vara motiverad och effektiv vid förändrade omständigheter. Du vill förstå andras behov och perspektiv och delar med dig av din kunskap för att du ser att det skapar bäst förutsättningar för verksamheten.

På UDS är djursjukvården sammanflätad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och klinisk forskning, därför är din förmåga och vilja till att utveckla och upprätthålla samverkan en betydelsefull faktor. Det är även viktigt att du kan se på verksamheten från ett kommersiellt perspektiv och är kundorienterad. 

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om oss
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-10. 

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och för tjänsten relevanta intyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor i husdjurens anatomi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasito... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.  Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

På institutionen verkar en internationellt framstående forskargrupp inom rörelseapparatens anatomi och biomekanik med fokus på häst men till viss del också idisslare. Gruppen använder både sensorbaserad teknik, bild- och filmanalys och arbetar med frågor som kan kopplas till både normalfunktion, sport, produktion, välfärd och klinik.

Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi omfattar kunskap om kroppens anatomiska uppbyggnad (deskriptiv anatomi), från hela djuret till organens strukturer, med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom har ämnet fokus på digitalisering relaterat till rörelseapparatens funktionella anatomi, biomekaniska principer som möjliggör och begränsar rörelser samt variationer i rörelsemönster hos häst, hund, katt och nötkreatur.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom anatomi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt som specialist i kliniskt arbete och undervisning inom ämnet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha visst personalansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor in Domestic Animal Anatomy

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Animal Biosciences The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. Read more about our activities and infrastructure here. 

At the department, an internationally prominent research group works on the locomotor apparatus anatomy and biomechanics, with a focus on horses, but to some extent also ruminants. The group uses both sensor-based technology, image and video analysis and addresses research questions linked to normal function, sports, production, welfare, and the clinic. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject domestic animal anatomy includes knowledge of the anatomical structure of the body (descriptive anatomy), from the whole animal to the structures of the organs, with main focus on food producing animals, sports and companion animals. In addition, the subject has a focus on digitization related to the functional anatomy of the locomotor apparatus, biomechanical principles that enable and limit movements and variations in movement patterns in horses, dogs, cats and cattle.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach in anatomy, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate as a specialist in clinical work and teaching within the subject;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be prepared to have a managerial role;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

The department uses Swedish and English in parallel. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree and hold the qualifications required for appointment as a docent, or have the equivalent academic qualifications, within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to compete for external research funding;
• have proven latest clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assesement

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-08-05 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Klinikchef till smådjurskliniken vid SLU Universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset Smådjurskliniken söker chef för den kliniska verksamheten.  Är du veterinär eller djursjukskötare med erfarenhet av att leda och utveckla en klinisk verksamhet? Välkommen med din ansökan! Om jobbet Klinikchefen har ett övergripande ansvar för verksamheten vid smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS). Ansvarsområden som inkluderas är verksamhetsplanering, personalansvar för enhetschefer, budgetarbete och budgetuppföljni... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Smådjurskliniken söker chef för den kliniska verksamheten.  Är du veterinär eller djursjukskötare med erfarenhet av att leda och utveckla en klinisk verksamhet? Välkommen med din ansökan!

Om jobbet
Klinikchefen har ett övergripande ansvar för verksamheten vid smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS). Ansvarsområden som inkluderas är verksamhetsplanering, personalansvar för enhetschefer, budgetarbete och budgetuppföljning. Arbetet sker i samarbete med enhetschefer och i nära samverkan med den akademiska personalen inom institutionen. Vi förväntar oss att du kan delta i det kliniska arbetet.

Tillsammans med övriga chefer och medarbetare inom smådjurskliniken bidrar du till att skapa en god arbetsmiljö och en god studiesocial- och pedagogisk miljö för medarbetare och studenter, där ständig utveckling och förbättring är en självklarhet. Eftersom djursjukhusverksamheten bedrivs i en universitetsmiljö, vilken omfattar grundutbildning av veterinär och djursjukskötarstudenter och forskning är det viktigt att du kan se på verksamheten ur flera perspektiv. Djursjukvården ska bedrivas ekonomiskt hållbart och den är en grundförutsättning för klinisk undervisning och forskning.

På UDS kommer du att möta en dynamisk miljö med kliniska utmaningar i veterinärmedicinens framkant. Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att integrera djursjukhuset med institutionens grundutbildnings- och forskningsuppdrag. Vi ser över djursjukhusets organisation och flöden för att kunna ta emot fler studenter, få en ekonomi i balans och säkerställa högklassig vård till våra patienter. Du kommer att arbeta för att skapa framtidens djursjukvård och utbilda framtidens veterinärer och djursjukskötare.

Din bakgrund 
Vi söker dig som är veterinär eller djursjukskötare med erfarenhet från djursjukvård. Du har dokumenterad ledarerfarenhet och tidigare erfarenhet av att leda och utveckla en klinisk verksamhet. 

Då UDS är ett universitetsdjursjukhus, och den kliniska djursjukvården är en grundförutsättning för den kliniska utbildningen av veterinär- och djursjukskötarstudenter och forskning, är erfarenhet av utbildning och forskning meriterande.

För att lyckas och trivas i rollen som klinikchef söker vi dig som har ett tillitsbaserat ledarskap med en förmåga att skapa trygghet, engagemang och förtroende hos medarbetare.  Som person är du trygg i dig själv, stabil och har självinsikt.

Du är en lösningsorienterad ledare som ser utvecklingsmöjligheter istället för hinder och har en förmåga att fortsätta vara motiverad och effektiv vid förändrade omständigheter. Du vill förstå andras behov och perspektiv och delar med dig av din kunskap för att du ser att det skapar bäst förutsättningar för verksamheten.

På UDS är djursjukvården sammanflätad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och klinisk forskning, därför är din förmåga och vilja till att utveckla och upprätthålla samverkan en betydelsefull faktor. Det är även viktigt att du kan se på verksamheten från ett kommersiellt perspektiv och är kundorienterad. 

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om oss
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.

Sma?djurskliniken har ma?nga intressanta och spa?nnande fall och bedriver evidensbaserad va?rd. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, ba?de internt och externt. Vi har en allma?nt ho?g kompetens bland va?ra medarbetare med olika europeiska ämnesspecialister. Fo?r oss a?r samarbete en sja?lvklarhet och vi utbyter tankar, sto?ttar och hja?lper varandra - ba?de kollegor och studenter. Vi a?r stolta o?ver att se oss som ett ga?ng professionella och serio?sa medarbetare som ser teamwork, seriositet, skratt och gla?dje som ett framga?ngsrecept pa? arbetsplatsen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-10.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och för tjänsten relevanta intyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Miljöanalytiker för arbete med biodiversitetsdata

Ansök    Maj 10    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
SLU Artdatabanken Är du biolog med intresse för arter och bevarandefrågor? Vill du arbeta med biodiversitetsfrågor och moderna IT-lösningar för biologiska data i en stimulerande miljö? Vill du tillsammans med vårt team av biologer och utvecklare göra en mycket viktig insats för biologisk mångfald och svensk naturvård? Då ska du söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att arbeta i ett team med hantering och samordning av biodiversitetsdata, huvudsakligen fy... Visa mer
SLU Artdatabanken
Är du biolog med intresse för arter och bevarandefrågor? Vill du arbeta med biodiversitetsfrågor och moderna IT-lösningar för biologiska data i en stimulerande miljö? Vill du tillsammans med vårt team av biologer och utvecklare göra en mycket viktig insats för biologisk mångfald och svensk naturvård? Då ska du söka jobb hos oss!

Om jobbet
Du kommer att arbeta i ett team med hantering och samordning av biodiversitetsdata, huvudsakligen fynddata, dvs. information var, när och hur en art är funnen som rapporteras bl.a. till SLU Artdatabanken i Artportalen. Arbetet omfattar samverkan kring fynddata både internt och externt inklusive support av externa aktörer som ideella föreningar, myndigheter, konsultbolag, privatpersoner och forskare, samordning av skyddsklassning av känsliga arter, hantering av behörigheter för tillgång till dessa data, samt upprättelse och hantering av överenskommelser mellan SLU Artdatabanken och externa aktörer.

Tillsammans med kollegor kommer du att ha en utåtriktad roll med beställningar och sekretessbedömningar av fynduppgifter för främst skyddsklassade arter vilket omfattar både datauttag från stora databaser som utdelning av behörigheter. Arbetet är omväxlande och du kommer även ha en roll i frågor kopplade till verifieringsarbete för inrapporterade artfynd och samordning av hantering av fyndregler och provinskataloger. Arbetsplatsen ger goda möjligheter till fortbildning samt att komplettera arbetsuppgifterna efter kompetens.

Din bakgrund 
Du har en kandidatexamen inom biologi eller liknande, med relevant kompetens i ekologi, systematik, taxonomi, bioinformatik eller motsvarande ämne. Du har en bred kunskap om och ett stort intresse för arter i olika organismgrupper och fynddata, fördjupat kunskap om minst en artgrupp, samt har god kännedom om svensk geografi, svenska naturförhållanden, miljötillstånd och naturvårdsfrågor.

Du har erfarenhet av myndighetsutövning, avtalshantering och juridiska processer. För att lyckas i rollen har du erfarenhet från samverkan med berörda ideella föreningar och ett starkt driv för biodiversitetsfrågor och artskydd samt en förmåga att förstå användarnas behov av biodiversitetsdata i ett samhällsperspektiv.

Du kan självständigt driva frågor inom ditt område och har ett noggrant, strukturerat och effektivt arbetssätt. Då arbetet ofta rör utdelning av känsliga data läggs extra stor vikt vid noggrannhet. Du är stresstålig och har god förmåga att kommunicera samt uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god förmåga att samarbeta, skapa och upprätthålla kontakter och nätverk samt att förankra och skapa samförstånd i olika frågor.

Meriterande

Det är meriterande om du har kunskap om SLU Artdatabankens verksamhet, är van användare av de webbapplikationer SLU Artdatabanken tillhandahåller idag, har erfarenhet av att jobba med databaser, stora dataset och GIS, samt har goda kontakter och etablerade nätverk med myndigheter, forskare och ideella föreningar inom biodiversitetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda arbete och projekt och har grundläggande kunskap om projektmetodik, projektplanering och uppföljning.

Om oss
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-08-12 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Klinikveterinär till internship vid hästkliniken, UDS

Universitetsdjursjukhuset UDS hästklinik erbjuder internship för dig som är veterinär och vill utvecklas inom sjukvård på häst! Om jobbet Detta internship är ett kliniskt utbildningsprogram under handledning, avsett för relativt nyexaminerade veterinärer. Du kommer huvudsakligen att arbeta på vårdavdelningen. Rotationer inom exempelvis bilddiagnostik, ortopedi och klinisk kemi kan förekomma. Du kommer att ingå i en stor grupp med erfarna kollegor av vilk... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
UDS hästklinik erbjuder internship för dig som är veterinär och vill utvecklas inom sjukvård på häst!

Om jobbet
Detta internship är ett kliniskt utbildningsprogram under handledning, avsett för relativt nyexaminerade veterinärer.

Du kommer huvudsakligen att arbeta på vårdavdelningen. Rotationer inom exempelvis bilddiagnostik, ortopedi och klinisk kemi kan förekomma. Du kommer att ingå i en stor grupp med erfarna kollegor av vilka många är antingen europeiska eller svenska specialister inom olika områden, och du får därigenom möjlighet till fördjupad klinisk erfarenhet och handledning i olika moment. Arbetet kommer att innebära framförallt enklare, men under programmets gång också mer kvalificerade, veterinära arbetsuppgifter. Efter genomgånget program kommer du ha grunden i kliniskt utredningsarbete, stationärvård, akutvård samt grunderna i ortopediska och bilddiagnostiska undersökningar och du kommer att vara väl förberedd för fortsatt arbete på hästklinik eller för att ansöka om ett residency. Du deltar i dagliga ronder på vårdavdelningen, i  ”Journal clubs” inom t ex internmedicin, kirurgi, ortopedi och anestesi samt vid bilddiagnostiska ronder. I tjänsten ingår självständigt beredskapsarbete, med arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger, utefter utbildningsnivå.

Det kommer finnas möjlighet att genomföra ett mindre kliniskt projekt och vi uppmuntrar till att detta blir publicerat.

Arbetet sker i nära samverkan med Veterinär- och husdjursvetenskapliga fakulteten, som har huvudansvaret för den utbildning och forskning som genomförs inom UDS. I tjänsten ingår handledning av blivande djursjukskötare och veterinärer samt att bistå vid forskning.

Veterinärerna på UDS arbetar enligt fastställd lista (schema) vilket innebär arbete på såväl dagtid som kvälls- och nattetid.

Din bakgrund 
Du som söker är legitimerad veterinär med tillstånd att praktisera i Sverige, eller kommer att få din legitimation innan tjänsten påbörjas.

Då UDS är ett universitetsdjursjukhus, där den kliniska djursjukvården är integrerad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och med forskningsprojekt, har erfarenhet av klinisk veterinärmedicinsk utbildning och forskning ett mervärde. 

Du inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer och att bemöta djurägare på ett proffessionellt sätt. Du är strukturerad och van att arbeta i en dynamisk miljö där det händer mycket. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på ett skandinaviskt språk och på engelska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om oss
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, ca 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-03.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis/legitimation och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorandtjänst. Hållbara växtnäringsflöden i livsmedelssystem

Institutionen för energi och teknik Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Hållbara växtnäringsflöden i livsmedelssystem
Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Hållbar försörjning och hantering av växtnäringsämnen som kväve och fosfor är en central utmaning för framtidens livsmedelssystem. Dessa växtnäringsämnen är avgörande för jordbrukets produktivitet men orsakar samtidigt en rad miljö- och hälsoproblem. Ta chansen att arbeta med oss som doktorand inom dessa viktiga frågor!

Syftet med detta doktorandprojekt är att ta fram ny kunskap om hållbar försörjning och hantering av växtnäring i jordbruk och livsmedelssystem, med särskilt fokus på kväve och klimatpåverkan. Forskningen kommer att vara kvantitativ och bygga på data från bland annat fältförsök och jordbruksstatistik. Doktoranden kommer att använda och utveckla biofysiska modeller av växtnäringsflöden i jordbruks- och livsmedelssystem från jord till bord, för att utvärdera olika lösningar för hållbara växtnäringsflöden med avseende på produktivitet och miljöpåverkan inklusive övergödning, luftföroreningar och klimatpåverkan. Exempel på sådana lösningar är teknik och skötselåtgärder i jordbruket såväl som mer genomgripande förändringar såsom diversifiering av grödor och ändrad kosthållning. Lösningar kommer att utvärderas kvantitativt med metoder från LCA och andra metoder inom livsmedelssystem. Projektet kommer att bygga på kunskaper och modeller som redan utvecklats i fas 1 av forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se) och kommer att ske delvis i samarbete med forskare och externa aktörer i livsmedelssystemet.

Doktorandtjänsten är del av forskningsprogrammet Mistra Food Futures, det största forskningsprogrammet om hållbara och resilienta livsmedelssystem i Sverige. Programmets vision är att vara en etablerad vetenskapsbaserad kunskapsplattform som aktivt arbetar för att främja en omvandling av det svenska livsmedelssystemet, med ett globalt perspektiv, till ett system som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart, resilient och som levererar hälsosam kost. Programmet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, forskningsinstitutet RISE, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien, tillsammans med andra universitet och partners från den svenska livsmedelsvärdekedjan, myndigheter och regioner. Som en av fler än 10 doktorander i Mistra Food Futures kommer du att vara en aktiv medlem i Mistra Food Futures' Academy, en tvärvetenskaplig akademi som syftar till att utbilda nästa generations forskare inom livsmedelssystem.

Kvalifikationer:
Du ska ha en bakgrund i natur- eller ingenjörsvetenskap. Dokumenterade kunskaper inom en eller flera av följande är värdefulla för arbetet och meriterande för tjänsten: växtodlings- eller husdjursvetenskap, agronomi, markvetenskap, ekologi, biogeokemi, miljövetenskap. LCA, livsmedelsvetenskap, modellering och simulering, statistik, maskininlärning. Du kommer att få komplettera dina kunskaper inom forskarutbildningen om du saknar erfarenhet inom några av de nämnda områdena. Du talar och skriver god engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, mjuka färdigheter och intellektuell nyfikenhet.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 till vikariat på hästkliniken, UDS

Universitetsdjursjukhuset Hästkliniken söker nu en hästvan och erfaren djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 till ett graviditetsvikariat. Välkommen med din ansökan! Om jobbet Du kommer att arbeta främst på vårdavdelningen. Arbetet innefattar vård, medicineringar och skötsel av inneliggande patienter, att ta emot akuta patienter, samt att bistå veterinärer vid undersökningar och behandlingar. När du inleder din anställning hos oss får du en grundlig i... Visa mer
Universitetsdjursjukhuset
Hästkliniken söker nu en hästvan och erfaren djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 till ett graviditetsvikariat. Välkommen med din ansökan!

Om jobbet
Du kommer att arbeta främst på vårdavdelningen. Arbetet innefattar vård, medicineringar och skötsel av inneliggande patienter, att ta emot akuta patienter, samt att bistå veterinärer vid undersökningar och behandlingar.

När du inleder din anställning hos oss får du en grundlig introduktion till arbetet och stort stöd från erfarna och generösa kollegor. 

Du kommer under din anställning på UDS att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna.

Hos oss får du vara med och bidra till en positiv utveckling i en universitetsmiljö som flödar av kunskap inom många områden. Du kommer att verka i en dynamisk värld med kliniska utmaningar i forskningens framkant.

Tjänstgöringen är förlagd främst kvälls -och nattetid men det kan förekomma andra tjänstgöringstider. Alla anställda på hästkliniken går på listtjänstgöringsavtal vilket innebär att arbete kan förläggas alla tider på dygnet.

Din bakgrund 
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 för häst. God hästvana är ett krav. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande.

Som person är du strukturerad, engagerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om oss
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:
75%

Tillträde:
Juli/augusti eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-17.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten relevanta intyg/examensbevis.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker

Institutionen för ekologi   Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, där det nationella referenslaboratoriet (NRL) för bihälsa är beläget. Vid institutionen för ekologi finns även en forskargrupp inom området bihälsa, internationellt känd för grund- och tillämpad forskning om bihälsa och infektionssjukdomar hos bin. Vid institutionen för ekologi, SLU, utförs empirisk och teoretisk forskning... Visa mer
Institutionen för ekologi
 
Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, där det nationella referenslaboratoriet (NRL) för bihälsa är beläget. Vid institutionen för ekologi finns även en forskargrupp inom området bihälsa, internationellt känd för grund- och tillämpad forskning om bihälsa och infektionssjukdomar hos bin.

Vid institutionen för ekologi, SLU, utförs empirisk och teoretisk forskning för ett hållbart skogsbruk och jordbruk samt effektiv naturvård. Vår forskning på populationer, samhällen och ekosystem utgör grunden för att studera hur markanvändning och klimatförändringarna påverkar djur, växter och jord. Vi söker lösningar som kan förbättra balansen mellan växthusgaser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt ge skydd mot skadeinsekter i skog, jordbrukslandskap och stad.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker en biomedicinska analytiker till NRL för bihälsa där analys av prover inskickade från biodlingar med misstänkt sjukdom utförs. I analysmetoderna ingår mikrobiologiska metoder som odling av bakterier och mikroskopi, samt PCR-baserade och immunologiska metoder.

Din bakgrund 
Biomedicinsk analytikerexamen och erfarenhet av mikrobiologiskt laboratoriearbete är meriterande.

Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och utför dina uppgifter effektivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kontakter med myndigheter och biodlare förutsätter att du har mycket god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt på svenska.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3-6 mån, enligt överenskommelse. Med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
 100%.

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor inom kvantitativ genetik och genomik hos mjölkkor

Institutionen för husdjurens biovetenskaper Vill du jobba med stora datamängder från mjölkkor, avel för värmetålighet och framtidens genomiska avelsvärdering? Om jobbet Vi söker en motiverad person till pågående forskning om kvantitativ genetik och genomik hos mjölkkor. Du kommer att forska om avelsvärdering av värmetolerans hos svenska mjölkkor, utvärdera av nya metoder för genomisk prediktion, och modellera skadliga genetiska varianter i avelsprogram för... Visa mer
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vill du jobba med stora datamängder från mjölkkor, avel för värmetålighet och framtidens genomiska avelsvärdering?
Om jobbet
Vi söker en motiverad person till pågående forskning om kvantitativ genetik och genomik hos mjölkkor. Du kommer att forska om avelsvärdering av värmetolerans hos svenska mjölkkor, utvärdera av nya metoder för genomisk prediktion, och modellera skadliga genetiska varianter i avelsprogram för kor. Forskningen kommer att blanda dataanalys, datormodeller och teori. Forskningen kommer utföras i samarbete med avelsorganisationer och kopplat till flera pågående projekt om genetik och genomik hos kor. Det kommer finnas avsevärt utrymme för dig att påverka forskningens utformning och vara kreativ.

Din bakgrund 
Du ska ha en doktorsexamen i husdjursvetenskap, genetik eller liknande. Doktorsexamen avlades högst tre år före sista ansökningsdatum. Du har utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

Erfarenhet av stora fenotypiska dataset, datahantering i en Linuxmiljö, kvantitativa genetiska modeller (inklusive arbete med verktyg som DMU, BLUPF90, WOMBAT, ASReml), utveckling av avelsvärdering, genomisk prediktion, programming i R eller Python, eller genetisk simulering är meriterande.

Om oss
Instiutionen för husdjurens biovetenskap (HBIO) är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala, Ultuna

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-06-03. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och hur du uppfyller kvalifikationerna. Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV) och publikationslista, personliga referenser och en intervju. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. SLU är en jämställd arbetsgivare.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD student position. Sustainable nutrient management in food systems

Department of Energy and Technology At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics. Read more about... Visa mer
Department of Energy and Technology
At the Department of Energy and Technology, research and education are conducted focusing on how agriculture can contribute to a sustainable society. We have extensive expertise in technology and systems for sustainable production of food and bioenergy. Within the field of methodology, we have extensive competence in System Analysis including Environmental Systems Analysis and LCA, as well as Biometrics.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Sustainable nutrient management in food systems
Research subject: Technology 
Description:
A key challenge for future food systems is the sustainable management of nutrients such as nitrogen and phosphorus, which are drivers of agricultural productivity but also cause a range of environmental and health impacts. Take the chance to join us as PhD student doing research on this important topic!

The aim of this PhD thesis is to generate new knowledge about sustainable supply and management of nutrients in agriculture and food systems, with a particular focus on nitrogen and climate impacts. The research will be quantitative and based on multiple data sources including field experiments and agricultural statistics. The PhD student will use and develop biophysical models of nutrient flows in agri-food systems, from farm to fork, to assess how different solutions for sustainable nutrient management affect productivity and environmental impacts including eutrophication, air pollution, and climate change. Examples of such solutions include technology and improved agricultural management as well as deeper food-system changes such as crop diversification and dietary shifts. Solutions will be quantitatively assessed using methods from LCA and food systems research.  The work will build on the extensive knowledge and model structure developed within phase 1 of the research programme Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se) and will include collaboration with various researchers and external organizations in the food system.

The PhD position is part of the research programme Mistra Food Futures, the largest research programme on sustainable and resilient food systems in Sweden. The programme’s vision is to be an established science-based knowledge platform, which actively works to encourage a transformation of the Swedish food system, taking a global perspective, into one that is economically, environmentally and socially sustainable, resilient and that delivers healthy diets. The programme is a collaboration between the Swedish University of Agricultural Sciences, Stockholm Resilience Centre at Stockholm University, Research Institutes of Sweden (RISE), the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences, together with other universities and partners from the Swedish food value chain, authorities and regions. As one of more than 10 PhD students in Mistra Food Futures, you will be an active member in the Mistra Food Futures' Academy, an inter- and transdisciplinary academy aimed at training the next generation of food system researchers.

Qualifications:
You have a background in natural science or engineering. Documented knowledge in one or more of the following is valuable for the work and meritorious for the position: crop or livestock sciences, agronomy, soil science, ecology, biogeochemistry, environmental science, LCA, food science, modeling and simulation, statistics, or machine learning. You will be able to complement your previous knowledge within the doctoral programme if you lack experience in some of the mentioned areas. Good knowledge of English is required. We attach great importance to personal qualities, soft skills, and intellectual curiosity.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as a PhD for 4 years.

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-06-10.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoctoral researcher in dairy cattle quantitative genetics and genomics

Department of Animal Biosciences Do you want to work on large dairy cattle datasets, heat tolerance breeding, and the future of genomic prediction? About the position We are looking for a motivated postdoctoral researcher in dairy cattle quantitative genetics and genomics. You work on developing genetic evaluation for heat tolerance in Swedish dairy cattle, evaluating new methods for genomic prediction, and modelling deleterious variants in cattle breeding... Visa mer
Department of Animal Biosciences
Do you want to work on large dairy cattle datasets, heat tolerance breeding, and the future of genomic prediction?
About the position
We are looking for a motivated postdoctoral researcher in dairy cattle quantitative genetics and genomics. You work on developing genetic evaluation for heat tolerance in Swedish dairy cattle, evaluating new methods for genomic prediction, and modelling deleterious variants in cattle breeding programs. This research will mix data analysis, computational modelling and theoretical work. The research will be performed in collaboration with breeding organisations and in interaction with several ongoing projects in cattle genetics and genomics. There will be considerable room for the successful candidate to shape the contents of the research and be creative.

Your profile
You have a PhD in animal science, genetics, or a related subject. The doctorate was awarded no more than three years before the last application date. You have excellent English language skills, both in speaking and writing.

Experiences with large phenotypic datasets, data management in a Linux environment, quantitative genetic modelling (including use of software such as DMU, BLUPF90, WOMBAT, ASReml), development of genetic evaluation, genomic prediction, programming in R or Python, or genetic simulation are beneficial.

About us
Department of Animal Biosciences (HBIO) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for education, research and postgraduate studies in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, breeding and genetics, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety and One Health.

Our research covers everything from livestock, sports and companion animals to laboratory animals and wildlife. Researchers in the department work across the entire range from molecular mechanisms and microbiology to the overall structure, function and behaviour of animals and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and disease.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala, Ultuna

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
We welcome your application via the application button below no later than 2024-06-03. The application must be written in English and include a cover letter indicating why you are interested in the position and how you meet the qualification requirements. Selection among the eligible applicants is based on written application including curriculum vitae (CV) and list of publications; personal references; and an interview. The position will be offered to the candidate that after a qualitative assessment is deemed to be the most suitable to perform and develop the project tasks as well as contributing to a positive development of the subject area. SLU is an equal opportunity employer.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Fältassistent med inriktning på biodiversitet

Ansök    Maj 6    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Institutionen för ekologi På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter.  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jo... Visa mer
Institutionen för ekologi
På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker en teknisk assistent för att utföra både fält- och laboratoriearbete samt lösa hastigt uppkomna uppgifter i projektet LIFEPLAN (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan), ett stort, sexårigt initiativ finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC). Tre dagar i veckan, varje vecka, kommer assistenten – som en av fyra teammedlemmar – att genomföra provtagning i flera rumsliga skalor på avlägsna lokaler kring Uppsala

Din bakgrund 
Den vi söker bör ha studerat biologi (med minst grundstudier eller motsvarande på gång). Eftersom hen förväntas utföra fältarbete under alla förhållanden (inklusive hällregn, snö och höga myggtätheter) kräver vi tidigare, dokumenterad erfarenhet av fältarbete. Fältarbetet börjar tidigt på morgonen (8:30-17:00), och omfattar att köra till fältlokalerna och bära tung utrustning (en ryggsäck på 8kg) tre dagar i veckan; därför krävs god fysisk kondition. Fältarbetet omfattar även användande av telefonappar så den sökande vara bekväm med användandet av teknologi.

Som en del av det bredare Lifeplan-projektet kan assistenten även komma att packa utrustning för våra samarbetspartners världen över och bearbeta prover i laboratoriet. Teamets arbetsspråk är engelska, så vi förutsätter att hen talar flytande engelska. För att kunna genomföra sina olika uppgifter bör den vi söker kunna ta initiativ, arbeta självständigt och visa att hen är lösningsorienterad och kan komma med kreativa lösningar på tekniska problem.

Körkort är ett obligatoriskt krav. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga. Arbetet innebär nära och dagligt samarbete med tre personer, vilket förutsätter god kommunikation, god vilja och absolut tillförlitlighet.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Säsongsarbete från 17 juni till den 30 augusti 2024 (med ev. möjlighet till förlängning).

Omfattning:
60%.

Tillträde:
Den 17 juni, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Djurvårdare till kliniskt träningscentrum (KTC)

Institutionen för kliniska vetenskaper Vi söker nu en flexibel, självgående och serviceinriktad djurvårdare med erfarenhet av klinisk djuromvårdnad. Välkommen med din ansökan! Om jobbet Tjänsten är placerad vid kliniskt träningscentrum (KTC) och arbetet sker i lokaler och djurstallar fördelade över Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt Centrum (VHC). Arbetsuppgifterna innebär att bistå lärare och forskare samt medverka vid praktiska övningar med at... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en flexibel, självgående och serviceinriktad djurvårdare med erfarenhet av klinisk djuromvårdnad. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Tjänsten är placerad vid kliniskt träningscentrum (KTC) och arbetet sker i lokaler och djurstallar fördelade över Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt Centrum (VHC). Arbetsuppgifterna innebär att bistå lärare och forskare samt medverka vid praktiska övningar med attrapper och djur i undervisning på veterinär- och djursjukskötarprogrammet.

Tjänsten innebär till stor del ansvar för iordningställande före och efter olika moment av praktiska övningar. Övningsmomenten koordineras tillsammans med kursansvarig lärare och inkluderar även demonstrationer och handledning med olika grad av deltagande och eget ansvar. Medverkan vid praktiska examinationer ingår i uppdraget. Arbetet omfattar också att på olika sätt stödja övrig undervisning, forskningsprojekt och studenternas självträning.

I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för medicinsk utrustning och lokaler. Beställning av förbrukningsmaterial och läkemedel kan bli aktuellt. Undersökningar, medicinsk behandling och journalföring ingår, i första hand för djurslagen hund och häst.

Institutionen har ett nära samarbete med universitetsdjursjukhuset och en del av tjänsten kan vara förlagd inom djursjukvården. Omfattning och uppdragets inriktning kan diskuteras.

Din bakgrund 
Du som söker är djurvårdare med erfarenhet av klinisk djuromvårdnad vid djursjukhus och/eller klinik. Erfarenhet av anestesi, handledning och undervisning samt erfarenhet av olika djurslag är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka sig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet där samarbetsförmåga och att du är flexibel, självgående och serviceinriktad är viktigt. B-körkort är önskvärt.

Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid vardagar med kontorsarbetstidsavtal men andra arbetstider kan förekomma. 

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Möjlighet till lägre omfattning om önskemål finns. 

Tillträde:
Augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-21.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten relevanta intyg. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Djursjukskötare till kliniskt träningscentrum (KTC)

Institutionen för kliniska vetenskaper Vi söker en legitimerad djursjukskötare med erfarenhet av klinisk djuromvårdnad till vårt kliniska träningscentrum. Välkommen med din ansökan! Om jobbet Tjänsten är placerad vid kliniskt träningscentrum (KTC) och arbetet sker i lokaler och djurstallar fördelade över Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt Centrum (VHC). Arbetsuppgifterna innebär att bistå lärare och forskare samt medverka vid praktiska övningar ... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker en legitimerad djursjukskötare med erfarenhet av klinisk djuromvårdnad till vårt kliniska träningscentrum. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Tjänsten är placerad vid kliniskt träningscentrum (KTC) och arbetet sker i lokaler och djurstallar fördelade över Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt Centrum (VHC). Arbetsuppgifterna innebär att bistå lärare och forskare samt medverka vid praktiska övningar med attrapper och djur i undervisning på veterinär- och djursjukskötarprogrammet.

Tjänsten innebär till stor del ansvar för iordningställande före och efter olika moment av praktiska övningar. Övningsmomenten koordineras tillsammans med kursansvarig lärare och inkluderar även demonstrationer och handledning med olika grad av deltagande och eget ansvar. Medverkan vid praktiska examinationer ingår i uppdraget. Arbetet omfattar också att på olika sätt stödja övrig undervisning, forskningsprojekt och studenternas självträning.

I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för medicinsk utrustning och lokaler. Beställning av förbrukningsmaterial och läkemedel kan bli aktuellt. Undersökningar, medicinsk behandling och journalföring ingår, i första hand för djurslagen hund och häst.

Institutionen har ett nära samarbete med universitetsdjursjukhuset och en del av tjänsten kan vara förlagd inom djursjukvården. Omfattning och uppdragets inriktning kan diskuteras.

Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid vardagar med kontorsarbetstidsavtal men andra arbetstider kan förekomma.

Din bakgrund 
Du som söker har svensk legitimation som djursjukskötare. Erfarenhet av klinisk djuromvårdnad vid djursjukhus och/eller klinik är ett krav. Erfarenhet av anestesi, handledning och undervisning samt erfarenhet av olika djurslag är meriterande.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har datorvana. Förmåga att uttrycka dig väl på engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet där samarbetsförmåga och att du är flexibel, självgående och serviceinriktad är viktigt. B-körkort är önskvärt.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Möjlighet till lägre omfattning om önskemål finns. 

Tillträde:
Augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-23.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis/legitimation och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i beräkningsbaserad mikrobiell ekologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En doktorandtjänst i beräkningsmikrobiell ekologi finns vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Doktorandanställningen är en del av en forskarskola inom SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS). Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biol... Visa mer
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En doktorandtjänst i beräkningsmikrobiell ekologi finns vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Doktorandanställningen är en del av en forskarskola inom SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS).

Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generations datadrivna livsforskare och att skapa globalt ledande beräknings- och datavetenskapskapacitet i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation. Under 2024 kommer DDLS Research School att lanseras med rekrytering av 20 akademiska och 7 industridoktorander. Under DDLS-programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att ingå i forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/ Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att vara en del av den förändringen? Gå då med oss i detta unika program!

Innehållsbeskrivning:
På SLU söker vi en doktorand inom området datadriven evolution och biologisk mångfald. Datadriven evolution och biologisk mångfald avser forskning som drar fördel av de enorma dataströmmar som erbjuds av tekniker som högkapacitetssekvensering av genom och biomer, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, högkapacitetsavbildning av biologiska prover och storskalig fjärrövervakning av organismer eller livsmiljöer.

Doktorandprojektet i beräkningsbaserad mikrobiell ekologi kommer att använda ett datadrivet tillvägagångssätt för att rekonstruera kvävets kretslopp baserat på mikrobiomdata från olika terrestra miljöer och utvärdera hur denna information kan kombineras med markkemiska-/fysikaliska- och klimatdata för att förutsäga markens kapacitet som en källa eller sänka av växthusgasen lustgas (N2O). Anställning placeras i Markmikrobiologigruppen som är arbetar som ett välintegrerat team och är internationellt erkänd inom evolution, ekologi och genomik av mikroorganismer i kvävets kretslopp samt hur man tillämpar denna kunskap inom hållbart lantbruk och miljöteknik.

Projektet omfattar databashantering, bioinformatiskt arbete, prediktiv modellering och skrivande av vetenskapliga artiklar. Studenten förväntas bedriva handledd forskning som leder fram till en doktorsavhandling och genomgå doktorandkurser motsvarande minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer:
Du ska ha en mastersexamen i mikrobiologi, ekologi, bioinformatik eller ett ämne som är relevant för tjänsten. Färdigheter i statistik, databashantering och skriptspråk (t.ex. python, , bash, R) är önskvärt med tanke på projektets datadrivna karaktär. Formell utbildning i bioinformatik, molekylär evolution och statistik är meriterande liksom dokumenterad kunskap i mikrobiell ekologi eller ekologi. Du bör ha ett stort intresse för att lära dig maskininlärnings- och andra AI-metoder. Arbetsspråket är engelska och utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska krävs. Vi söker en motiverad kandidat som är organiserad och nyfiken och är intresserad av akademisk forskning. Du ska tycka om att arbeta i team och vilja bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse, senast 2024-10-01.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-07-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Field assistant for biodiversity project

Ansök    Maj 6    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Department of Ecology   At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities.  Read more about our bene... Visa mer
Department of Ecology
 
At the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala, Sweden, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. 

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ 

About the position
We are looking for a technical assistant to conduct field, laboratory and ad hoc tasks in project LIFEPLAN (https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan). This is a major, six-year initiative funded by the European Research Council (ERC). Every week, year round, as part of a team of four, the research assistant will conduct multi-scale sampling at remote locations around Uppsala three days per week.

Your profile
The successful candidate should hold training as a biologist (BSc in progress or equivalent). Since they are expected to do field work in all conditions (including heavy rain, high temperatures and high mosquito densities), we require previous, documented experience of fieldwork. The field work involves starting early in the mornings (8.30 - 17.00), driving to the sites and carrying heavy equipment (8 kg backpacks) three days per week; therefore, physical fitness is required. The fieldwork also involves working with phone apps and the applicant should be comfortable with technology.

The assistant may also have to organise and pack equipment to be shipped to collaborating teams and do some sample processing in the laboratory. The team’s common language is English so fluency in English is necessary. To be able to successfully complete the various tasks, the candidate should be able to take initiative and work independently and should show that they are solution-oriented and can come up with creative solutions to technical problems.

A driver’s license are mandatory qualifications. 

We put strong emphasis on personal qualifications such as collaborative skills. The applicant will be working closely with the same three people on a daily basis, for which reason excellent communication, good will and reliability are required.

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Summer position 17th June – 30th August 2024 with the possibility of extension.

Scope:
60%.

Start date:
17 June, or according to agreement.

Application:
Please submit your application before deadline 20 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

PhD student in computational microbial ecology

Department of Forest Mycology and Plant Pathology A PhD student position in computational microbial ecology is available at the Department of forest mycology and plant pathology, Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. This position is part of the PhD program within the SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS). Data-driven life science (DDLS) uses data, computational methods and artificial intelligence... Visa mer
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
A PhD student position in computational microbial ecology is available at the Department of forest mycology and plant pathology, Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. This position is part of the PhD program within the SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS).

Data-driven life science (DDLS) uses data, computational methods and artificial intelligence to study biological systems and processes at all levels, from molecular structures and cellular processes to human health and global ecosystems. The SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) aims to recruit and train the next-generation of data-driven life scientists and to create globally leading computational and data science capabilities in Sweden. The program is funded with a total of 3.1 billion SEK (about 290 MUSD) over 12 years from the Knut and Alice Wallenberg (KAW) Foundation. During 2024 the DDLS Research School will be launched with the recruitment of 20 academic and 7 industrial PhD students. During the course of the DDLS program more than 260 PhD students and 200 postdocs will be part of the Research School. The DDLS program has four strategic areas: cell and molecular biology, evolution and biodiversity, precision medicine and diagnostics, epidemiology, and biology of infection. For more information, please see https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/ The future of life science is data driven. Will you be part of that change? Then join us in this unique program!

Description:
The PhD project in computational microbial ecology will utilize a data-driven approach to reconstruct the nitrogen cycle based on microbiome data from different terrestrial environments, and evaluate how to combine this information with soil chemical/physical and climatic data to predict the degree of a soil’s capacity as a source or a sink of nitrous oxide (N2O), a potent greenhouse gas. The PhD student will work within the Soil Microbiology group, which is internationally recognized in the areas of evolution, ecology and genomics of nitrogen cycling microorganisms as well as how to apply this knowledge in sustainable agricultural and environmental engineering.

The project includes database management, bioinformatic work, predictive modelling, and writing of scientific articles. The student will carry out supervised research leading to a PhD thesis and take PhD courses corresponding to a minimum of 30 higher education credits.

Qualifications
You should have an MSc degree in microbiology, ecology, bioinformtics, or a subject relevant for the position. Skills in statistical, database management and scripting programming languages (e.g. python, , bash, R) is desirable given the data-driven nature of the project. Formal training in bioinformatics, molecular evolution, and statistic are merits as well as documented knowledge in microbial ecology or ecology. You should show a keen interest in learning machine-learning and other AI methods. The working language is English and excellent communication skills in English orally and in writing are required. We are looking for a candidate that is highly motivated, organized and inquisitive, and interested in academic research. You should like to work in teams and contribute positively to the development of the research environment.

Place of work:           
Uppsala

Forms for employment:
Employment as PhD stduent (4 years of education)

Starting date:
According to agreement, but latest 2024-10-01.

Application
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-07-22.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about PhD education at SLU: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Read about the benfits and what it is like to work at SLU: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Universitetslektor i veterinärmedicinsk anestesiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade dj... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet anestesiologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom anestesiologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha personal- och budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom anestesi eller inom ett annat för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-05-09

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Laboratorieassistent

Institutionen för ekologi Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, där det nationella referenslaboratoriet (NRL) för bihälsa är beläget. Vid institutionen för ekologi finns även en forskargrupp inom området bihälsa, internationellt känd för grund- och tillämpad forskning om bihälsa och infektionssjukdomar hos bin. Vid institutionen för ekologi, SLU, utförs empirisk och teoretisk forskning f... Visa mer
Institutionen för ekologi
Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, där det nationella referenslaboratoriet (NRL) för bihälsa är beläget. Vid institutionen för ekologi finns även en forskargrupp inom området bihälsa, internationellt känd för grund- och tillämpad forskning om bihälsa och infektionssjukdomar hos bin.

Vid institutionen för ekologi, SLU, utförs empirisk och teoretisk forskning för ett hållbart skogsbruk och jordbruk samt effektiv naturvård. Vår forskning på populationer, samhällen och ekosystem utgör grunden för att studera hur markanvändning och klimatförändringarna påverkar djur, växter och jord. Vi söker lösningar som kan förbättra balansen mellan växthusgaser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt ge skydd mot skadeinsekter i skog, jordbrukslandskap och stad.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker 2 laboratorieassistenter till NRL för bihälsa där analys av prover inskickade från biodlingar med misstänkt sjukdom utförs. I analysmetoderna ingår mikrobiologiska metoder som odling av bakterier och mikroskopi, samt PCR-baserade och immunologiska metoder.

Din bakgrund 
Erfarenhet av mikrobiologiskt laboratoriearbete är meriterande.

Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och utför dina uppgifter effektivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kontakter med myndigheter och biodlare förutsätter att du har mycket god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt på svenska.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3-6 mån, enligt överenskommelse. Med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Senior lecturer/Associate professor in veterinary anaesthesiology

Senior lecturer/Associate professor* in veterinary anaesthesiology Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology... Visa mer
Senior lecturer/Associate professor* in veterinary anaesthesiology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 


Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The holder will be responsible for the development of research and education in the entire field of anaesthesiology in cooperation with other researchers and teachers in the Faculty and the University.

Furthermore, the holder shall, within the subject of the position:


• develop and lead internationally successful research within the entire subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate in clinical work and teaching;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• possibly have staff and budget responsibilities;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must:


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.]

Application deadline:
2024-05-09

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Gruppchef SLU AV-Stöd

IT-avdelningen vid SLU söker en gruppchef för AV-Stöd som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld. Om jobbet Som gruppchef för AV ansvarar du för att hantera IT:s erbjudande gällande alla AV relaterade tjänster. Med hjälp av den specialistkompetens som redan idag finns i gruppen säkerställer och styr du mot att gruppen förvaltar, utvecklar och supporterar stabila, säkra och ändamålsenliga videotjänster för SLU och externa kunder. I AV gruppen... Visa mer
IT-avdelningen vid SLU söker en gruppchef för AV-Stöd som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld.

Om jobbet
Som gruppchef för AV ansvarar du för att hantera IT:s erbjudande gällande alla AV relaterade tjänster. Med hjälp av den specialistkompetens som redan idag finns i gruppen säkerställer och styr du mot att gruppen förvaltar, utvecklar och supporterar stabila, säkra och ändamålsenliga videotjänster för SLU och externa kunder. I AV gruppens uppgifter ingår även att genomföra livesändningar och inspelningar av konferenser och event i SLU:s lokaler. 

Du kommer att ingå i IT-supportens sektionsledningsgrupp och tillsammans med övriga i gruppen driva verksamhetsfrågor som tar sektionen mot dess mål. Det krävs därför kompetens inom både etablering och vidareutveckling av nya roller, rutiner och processer för att bidra till ständig förbättring. 

Personalen är utspridd på flera orter och det krävs därför kunskap av att leda på distans samt ett närvarande ledarskap på alla orter.

Din bakgrund
För att kunna leda gruppen på ett effektivt sätt är det viktigt med nedanstående krav och meriter.

Krav


• Minst 3-års chefserfarenhet av operativt ledarskap med personal- och budgetansvar inom IT-området
• Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som SLU bedömer relevant
• Driva förändringsarbete avseende organisation samt arbetssätt och därigenom utveckla leverans och personal
• Mycket god erfarenhet av budget- och resultatuppföljning av befintliga och nya tjänster
• Som gruppchef är du spindeln i nätet, den som koordinerar och leder en grupp mot gemensamma mål. Rollen är central och kräver en kombination av ledarskap, kommunikationsförmåga och förmågan att skapa en positiv arbetsmiljö
• Processrelaterade arbetssätt (tex ITIL)

Meriterande


• Erfarenhet av metodisk förvaltningsledning
• Bemanningsplanering
• Driva förändringsarbete
• Supportprocesser
• Etablerat tjänstemodell att leverera och följa upp mot
• Styra, leda och följa upp på distans
• Grundläggande erfarenhet av systematiskt IT säkerhetsarbete
• Följa upp, utvärdera och sammanställa resultat av leveranser
• Operativt arbete inom AV området

Efter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet. Som chef/ledare är du prestigelös och drivande. Du är självgående, strukturerad och kan arbeta under stress. Du har en relationsskapande och samarbetsorienterad grundinställning och du är motiverad av förbättringsarbete och strategiska utvecklingsfrågor. Du har ett starkt engagemang för forskning och innovation.

Om oss
På IT-avdelningen arbetar vi med både grundläggande IT-tjänster och anpassade digitala lösningar. Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.

Just nu är vi i en spännande fas där vi byter ut nätverket på hela universitet. Högt på agendan är även utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare - Miljösystemanalys

Institutionen för energi och teknik Om jobbet Vi söker en forskare som kan arbeta med kvantitativ modellering av livsmedelssystem, med fokus på jordbrukets produktivitet, biodiversitet och markanvändning samt flöden av näringsämnen och växthusgaser. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter. Handledning av doktorander inom området kan komma att ingå liksom administration och undervisning på kurser inom grundutbildningen. ... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Vi söker en forskare som kan arbeta med kvantitativ modellering av livsmedelssystem, med fokus på jordbrukets produktivitet, biodiversitet och markanvändning samt flöden av näringsämnen och växthusgaser. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter. Handledning av doktorander inom området kan komma att ingå liksom administration och undervisning på kurser inom grundutbildningen.    

Din bakgrund 

• Doktorsexamen med inriktning mot systemanalys av livsmedelssystem
• Dokumenterad kunskap i systemanalys med fokus på djurens roll i hållbara livsmedelssystem
• Goda kunskaper om dominerande jordbruksproduktionssystem i framförallt Nordisk och Europeisk kontext
• Erfarenhet av att arbeta med jordbrukets roll i bevarandet av biologisk mångfald och tillskapandet av ekosystemtjänster
• Erfarenhet av att utveckla och applicera biofysiska modeller av livsmedelssystem

Meriterande är även


• Goda kunskaper i programmering i Python och R
• Erfarenhet av kursledning och undervisning på universitetsnivå

Om oss
Vid institutionen för energi och teknik arbetar vi med forskning och undervisning runt system där jord- och skogsbruk har en viktig roll. Vi arbetar med ett uttalat systemperspektiv och studerar hela kedjor från råvaruproduktion till färdig produkt och hantering av biprodukter och avfallsströmmar. Inom metodområdet har vi omfattande expertis framför allt inom systemanalys inklusive materialflödes- och livscykelanalys (LCA).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i miljöanalys: Våtmarksrestaureringens klimatnytta

Institutionen för vatten och miljö Vi söker dig som vill utveckla statiska metoder och hydrologisk modellering för att bättre förstå våtmarksrestaureringens potentiella klimatnytta. Om jobbet Vi söker en motiverad postdoktor inom projektet “ Processer som styr våtmarksrestaureringens potentiella klimatnytta”. Våtmarker och framförallt torvbildande myrar står för en betydande andel av det globala markbundna kolet. Dikning av myrar riskerar att omvandla myra... Visa mer
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill utveckla statiska metoder och hydrologisk modellering för att bättre förstå våtmarksrestaureringens potentiella klimatnytta.
Om jobbet
Vi söker en motiverad postdoktor inom projektet “ Processer som styr våtmarksrestaureringens potentiella klimatnytta”. Våtmarker och framförallt torvbildande myrar står för en betydande andel av det globala markbundna kolet. Dikning av myrar riskerar att omvandla myrar från långsiktiga kolsänkor till -källor, eftersom nedbrytningen av torven accelereras då djupare torvlager syresätts. En höjning av grundvattennivån genom våtmarksrestaurering har föreslagits som en effektiv åtgärd för att behålla kolet i marken. Det saknas dock en mer övergripande förståelse kring vilken våtmarksrestaureringens potentiella klimatnytta är och vilka egenskaper hos myrarna som påverkar restaureringsframgången. Det här internationella forskningsprojektet, som är ett samarbete mellan SLU och University of Toronto, kommer att jämföra naturliga, dränerade och restaurerade myrar i Sverige, Finland, Norge och Kanada med anspråk myrarnas kolbalans. Ett stort fokus kommer att ligga kring vilka egenskaper hos myrarna och deras tillrinningsområden som styr denna balans. Innovativa statistiska metoder och processmodellering kommer att vara centrala inslag i projektet. Modelleringen kombinerar empiriska fältdata från nordliga myrar med högupplösta kartunderlag som bland annat står till grund för hydrologisk modellering av myrarnas tillrinningsområden.

Sex månader av anställningen kommer att vara stationerad vid University of Toronto i Kanada. 

Din bakgrund 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i markvetenskap eller motsvarande. Den sökande bör ha ett genuint forskningsintresse och kunna arbeta bra både enskilt och i en grupp. Goda kunskaper i våtmarkers biogeokemi och hydrologi samt statistik, hydrologisk modellering och geografiska informationssystem är meriterande för tjänsten. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, samt analytisk och problemlösande förmåga.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-10-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-20.

Din ansökan ska innehålla:


• Personligt brev med en kort beskrivning av vetenskapliga intressen (1-2 sidor)
• CV med publikationslista
• Kopia av doktorsexamen
• Namn på 2 referenser

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Miljöchef

Gemensamma verksamhetsstödet Vi söker dig som vill vara med på vår resa att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld och bidra till att SLU är ett universitet i internationell toppklass. Om jobbet Som miljöchef på SLU  ansvarar du för att driva och utveckla universitetets strukturerade miljöarbete. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2016 och i ditt uppdrag bidrar du till att upprätthålla standard och utveckla miljöle... Visa mer
Gemensamma verksamhetsstödet
Vi söker dig som vill vara med på vår resa att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld och bidra till att SLU är ett universitet i internationell toppklass.
Om jobbet
Som miljöchef på SLU  ansvarar du för att driva och utveckla universitetets strukturerade miljöarbete. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2016 och i ditt uppdrag bidrar du till att upprätthålla standard och utveckla miljöledningssystemet.

Exempel på uppgifter som miljöenheten arbetar med är följande.


• Skapa verktyg och att agera stöd i miljöarbetet ute i de olika verksamheterna.
• Löpande arbeta med SLU:s miljöledningssystem.
• Ställa miljökrav i upphandlingar.
• Arbeta för att de uppsatta miljömålen ska nås och följa upp statistik kring dessa.
• Genomföra revisioner, både interna och externa tillsammans med revisorer från vårt certifieringsorgan RISE.
• Biosäkerhet, kemikaliefrågor.
• Fysisk arbetsmiljö.
• Rapportera miljöarbetets resultat till Naturvårdsverket och till Näringsdepartementet.
• Administrera SLU:s klimatfond.
• Hantera förändringar i lagstiftning.
• Ansvara för SLU:s kemikaliehanteringssystem, "KLARA".

Du arbetar aktivt för att öka kunskapen, medvetenheten och engagemanget internt inom universitetet för miljöfrågor. Du förväntas därför hålla dig uppdaterad, bevaka lagar och föreskrifter inom ditt område. Miljöchefen är också ordförande i Lärosätenas Klimatnätverk och universitetets kontaktperson mot myndigheter och organisationer i övergripande och universitetsgemensamma miljöfrågor. Miljöchefen medverkar lokalt i Uppsala Klimatprotokoll likväl inom Agenda 2030. Du har fullt ansvar för miljöenhetens personal och ekonomi.

Din bakgrund 
Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har också minst två års chefserfarenhet inom miljöområdet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Vi förväntar oss att du har god erfarenhet av ISO 14001 och certifieringsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet ifrån utbildningssektorn. Intresse och kännedom om SLU och dess utbildningsområden samt bredden av den forskning som pågår underlättar för uppdraget.

För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och i din ledarroll. Du är bekväm med att fatta beslut och har lätt för att skapa och utveckla relationer. Du gör vad som krävs för att verksamheten ska nå goda resultat och har förmågan att leda och motivera andra mot gemensamma mål. Du har erfarenhet av strategiskt arbete och kan tänka långsiktigt i ditt agerande. Vidare är du utvecklingsinriktad samt vågar utmana och ifrågasätta för att driva verksamheten framåt. I rollen ingår många kontakter med övriga delar av universitetet och även medverkan i externa sammanhang både internationellt och nationellt. Därför krävs god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du måste också vara strukturerad och systematisk. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. 

Om oss
Miljöenheten arbetar aktivt för att öka kunskapen, medvetenheten och engagemanget internt inom universitetet för miljöfrågor. Enheten har fyra medarbetare och miljöchefen ingår i Infraavdelningens ledningsgrupp. Miljöenheten arbetar nära de miljösamordnare som finns i kärnverksamhetens organisationer. Enheten har också mycket kontakter med externa myndigheter och organisationer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc in Environmental Assessment: Climate benefit of wetland restoration

Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a person who wants to develop statistical methods and hydrological modelling to better understand the potential climate benefits of wetland restoration. About the position We are seeking a postdoctoral researcher who will work with the project: ”Revealing the potential of wetland restoration as a nature-based climate-solution”. Wetlands, in particular peat-forming high-latitude mires, account... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a person who wants to develop statistical methods and hydrological modelling to better understand the potential climate benefits of wetland restoration.
About the position
We are seeking a postdoctoral researcher who will work with the project: ”Revealing the potential of wetland restoration as a nature-based climate-solution”. Wetlands, in particular peat-forming high-latitude mires, account for a considerable part of the global soil carbon pool. Drainage may turn these carbon rich systems from long-term sinks to long-term sources of carbon to the atmosphere, due to increased peat decomposition with deeper peat aeration. Peatland restoration has been suggested as an effective strategy to preserve the organic carbon in the soil. Yet, a more holistic view of which peatland and catchment characteristics that are important for the restoration success from a carbon perspective are lacking. This international postdoc project is a collaboration between SLU and the University of Toronto. Natural, drained and restored peatlands in Sweden, Finland, Norway and Canada will be compared in terms of their carbon balance. The main focus will be on deciphering which properties of the peatlands and their upslope catchments areas that control the balance in the different systems. Innovative statistical methods and process modelling will be central elements of this project. The modelling combines empirical field data from northern peatlands, with high-resolution maps that are used e.g. in hydrological modelling of the catchments areas.

Six months of this employment will be stationed at the University of Toronto in Canada.

Your profile
As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. We are looking for a candidate with a PhD in soil science or equivalent. The applicant should have a strong interest in science and the ambition to work as part of a research team. Knowledge of peatland biogeochemistry and hydrology, statistics, hydrological modelling and geographical information systems are merits for the position. The ability to express oneself well in both written and spoken English is also an important merit. Personal qualities including the ability to collaborate, as well as analytical and problem-solving skills are also selection criteria.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
2024-10-01

Application:
Please submit your application before deadline 20 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Your application should include;


• A personal letter including research interests (1-2 pages)
• A CV including publication list
• A proof of PhD exam
• The names of two references

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Arkivarie

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet bedriver forskning i världsklass inom djurens hälsa och välfärd samt framtidens animalieproduktion både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Fakulteten består efter en omorganisation av tre institutioner och behöver ordna, förteckna och avsluta tidigare institutioners diarieserier. Vi söker nu två ansvarstagande och resultatorienterade arkivarie med ansvar ... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet bedriver forskning i världsklass inom djurens hälsa och välfärd samt framtidens animalieproduktion både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Fakulteten består efter en omorganisation av tre institutioner och behöver ordna, förteckna och avsluta tidigare institutioners diarieserier. Vi söker nu två ansvarstagande och resultatorienterade arkivarie med ansvar att avsluta gamla diarieserier. Arbetet sker under ledning av enheten för arkiv, informationshantering och registratur samt i nära samarbete med respektive institutionsregistrator. Placering är på en av fakultetens institutioner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker dig som vill ansvara för att ordna och förteckna de tidigare institutionernas arkiv i befintlig informationsförteckning, enligt den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, men även i allmänna arkivschemat. Informationsutvärdering, syrning och gallringsutredningar ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetet utförs i huvudsak i Public 360.

 

Din bakgrund 
Du har en akademisk utbildning kompletterad med eller inriktad på informations- och arkivvetenskap. Du har förståelse för traditionellt arkivarbete, såsom förteckning. Du har goda IT-kunskaper och kunskaper inom gällande standarder för dokumenthantering och digitalt bevarande. Du är van att ge stöd. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Erfarenhet av arbete med elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem särskilt Public 360 är meriterande.

Som person är du utåtriktad, trivs både med att arbeta enskilt och att vara del av en arbetsgrupp. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Arbetsuppgifterna kräver att du är strukturerad och initiativrik samt har en god förmåga att förklara och hjälpa till med praktisk tillämpning av gällande rutiner. Du är också lösnings- och resultatorienterad.

  

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 6 månader

 Omfattning: 100 %

Tillträde:
2024-09-02

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorandanställning i nationalekonomi, inriktning jordbruk och livsmedel

Institutionen för ekonomi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör Institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör Institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Institutionen för ekonomi utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, lantbrukets teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Jordbrukssektorns ekonomi - hållbara livsmedelssystem
Nationalekonomi
Innehållsbeskrivning:
Forskningsområdet är nationalekonomi, inriktning jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett projekt med fokus på livsmedelssystemets hållbarhet, inkluderande hur olika hållbarhetsindikatorer (ekonomiska, miljömässiga och sociala) är sammanlänkade, aktörers preferenser för hållbarhetsindikatorer och människors preferenser för olika tradeoffs som kan förekomma mellan livsmedelssystemets hållbarhetspåverkan och påverkan i andra system.

Som doktorand i jordbrukssektorns ekonomi/nationalekonomi förväntas du att bedriva handledd forskning som leder till en doktorsavhandling, samt att bedriva kursstudier på forskarnivå motsvarande 90 högskolepoäng.

Denna doktorandanställning ingår i forskningsprogrammet Mistra Food Futures, som är det största forskningsprogrammet om hållbara och resilienta livsmedelssystem i Sverige. Programmets vision är att vara en vetenskapligt baserad kunskapsplattform, som aktivt verkar för en transformation av det svenska livsmedelssystemet, med ett globalt perspektiv, till ett som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart, resilient och som levererar hälsosam mat. Programmet sker i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet, RISE och Beijerinstitutet för ekologisk ekologi vid Kungliga vetenskapsakademin, tillsammans med andra universitet och partners från den svenska livsmedelsvärdekedjan, myndigheter och regioner. Som en av ca tio doktorander i Mistra Food Futures kommer du att vara en aktiv medlem i Mistra Food Futures Academy, en tvär- och transdisciplinär akademi som syftar till att utbilda nästa generations livsmedelssystemsforskare.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt inom Mistra Food Futures: https://mistrafoodfutures.se/sv/

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för det svenska livssystemet och insikter i beteendevetenskapliga ansatser i ekonomisk forskning. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna rekrytering.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

PhD student position in Agricultural and Food Economics

Department of Economics The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and teaching in Economics and Business. The teaching activities are centered around educational program... Visa mer
Department of Economics
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and teaching in Economics and Business. The teaching activities are centered around educational programmes at Bachelor and Master level. The research departs from four thematic fields, where agricultural and food economics is one.

The Department of Economics invites applications for a PhD student to join its research group “Agricultural and Food Economics”. In this group, the successful candidate will find a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary and interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in crop production, technology, animal health and veterinary epidemiology. The group consists of about 20 staff-members, including several PhD students, post-doctoral researchers, senior researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Agricultural and Food Economics - food system sustainability
Economics
Description:
The research area is agricultural and food economics. The PhD project focuses on food system sustainability, including relations between sustainability indicators, actors’ preferences for indicators and citizen’s preferences for trade-offs between sustainability impacts.

As a PhD student in economics, you will carry out supervised research leading to a PhD thesis and take PhD courses (90 credits). 

This PhD position is part of the research programme Mistra Food Futures, the largest research programme on sustainable and resilient food systems in Sweden. The programme’s vision is to be an established science-based knowledge platform, which actively works to encourage a transformation of the Swedish food system, taking a global perspective, into one that is economically, environmentally and socially sustainable, resilient and that delivers healthy diets. The programme is a collaboration between the Swedish University of Agricultural Sciences, Stockholm Resilience Centre at Stockholm University, Research Institutes of Sweden (RISE), the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences, together other with other universities and partners from the Swedish food value chain, authorities and regions. As one of more than ten PhD students in Mistra Food Futures, you will be an active member in the Mistra Food Futures' Academy, an inter- and transdisciplinary academy aimed at training the next generation of food system researchers.

The PhD project will be carried out as a collaborative project in Mistra Food Futures: https://mistrafoodfutures.se/sv/

Qualifications:
Basic eligibility for third cycle education in Economics. Knowledge of research methods in Agricultural and Food Economics or related fields. The position requires very good communication skills in English. The successful applicant should be highly motivated to work the PhD project, she/he is expected to establish own initiatives to move the project forward and to work well in a team. Advanced knowledge related to statistical analyses, an understanding about the Swedish food system and about behavioral approaches will be of merit. Personal merits will play a significant role in the recruitment.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as PhD student, 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-05-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

PhD student position in Agricultural and Food Economics

Department of Economics The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and teaching in Economics and Business. The teaching activities are centered around educational program... Visa mer
Department of Economics
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class university in the fields of life and environmental sciences, with a vision to play a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Within this framework, the Department of Economics provides an important platform for research and teaching in Economics and Business. The teaching activities are centered around educational programmes at Bachelor and Master level. The research departs from four thematic fields, where agricultural and food economics is one.

The Department of Economics invites applications for a PhD student to join its research group “Agricultural and Food Economics”. In this group, the successful candidate will find a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of agricultural and food economics, including production economics, consumer economics, agricultural and food policy, and trade. The topics of interest add to the literature in agricultural economics and related fields. We have vivid disciplinary and interdisciplinary collaborations, for instance with researchers in crop production, technology, animal health and veterinary epidemiology. The group consists of about 20 staff-members, including several PhD students, post-doctoral researchers, senior researchers, research assistants, a senior lecturer and a professor.

Agricultural and Food Economics - the food supply chain organization
Economics
Description:
The field of research is agricultural and food economics. This particular position will focus on the food supply chain organisation and market power in the food value chain, and how this links to efforts to transition towards sustainability.

As a PhD student in economics, you will carry out supervised research leading to a PhD thesis and take PhD courses (90 credits). 

This PhD position is part of the research programme Mistra Food Futures the largest research programme on sustainable and resilient food systems in Sweden. The programme’s vision is to be an established science-based knowledge platform, which actively works to encourage a transformation of the Swedish food system, taking a global perspective, into one that is economically, environmentally and socially sustainable, resilient and that delivers healthy diets. The programme is a collaboration between the Swedish University of Agricultural Sciences, Stockholm Resilience Centre at Stockholm University, Research Institutes of Sweden (RISE), the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences, together other with other universities and partners from the Swedish food value chain, authorities and regions. As one of more than ten PhD students in Mistra Food Futures, you will be an active member in the Mistra Food Futures' Academy, an inter- and transdisciplinary academy aimed at training the next generation of food system researchers.

The PhD project will be carried out as a collaborative project in Mistra Food Futures: https://mistrafoodfutures.se/sv/ 

Qualifications:
Basic eligibility for third cycle education in Economics. Applicants are expected to be knowledgeable of research methods in Agricultural and Food Economics or related fields. The position requires very good communication skills in English. The successful applicant should be strongly motivated to work with tasks outlined above, she/he is expected to establish own initiatives to move the PhD project forward and to work well in a team. Advanced knowledge related to statistical analyses will be considered of merit, as will an understanding about the Swedish food system. Personal merits will play a significant role in the recruitment.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as PhD student, 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-05-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Miljöanalytiker för arbete med riskklassificering av främmande kärlväxter

SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken.   Om jobbet På uppdrag från Naturvårdsverket ska SLU Artdatabanken genomföra en ny risk... Visa mer
SLU Artdatabanken
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken.  
Om jobbet
På uppdrag från Naturvårdsverket ska SLU Artdatabanken genomföra en ny riskklassificering av främmande arter. Den norska metoden Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (GEIAA, version 4.4) ska användas. Uppdraget omfattar screening och riskklassificering av terrestra främmande arter där du ansvarar för kärlväxter. I arbetet ingår att ta fram och analysera fakta om främmande arters utbredning och ekologi för att bedöma hur de riskerar att påverka inhemsk biologisk mångfald. Arbetet genomförs parallellt för olika organismgrupper i samarbete med Artdatabankens övriga artexperter.

Din bakgrund 
Du ska ha god artkännedom om terrestra kärlväxter, gärna med övervikt på de som inte är inhemska i Sverige, t ex trädgårdsväxter. Du ska även ha goda kunskaper om ekologi, svenska naturtyper och naturförhållanden. Du ska vara bra på är att förstå och följa en metod, vara duktig på att söka/hitta relevant information och ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet genomförs i ett digitalt verktyg där du utöver artfakta behöver hantera, information om arternas ekologi, utbredningsområde, spridningspotential, klimatrelaterad information och referenshantering. Du ska vara strukturerad, noggrann och kunna hålla leveransdatum. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Erfarenhet av risk- och konsekvensbedömningar samt av arbete med främmande och invasiva arter är meriterande.

Om oss
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
SLU Artdatabanken finns på Ultuna Campus, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsat till 2024-12-31 med möjlighet till förlängning. 

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorandanställning i nationalekonomi, inriktning jordbruk och livsmedel

Institutionen för ekonomi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och... Visa mer
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Institutionen för ekonomi utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, lantbrukets teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Jordbrukssektorns ekonomi - livsmedelsvärdekedjans organisation
Nationalekonomi
Innehållsbeskrivning:
Forskningsområdet är nationalekonomi, inriktning jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett projekt med fokus på livsmedelsvärdekedjans industriella organisation och eventuell förekomst av marknadsmakt, samt hur detta kopplar till omställningen till ett hållbart system.

Som doktorand i jordbrukssektorns ekonomi/nationalekonomi förväntas du att bedriva handledd forskning som leder till en doktorsavhandling, samt att bedriva kursstudier på forskarnivå motsvarande 90 högskolepoäng.

Denna doktorandanställning ingår i forskningsprogrammet Mistra Food Futures, som är det största forskningsprogrammet om hållbara och resilienta livsmedelssystem i Sverige. Programmets vision är att vara en vetenskapligt baserad kunskapsplattform, som aktivt verkar för en transformation av det svenska livsmedelssystemet, med ett globalt perspektiv, till ett som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart, resilient och som levererar hälsosam mat. Programmet sker i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet, RISE och Beijerinstitutet för ekologisk ekologi vid Kungliga vetenskapsakademin, tillsammans med andra universitet och partners från den svenska livsmedelsvärdekedjan, myndigheter och regioner. Som en av ca tio doktorander i Mistra Food Futures kommer du att vara en aktiv medlem i Mistra Food Futures Academy, en tvär- och transdisciplinär akademi som syftar till att utbilda nästa generations livsmedelssystemsforskare.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt inom Mistra Food Futures: https://mistrafoodfutures.se/sv/

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för det svenska livssystemet. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna rekrytering.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Researcher - parasitic interaction of aquatic microbes

Department of Aquatic Sciences and Assessment We are looking for a reseacher, who is highly interested in parasitic interaction of aquatic microbes. About the position Parasitic interactions among aquatic microbes are important in structuring the community and affect carbon cycling in the lake. Our understanding of the diversity of parasites in the lake ecosystem and their interactions is limited to few groups and one-on-one interactions. In the context of... Visa mer
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a reseacher, who is highly interested in parasitic interaction of aquatic microbes.
About the position
Parasitic interactions among aquatic microbes are important in structuring the community and affect carbon cycling in the lake. Our understanding of the diversity of parasites in the lake ecosystem and their interactions is limited to few groups and one-on-one interactions. In the context of this position, we will focus on understanding the functional basis of interactions between hosts and their co-infecting viruses in multipartite model systems. We also will develop other host-parasite model systems and study their interactions in a system with gradual addition of trophic constituents. To learn about our ongoing research you can check our webpage: https://www.bionomics-mmlab.com/

You will be engaged in both laboratory experiments and bioinformatics analyses of multi-omics datasets generated from host-parasite model systems and environmental samples. Major part of this position will focus on analysis of host-virus dynamics and identifying the functional basis of their interactions but also includes working on other types of parasitic interactions in the lake ecosystem. The research includes fieldwork for lake sampling and sample processing as well as experimental manipulations in the laboratory, cultivation of the host and isolation of parasites, alternative analytical methods, multi-omics analyses and scientific communication.

Your profile
In order to apply for the position you must have;


• A PhD degree (or equivalent) with specialization in microbiology, microbial ecology, molecular biology, bioinformatics or related areas
• Proficiency in English speaking and writing
• An analytical mind set and a keen interest in aquatic microbial ecology and phage genome evolution
• A strong track record of scholar publications
• Expertise in multi-omics analysis of microbes
• Experience with field work and processing water samples

Personal suitability for the work tasks, such as good collaboration skills, ability to work independently and as a member of a group, and flexibility and problem-solving skills will be considered in the assessment of candidates.

The following experiences are considered as merits;


• Demonstrated experience of using computer programming languages (UNIX command line and R/python) for multi-omics data analysis
• Experience in mentorship of students
• Experience in phage isolation and long-term handling of phage and bacterial isolates

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Fixed-term employment 12 months, with possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
2024-07-01

Application:
Please submit your application before deadline 30 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Your application should include;


• A cover letter that includes a summary of scientific background and a statement explaining why the candidate is motivated for this specific position and how this research project fit into the applicant’s career plan.
• A CV summarizing education, research profile, merits, and other qualifying activities.
• Contact information for two personal references (name, relation to candidate, e-mail, and phone number). No reference letters need to be submitted with the application.
• PhD thesis and list of publications (reports, scientific articles, popular science, etc).

Please note that all documents should be in English. Interviews will be an important part of the appointment process.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Doctoral student in microscopy

Department of Forest Biomaterials and Technology The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on va... Visa mer
Department of Forest Biomaterials and Technology
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on value chains in the bio-based industry where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / refined, used and reused cost-effectively for various purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, focus is on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro level, wood composites and wood adhesives, and with accredited testing of wood products and treatments for the market. More info about the activities of the research group at Uppsala can be found here:https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/travetenskap/fibres-adhesives--composites/

The recruitment is done within the newly established BioGlue-Centre “Competence Centre for Bio-based Adhesives”, which is a Vinnova Centre of Excellence in Sustainable Industry and Digital Transformation. The vision of the Centre is to significantly reduce the dependency on fossil-based materials in the adhesive industry by developing paradigm-shifting knowledge of bio-based adhesives and becoming a world-leading research environment in Sweden. It is built around a network of top-scientists with expertise in polymer science, adhesives, technology, and sustainability located at the Department of Forest Biomaterials and Technology at SLU (https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/), the Department of Fibre and Polymer Technology at KTH (https://www.kth.se/fpt/fibre-and-polymer-technology-1.778696), and the Department of Forestry and Wood Technology at Linnaeus University (https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/faculty-of-technology/meet-the-faculty-of-technology/forestry-and-wood/). The Centre unites 12 companies along the value chain in furniture, packaging and construction sectors that share the same research questions around adhesives and adhesive bonding.

Research project: Microscopy
Research subject: Technology
Description:
Despite the importance of implementing bio-adhesives towards more sustainable and circular wood and paper products, there is still a significant gap in our understanding of their imparted adhesive bond performance. This is primarily due to lack of suitable characterization and analytical tools capable of extracting information at different length scale, in particular, visualizing and characterizing adhesive flow and its penetration into the cellular systems of wood and infiltration inside cell walls in all three dimensions down to nano-meter resolution. It is thus needed to develop an advanced analytical methodology for multi-modal, multi-scale and multi-dimensional visualization and analysis of adhesive penetration and distribution within substrates by harnessing the power of correlative microscopy approach utilizing suitable modern 3D imaging technologies involving volume electron microscopy.

Qualifications:
Students with a master’s degree in plant biology, wood science, polymer science and technology, chemical engineering, material science, physics or related disciplines are eligible to apply for this position. Experience of working with microscopy and imaging techniques are an advantage as well as knowledge in adhesion technology. Previous research experience on subjects related to the position is a merit. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Much emphasis in the evaluation of applications is placed on analytical and problem-solving capacity, motivation and ability to collaborate as well as work individually. Experiences of academic publication is seen as a merit.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Temporary employment, 4 years

Extent: 
100 %

Starting date:
The position may start as agreed between both parties.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-05-24.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Internrevisor

Internrevisionen Vill du vara med och bidra till att ett universitet i världsklass stärker sin position i världen? Då kanske rollen som internrevisor på SLU är något för dig! I rollen som internrevisor arbetar du bland annat med att granska och lämna förslag till effektiviseringar och förbättringar inom universitets verksamhet.  Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och utmaningar. SLU är en statlig myndighet, vilket innebär att ... Visa mer
Internrevisionen
Vill du vara med och bidra till att ett universitet i världsklass stärker sin position i världen? Då kanske rollen som internrevisor på SLU är något för dig! I rollen som internrevisor arbetar du bland annat med att granska och lämna förslag till effektiviseringar och förbättringar inom universitets verksamhet. 
Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och utmaningar. SLU är en statlig myndighet, vilket innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension.
Om jobbet
Som internrevisor kommer du att utvärdera risker, kontroll, kvalitet och effektivitet i SLU:s verksamhet. Arbetet omfattar hela universitetets verksamhet och består av granskningsprojekt och rådgivning. De centrala momenten är: riskanalys, granskningsplanering, verifiering, analys och rapportering. I arbetet ingår även att du aktivt tar del i internrevisionens omvärldsbevakning och bidrar till enhetens utveckling. SLU finns på många ställen i landet och resor ingår därför i arbetet.

Vi arbetar tillsammans men du kommer att ha ansvar för egna granskningar. Du rapporterar till internrevisionens chef och föredrar rapporterna för SLU:s styrelse.

Din bakgrund 
Vi söker dig som:


• har akademisk examen inom systemvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• har god erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och
• är van användare av office-paketet.

Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av internrevisions- och/eller externrevisionsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från universitets- och högskolevärlden och från övrig offentlig verksamhet. Även erfarenheter av IT-revisioner är meriterande.

Relevant certifiering inom revisionsområdet, exempelvis CIA eller CGAP  är meriterande. Om du inte är certifierad ser vi gärna att du blir det. Det är viktigt att du rent generellt är intresserad av att vidareutveckla din kompetens.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du:


• är självständig och har god förmåga att sätta dig in i nya områden och frågeställningar,
• har god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska,
• har hög integritet då internrevisionens roll ofta ställer krav på ett oberoende förhållningssätt,
• är strukturerad och prioriterar på ett effektivt sätt,
• är öppen, nyfiken och
• har en god analytisk förmåga.

Inför anställning kommer säkerhetsprövning att ske enligt gällande säkerhetslagstiftning.

Om oss
Internrevisionen vid SLU är en fristående enhet som rapporterar direkt till styrelsen.

Internrevisionen granskar och bedömer effektiviteten i universitetets verksamhet, hur universitetets mål nås, att verksamheten drivs enligt lagar och förordningar, att rapporteringen är korrekt och att universitetets tillgångar skyddas. Arbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och internationell yrkesstandard.

Enheten består av tre personer som även tillhandahåller internrevision vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Mer information om avdelningen: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/uppfoljningar-och-indikatorer/internrevision/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala. Vi erbjuder även möjligheten att förlägga delar av ditt arbete på distans.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i mikroskopi

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger p... Visa mer
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala är huvudfokus trävetenskap och teknik, med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt ackrediterad testning av träprodukter och träskydd. Mer information om forskargruppens verksamhet i Uppsala finns här: https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/TRV/Fibrer-lim-kompositer/ 

Rekryteringen sker inom det nyinrättade BioGlue-Centret ”Kompetenscenter för biobaserat lim” som är ett Vinnova Center inom hållbar industri och digital transformation. Centrets vision är att avsevärt minska beroendet av fossilbaserade material i limindustrin genom att utveckla paradigmskiftande kunskap om biobaserade lim och bli en världsledande forskningsmiljö i Sverige. Centret är uppbyggd kring ett nätverk av toppforskare med expertis inom polymervetenskap, lim, teknik och hållbarhet som finns vid Institutionen för skogsbiomaterial och teknik vid SLU (https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/), Institutionen för fiber- och polymerteknik vid KTH (https://www.kth.se/fpt/fibre-and-polymer-technology-1.778696), och Institutionen för skogs- och träteknik vid Linnéuniversitetet (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/skog-och-tra/). Centret förenar 12 företag längs värdekedjan inom möbel-, förpacknings- och byggsektorer som delar samma forskningsfrågor kring lim och limbindning.

 

Forskningsprojekt: Mikroskopi
Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Trots vikten av att implementera mer biobaserade limmer för ökad hållbarhet och cirkuläritet för trä- och pappersprodukter, finns det fortfarande en stor lucka i vår förståelse kring mekanismer och limbindningsförmåga. Detta beror främst på bristen på lämpliga karaktäriserings- och analysverktyg som kan extrahera information i olika längdskalor, i synnerhet visualisera och karakterisera limflödet och dess infiltration inuti cellväggar i nanometer-upplösning. Det behövs därför utvecklas avancerad analysmetodik för multimodal och multidimensionell visualisering och analys av limmens penetration och distribution inom substrat genom användandet av korrelativ mikroskopi tillsammans med avancerad modern 3D-bildteknik, ex. volymelektronmikroskopi.

Kvalifikationer:
Studenter med en magisterexamen i växtbiologi, trävetenskap, polymervetenskap och teknologi, kemiteknik, materialvetenskap, fysik eller relaterade discipliner är berättigade att ansöka om denna position. Erfarenhet av arbete med mikroskopi och bildteknik är meriterande samt kunskaper inom vidhäftningsteknik. Tidigare forskningserfarenhet i ämnen relaterade till tjänsten är meriterande. Flytande engelska, både i skrift och tal är ett krav. Stor vikt vid utvärdering av ansökningar läggs på analytisk problemlösningsförmåga, motivation och förmåga att samarbeta samt arbeta individuellt. Erfarenheter av akademisk publicering ses som meriterande.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Tidsbegränsad anställning, 4 år.

Omfattning: 
100%

Tillträde:
Anställningen kan börja enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-24.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doctoral student in bio-adhesives

Department of Forest Biomaterials and Technology The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on va... Visa mer
Department of Forest Biomaterials and Technology
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on value chains in the bio-based industry where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / refined, used and reused cost-effectively for various purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, focus is on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro level, wood composites and wood adhesives, and with accredited testing of wood products and treatments for the market. More info about the activities of the research group at Uppsala can be found here:https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/travetenskap/fibres-adhesives--composites/

The recruitment is done within the newly established BioGlue-Centre “Competence Centre for Bio-based Adhesives”, which is a Vinnova Centre of Excellence in Sustainable Industry and Digital Transformation. The vision of the Centre is to significantly reduce the dependency on fossil-based materials in the adhesive industry by developing paradigm-shifting knowledge of bio-based adhesives and becoming a world-leading research environment in Sweden. It is built around a network of top-scientists with expertise in polymer science, adhesives, technology, and sustainability located at the Department of Forest Biomaterials and Technology at SLU (https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/), the Department of Fibre and Polymer Technology at KTH (https://www.kth.se/fpt/fibre-and-polymer-technology-1.778696), and the Department of Forestry and Wood Technology at Linnaeus University (https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/faculty-of-technology/meet-the-faculty-of-technology/forestry-and-wood/). The Centre unites 12 companies along the value chain in furniture, packaging and construction sectors that share the same research questions around adhesives and adhesive bonding.

 

Research project: Bio-Adhesives
Research subject: Technology
Description:
The processes of curing and adhesive bond strength development have a central role in adhesives’ research. This implies the fact that the transition of adhesives from the liquid state through gelation to the formation of the cured and crosslinked adhesive bond is of great importance. During crosslinking and curing of adhesives, both physical and chemical processes are involved in the formation of adhesive bonds. The techniques most commonly used today to monitor the curing of adhesives is the gel time test, differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, and dielectric analysis. Due to the large variation of chemical groups present in naturally-based polymers that are used in bio-adhesive formulations, the curing reactions can take multiple forms that can be difficult to separate and analyze with the above techniques. The project aims to establish a methodology for more accurate curing monitoring, prediction and bond development of bio-adhesives as well for understanding the conditions (temperature, time, etc.) needed for strong bond formation for different bio-adhesive types. Knowledge of curing process obtained by this project will be useful in optimizing the formation of bio-adhesives for strong bonding and the application of bio-adhesives in different wod and paper products, with implications on the cost-efficiency of production and its impact on the environment.

Qualifications:
Students with a master’s degree in chemistry, polymer science and technology, chemical engineering, material science, wood science, physics or related disciplines are eligible to apply for this position. Experience of working with rheology, spectroscopy and thermomechanical analysis of polymers are an advantage as well as knowledge in adhesion technology. Previous research experience on subjects related to the position is a merit. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Much emphasis in the evaluation of applications is placed on analytical and problem-solving capacity, motivation and ability to collaborate as well as work individually. Experiences of academic publication is seen as a merit.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Temporary employment, 4 years

Extent: 
100 %

Starting date:
The position may start as agreed between both parties.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-05-24.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Postdoc in microscopy and imaging

Ansök    Apr 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Fysiker
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on value chains in the bio-based industry where differ... Visa mer
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on value chains in the bio-based industry where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / refined, used and reused cost-effectively for various purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, focus is on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro level, wood composites and wood adhesives, and with accredited testing of wood products and treatments for the market. More info about the activities of the research group at Uppsala can be found here: https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/travetenskap/fibres-adhesives--composites/

The recruitment is done within the newly established BioGlue-Centre “Competence Centre for Bio-based Adhesives”, which is a Vinnova Centre of Excellence in Sustainable Industry and Digital Transformation. The vision of the Centre is to significantly reduce the dependency on fossil-based materials in the adhesive industry by developing paradigm-shifting knowledge of bio-based adhesives and becoming a world-leading research environment in Sweden. It is built around a network of top-scientists with expertise in polymer science, adhesives, technology, and sustainability located at the Department of Forest Biomaterials and Technology at SLU (https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/), the Department of Fibre and Polymer Technology at KTH (https://www.kth.se/fpt/fibre-and-polymer-technology-1.778696), and the Department of Forestry and Wood Technology at Linnaeus University (https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/faculty-of-technology/meet-the-faculty-of-technology/forestry-and-wood/). The Centre unites 12 companies along the value chain in furniture, packaging and construction sectors that share the same research questions around adhesives and adhesive bonding.

Duties:
Most common imaging methods of adhesives into substrates involve damaging of the specimen while it is not possible to monitor in situ curing processes and changing of crystallinity as temperature control is required. The project thus aims to go over the current state-of-the-art and develop techniques that will enable measurements up to the nanoscale, ensuring accuracy, repeatability and lack of sample destruction, and will allow for a complementary evaluation of bio-adhesive bonding features in order to develop strong and moisture durable bio-adhesives. The work will develop appropriate imaging and analytical methods (surface and interfacial adhesion, porous substrate structure, adhesive penetration at multiscale levels, adhesive curing, adhesive stability, etc.) for bio-adhesives coupled with 3D visualisation analysis, to obtain information about the spatial interactions between bio-adhesives, porous media, and moisture at the nm to mm scales. Collaboration with the MAX IV Laboratory (https://www.maxiv.lu.se/), which delivers high-quality X-ray light for research in materials and life sciences, will be searched to develop appropriate techniques for different bio-adhesive systems and porous media (wood, paper). 

Qualifications:
A position as a postdoctor is intended for a researcher early in their career, we are therefore primarily looking for candidates who completed their doctoral degree no more than three years ago in one of the following areas: physics, chemistry, chemical engineering, mechanical engineering, wood technology, material science, polymer science and technology or other relevant subject. Experience of working with microscopy and imaging techniques are an advantage as well as knowledge in adhesion technology. Previous experiences in using advanced imaging techniques (nano-X-ray computed tomography, small-angle x-ray scattering, synchrotron-based X?ray fluorescence microscopy, synchrotron X-ray diffraction, etc.) are desirable. Fluent English language, both in writing and speaking is required.

We are looking for a highly motivated individual who is interested in a continued academic career in wood technology. In assessing the applications for the position, particular emphasis will be placed on (1) applicants' scientific proficiency in technology and engineering subjects that are relevant with the position, and (2) their ability to develop their own line of research in microscopy and imaging, complementing the ongoing research within the group.

 

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 2 years

Extent:
100 %

Start date:
The position may start as agreed between both parties.

Application:
We welcome your application no later than 2024-05-24 by using the button below.

The application should contain the following written in English: 1) a cover letter describing yourself and your match to the above mentioned project; 2) a project plan not more than 2 pages; 3) a CV describing your education, publications and relevant work experience, and 4) names and contact information for at least three references; 5) PhD diploma.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. Visa mindre

Postdoktor i mikroskopi och bildbehandling

Ansök    Apr 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Fysiker
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger p... Visa mer
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala är huvudfokus trävetenskap och teknik, med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt ackrediterad testning av träprodukter och träskydd. Mer information om forskargruppens verksamhet i Uppsala finns här: https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/TRV/Fibrer-lim-kompositer/ 

Rekryteringen sker inom det nyinrättade BioGlue-Centret ”Kompetenscenter för biobaserat lim” som är ett Vinnova Center inom hållbar industri och digital transformation. Centrets vision är att avsevärt minska beroendet av fossilbaserade material i limindustrin genom att utveckla paradigmskiftande kunskap om biobaserade lim och bli en världsledande forskningsmiljö i Sverige. Centret är uppbyggd kring ett nätverk av toppforskare med expertis inom polymervetenskap, lim, teknik och hållbarhet som finns vid Institutionen för skogsbiomaterial och teknik vid SLU (https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/), Institutionen för fiber- och polymerteknik vid KTH (https://www.kth.se/fpt/fibre-and-polymer-technology-1.778696), och Institutionen för skogs- och träteknik vid Linnéuniversitetet (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/skog-och-tra/). Centret förenar 12 företag längs värdekedjan inom möbel-, förpacknings- och byggsektorer som delar samma forskningsfrågor kring lim och limbindning.

Arbetsuppgifter 
De vanligaste avbildningsmetoderna för limhärdning i substrat innebär skada på provet samtidigt som det inte är möjligt att övervaka härdning och förändring av kristallinitet in situ då temperaturkontroll över processen krävs.

Projektet syftar till att använda och utveckla toppmoderna tekniker som möjliggör mätning ner till nanoskala, med stor noggrannhet, repeterbarhet och samtidigt som provskador undviks. Detta möjliggör en vidare utvärdering av bindningsfunktionerna hos biobaserat lim med syfte att utveckla starka och fukttåliga limmaterial. Arbetet kommer att utveckla lämpliga avbildnings- och analysmetoder (yt- och gränssnittsvidhäftning, substratstruktur, limpenetrering, limhärdning, limstabilitet, etc.) för biolim i kombination med 3D bildanalys, för att få information om spatiala interaktioner mellan biolim, porösa medier och fukt i nm till mm skala. Samarbete med MAX IV-laboratoriet (https://www.maxiv.lu.se/), som levererar högkvalitativt röntgenljus för forskning inom material och biovetenskap, kommer att sökas för att utveckla lämpliga tekniker för olika biolim-system och porösa medier (trä, papper).

 

Kvalifikationer
En tjänst som postdoktor är avsedd för en forskare tidigt i karriären, vi söker därför i första hand kandidater som avlagt sin doktorsexamen för högst tre år sedan inom något av följande områden: fysik, kemi, kemiteknik, maskinteknik, träteknik, materialvetenskap, polymervetenskap och teknik eller annat relevant ämne. Erfarenhet av arbete med mikroskopi och bildanalys är meriterande, likaså kunskaper inom vidhäftningsteknologi. Tidigare erfarenheter av att använda avancerad bildanalystekniker (röntgenbaserad nanotomografi, synkrotronmetoder som SAXS, XRF och XRD etc.) är önskvärda. Flytande engelska, både i skrift och tal är ett krav.

Vi söker en mycket motiverad person som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär inom träteknik. Vid bedömningen av ansökningarna till tjänsten kommer särskild vikt att läggas vid (1) de sökandes vetenskapliga skicklighet i teknik- och ingenjörsämnen som är relevanta för tjänsten, och (2) deras förmåga att utveckla sin egen forskningslinje inom mikroskopi och bildbehandling, som kompletterar den pågående forskningen inom gruppen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 

Tidsbegränsad anställning, 2 år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
 

Anställningen kan börja enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-05-24.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning till ovan nämnda projekt; 2) En projektplan på max 2 sidor; 3) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet, och 4) namn och kontaktuppgifter för minst tre referenser; 5) Examensbevis PhD.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar förståelse, hållbar användning och förvaltning av biologiska naturresurser. Universitetet rankas högt internationellt inom sina ämnesområden. SLU är ett forskningsintensivt universitet som även erbjuder unika utbildningar inom exempelvis landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, miljöekonomi, djurvetenskap och landskapsarkitektur.

SLU har drygt 3 000 anställda, 5 000 studenter och en omsättning på 3 miljarder kronor. Högskolan har satsat på en modern och attraktiv miljö på sina campus i Alnarp, Umeå och Uppsala. Visa mindre

Universitetslektor i landskapsarkitektur: urban och regional planering

Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot urban och regional planering Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (C... Visa mer
Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot urban och regional planering
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Landskapsarkitektur med inriktning mot samhälls- eller humanvetenskapliga studier av urban och regional planering.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen fysisk planering
• publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
• bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitektprogrammet och master-programmet Landscape Architecture for Sustainable Urbanization, på grundnivå och avancerad nivå
• delta i forskarutbildningen, som handledare och/ eller i kursmoment
• kommunicera om forskning och forskningsresultat

Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ha avlagt doktorsexamen inom en samhälls- eller humanvetenskaplig disciplin med anknytning till fysisk planering, till exempel landskapsarkitektur, landskapsplanering, kulturgeografi, miljö- eller planeringshistoria, STS (Science, Technology and Society) eller miljörätt.
• ha bedrivit framstående forskning beträffande urban och/eller regional planering
• ha goda kunskaper beträffande nordisk planering och dess institutionella kontext
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter och/ eller bokprojekt
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt spra?k
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• förmåga att självständigt initiera, och bedriva och publicera framstående forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
• forskningens relevans för en fördjupad förståelse av historiska, processuella eller substantiella förutsättningar för en hållbar markanvändnings- eller landskapsplanering

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att


• samarbeta i projekt och undervisning inom akademin/högskolan
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Specifik kompetens inom ett eller flera av följande fält är särskilt meriterande: markanvändningsplanering, miljö- och planlagstiftningens juridik, och samhälls/humanvetenskapliga landskapsstudier. Även praktisk erfarenhet av urban eller regional planering är meriterande.

 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Senior Lecturer in Landscape Architecture

Senior Lecturer in Landscape Architecture with a focus on Profession and Practice Department of Urban and Rural Development At the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division incl... Visa mer
Senior Lecturer in Landscape Architecture with a focus on Profession and Practice
Department of Urban and Rural Development

At the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change and the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM). Additionally, we house the SLU Center for Nature Interpretation (CNV). As the largest department within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) for social sciences, humanities, and design, our focus lies on questions related to the sustainable use of natural resources and landscapes in our research, teaching, and collaborative efforts. The department is comprised of approximately 180 dedicated individuals.

More information here; www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Subject area

Landscape architecture with a focus on the practice of (landscape) architecture. This includes research of as well as methodological and theoretical development for the profession.

Duties

Within the subject area the senior lecturer should


• plan, lead and implement research projects and seek external funding in competition
• contribute to the scientific development in the subject group Profession and practice
• publish scientific articles of high quality
• publish in international peer reviewed journals
• develop and conduct teaching and supervision, primarily within the Landscape architecture program, at basic and advanced level
• take part in the PhD education, as a supervisor and/ or in courses
• communicate ongoing research and research results to appropriate audiences
• be able to work in Swedish or another Scandinavian language not later than within four years from taking up the position. The institution will support the holder to achieve this.

Qualifications


• have completed a doctoral degree within a social, human or art sciences disciplines related to (landscape) architecture or in a corresponding environmental design discipline
• have conducted outstanding research and development work relevant for the profession and in a Nordic context
• have demonstrated the ability to obtain external research grants and publish in for the subject important scientific journals, books and/ or other communication channels relevant in the subject area
• have demonstrated pedagogical skill in teaching at basic level and advanced level including the supervision of students
• have good knowledge of English

Assessment criteria

The assessment criteria for employment shall primarily apply to the degree of such skill which is a requirement for eligibility for employment.

The assessment of research expertise will take into account the following:


• the ability to independently initiate, conduct outstanding and innovative research
• external research funds awarded in competition
• the relevance of the research for a deeper understanding of the profession in (landscape) architecture and its practice.

The assessment of teaching expertise will take into account the following:


• supervision and examination at all levels of the education cycle in subjects relevant for the employment
• the ability to integrate research and a scientific approach into the pedagogical work

Furthermore expertise in the following will be taken into account:


• good knowledge in Swedish/ Nordic/ European landscape architecture and urban development
• experience and skills in project collaboration and teaching within the academy/ university
• experience and skills in collaboration in inter- and transdisciplinary collaborations with different universities and industry
• experience and skills in professional practice
• experience and skills in information/ communication about research and development work in for example exhibition, model, film etc

Good knowledge of Swedish is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the candidate who, after a qualitative overall assessment, is assessed to have the best qualifications to carry out and develop current tasks and contribute to a positive development of the department and SLU.

Working at SLU

At SLU, you become part of a vibrant research environment that is based on active collaboration. As an employee at SLU, you have access to a number of benefits (including Swedish family healthcare, parental leave, and generous paid leave policies). Read more about benefits at SLU here. SLU is often highly ranked in the various university rankings that are made around the world and is ranked as one of Sweden's most attractive workplaces.

Sweden also has a well-established pre-school structure and a free education system. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

SLU Uppsala is located in the Greater Stockholm region and has a rich history and culture and is a real academic and cultural hub. Read more about moving, living, and working in Uppsala here.

Application deadline:
2024-08-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.


Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning professionens praktik

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen ... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsarkitekturens praktik. Detta inkluderar forskning om samt metodologisk och teoretisk utveckling för professionen.  

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen professionens praktik
• publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
• bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitektprogrammet, på grundnivå och avancerad nivå
• delta i forskarutbildningen, som handledare och/eller i kursmoment
• kommunicera om forskning och forskningsresultat
• kunna arbeta på svenska eller annat skandinaviskt språk senast fyra år efter att anställningen tillträtts. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål.

Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ha avlagt doktorsexamen inom en samhälls-, humanvetenskaplig eller konstnärlig disciplin med anknytning till landskapsarkitektur eller annan miljögestaltande disciplin.
• ha bedrivit framstående forskning och utvecklingsarbete med relevans för yrkesprofessionen och en nordisk kontext
• ha visat förmåga att erhålla forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter, bokprojekt och/ eller andra kommunikationskanaler relevanta inom ämnesområdet
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
• forskningens relevans för en fördjupad förståelse av landskapsarkitekturprofessionen och dess praktik

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas


• goda kunskaper beträffande svensk/nordisk/europeisk landskapsarkitektur och samhällsbyggande
• erfarenhet och skicklighet i projektsamarbeten och undervisning inom akademin/högskolan
• erfarenhet och skicklighet i inter- och transdisciplinära samarbeten med olika universitet samt bransch
• erfarenhet och skicklighet i praktisk yrkesutövning
• erfarenhet och skicklighet i information/ kommunikation om forskning och utvecklingsarbete via till exempel utställning, modell, film etc

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Researcher in Social Conservation Sciences

Ansök    Apr 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The Department of Ecology is recruiting a researcher with a focus on Ecology and Society. The Department conducts internationally strong empirical and theoretical research and education in ecology aimed towards sustainable forestry, agriculture and biodiversity conservation. While the focus at the department is natural science, there are also significant multi- and interdisciplinary collaborations. Such interdisciplinarity is required... Visa mer
Department of Ecology
The Department of Ecology is recruiting a researcher with a focus on Ecology and Society. The Department conducts internationally strong empirical and theoretical research and education in ecology aimed towards sustainable forestry, agriculture and biodiversity conservation. While the focus at the department is natural science, there are also significant multi- and interdisciplinary collaborations. Such interdisciplinarity is required to understand and provide guidance to the wicked environmental problems the world faces today.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject area
The subject area encompasses basic and applied research on the relationship between Ecology and Society with a focus on Technological Mediation of Human-Nature Relationships. The research focuses on identifying levers to raise people's awareness of environmental issues and to adopt more environment/biodiversity friendly behaviours through 1) digital technology, and especially digital media such as video games and social media; and 2) through Experiences of Nature in all their diversity – especially outdoors practices.

About the position
The Researcher will be given development opportunities to be able to qualify as docent in the subject of the position. The position includes research in the subject area and the possibility of developing teaching and supervision activities in the coming years.

The research is expected to be conducted in collaboration with social science and humanity scholars at SLU, as well as through national and international collaboration.

The researcher is expected to:


• plan, lead and carry out research projects and seek external funding from both national and international funders;
• develop an internationally visible research group within the field, through research applications as well as publications and presentations in renowned international forums;
• contribute to the development of inter- and transdisciplinary approaches within the Department and wider SLU through research, teaching and collaboration with academia, industry, and the wider society;
• develop pedagogical leadership;
• collaborate with other research teams within the department and wider SLU, and sharing relevant knowledge with the wider society.

The department has a parallel language work environment. The researcher will be able to carry out most of the tasks in English. However, the researcher is expected to be able to work and teach in Swedish within four years of taking up the position. The department will support the holder to achieve this.

Your profile
The applicant should hold:


• A doctoral degree in Ecology or a relevant discipline.
• An Ecology background with extensive training in social science methods.
• Interdisciplinary research expertise across Ecology, social sciences, and humanities, as evidenced by publications in both ecological and interdisciplinary/social scientific journals as first and last author.
• Extensive track record in working on subject area foci, including digital technology, video games, and technology-mediated human-nature relationships.
• Capacity to perform digital mixed-studies, including online content scraping, deep learning analysis, quantitative methods (e.g., online surveys), and qualitative methods (e.g., interviews and focus groups).
• Strong understanding of current technological issues related to the human-nature relationship and the development of digital technologies.
• Proven ability to collaborate with stakeholders and wider society.
• Strong international network of ongoing collaborations in the research area.
• Experience in securing research funding, particularly for interdisciplinary work.
• Desire to develop your career towards a teaching and supervisory role.
• Excellent written and verbal communication skills in English, and the willingness to learn Swedish.

Assessment criteria:
Applicants will be assessed primarily based on the following criteria:


• Demonstrated ability to initiate, conduct, and direct outstanding interdisciplinary research through collaboration, as evidenced by a strong publication record in both ecological and interdisciplinary/social scientific journals;
• Proven track record of successfully securing external research funding for interdisciplinary projects;
• Extensive experience with interdisciplinary research focusing on digital technology, video games, and technology-mediated human-nature relationships;
• Experience in collaborating with relevant stakeholders and wider society, including the development of activities within academia and the university level, as well as effective communication of research results to both academic and broader audiences.

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
80-100%, according to the agreement.

Start date:
As agreed. 

Application:
Please submit your application before deadline 3 May 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Universitetslektor i landskapsarkitektur: förvaltning av urbana grönytor

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen ... Visa mer
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning av urbana grönytor. Ämnesinriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på hur man kan förvalta multifunktionella ytor i städer utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen landskapsförvaltning
• publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
• bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitekt och landskapsingenjörsprogrammet, på grundnivå och avancerad nivå
• delta i forskarutbildningen, som handledare och/ eller i kursmoment
• kommunicera om forskning och forskningsresultat

Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ha avlagt doktorsexamen inom disciplin med koppling till landskapsförvaltning, till exempel naturvårdsbiologi, miljöteknik, miljöpsykologi, miljöekonomi eller landskapsarkitektur.
• ha bedrivit framstående tvärvetenskaplig forskning med koppling till landskapsförvaltning i syfte att utveckla kunskap som gynnar människors välmående, möjlighet till rekreation och biodiversitet,
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt spra?k
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning samt publicera i vetenskapliga tidskrifter
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att


• samarbeta i projekt och undervisning inom akademin/högskolan
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Praktisk erfarenhet av arbete med kopplingar till landskapsförvaltning är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Forskare inom samhällsinriktade naturvårdsvetenskaper

Ansök    Apr 19    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi rekryterar en forskare med inriktning på ekologi och samhälle. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning samt utbildning inom ekologi med målet att främja hållbart skogsbruk, jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Även om fokus vid institutionen framför allt är naturvetenskapligt, finns det också betydande multi- och tvärvetenskapliga samarbeten. Såda... Visa mer
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi rekryterar en forskare med inriktning på ekologi och samhälle. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning samt utbildning inom ekologi med målet att främja hållbart skogsbruk, jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Även om fokus vid institutionen framför allt är naturvetenskapligt, finns det också betydande multi- och tvärvetenskapliga samarbeten. Sådan tvärvetenskaplighet krävs för att förstå och ge vägledning för att lösa de komplexa miljöproblem som världen står inför idag.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesområde
Ämnesområdet omfattar grundläggande och tillämpad forskning om relationen mellan ekologi och samhälle med fokus på teknikförmedling av människa-natur-relationer. Forskningsområdet inriktar sig på att identifiera hävstänger för att öka människors medvetenhet om miljöfrågor och uppmuntra dem till att anta mer miljö-/mångfaldsvänliga beteenden. Detta sker genom 1) digital teknik, och särskilt digitala medier som videospel och sociala medier och 2) genom upplevelser av naturen i all dess mångfald – särskilt utomhusaktiviteter.

Om jobbet
Forskaren kommer att ges utvecklingsmöjligheter för att kunna kvalificera sig som docent inom ämnesområdet. Tjänsten inkluderar huvudsakligen forskning inom ämnet men också möjligheten att utveckla en undervisnings- och handledningsverksamhet under de kommande åren.

Forskningen förväntas bedrivas i samarbete med samhällsvetare och humanister vid SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Forskaren förväntas:


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt och söka extern finansiering från både nationella och internationella finansiärer;
• utveckla en internationellt synlig forskargrupp inom fältet, genom forskningsansökningar och genom publicering och fördrag i internationella välrenommerade tidskrifter och sammanhang;
• bidra till utvecklingen av inter- och transdisciplinära ansatser inom institutionen och vidare inom SLU genom forskning, undervisning och samarbete med akademi, industri och det bredare samhället;
• utveckla pedagogiskt ledarskap;
• samarbeta med andra forskargrupper inom institutionen och inom SLU, och dela relevant kunskap med det bredare samhället.

Institutionen har en parallell språkarbetsmiljö där forskaren kommer att kunna utföra de flesta uppgifter på engelska. Eftersom universitetet är svensktalande förväntas dock innehavaren kunna arbeta och undervisa på svenska inom senast fyra år från tillträdet. Institutionen kommer att stödja uppnåendet av detta.

Din bakgrund 
Den sökande ska ha


• En doktorsexamen i ekologi eller annan relevant disciplin.
• Bakgrund inom ekologi med omfattande utbildning och kunskap inom samhällsvetenskapliga metoder.
• Tvärvetenskaplig forskningsexpertis inom ekologi, samhällsvetenskaper och humaniora, innefattande vetenskapliga publikationer i både ekologiskt inriktade samt tvärvetenskapliga/samhällsvetenskapliga tidskrifter som första eller sista författare.
• Omfattande erfarenhet av att arbeta med ämnesområdets fokus, inklusive digital teknik, videospel och teknikmedierade människa-natur-relationer.
• Förmåga att utföra digitala mixstudier, inklusive skrapning av online innehåll, djupinlärningsanalys, kvantitativa metoder (t.ex. online-enkäter) och kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer och fokusgrupper).
• Stark förståelse för aktuella teknologiska frågor relaterade till människa-natur-relationen och utvecklingen av digitala teknologier.
• Bevisad förmåga att samarbeta med avnämare och det bredare samhället.
• Ett starkt internationellt nätverk av pågående samarbeten inom forskningsområdet.
• Erfarenhet av att säkra forskningsfinansiering, särskilt för tvärvetenskapligt arbete.
• En önskan att utveckla sin karriär mot en undervisnings- och handledarroll.
• Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska, samt viljan att lära sig svenska.

Bedömningskriterier
Sökande kommer att bedömas främst baserat på följande kriterier:


• Demonstrerad förmåga att initiera, genomföra och leda framstående tvärvetenskaplig forskning genom samarbete, dokumenterat genom en stark publikationshistorik i tidskrifter både inom området ekologi och tvärvetenskapliga/samhällsvetenskapliga tidskrifter;
• En meritlista som omfattar framgångsrik säkring av extern forskningsfinansiering för tvärvetenskapliga projekt;
• Omfattande erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning med fokus på digital teknik, videospel och teknikmedierade människa-natur-relationer;
• Erfarenhet av samarbete med relevanta avnämare och det bredare samhället, inklusive utveckling av aktiviteter inom akademin och på universitetsnivå, samt effektiv kommunikation av forskningsresultat inom både akademiska och bredare kretsar.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
80-100%, enligt överenskommelse. 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor i autofagi för förbättring av grödor

Institutionen för växtbiologi Projekt/Arbetsuppgifter: Tjänsten är associerad till Prof. Daniel Hofius grupp vid SLU i Uppsala, Sverige. Forskningen som bedrivs i Hofius-labbet (http://www.slu.se/D_Hofius) fokuserar på molekylära mekanismer för autofagi, en evolutionärt konserverad nedbrytnings- och återvinningsprocess som krävs för cellulär homeostas och stressreaktioner. Projektet bygger på våra tidigare resultat i modellväxten Arabidopsis, där autofagi ... Visa mer
Institutionen för växtbiologi
Projekt/Arbetsuppgifter: Tjänsten är associerad till Prof. Daniel Hofius grupp vid SLU i Uppsala, Sverige. Forskningen som bedrivs i Hofius-labbet (http://www.slu.se/D_Hofius) fokuserar på molekylära mekanismer för autofagi, en evolutionärt konserverad nedbrytnings- och återvinningsprocess som krävs för cellulär homeostas och stressreaktioner. Projektet bygger på våra tidigare resultat i modellväxten Arabidopsis, där autofagi visat sig spela en avgörande roll för tillväxt, hälsa och immunitet (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). Vi siktar nu på att undersöka autofagimekanismer och funktioner i grödor och utforska om autofagimodulering via CRISPR-Cas genredigering kan användas för att förbättra produktivitet och motståndskraft. Arbetet kommer att tillämpa genetiska, cellbiologiska, biokemiska och fysiologiska metoder i potatis och använda proteomikbaserad profilering av autofagirelaterade interaktioner för att identifiera nya regulatorer som mål för autofagimanipulation. Den planerade forskningen kompletterar ett pågående doktorandprojekt och omfattar ett nära samarbete med M. Andersson och P. Hofvander vid SLU och SolEdits AB i Alnarp, Sverige (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hofvander+crispr+&sort=date)

Kvalifikationer: Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i molekylärbiologi, molekylär genetik, funktionell genomik, cellbiologi eller relaterade ämnen som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Sökande bör ha en stark bakgrund inom växtmolekylärbiologi och en konkurrenskraftig meritlista med tidigare vetenskaplig produktion som en förstaförfattarartikel. Erfarenhet i proteomik och andra "omics"-tekniker värderas högt, och tidigare arbete med autofagirelaterade metoder, konfokalmikroskopi, fenotypning och vävnadsodling är ytterligare meriterande. Kandidaten förväntas vara en lagspelare och entusiastiskt driva ett forskningsprojekt genom initiativtagande, kreativitet och självständigt tänkande. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska förväntas. Eftersom postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för yngre forskare söker vi främst kandidater som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Forskningsmiljö: Institutionen för växtbiologi (www.slu.se/sv/vbsg) erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera institutioner som utgör klustret 'Uppsala BioCenter'. Uppsala, Sveriges fjärde största stad, har två universitet och med mer än 50 000 studenter en levande studentatmosfär. Det är beläget i Storstockholmsområdet och har utmärkta förbindelser till Stockholm-Arlanda internationella flygplats.

Forskning & utbildning: Vid institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd, bioenergigrödor och modellorganismer. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress såsom tillväxt och utveckling hos växter, bioteknologi och metabolisk manipulation, reglering av genuttryck, populations genetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Vi använder oss av modellorganismer såsom Arabidopsis, Physcomitrella, och tobak, samt grödor som raps, korgvide (salix), potatis och spannmål och patogener som virus, bakterier och svampar/oomyceter. Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i allmän och molekylär genetik, cellbiologi, genteknologi, växtfysiologi, växtförädling, växtbiokemi och bioteknik, molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Utöver det bidrar institutionen till ytterligare kurser tillsammans med andra institutioner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, tjänsten är ledig omgående.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-14.
Ansökan ska innehålla (1) CV och kopia av doktorsexamen, (2) redogörelse för vetenskapliga intressen och motivering för att söka denna tjänst, (3) beskrivning av forskningserfarenhet och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, samt som (4) kontaktinformation för tre referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc position on autophagy in plant-virus interactions

Department of Plant Biology Position/project: A postdoctoral position is available in the group of Professor Daniel Hofius at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden. Research in the Hofius lab (http://www.slu.se/D_Hofius) focuses on the molecular mechanisms of autophagy, a conserved degradation and recycling process required for cellular homeostasis, stress tolerance and pathogen resistance. Ou... Visa mer
Department of Plant Biology
Position/project: A postdoctoral position is available in the group of Professor Daniel Hofius at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden. Research in the Hofius lab (http://www.slu.se/D_Hofius) focuses on the molecular mechanisms of autophagy, a conserved degradation and recycling process required for cellular homeostasis, stress tolerance and pathogen resistance. Our discoveries have in particular contributed to the current view that autophagy plays multifaceted roles during plant-virus interactions (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). Autophagy can act as an integral part of the antiviral host response through the selective degradation of virus material, while viruses have evolved strategies to counteract their “xenophagic” elimination and even hijack autophagy to promote pathogenesis. However, it remains largely unknown to what extent autophagy components and processes in the nucleus are involved in the virus-host interplay. Hence, the aim of the postdoc project is to identify the nuclear targets and activities of autophagy during virus infection and unravel their links to immunity and disease. The work will apply genetic, cell biological, biochemical and proteomic approaches and utilize different viral species in the Arabidopsis and Nicotiana benthamiana models. The long-term goal is to translate the new knowledge into the improvement of disease resistance in crop plants.

Qualifications: We are looking for a highly motivated candidate with a PhD degree in plant molecular biology, plant genetics, plant cell biology or related topics. Proven expertise in plant virology and host-pathogen interactions is most desirable, and prior work with proteomics, reverse genetics, confocal microscopy, and autophagy-related techniques are further assets. The candidate is expected to be a team player and enthusiastically drive a research project with strong initiative, creativity and independent thinking. Excellent communication skills in both oral and written scientific English are required. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, priority is given to candidates with a doctoral degree that is not older than three years. A competitive track record with previous scientific output such as a first author article is greatly valued.

Environment: The Department of Plant Biology (www.slu.se/en/vbsg) offers a creative and stimulating international environment and is one of several departments that make up the cluster ‘Uppsala BioCenter’. Uppsala, Sweden´s fourth-biggest city, has two universities and with more than 50´000 students a vibrant student atmosphere. It is located in the Greater Stockholm area and has excellent connection to the Stockholm-Arlanda international airport.

Research & education: The department undertakes fundamental research on model organisms, agricultural crops, forest trees and bioenergy crops. Our main areas of research comprise the interaction of plants with microorganisms and other environmental stresses, plant growth and development, biotechnology and metabolic engineering, regulation of gene expression, population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis, Physcomitrella, tobacco, crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato and cereals, and pathogens such as viruses, bacteria and fungi/oomycetes. The department is responsible for basic and advanced courses in general and molecular genetics, cell biology, gene technology, plant physiology, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, and molecular interactions between plants and pathogens. In addition, the department contributes to various courses together with other departments. 

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment for 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
By agreement; the position is immediately available.

Application:
Please submit your application before deadline 14 June 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Specific documents to be attached: Applications must contain (1) CV and copy of PhD degree, (2) statement of scientific interests and motivation for applying to this position, (3) description of research experience and other activities of relevance for the position, as well as (4) contact information of three references.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Stalltekniker till grisstallet på Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i grisstallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta, 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion och hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. Verks... Visa mer
Lövsta lantbruksforskning
Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i grisstallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta, 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion och hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen SLU studenter.

Om jobbet
Arbetsuppgifterna är de vanliga sysslorna som finns i en kommersiell integrerad grisbesättning med skötsel av suggor, smågrisar och slaktgrisar och varvat med forskningsprojekt och stöd vid undervisning. Flera arbetsuppgifter är kopplade till forskningsverksamheten och som stöd vid undervisningen. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete.

Din bakgrund 
Du ska ha praktisk erfarenhet av arbete med lantbruksdjur, teoretiska kunskaper är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av körning med lastmaskin är meriterande.

Om oss
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU.

Länk till hemsida: https://www.slu.se/fakulteter/vh/om-fakulteten/institutioner/lovsta/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
Exempelvis 100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc position on plant autophagy for crop improvement

Department of Plant Biology Position/project: A postdoctoral position is available in the group of Professor Daniel Hofius at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden. Research in the Hofius lab (http://www.slu.se/D_Hofius) focuses on the molecular mechanisms of autophagy, a conserved degradation and recycling process required for cellular homeostasis and stress responses. The project builds on o... Visa mer
Department of Plant Biology
Position/project: A postdoctoral position is available in the group of Professor Daniel Hofius at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden. Research in the Hofius lab (http://www.slu.se/D_Hofius) focuses on the molecular mechanisms of autophagy, a conserved degradation and recycling process required for cellular homeostasis and stress responses. The project builds on our previous findings in the Arabidopsis model system that autophagy plays a paramount role in plant growth, fitness, and immunity (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). We now aim to investigate autophagy mechanisms and functions in a crop plant setting and explore whether autophagy modulation via CRISPR-Cas genome editing can be utilized to improve productivity and resilience traits. The work will apply genetic, cell biological, biochemical, and physiological approaches in potato and utilize proteomics-based profiling of autophagy-related interactomes to identify new regulators as targets for autophagy manipulation. The planned research complements an ongoing PhD project in the lab and includes a close collaboration with Assoc. Prof. Mariette Andersson and Assoc. Prof. Per Hofvander at SLU and SolEdits AB in Alnarp, Sweden (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hofvander+crispr+&sort=date). 

Qualifications: We are looking for a highly motivated candidate with a PhD degree in molecular biology, molecular genetics, functional genomics, cell biology or related topics that the employer considers equivalent. Applicants should have a strong background in plant molecular biology and a competitive track record with previous scientific output such as a first author article. Experience in proteomics and other “omics” techniques is greatly valued and prior work with autophagy-related methods, confocal microscopy, phenotyping, and tissue culture are further assets. The postdoc is expected to be a team player and enthusiastically drive a research project with strong initiative, creativity and independent thinking. Excellent communication skills in both oral and written scientific English are expected. Since postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, priority will be given to candidates who have a doctoral degree not older than three years.

Environment: The Department of Plant Biology (www.slu.se/en/vbsg) offers a creative and stimulating international environment and is one of several departments that make up the cluster ‘Uppsala BioCenter’. Uppsala, Sweden´s fourth-biggest city, has two universities and with more than 50 000 students a vibrant student atmosphere. It is located in the Greater Stockholm area and has excellent connection to the Stockholm-Arlanda international airport.

Research & education: The department undertakes fundamental research on model organisms, agricultural crops, forest trees and bioenergy crops. Our main areas of research comprise the interaction of plants with microorganisms and other environmental stresses, plant growth and development, biotechnology and metabolic engineering, regulation of gene expression, population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis, Physcomitrella, tobacco, crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato and cereals, and pathogens such as viruses, bacteria and fungi/oomycetes. The department is responsible for basic and advanced courses in general and molecular genetics, cell biology, gene technology, plant physiology, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, and molecular interactions between plants and pathogens. In addition, the department contributes to various courses together with other departments. 

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment for 24 months.

Scope:
100%.

Start date:
By agreement; the position is immediately available.

Application:
Please submit your application before the deadline 14 June 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Specific documents to be attached: Applications must contain (1) CV and copy of PhD diploma, (2) statement of scientific interests and motivation for applying to this position, (3) description of research experience and other activities of relevance for the position, as well as (4) contact information of three references.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre