Lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Uppsala

Se lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Med start hösten 2022 kommer ett nytt masterprogram i Batteriteknik och energilagring att ges vid Uppsala Universitet. Föreliggande tjänst är utlyst för att säkerställa undervisningen inom programmet. Vi söker därför dig som har exceptionellt god förmåga att utbilda nästa generations verksamma i svensk batteriindustri och relaterade sektorer som exempelvis elektriska fordon. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnet för anställningen är forskning och undervisning avseende återuppladdningsbara batterier. Fältet kring återuppladdningsbara batterier rör sig i gränslandet mellan materialkemi och elektrokemi, men också starkt koppat till fysikalisk kemi, analytisk-kemiska metoder, samt en bredd i relevanta oorganiska och organiska system tillämpliga i batterier. Batterierna kommer att behandlas på komponent-, cell- samt systemnivå. Både fundamentala och tillämpade aspekter är av intresse, likaså experimentell verksamhet samt modellering. Litium-jonbatterier är centrala inom ämnesområdet, men alternativa batterikemier är också väsentliga.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen kommer främst ske inom batteriområdet, och med ett fokus på Li-jonkemier samt andra batterier med hög energidensitet, men kommer också att innefatta undervisning brett inom kemiämnet. Specifikt kommer undervisning inom processkemiska aspekter vid batteritillverkning, säkerhet i batterier, och elektrokemisk modellering att kunna komma ifråga. 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta kursansvar samt andra undervisningsadministrativa uppgifter. Samverkan med relevant industri för batteriområdet kan innefattas.
- Undervisningen förväntas motsvara ca 50% av en heltidsanställning.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom kemi/kemiteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Daniel Brandell, 018-4713709, [email protected]

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2022, UFV-PA 2021/4743.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i spanska med inriktning mot språkvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer.

Vi utbildar omkring 1 600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Inom ramen för ämnesområdet spanska och romanska språk ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap och ämnesdidaktik. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för tre program: Språkvetarprogrammet, Masterprogrammet i språk samt Ämneslärarprogrammet. Utbildning på forskarnivå ges i romanska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.

Forskningen som bedrivs inom spansk språkvetenskap vid institutionen är inriktad mot semantik (särskilt tempus- aspekt-, modalitet- och evidentialitetsforskning), pragmatik och argumentation, med såväl ett synkront som diakront perspektiv.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Ämnesområde: Spanska med inriktning mot spansk språkvetenskap.

Arbetsuppgifter: Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. I arbetsuppgifterna ingår forskning inom det aktuella ämnesområdet om 50 % samt undervisning och administration om maximalt 50 %. Undervisningen omfattar alla nivåer, främst inom språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Som biträdande universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt medverka i fakultetens och institutionens pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbete.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Dokumenterad förmåga att undervisa på idiomatiskt korrekt spanska såväl som att använda svenska som arbetsspråk är ett krav. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, de personliga egenskaperna och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och omfatta:

- Curriculum Vitae
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en forskningsplan om högst 5 sidor som beskriver den forskning som den sökande avser att genomföra under anställningstiden
- Redovisning av pedagogiska meriter inklusive en reflekterande text över hur den sökande vill utveckla sina pedagogiska färdigheter inom ramen för anställningen
- Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas (max 10).

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/136.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §).

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, tel +46-18-471 14 40, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2022-02-24, UFV-PA 2022/136.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i organisk fotokemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för kemi – Ångström bedrivs forskning och utbildning inom kemi.

Institutionen har fler än 250 anställda och en årsomsättning på 250 miljoner SEK. Vid institutionens sex forskningsprogram bedrivs forskning av hög internationell standard. Forskning vid programmet i syntetisk molekylär kemi (SMC) fokuserar på molekylära system i gränslandet mellan molekylär oorganisk och organisk kemi, ofta involverande katalys, fotokemi, elektrokemi och beräkningskemi. Forskare vid SMC har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationella samarbetspartners, och vi ser en fortsatt expansion inom forskningsområdet. Vår ambition med den utlysta tjänsten är en fortsatt expansion inom ämnesområdet för vår forskning.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Organisk fotokemi utgör den del av den organiska kemin där ljus används för att initiera molekylära transformationer och kemiska reaktioner. Forskning inom området kan vara inriktat mot (i) nya molekylära strukturer för fotofunktionella material och molekylära system, (ii) utveckling av nya och effektiva fotokemiska reaktioner för värdefulla organiska föreningar, och/eller (iii) förbättrad förståelse av egenskaper och processer hos organiska molekyler i deras exciterade tillstånd. Forskningen kan vara experimentell eller beräkningsmässig, eller en blandning därav.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Den sökande som tilldelas tjänsten förväntas etablera en oberoende och internationellt ledande forskningsprofil inom organisk fotokemi.
- Den sökande förväntas förstärka forskningsprogrammets profil mot organisk synteskemi, fotokemi och beräkningskemi.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom organisk kemi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Sascha Ott, tel. +46 (0)18 471 7340, e-post: [email protected] , eller biträdande universitetslektor Henrik Ottosson, tel.  +46 (0)18 471 7476, e-post: [email protected]

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100%

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2022, UFV-PA 2021/5060.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom/?languageId=3.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Med start hösten 2022 kommer ett nytt masterprogram i Batteriteknik och energilagring att ges vid Uppsala Universitet. Föreliggande tjänst är utlyst för att säkerställa undervisningen inom programmet. Vi söker därför dig som har exceptionellt god förmåga att utbilda nästa generations verksamma i svensk batteriindustri och relaterade sektorer som exempelvis elektriska fordon. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnet för anställningen är forskning och undervisning avseende återuppladdningsbara batterier. Fältet kring återuppladdningsbara batterier rör sig i gränslandet mellan materialkemi och elektrokemi, men också starkt koppat till fysikalisk kemi, analytisk-kemiska metoder, samt en bredd i relevanta oorganiska och organiska system tillämpliga i batterier. Batterierna kommer att behandlas på komponent-, cell- samt systemnivå. Både fundamentala och tillämpade aspekter är av intresse, likaså experimentell verksamhet samt modellering. Litium-jonbatterier är centrala inom ämnesområdet, men alternativa batterikemier är också väsentliga.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen kommer främst ske inom batteriområdet, och med ett fokus på Li-jonkemier samt andra batterier med hög energidensitet. Andelen undervisningen förväntas uppgå till 20-40%. Specifikt kommer undervisning inom batteritillverkning, säkerhet i batterier, och elektrokemisk modellering att kunna komma ifråga. 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta kursansvar samt andra undervisningsadministrativa uppgifter. Samverkan med relevant industri för batteriområdet kan innefattas.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom kemi/kemiteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Daniel Brandell, 018-4713709, [email protected]

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2022, UFV-PA 2021/4742.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En eller flera biträdande universitetslektorer i utvecklingsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i närmare 400 år.

Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: http://www.statsvet.uu.se.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom utvecklingsstudier. Anställningen medger undervisning upp till 50% av arbetstiden. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Även undervisning på andra kurser som ges vid institutionen kan förekomma. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. De resterande 50% av arbetstiden ska ägnas åt forskning.

Arbetsuppgifterna innebär även att följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Stor omsorg kommer även att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

Ansökningsbrev, bilageförteckning, curriculum vitae, en redovisning av vetenskapliga meriter,  publikationsförteckning, en redovisning av pedagogiska meriter samt en redovisning av övriga meriter. Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas.  En lista på referenspersoner ska också finnas.

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Bitr�¤dande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/b70c46f7-7eb7-ee2f-32af-9abd4508babd

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4206.

För ytterligare information:
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Li Bennich-Björkman, telefon 018-4713456 e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2022, UFV-PA 2021/4206.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i semitiska språk med inriktning mot arabiska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på  grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå (campus och distans) i ämnet semitiska språk, i första hand modern standardarabiska, samt forskning och administration. Undervisning i en arabisk dialekt kan också förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination och handledning av examensarbeten. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är utveckling av kurser och undervisningsmetoder samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i semitiska språk eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna detta inom två år efter att anställningen påbörjats.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är t.ex. flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering i semitiska språk med inriktning mot arabiska. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet inom detta fält. Forskning inom arabisk litteratur och arabiska massmedier är därutöver särskilt meriterande. Forskning inom andra semitiska språk tillmäts också värde. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska i huvudsak avse grundnivå och avancerad nivå och vara väldokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling och undervisning inom distanskurser är meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i arabiska massmedier och arabisk litteratur är särskilt meriterande. Även erfarenhet av undervisning i ytterligare semitiska språk värdesätts.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas
- Lista på referenspersoner

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför ange högst två referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Hans Svensson, e-post  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2021/3503.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i miljökommunikation

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Institutionen för stad och land (SOL) vid SLU har en stark samhällsvetenskaplig forskningsmiljö med utgångspunkt i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Avdelningen miljökommunikation bedriver forskning som undersöker de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, där kommunikation ses som mellanmänskligt meningsskapande snara... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land (SOL) vid SLU har en stark samhällsvetenskaplig forskningsmiljö med utgångspunkt i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria.

Avdelningen miljökommunikation bedriver forskning som undersöker de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, där kommunikation ses som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Kommunikation betraktas dels ur ett konstituerande perspektiv och dels ur ett instrumentellt perspektiv. Delaktighet, makt, konflikt och beslutsprocessers legitimitet är några teman som analyseras och problematiseras utifrån bland annat kommunikationsteoretiska, sociologiska och statsvetenskapliga perspektiv. Forskningen spänner över ett brett spektrum av kontexter relaterade till miljö, som naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, viltförvaltning och klimatanpassning. Ett viktigt mål för verksamheten är att den ska bidra till hållbar samhällelig förändring, i Sverige så väl som globalt. Anställningens placering vid SLU innebär tillgång till en attraktiv forskningsmiljö med unik bredd och därigenom möjlighet till mång- och tvärvetenskapliga samarbeten med forskargrupper inom andra samhällsvetenskaper och humaniora inklusive ekonomi samt med grupper inom natur- och teknikbaserade ämnen. 

Utbildningen inom miljökommunikation erbjuder studenterna viktiga teoretiska och praktiska färdigheter för att förstå, hantera och koordinera kommunikationen i förändringsprocesser relaterade till hållbar utveckling och förvaltning av miljö och naturresurser. Pedagogiken för att uppnå både teoretiska och praktiska lärandemål inkluderar fallstudieforskning, sociala laborationer, rollspel och övningar i självreflektion där studenterna pendlar mellan teoretisk och erfarenhetsinriktad uppmärksamhet. Syftet är att utveckla studenternas förståelse för miljökommunikativa fenomen, praktiska kommunikativa färdigheter och kompetens att studera den miljökommunikation som pågår i samhället.

Vi söker en universitetslektor som kan stärka avdelningens forsknings- och undervisningsprofil inom något eller några av de områden som nämns ovan där kandidaten kan bidra till utvecklingen av det befintliga ämnesområdet.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar miljökommunikation i miljö- och hållbarhets-frågor med betoning på kommunikativa processers konstitutiva och instrumentella roll i samhället.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska:


• initiera, utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet för anställningen
• utveckla och leda undervisning i ämnet miljökommunikation på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda doktorander
• utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, näring och samhället i övrigt
• aktivt söka externa forskningsmedel
• kommunicera forskning och forskningsresultat
• bidra till utvecklingen av inter- och transdisciplinära perspektiv inom forskning och undervisning
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
• ha dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

 Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination på forskarnivå
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet beaktas även skicklighet i att:


• kommunicera och samarbeta
• utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
• samverka med det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-02-18

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Senior Lecturer/Associate Professor* of Environmental Communication

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development at SLU offers a strong social science research environment in the subjects of environmental communication, rural development, landscape architecture and agrarian history. At the Division of Environmental Communication, we investigate communication aspects of environmental and sustainability issues. We cons... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at SLU offers a strong social science research environment in the subjects of environmental communication, rural development, landscape architecture and agrarian history.

At the Division of Environmental Communication, we investigate communication aspects of environmental and sustainability issues. We consider communication as the joint construction of meaning rather than as the transmission of information, and conduct primarily qualitative social science research concerned with themes such as participation, power, conflict and learning in decision-making and change processes, drawing on communication theoretical, sociological and political science perspectives. Our research spans a wide range of contexts such as nature conservation, forestry, food production, climate change, game management, mining and the built environment.

An important objective of our work is to contribute to processes of sustainability transformation, both in Sweden and at a global level. The position offers access to SLU’s vibrant and attractive research environment, with a unique breadth and opportunities for multi- and interdisciplinary collaboration with researchers from other social science and humanities backgrounds, including economics, as well as research groups in natural sciences and engineering.

Our education in environmental communication provides students with theoretical knowledge and practical skills that enable them to understand, deal with and coordinate communication in change processes related to sustainable development and environmental management. Theoretical and practical components of courses are interwoven in teaching activities including experience-based workshops, case study investigations, group projects and reflective assignments.

We are looking for a senior lecturer to further strengthen the division’s profile in both research and education in one or several of the areas mentioned above, and to contribute to the development of the existing subject area.

Subject area:

The subject area addresses communication in environmental and sustainability-related contexts with a focus on communication as the co-construction of meaning, including both constitutive and instrumental perspectives on the role of communication in society.

Duties

The successful candidate will:


• initiate, develop and lead successful research in the subject area
• develop and lead teaching at undergraduate, master and doctorate levels
• supervise PhD students
• develop and maintain national and international networks and collaboration with other academics, industry and other societal actors
• pro-actively apply for external research funding
• communicate and disseminate research and research findings
• contribute to the development of inter- and transdisciplinary perspectives in research and education
• be able to communicate in Swedish within four years. 

Qualifications


The successful candidate will:


• hold a PhD
• have demonstrated research expertise within the subject area
• have demonstrated teaching skills and have participated in pedagogical training for higher education equivalent to at least 10 weeks of full-time studies (or acquired equivalent knowledge through other means)
• have a proven ability to express themselves well in both written and spoken English. 

Assessment criteria


The assessment of applicants will primarily be based on the degree to which they possess the skills required for the position.

The assessment of scientific skills will consider the applicant’s:


• current and previous research
• ability to independently initiate and lead excellent research
• ability to attract external research funding.

The assessment of teaching skills will consider the applicant’s:


• experience of planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of PhD students
• ability to integrate research and scientific perspectives in teaching.

The overall assessment will also consider the applicant’s degree of skill in:


• communication and collaboration
• developing and managing activities and staff at the university
• interacting with relevant stakeholders
• dissemination of information on research and development projects.

As much attention shall be given to the assessment of pedagogic skills as to the assessment of scientific skills.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-02-18

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Universitetslektor i internationell privat- och processrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att förläggas till terminskurs 6, internationell privat- och processrätt på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska läggas vid forskningsinsatser inom internationell privat- och processrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Undervisningen sker huvudsakligen på en terminskurs där man arbetar i lärarlag, vilket kräver god samarbetsförmåga med andra lärare och studenter. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse, liksom erfarenhet av undervisning i internationell privat- och processrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kolleger av betydande vikt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4474.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Om anställningen
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas). Omfattning 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, professor Bengt Domeij, tel. 018-471 7692, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2022, UFV-PA 2021/4474.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i berggrundsgeologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 250 anställda, varav många med en internationell bakgrund.

Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens tillblivelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Institutionen bedriver forskning inom flera strategiska forskningsområden, t.ex. i samverkan med Centrum för naturkatastrofslära (http://www.cnds.se) och i det främsta europeiska nätverket EIT RawMaterials (https://eitrawmaterials.eu/).

Inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik, studerar vi vår planet från dess djupa inre till skorpan och analyserar processer som sker på en skala från enskilda kristaller till tektoniska plattor. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergskedjebildning, och globala kemiska och geodynamiska cykler. Vår verktygslåda innehåller klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker. Några av våra mest spännande metoder inkluderar 3D analoga och numeriska modeller, elementanalyser i den nationella mikrosondanläggningen som drivs av vår avdelning, samt högtemperatur och tryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Vår gedigna kunskap och breda kompetens främjar en helhetssyn av vår dynamiska planet. För mer information se: http://www.geo.uu.se.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, i samverkan med övriga program inom Institutionen för geovetenskaper, erbjuder kandidatprogram i geovetenskap, masterprogram i geovetenskap med inriktning i geologi och det internationella EU-masterprogramet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM. Vår undervisning innefattar berggrundsgeologi i teori och praktik, grunder i mineralogi och petrologi, strukturgeologi samt naturresurser på kandidatnivå. På mastersnivå ansvarar vi för kurser inom mineralogi och petrologi, nordisk regional geologi, tektonik, malmresurser, malmprospektering, geovetenskapens analysmetoder, 3D modellering samt presentation & publicering. Utöver detta erbjuder vi fältkurser på både kandidat- och masternivå.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Anställningen avser undervisning på kurser inom kandidat- och masterprogrammen, främst inom områden magmatisk petrologi och geokemi, malmgeologi och kommunikationsfärdigheter. Undervisningen kommer huvudsakligen att bestå av föreläsningar, övningar och handledning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och utvärderingsarbete.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kommer att innefatta utbildningsprogramsamordning av masterprogrammet i geovetenskap och planering av master- och kandidatprogram.
- Forskning med koppling till de ämnesområden som ingår i undervisningen, och till pågående forskning inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik. Forskningens omfattning motsvarar 20 % av arbetstid.

Behörighetskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom berggrundsgeologi.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde: 2022-01-15

Lön: Fast lön

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prof. Peter Lazor, +46-70-167 90 42, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/4620.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i engelska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Engelska institutionen omfattar fem specialiseringar inom både undervisning och forskning: engelsk lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska och Swedish Institute for North American Studies (SINAS).

Forskning bedrivs inom alla dessa områden. Institutionen har cirka 1 500 studenter per år och erbjuder cirka 60 olika kurser. Vi söker nu två universitetslektorer i engelska för tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Tjänsternas huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar undervisning och examination på ett brett utbud kurser i engelska på grundnivå, samt utveckling, genomförande och undervisning av ämnesrelevanta kurser för lärarstudenter. Därtill kan komma undervisning i allmän språkfärdighet i tal och skrift på engelska; skriven och talad fackspråklig engelska; kurser om kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder; kurskoordination, administration och utveckling; andra kurser inom grundutbildningen i engelska.

För aktivt deltagande i institutionens arbete är regelbunden närvaro på arbetsplatsen ett krav.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav liksom förmåga att kommunicera på svenska med kollegor vid andra institutioner och fakulteter inom universitetet.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Kandidater som specialiserat sig på engelskspråkig litteratur såväl som engelsk språkvetenskap eller engelsk språkdidaktik uppmuntras söka.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och måste innehålla:

- Personligt brev
- En lista över kvalifikationer och tidigare befattningar (CV).
- En redogörelse för forskningsverksamhet (högst 3 sidor), undervisningsarbete (högst 3 sidor) och annan relevant verksamhet.
- En lista över akademiska och pedagogiska publikationer. Bland dessa bör den sökande bifoga högst fem publikationer eller andra verk som hen anser vara särskilt relevanta för tjänsten.
- Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga.
- En pedagogisk meritportfölj som organiserats så att det är möjligt att bedöma kvaliteten på den sökandes meriter.

Fullständig ansökan och bilagorna måste skickas in elektroniskt via rekryteringssystemet Varbi (MyNetwork).

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4521

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Antal positioner: 2.

För ytterligare information: Se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta:

Prefekt Christer Larsson, [email protected]

Studierektor Caitlin Lamb, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022,  UFV-PA 2021/4521.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom området Hälsovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Den person vi söker ska främst arbeta med studier som genomförts/genomförs utifrån kvalitativ forskningsmetodik om informella vårdgivares mentala hälsa. I uppgifterna ingår att: intervjua informella vårdgivare med övergripande syfte att utveckla stöd för olika grupper av informella vårdgivare; intervjua hälso- och sjukvårdspersonal för att ta reda på vilka hinder och möjligheter som finns gällande att erbjuda psykologiskt stöd till informella vårdgivare; analysera data insamlade via intervjuer med tematisk analys och andra kvalitativa metoder; samt rapportera resultat i vetenskapliga publikationer, på konferenser och i populärvetenskapliga sammanhang. Andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska ha en doktorsexamen inom hälsovetenskap eller näraliggande område (t.ex. genusvetenskap, omvårdnad, psykologi, socialvetenskap, sociologi) och ha dokumenterad expertis inom områden som är relevanta för anställningen. Utmärkt förmåga att kommunicera om forskning i tal och skrift både på det svenska och engelska språket är ett krav liksom tidigare erfarenhet av att genomföra studier utifrån kvalitativ forskningsmetodik och rapportera resultat från dessa studier.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- erfarenhet av forskning med kvalitativ forskningsmetodik inom området hälsovetenskap eller näraliggande område
- erfarenhet av forskning inom området informell vård och/eller området mental hälsa
- erfarenhet av att organisera och bearbeta kvalitativa data med NVivo eller annan mjukvara
- erfarenhet av forskningsmetoder (förutom kvalitativ metod) som används i forskargruppen t.ex. ‘feasibility’ studier, involvera de forskningen berör i hela forskningsprocessen, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, meta-analys, meta-syntes, ‘participatory action research’, pilot studier
- vetenskapliga publikationer
- förmåga att handleda andras arbete
- utmärkt förmåga att administrera, organisera och planera
- förmåga att arbeta effektivt i små projektgrupper

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:

- ditt Curriculum Vitae
- kopior av dina betyg
- din avhandling
- personligt brev (max två sidor)
- fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
- kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader, med möjlighet att vi rekryterar för ytterligare en period. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.


Upplysningar om anställningen lämnas av: ansvarig forskare, Dr Joanne Woodford [email protected], +46184716573 eller forskargruppsledare, professor Louise von Essen, [email protected], 070 425 07 14.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2021/4887.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i akutsjukvård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk tjänstgöring och administration inom ämnesområdet akutsjukvård. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Detta omfattar bl.a. a att vara blockansvarig i akutsjukvårdsblocket på termin 5 samt kursansvarig för akutsjukvård II på termin 11 på läkarprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den kliniska delen av anställningen förläggs till verksamhetsområdet akutsjukvård och internmedicin vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs även läkarlegitimation samt specialistkompetens inom akutsjukvård.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kan den sökande komma att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid relevanta forskningsmeriter främst inom akutsjukvård och/eller internmedicin. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Ansökningsförfarande: Ansökan bör vara skriven på engelska och skall innefatta följande handlingar:

- Merit- och tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, klinisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
- Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 20 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
- Upp till 20 utvalda vetenskapliga arbeten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2024-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christer Jansson, 018 - 6114115, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 december, 2021, UFV-PA 2021/4301.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i semitiska språk med inriktning mot arabiska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå (campus och distans) i ämnet semitiska språk, i första hand modern standardarabiska, samt forskning och administration.

Undervisning i en arabisk dialekt kan också förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination och handledning av examensarbeten. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är utveckling av kurser och undervisningsmetoder samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i semitiska språk eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna detta inom två år efter att anställningen påbörjats.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är t.ex. flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering i semitiska språk med inriktning mot arabiska. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet inom detta fält. Forskning inom arabisk litteratur och arabiska massmedier är därutöver särskilt meriterande. Forskning inom andra semitiska språk tillmäts också värde. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska i huvudsak avse grundnivå och avancerad nivå och vara väldokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling och undervisning inom distanskurser är meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i arabiska massmedier och arabisk litteratur är särskilt meriterande. Även erfarenhet av undervisning i ytterligare semitiska språk värdesätts.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet inkluderar förmågan att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar, liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas
- Lista på referenspersoner

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför ange högst två referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Hans Svensson, e-post  mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2021, UFV-PA 2021/3503.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

2 universitetsadjunkter i handelsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Ämnet handelsrätt är en del av Företagsekonomiska institutionen.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Inom handelsrätt bedrivs utbildning på grundläggande nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, exempelvis ekonomprogrammet.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling och administration. Till under­visning räknas även examination, handledning, kursansvar och kursadministration.  Undervisning i allmän handelsrätt inom översiktskurser kommer att ingå. Undervisning avser vidare kurser inom handelsrätt, särskilt med inriktning mot arbetsrätt och förvaltningsrätt. Ansökningar välkomnas även från sökande med annan kompetensprofil som har öppenhet för nya undervisningsområden. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning i rättsvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Ansökningar välkomnas även från sökande med aktuell praktisk juridisk erfarenhet inom de rättsområden som är relevanta för institutionens professionsinriktade utbildningar. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av praktiskt arbete såsom exempelvis handläggning av ärenden i domstol eller myndighet inom rättsområdet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm, tel 018/471 1359, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2021, UFV-PA 2021/1479.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor 30%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.

Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön. Hos oss finns ett trettiotal forskare som bedriver forskning som spänner över många vetenskapsområden. Här finns också utbildning på grund och avancerad nivå. I dagsläget deltar elva doktorander i vår forskarutbildning. Läs mer om vår forskning här: http://www.gender.uu.se/forskning

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och examination på framförallt grund- och avancerad nivå i Genusvetenskap, särskilt inom områdena kroppar, sexualiteter och intersektionalitet. I anställningen ingår det också egen forskning samt administration. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller tillägnat sig motsvarande ämnesmässiga djup och bredd, visat pedagogisk skicklighet, samt ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i genusvetenskap. Sökande bör även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha god förmåga att undervisa på svenska och på engelska samt dokumenterat god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av undervisning med fokus på kroppar, sexualiteter och intersektionalitet ses som meriterande.

Bedömningsgrunder
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller tillägnat sig motsvarande ämnesmässiga djup och bredd, visat pedagogisk skicklighet, samt ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i genusvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt och ska omfatta:

- Personligt brev
- merit- och tjänsteförteckning
- publikationslista
- dokumentation som styrker erfarenhet av att ha undervisat i ämnet genusvetenskap
- kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (max 2 sidor) Observera att inga publikationer ska bifogas ansökan, utan insänds endast efter begäran. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som universitetslektor se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Om anställningen
Vikariat på 30% pågår till och med 2022-06-22. Tillträde 2022-02-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndare Helena Wahlström Henriksson,  [email protected], 018-4717298.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november, referensnummer UFV-PA 2021/4086.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena såsom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och bioetik.

Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och bedriver omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna forskare. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som genererar och systematiserar kunskap om befolkningens hälsa och om åtgärder som syftar till att bevara och förbättra hälsan. Det handlar om att studera faktorer som kan påverka människors hälsa och välbefinnande, till exempel miljöfrågor, sociala förhållanden och levnadsvanor men också om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Inom ämnet ingår även att studera hur man förebygger folkhälsoproblem och folksjukdomar som har allvarliga konsekvenser för befolkningen och samhället.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning, och administration. I undervisning ingår ett övergripande ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom kurser i folkhälsovetenskap, epidemiologi och statistik. Även undervisning på andra fristående kurser som ges vid institutionen kan förekomma. Därutöver förväntas den sökande bedriva egen forskning inom ämnesområdet folkhälsovetenskap. Uppdrag som studierektor för masterutbildningen i folkhälsovetenskap kan komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som
håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt professor Karin Nordin, e-post: [email protected] mobil: 070-6769634.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf
http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 20 december 2021, UFV-PA 2021/4404.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i klinisk mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 200 anställda och ytterligare 500 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden, däribland infektionsmedicin och antibiotika. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.medsci.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ämnesområdet klinisk mikrobiologi bedrivs undervisning, handledning och forskning som bygger främst på experimentella metoder, utveckling av nya analyser/metoder, epidemiologi samt antimikrobiella medel och därtill kopplad problematik. Klinisk mikrobiologi utgör även ett viktigt stöd i den patientnära forskningen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk tjänstgöring och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration och handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning och klinisk tjänstgöring inom verksamhetsområdet samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Den kliniska delen av anställningen förläggs till sektionen för mikrobiologi inom verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

För denna befattning krävs även läkarexamen samt specialistutbildning i klinisk mikrobiologi. Den sökande ska ha svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk mikrobiologi, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk mikrobiologi. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk mikrobiologi.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt professor Eva Lindberg: [email protected]; 018-611 4061.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast 14 januari 2022, UFV-PA 2021/4027.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot operationssjukvård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-,sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård, radiologi och omvårdnad. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområde
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad på operationsavdelning är ett brett ämnesområde som kännetecknas av en helhetssyn på människan. Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom omvårdnad av patienter som vårdas inom kirurgisk vård, intensivvård och pre- och postoperativ vård. Forskningen fokuserar på områden med relevans att lösa några av sjukvårdens problem inklusive en personcentrerad och säker vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten med komplexa sjukdomstillstånd och hur vården i en komplex vårdmiljö och organisation kan utformas så att patientens grundläggande vårdbehov säkerställs. Ett tydligt fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens och närståendes delaktighet i återhämtningen efter kirurgi. Andra forskningsområden är identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer, hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper, samt kompetens och professionsutveckling inom professionen.

IKV söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde kirurgi.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och administration. Undervisning sker främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård. Undervisning innefattar
bland annat att tillsammans med lärargruppen vara delaktig i det kontinuerliga kvalitetsarbetet och den pedagogiska utvecklingen av utbildningen inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt ta del av pedagogisk fortbildning. Du förväntas även följa den medicinska och tekniska utvecklingen inom
ämnesområdet, samt ha nära kontakt och samarbete med operationsavdelningar vid Akademiska
sjukhuset. I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, motsvarande minst 20% av anställningen. Det
ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. En tredjedel av anställningen utgörs av kliniskt arbete vid verksamhetsområdet Anestesi, operation och
intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk
skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för
Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En
förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten
relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 35 §§AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som specialistsjuksköterska inom
operationssjukvård samt flerårig erfarenhet av kliniskt arbete som operationssjuksköterska. Den
sökande ska, om denne saknar svensk legitimation som operationssjuksköterska, ha lämnat in ansökan om svensk legitimation som operationssjuksköterska till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella anställningen. Den sökande måste dock ha erhållit svensk legitimation som operationssjuksköterska senast då beslut om anställning fattas.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Eva Jangland; [email protected] För anställningsfrågor HR-generalist Higran Saghir [email protected] och personalsamordnare Karin Johansson [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 november 2021, UFV-PA 2021/3784.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i miljösociologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga geovetenskapliga institution.

Vi utbildar och forskar inom geofysik; luft- vatten- och landskapslära; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi samt vindenergi. Fler än 2200 studenter deltar varje år på våra utbildningar på grund- och avancerad nivå. Vi är cirka 250 medarbetare och har över 30 nationaliteter representerade på institutionen, förutom i Uppsala, även på Campus Gotland.

Placeringen av tjänsten som universitetslektor är vid forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Forskningen inom NRHU fokuserar på tillgänglighet, användning och förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster samt effekter på miljö och samhälle. Den tvärvetenskapliga forskningen inom NRHU har som utgångspunkt att miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster är en förutsättning för stark hållbar utveckling. Pågående forskning inom NRHU inkluderar hållbarhetsaspekter av sociala konflikter runt naturresurser, urban ekologi, fiske, naturturism, kustzonsförvaltning, riskbedömning och sanering av förorenade områden, framtidens energisystem, globala miljöförändringar, mm. I NRHU ingår Zennstro?ms gästprofessur i Climate Change Leadership, the Baltic University Program och samverkansprojektet Blått Centrum Gotland. NRHU ansvarar för undervisning inom bl.a. masterutbildningar i hållbar utveckling samt hållbar destinationsutveckling. Se: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Det tvärvetenskapliga ämnesområdet fokuserar på orsaker och konsekvenser av miljöförändringar samt framtida möjligheter till hållbar utveckling. Ämnesområdet erkänner att tillväxten av samhällsekonomiska system har en stor inverkan på miljöförändringar genom resursutvinning och användning. Förvaltning och förväntade miljöförändringar kräver därför kunskap om de komplexa sociala och ekologiska orsakssamband som ligger bakom dessa förändringar samt hur de tolkas, kommuniceras och behandlas i samhället. Ett brett utbud av teorier, metoder och tekniker från olika akademiska discipliner kombineras för att ge en helhetssyn på miljöförändringar och hållbar utveckling. Universitetslektoratet har en inriktning mot miljösociologi inklusive rural försörjning och hållbarhet, sociala konflikter kring användning av naturresurser, global – lokal dynamik av social-ekologiska beroenden, hållbarhetstransformationer, makt och social ojämlikhet. Appliceringen och integreringen av samhällsvetenskapliga teorier och kvalitativa metoder, baserad på ett tillämpat och tvärvetenskapligt perspektiv, är en central uppgift för denna position.

 Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom lämplig samhällsvetenskaplig disciplin, t.ex. miljösociologi, samhällsgeografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information: Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Patrik Rönnbäck, tel: +46(0)18-471 8375, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast 3 december 2021, UFV-PA 2021/3023.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i psykiatri förenad med befattning som specialistläkare

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets funktioner, utveckling, sjukdomar och reparationsmekanismer.

Institutionen har ca 150 anställda och ca 100 doktorander. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se. För mer information om forskargrupperna se http://www.neuro.uu.se/forskning/

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ämnesområdet psykiatri studeras uppkomst, diagnostik och behandling av de stora psykiatriska sjukdomstillstånden. Undervisningen bedrivs främst inom läkarprogrammet, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt i form av fristående kurser. För mer information om forskargruppen i psykiatri se http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/psykiatri

Arbetsuppgifter: Bedriva undervisning, forskning och administration inom ämnesområdet. Inom undervisning ingår kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på allautbildningsnivåer. Arbetsuppgifterna inom forskning innefattar att självständigt utveckla egen forskning, samt aktivt söka finansiering från externa nationella och internationella finansiärer. Kliniska arbetsuppgifter: Den kliniska tjänstgöringen som specialistläkare är förlagd till Akademiska sjukhuset inom verksamhetsområde psykiatri. I arbetsuppgifterna ingår förutom patientarbete, att integrera evidensbaserad kunskap i den psykiatriska verksamheten. Arbetsuppgifterna innebär även att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete samt övriga uppdrag formulerade av arbetsgivaren. I arbetsuppgifterna kan även komma att ingå att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande i övrigt ska uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl, så som god samarbetsförmåga och organisationsförmåga (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Sökande ska vara läkare med specialistutbildning i psykiatri, och ha flerårig erfarenhet från kliniskt arbete och dokumenterad klinisk skicklighet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning tillmätas särskild betydelse, liksom en förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning. Därtill kommer visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Simon Cervenka e-post: [email protected], prefekt professor Lars Rönnblom mobil 070-1679437, e-post: [email protected]

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se:

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 30 november 2021, UFV-PA 2021/2865.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fasta tillståndets fysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för materialvetenskap erbjuder en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhälleliga utmaningar både nu och i framtiden.

Institutionen rymmer åtta forskningsavdelningar, inklusive Myfab, infrastrukturen för renrumsbaserad forskning.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet omfattar funktionella material i nanoskala, i synnerhet starkt korrelerade elektronsystem för energi- och miljötillämpningar. Forskningen inkluderar studier av sådana material från ett grundvetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på magnetiska egenskaper, och med en tydlig vision för deras tillämpningar inom energi- och miljöområdet. Forskningen innebär utveckling och användning av bottom-up syntestekniker, såsom sol-gel- och fastfassyntes, mätmetoder för karakterisering av materialens fysikaliska egenskaper, samt top-down processmetoder för tillverkning av materialen i nanoskala.

 Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Söka forskningsanslag från svenska och europeiska forskningsfinansiärer för att bland annat ha möjlighet att strategiskt bygga upp en forskargrupp inom ämnesområdet.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varav särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeritering inom magnetism och starkt korrelerade elektronsystem, studier av sådana material i olika former, allt från bulk till nano, samt erfarenhet av att kombinera top-down- och bottom-up-syntes metoder. Forskningserfarenhet av andra kvantsystem, såsom tvådimensionella material, är meriterande.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse. En internationell bakgrund, erfarenhet av att bedriva forskning utomlands och internationellt forskningssamarbete kommer också att betraktas som meriterande.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Peter Svedlindh, tel: 018-471 3135, e-post: mailto:[email protected]

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.

Lön: Individuell lönesättning

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/3343.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i tysk litteraturvetenskap, vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och administration.

Undervisningen i tyska omfattar grund-, avancerad nivå i tysk litteratur och kulturkunskap i Uppsala. Undervisning inom ramen för institutionens utlandsförlagda utbildning i Freiburg (Tyskland) kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens inre arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter. Forskning innebär egen forskning och deltagande i forskningsmiljön. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt följa och utveckla det egna ämnesområdet. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i tysk litteraturvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Med personliga egenskaper avses dokumenterad god förmåga av att arbeta självständigt och dokumenterad god samarbetsförmåga. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningsspråk är i stor utsträckning tyska. Därför är utmärkta kunskaper i tyska och dokumenterad förmåga att undervisa på tyska ett krav för anställningen. Goda kunskaper i engelska eller svenska i både tal och skrift behövs för att delta i institutionen och universitetets verksamhet i övrigt.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Härvidalag ska särskild vikt fästas vid publikationer de senaste fem åren. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd inom såväl tysk litteraturvetenskap som kulturkunskap, ska tillmätas vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället har betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Stor vikt kommer att läggas på erfarenhet i första hand inom litteraturvetenskap och i andra hand kulturvetenskapliga moment i ämnet tyska. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- Curriculum Vitae
- Personligt brev
- Kort redovisning av vetenskapliga meriter
- Kort redovisning av pedagogiska meriter
- Kort redovisning av administrativa och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas

Vad gäller anställning som vikarierande universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar. För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, epost [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2021, UFV-PA 2021/4012.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fasta tillståndets fysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för materialvetenskap erbjuder en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhälleliga utmaningar både nu och i framtiden.

Institutionen rymmer åtta forskningsavdelningar, inklusive Myfab, infrastrukturen för renrumsbaserad forskning.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet omfattar funktionella material i nanoskala, i synnerhet starkt korrelerade elektronsystem för energi- och miljötillämpningar. Forskningen inkluderar studier av sådana material från ett grundvetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på magnetiska egenskaper, och med en tydlig vision för deras tillämpningar inom energi- och miljöområdet. Forskningen innebär utveckling och användning av bottom-up syntestekniker, såsom sol-gel- och fastfassyntes, mätmetoder för karakterisering av materialens fysikaliska egenskaper, samt top-down processmetoder för tillverkning av materialen i nanoskala.

 Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Söka forskningsanslag från svenska och europeiska forskningsfinansiärer för att bland annat ha möjlighet att strategiskt bygga upp en forskargrupp inom ämnesområdet.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varav särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeritering inom magnetism och starkt korrelerade elektronsystem, studier av sådana material i olika former, allt från bulk till nano, samt erfarenhet av att kombinera top-down- och bottom-up-syntes metoder. Forskningserfarenhet av andra kvantsystem, såsom tvådimensionella material, är meriterande.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse. En internationell bakgrund, erfarenhet av att bedriva forskning utomlands och internationellt forskningssamarbete kommer också att betraktas som meriterande.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Peter Svedlindh, tel: 018-471 3135, e-post: mailto:[email protected]

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.

Lön: Individuell lönesättning

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/3343.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i global hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning.

Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Mer information om institutionen finns på https://kbh.uu.se/. Global hälsa och migration är ett profilområde för institutionen.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är ledande i utbildning och forskning i global hälsa och migration. Verksamheten är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa och nutrition, implementering och migration. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i låg- och medelinkomstländer, i katastrofsituationer samt ur ett migrationsperspektiv. Institutionen ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta interdisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Beskrivning av ämnesområdet: Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan med betoning på särskilt utsatta grupper.

Arbetsuppgifter: Undervisning samt forskning och samverkan i ämnet global hälsa. Utvecklingsarbete, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. Medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering av alla delar av mastersprogrammet i global hälsa. Initiera och självständigt driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (HF 4 kap 3 §).Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat på engelska

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer läggas vid forsknings- och undervisningsmeriter inom området global hälsa. Relevant arbetslivserfarenhet eller forskningserfarenhet från ett låg- eller medelinkomstland är meriterande. Meriterande i övrigt är erfarenhet av interdisciplinär forskning.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inom det vetenskapliga området och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen  tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100% 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Eva-Charlotte Ekström, [email protected] eller prefekt Professor Inger Sundström Poromaa, [email protected]

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast 8 november 2021, UFV-PA 2021/3729.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i materialfysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för fysik och astronomi (IFA) bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken, fördelat på tio olika avdelningar.

Den aktuella anställningen är placerad vid forskningsprogrammet i materialfysik. Inom programmet i materialfysik bedrivs grundforskning inom områdena magnetism, väte i material samt mjuka material. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.physics.uu.se.

Analys och karakterisering av egentillverkade material är centrala för verksamheten inom programmet. Additiv tillverkning (AM) är numera en viktig del av både utbildnings- och forskningsverksamheten inom den naturvetenskapliga fakulteten och forskningsprogrammet materialfysik, och efterfrågan inom svensk industri är mycket hög för ingenjörer och fysiker med kunskap inom AM-området. Avdelningen för materialfysik avser att leda utvecklingen med att ta fram nya material för additiv tillverkning av funktionella magnetiska komponenter, bidra med spetskompetens till relevanta masterutbildningar, samt att vara delaktig i utvecklingen av AM-instrumentering. Särskilt relevanta utbildningar i detta sammanhang är t ex den internationella masterutbildningen i additiv tillverkning samt masterutbildningen i materialvetenskap.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Området materialfysik innefattar framställning och karakterisering av material. Sputtring och förångning av material i ultra-högt vakuum såväl som additiv tillverkning används. Tekniker som MOKE, SQUID, SPNR (spinnpolariserad neutronreflektivitet) samt synkrotronbaserad spridning används för karakterisering av struktur och fysikaliska egenskaper. Utveckling av nya magnetiska material för användning inom AM, karakterisering av process och materialegenskaper, såväl som AM-instrumentering är exempel på högaktuella frågeställningar av relevans för den utlysta anställningen.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Aktivt deltagande och utveckling av undervisning inom grundutbildningen ingår i arbetsuppgifterna. Anställningen innefattar även medverkan i utvecklingen och undervisning inom relevanta masterprogram, t ex masterprogrammen i materialvetenskap och additiv tillverkning.
- Forskning inom programmets områden, såsom magnetism, väte i material samt mjuka material, särskilt additiv tillverkning av magnetiska material.
- I anställningen ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag inom institutionen, inklusive (men inte begränsat till) masterprogrammet i additiv tillverkning.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom fysik eller teknisk fysik.
- Erfarenhet av forskning inom materialfysik, särskilt magnetism och/eller additiv tillverkning eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://uu.varbi.com/center/tool/position/432678/edit/tab:2/Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: programansvarig professor Björgvin Hjörvarsson, e-post: mailto:[email protected] , tel: 018-471 3837 och avdelningsföreståndare professor Gabriella Andersson, e-post: mailto:[email protected]  , tel: 018-471 3589.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning,provanställning kan komma att tillämpas.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1.

Sysselsättningsgrad: 100%.

Ort: Uppsala.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2021, UFV-PA 2021/2814.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Tre universitetslektorer i engelska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Engelska institutionen omfattar fem specialiseringar inom både undervisning och forskning: engelsk lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska, och Swedish Institute for North American Studies (SINAS).

Forskning bedrivs inom alla dessa områden. Institutionen har cirka 1500 studenter per år och erbjuder cirka 60 olika kurser. Vi söker nu tre universitetslektorer i engelska för anställning på heltid under ett år.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter: Tjänsternas huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar undervisning och examination på ett brett utbud kurser i engelska på grundnivå, samt utveckling, genomförande och undervisning av ämnesrelevanta kurser för lärarstudenter. Handledning av studenter på grundnivå kan också komma att utgöra en del av arbetsuppgifterna. Tjugo procent av tjänsten ägnas oberoende forskning.

Ytterligare arbetsuppgifter kan innefatta undervisning i allmän språkfärdighet i tal och skrift på engelska; skriven och talad fackspråklig engelska; kurser om kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder; kurskoordination, administration och utveckling; andra kurser inom grundutbildningen i engelska.

För aktivt deltagande i institutionens arbete är regelbunden närvaro på arbetsplatsen ett krav.

Behörighet: Enligt högskoleförordningen är sökande berättigade till anställning som universitetslektor om de har en doktorsexamen eller har motsvarande akademisk kompetens som är relevant för tjänsten. Den sökande ska ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (10 veckor) eller förvärvat motsvarande kunskap på andra sätt och måste kunna visa på dokumenterat utmärkt undervisningsskicklighet.

Kandidaten bör också ha de personliga egenskaper som krävs för att utföra arbetsuppgifterna väl. Den senare kvalifikationen inkluderar dokumenterad förmåga att samarbeta väl med andra inom såväl som utanför institutionen. Eftersom jobbet innebär kommunikation och samarbete med andra fakulteter och campus krävs att kandidaten behärskar flytande svenska.

Förmågan att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningskriterier: Vid rankningen av behöriga sökande kommer forsknings- och undervisningskompetens att tilldelas lika stor vikt. Vid bedömning av forskningskompetens kommer hänsyn att tas framför allt till den publicerade forskningens kvalitet. Forskning om pedagogiska eller didaktiska problem kommer också att betraktas som meriterande.

God undervisningsförmåga på grund- och magisternivå måste vara dokumenterad. Erfarenhet av att skriva läroplaner och utforma kurser, online-pedagogik, distans- och blandat lärande och undervisning på lärarutbildning kommer att anses vara meriterande, liksom undervisningserfarenhet från grundskole- och gymnasial utbildning och egen lärarexamen i engelska. Erfarenhet av doktorandhandledning och -examination och handledning och examinering av examensarbeten kommer också att räknas till den sökandes fördel.

Administrativ expertis, vilken kommer att betraktas som en tillgång, bör dokumenteras väl. En beprövad erfarenhet av uppsökande aktiviteter och interaktion med det bredare samhället kommer också att betraktas som en tillgång.

God samarbetsförmåga och en dokumenterat god förmåga att samarbeta med kollegor är viktigt.

Vid utnämningen av en person till denna akademiska tjänst prioriteras den sökande som efter en helhetsbedömning av relevant kompetens och förmåga bedöms besitta, tillsammans med dokumenterade kvalifikationer, den största möjligheten att utföra och vidareutveckla relevanta arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av arbetsmiljön som en aktiv och fysiskt närvarande medarbetare.

Ansökningar: Ansökan kan vara skriven på engelska eller svenska och måste innehålla:

- En lista över kvalifikationer och tidigare befattningar (CV).
- En redogörelse för akademisk verksamhet, undervisningsarbete och annan relevant verksamhet.
- En lista över akademiska och pedagogiska publikationer. Bland dessa bör den sökande bifoga högst fem publikationer eller andra verk som de anser vara särskilt relevanta för tjänsten.
- Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga.
- En pedagogisk meritportfölj som organiserats så att det är möjligt att bedöma kvaliteten på den sökandes meriter.

Ansökan och bilagorna måste skickas in elektroniskt via rekryteringssystemet Varbi (MyNetwork).

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 2022-01-17

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2023-01-14

Anställningens omfattning: 100 %

Antal lediga positioner: 3

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Prefekt Christer Larsson, [email protected] eller Studierektor Caitlin Lamb, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2021, UFV-PA 2021/3913.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fysiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets sjukdomar, funktion, utveckling och reparationsmekanismer.

Institutionen har ca 160 anställda och 90 doktorander samt ytterligare drygt 100 affilierade forskare. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet fysiologi beskriver principerna för styrning och kontroll av de biologiska processerna på cellnivå och i kroppsorganen samt hur kroppsorganen interagerar för att hålla livsprocesserna i balans (homeostas). Ämnet är inom medicinska fakulteten och omfattar då främst humanfysiologi.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration inom fysiologi. I undervisningsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. Kursansvar och undervisning avser främst fysiologi- och professionell utveckling-kurser. Handledning av fördjupningsprojekt i fysiologi inom receptarieprogrammet och apotekarprogrammet. Även undervisning i andra kurser ingår. Vidare ingår att självständigt utveckla och leda en forskningsgrupp samt aktivt söka finansiering från externa nationella och internationella finansiärer. I arbetsuppgifterna ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt och att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt fästas vid forskningsmeriter inom experimentell fysiologi. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt fästas vid undervisningserfarenhet inom ämnet humanmedicinsk fysiologi och dokumenterad pedagogisk kompetens i fysiologi.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 21 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Markus Sjöblom, epost: [email protected] Telefon: 018-471 4186.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 15 november 2021, UFV-PA 2021/3346.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i Människa–datorinteraktion

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionen bedriver forskning och utbildning inom tre ämnesområden: informationssystem, människa–datorinteraktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap. MDI-forskningen inom institutionen har två huvudsakliga inriktningar: 1) interaktionsdesign med fokus på förkroppsligad interaktion; och 2) medieöverskridande social interaktion ur ett postdigitalt perspektiv, exempelvis studier av vardagsteknik ur ett kritiskt och genusteoretiskt fokus.

Undervisningen i MDI är förlagd inom kandidatprogrammen i informationssystem (180 hp) och medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180 hp), samt på masternivå inom masterprogrammen i MDI och MKIT (management, kommunikation och IT).

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning på grundnivå. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Inom MDI är forskningen ofta praktiskt inriktad och bedrivs i samarbete med olika samhällsaktörer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av forskning i samverkan med näringsliv och samhälle. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

För ytterligare information:
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_overgangsao-riktlinjerrev2021-06-23.pdf till universitetets anställningsordning (övergångsregler)

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Redovisning av högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformning av ansökan
Det är angeläget att instruktionerna ovan följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:

Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/3617.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 % eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2022-08-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Tomas Eklund, tel. 018-471 2876 samt professor Annika Waern, tel. 018-471 5145.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare via [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2021, UFV-PA 2021/3617.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i arkeologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Ämnet och institutionen: Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution med ett fruktbart samarbete mellan de ingående disciplinerna.

Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria.  Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Institutionen ger fyra internationella masterprogram med viss samläsning av kurser. Arkeologi ingår som en naturlig del i vårt kandidatprogram och kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå. Ett trettiotal lärare, forskare och doktorander är verksamma inom ämnet. Vi söker nu en universitetslektor i arkeologi.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och forskning inom ämnet arkeologi. Innehavaren förväntas kunna undervisa på kandidatnivå på hela det skandinaviska områdets sociala och kulturella (för)historia från bondestenålder till medeltiden med utgångspunkt i arkeologiska, skriftliga, epigrafiska och ikonografiska källor. Till undervisning räknas pedagogisk planering, kursansvar, examination, kursadministration samt handledning av studenter.

Innehavarens främsta arbetsuppgift är att ansvara för de fältarkeologiska kurserna på grund- och avancerad nivå i Uppsala. Det ansvaret omfattar pedagogiskt utvecklingsarbete, kursplanering och undervisning, men också administrativ ledning som att skaffa nödvändiga tillstånd och stå i förbindelse med beslutsfattande myndigheter, samt löpande avge rapporter till dessa. Andra administrativa uppdrag, såsom studierektorsuppdrag, kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: 

- Doktorsexamen inom arkeologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Innehavaren förväntas kunna kommunicera med beslutsfattande svenska myndigheter från början av anställningen.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, samt dokumenterat god samarbetsförmåga.

Ytterligare information: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska rekryteringssystem och ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som universitetslektor, se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och fakultetens https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930 till anställningsordningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Fast lön

Tillträde: HT 2022

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Karl-Johan Lindholm, tel. 018-471 20 81, e-post [email protected] eller professor Neil Price, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2021, UFV-PA 2021/3398.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är indelad i sju forskningsprogram med specialisering inom följande områden: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Institutionen har över 200 anställda varav omkring 70 doktorander. Vänligen läs mer om ICM på http://www.icm.uu.se.

Den utannonserade anställningen är placerad vid programmet för molekylärbiologi (https://www.icm.uu.se/molekylarbiologi/) där man under lång tid studerat mekanismerna för ribosomal proteinsyntes och ribosomhämmande antibiotika. Metoder för snabb kinetik har ofta använts i kombination med molekylärbiologiska tekniker, kemisk biologi, matematisk modellering och strukturanalys av makromolekylära komplex. I centrum för dagens forskningsfront står studier av eukaryot proteinsyntes, som avses vara ett fokus också för det här biträdande universitetslektoratet (BUL). 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Den avsedda forskningens huvudområde är ribosomal proteinsyntes; en av livets mest centrala processer med tillämpningar inom medicin, farmaci och bioteknik. Vi ser gärna sökande med intresse för och meritering inom området eukaryot proteinsyntes. Dokumenterad forsknings- och undervisningskompetens inom molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi (kryo-EM och kristallografi), biofysik och beräkningsbiologi är meriterande.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration, med forskning som den viktigaste uppgiften. Till undervisningen hör förutom övningar och föreläsningar även kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grundnivå skall omfatta högst 25% av arbetstiden.
- Följande av utvecklingen inom det egna ämnesområdet och de delar av samhällsutvecklingen som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag rörande grundutbildning såväl som forskarutbildning vid fakulteten.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom molekylärbiologi, biokemi, biofysik, molekylär bioteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren av tjänsten förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, med särskild vikt på den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området eukaryot proteinsyntes särskilt mekanismer och tillämpningar. För denna bedömning kommer forskningsplan, relevant erfarenhet samt tillämplig teknisk kompetens demonstrerad av tidigare publikationer inom området för den planerade forskningen att utvärderas. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Suparna Sanyal, telefon 0737806426, e-post mailto:[email protected]

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/1784.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i folkrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att avse folkrätt och förläggas till terminskurs 6 på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Ett behörighetskrav är att den sökande ska ha disputerat i folkrätt, internationell rätt eller näraliggande forskningsämne. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Ämnestillhörigheten för lektoratet är folkrätt. Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska läggas vid forskningsinsatser inom folkrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse och särskilt erfarenhet av undervisning från folkrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kolleger av betydande vikt.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/3404.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, professor Bengt Domeij, tel. 018-471 7692, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 november 2021, UFV-PA 2021/3404.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i civilrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att avse sakrätt och främst förläggas till terminskurs 3 på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Ämnestillhörigheten för lektoratet är civilrätt. Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska läggas vid forskningsinsatser inom ämnena sakrätt och insolvensrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse och särskilt erfarenhet av undervisning i sakrätt och insolvensrätt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kolleger av betydande vikt.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsvarande.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/3265.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, professor Bengt Domeij, tel. 018-471 7692, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 november 2021, UFV-PA 2021/3265.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i rättsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisning och kursföreståndarskap kommer främst att förläggas till introduktions- och översiktskurser, bland annat Juridisk översiktskurs, Juridisk introduktionskurs på lantmäteriprogrammet och Nätbaserad juridisk översiktskurs. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Ämnestillhörigheten för lektoratet är rättsvetenskap. Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/3058.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, professor Bengt Domeij, tel. 018-471 7692, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2021, UFV-PA 2021/3058.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid tio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

Fysikens didaktik vid Uppsala universitet (UU-PER, Physics Education Research at Uppsala University) är en av institutionens forskningsavdelningar. Här bedrivs pedagogiska och didaktiska forskningsprojekt som syftar till en förstärkt undervisning och ett förbättrat lärande av fysik och astronomi på universitets- och högskolenivå. Utöver och i anslutning till denna aktivitet bidrar även UU-PER till institutionens undervisning i fysik samt i didaktik för fysiklärare. På grund av tidigare och kommande pensioneringar söker UU-PER nu en universitetslektor som har förmåga att ta på sig ansvar inom forskningsprogrammets forskning, utbildning och administration.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningen inom fysikens didaktik har två distinkta mål, ett teoretiskt och ett praktiskt: att studera, analysera och beskriva relationer som är kritiska inom utbildning i fysik, samt att förse lärare och utbildningsutvecklare med nya intellektuella och praktiska redskap som kan stödja och utveckla förståelsen för, samt underlätta, studenters lärande. Beskrivningar av aktuella forskningsprojekt finns här: https://www.physics.uu.se/research/physics-education-research/ongoingresearch/.

Arbetsuppgifter:  

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Kursansvar inbegriper fysikens olika områden, kurslaboratorier, metodologi inom fysikens didaktik (PER), samt utbildning av fysiklärare. Forskning inom den anställdes fysikdidaktiska specialiseringsfält, samt deltagande i planering och genomförande av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kommer att innefatta administration och ledningsuppdrag relaterade till forskningsprogrammet.
- Samarbete inom både institutionen och universitetet i stort.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom område relevant för fysikdidaktiskt arbete på universitets- och högskolenivå eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Cedric Linder, e-post mailto:[email protected]

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/2551.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i reglerteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som
utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett
30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info http://www.it.uu.se.

Vid avdelningen för systemteknik utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Tillämpade forskningsprojekten inom reglerteknik handlar idag om matematisk modellering och styrning inom biomedicin, miljö- och energiteknik. Den underliggande reglerteoretiska basen utgörs av metoder för modellering, analys och skattning i olinjära och hybrida (kontinuerliga och diskreta) dynamiska system. Avdelningen har nyligen utökats med en forskningsgrupp inom säkerhet i reglersystem. Omfattande forskning i gränsområdet mellan reglerteknik och maskininlärning kännetecknar också avdelningens profil.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för systemteknik, institutionen för informationsteknologi. Ämnet reglerteknik ses i en bred bemärkelse, innefattande matematisk modellering, analys och dimensionering av dynamiska system med samhällsviktiga och industriella tillämpningar. Den tilltänkta innehavaren skall kunna uppvisa dokumenterad förmåga att omsätta matematiskt stringent teori till lösningar på de utmaningar som uppstår i teknik och samhälle. Ambitionen att bygga upp en forskningsgrupp med inriktning på reglertekniska frågeställningar som inte är representerade vid avdelningen idag uppmuntras.

Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen skall kunna undervisa kurser i reglerteknik på samtliga nivåer och vidareutveckla kursutbudet.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta lednings- och administrativa uppdrag inom forskningsprogrammet reglerteknik och avdelningen för systemteknik.
- Innehavaren skall kunna initiera och leda ansökningar om externa forskningsmedel och ha kapacitet att attrahera externa forskningsmedel för sin egen forskning och sin forskningsgrupp.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom reglerteknik, tillämpad matematik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom reglerteknik och dynamiska system.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad förmåga att undervisa avancerade reglertekniska kurser.  

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Alexander Medvedev, e-post mailto:[email protected], telefon 018-471 3064.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2021, UFV-PA 2021/2831.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i hydrologi, särskilt ytvattenmodellering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på http://www.geo.uu.se.

Tjänsten kommer att placeras vid http://www.geo.uu.se/forskning/luval/ vid Institutionen för geovetenskaper. Tjänsten kommer även att ha en koppling mot http://www.cnds.se.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Anställningen kommer att ha fokus på ytvattenhydrologi med inriktning mot modellering av hydrologiska processer, extrema och risker, samt interaktioner mellan vatten och människor.

Arbetsuppgifter:  Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen inkluderar kurser med hydrologisk inriktning på grund och avancerad nivå inom kandidatprogrammet i geovetenskap, mastersprogrammen i geovetenskap så väl som civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom hydrologi, miljöanalys, vattenresursteknik, eller relaterat ämnesområde.
 
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vattenrelaterade naturkatastrofer, som torka och översvämningar. Dessutom ska den sökande ha en långsiktig vision om hur det vetenskapliga området skall utvecklas över ett längre tidsperspektiv. Meriterande är kunskap om de verktyg vi bedömer som lämpliga för anställningen: kunskap och hanteringsvana av fjärranalysdata, ytvattenmodellering och hydrologiska processer.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pedagogiska meriter inom miljöanalys, ytvattenhydrologi, fluidmekanik och hydrologiska mättekniker. Erfarenhet av undervisning inom hydrologiska tekniska system är önskvärt. Handledning och examination av självständiga arbeten och examensarbeten är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Fast lön

Tillträde: 2022-08-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Programansvarig professor för geohydrologi Giuliano Di Baldassarre, mailto:[email protected]

Programansvarig professor Luval, Veijo Pohjola, mailto:[email protected]

Studierektor Rickard Pettersson, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2021, UFV-PA 2021/2825.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i geohydrologi med inriktning mot kopplade processer

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på http://www.geo.uu.se.

Den framgångsrika kandidaten till denna anställning kommer att placeras vid programmet http://www.geo.uu.se/luval vid institutionen för geovetenskaper. Anställningen kommer också ha kopplingar och samarbetsmöjligheter till verksamheter vid andra nära relaterade forskningsprogram, såsom programmen för geofysik och mineralogi, petrologi och tektonik.

Beskrivning av ämnesområdet: Denna anställning kommer att ha fokus i geohydrologi kopplad till relaterade processer såsom seismicitet orsakad av vätskeinjektioner, samt bergmekaniska och termiska processer, på både lokal och större skala.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen inkluderar kurser med hydrologisk inriktning inom kandidatprogrammet i geovetenskap, mastersprogrammen i geovetenskap så väl som civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag inom fakulteten.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen i en lämplig geovetenskaplig disciplin, t.ex. geohydrologi, bergmekanik, geofysik, petroleum- eller vattenresursteknik eller relaterat ämnesområde.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Vidare information: Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.  

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570#__utma=1.2005689161.1607591184.1621236844.1621246263.35&__utmb=1.6.10.1621246263&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1615897180.21.3.utmcsr=uppsala.instructure.com|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/courses/24125/external_tools/821&__utmv=-&__utmk=256770699

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor Auli Niemi, mailto:[email protected]

Programansvarig professor Veijo Pohjola, mailto:[email protected]

Studierektor Rickard Pettersson, mailto:[email protected]

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-08-01 eller snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/2826.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i finansrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att förläggas till terminskurs 5 på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/2777.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, professor Bengt Domeij, tel. 018-471 7692, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2021, UFV-PA 2021/2777.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikariat Universitetslektor i franska, 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grundnivå.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Undervisningen omfattar grammatiska språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment. Kvällsundervisning kan komma att bli aktuellt.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön.

I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktivadeltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogiskskicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant föranställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. 

Förmåga att undervisa på franska och svenska krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet fransk språkvetenskap. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också av vikt för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- CV med publikationsförteckning
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Kort redovisning av vetenskapliga meriter
- Kort redovisning av pedagogiska meriter

För ytterligare information läs vidare http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och även i följande länk http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 14 40, epost [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2021, UVF-PA 2021/2686.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning mot metod

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Beskrivning av ämnesområdet: Hälsovetenskap omfattar forskning med fokus på att förbättra individers hälsa, välmående och livskvalitet.

Metod avser i detta sammanhang expertis gällande metoder att tillsammans med dem som forskningen berör utveckla, testa, utvärdera och implementera komplexa interventioner. I denna typ av forskning används t.ex. systematiska litteraturöversikter, ’feasibility’ studier, pilot studier, kontrollerade studier, processutvärdering, kvalitativ metod och implementeringsvetenskap. 

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår egen forskning inom hälsovetenskap med inriktning mot metod, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenters självständiga arbeten.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en fyraårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom meriter inom forskning särskilt forskning om utveckling, testning och utvärdering av komplexa interventioner tillsammans med dem som forskningen berör. Forskningen ska ha genomförts med kvalitativ såväl som kvantitativ metodik t.ex. systematiska litteraturöversikter, ’feasibility’ studier, pilotstudier, kontrollerade studier, processutvärdering och implementeringsvetenskap.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper.

Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 39 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Det är också meriterande om den sökande kan visa på förmåga att bidra till finansiering av anställningen.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet från undervisning om utveckling, testning, utvärdering och implementering av komplexa interventioner.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Louise von Essen, telefon 070-4250714.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 24 juni, UFV-PA 2021/2452.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i företagsekonomi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/   Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning samt integrerad företagsplanering. Metoder och modeller för ekonomisk styrning och integrerad planering... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekonomi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

 

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning samt integrerad företagsplanering. Metoder och modeller för ekonomisk styrning och integrerad planering med tillämpning på det mindre företaget är i fokus för ämnet.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet:


• leda en forskargrupp
• bidra till att utveckla och stärka forskning inom ämnet med fokus på applikationer hos små företag inom de gröna näringarna
• bedriva och utveckla undervisning, inklusive handledning och examination, på grund- och avancerad nivå inom ämnet på såväl svenska som engelska
• undervisa i vetenskaplig metod, samt undervisa och handleda även utanför anställningens specialisering
• bedriva forskning, publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander
• medverka i och utveckla utbildnings- och forskningssamarbeten inom institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten i nationella och internationella nätverk
• utveckla och stärka samarbete och samverkan med det omgivande samhället

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha goda kunskaper i engelska
• vara pedagogiskt skicklig

Bedömningsgrunder
 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning samt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen
• etablering i forskarsamhället samt planering, administration och ledning av egen forskning
• förmåga att självständigt initiera, bedriva och externfinansiera forskning inom ämnet

 Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande, uppföljning samt utvärdering av undervisning inom ämnet
• handledning samt examination av studenter
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
• förmåga att bedriva undervisning på såväl svenska som engelska

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteteten i den pedagogiska verksamheten.

Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att:


• planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att:


• sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning
• driva samverkansprojekt med externa, icke akademiska aktörer samt externa expertuppdrag

 I övrigt läggs stor vikt vid personliga förmågor som samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativtagande och medarbetarskap.

Sista ansökningsdatum:
2021-08-16

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior Lecturer/Associate professor of Bioinformatics

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Animal Breeding and Genetics Our vision at the Department of Animal Breeding and Genetics is better use of animal genetic resources. The department has 55 co-workers and is located at Ultuna Campus, Uppsala. We perform research and education in bioinformatics and in molecular and quantitative genetics and animal breeding. Bioinformatics is crucial for the analysis of data from projects sequenc... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Animal Breeding and Genetics
Our vision at the Department of Animal Breeding and Genetics is better use of animal genetic resources. The department has 55 co-workers and is located at Ultuna Campus, Uppsala. We perform research and education in bioinformatics and in molecular and quantitative genetics and animal breeding. Bioinformatics is crucial for the analysis of data from projects sequencing different species' genome and transcription. With network analyses and visualisation of Big Data we structure and analyse data from next generation sequencing, proteomics and metabolomics. We are also studying different types of microbiota. We collaborate with researchers from SLU’s all faculties and international researchers, studying data from viruses, bacteria, nematodes, plants, wildlife, domestic animals and humans. Find out more about our activities and infrastructure at https://www.slu.se/hgen.

Subject area
The subject bioinformatics includes computer science, statistics, mathematics, artificial intelligence and engineering for analyses and interpretation of biological data. To organise large amounts of data and to develop data bases and analytical tools are also part of the subject.

Duties
The position includes:


• develop education in bioinformatics, teach, and examine in bioinformatics at basic and advanced and doctoral level
• collaborate and participate in teaching at basic and advanced and doctoral level within the whole university
• develop and manage internationally acknowledged and successful research in cooperation with research teams within and outside SLU
• supervise PhD students
• apply for external research funding in competition
• contribute to the work in SLU’s infrastructure for bioinformatics (SLUBI) and the Swedish national bioinformatics structure NBIS
• be able to teach in Swedish within four years of taking up the position *
• disseminate and communicate research findings and other relevant information to the society.

The position also includes administrative tasks at department and faculty level.

Qualifications
The successful candidate shall:


• hold a doctorate within a, for the employment, relevant subject (e.g. bioinformatics, statistics, computer science, biology or genetics) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area of the position
• be pedagogically skilled and have completed training in teaching in higher education corresponding to 10 weeks’ full time studies (or otherwise acquired equivalent knowledge)
• have very good knowledge of English in written as well as oral communication
• have documented experience in the development of methods of bioinformatics
• have documented experience in developing analysis workflows in at least one programming language (e.g. Python, R, Java)
• have documented experience in analysing large biological datasets.

Assessment criteria
The assessment criteria for the appointment will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the required qualifications specified for the position. Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct innovative research
• ability to obtain external research funds in competition.

The assessment of pedagogic skills will consider:


• planning, conducting and examination as well as evaluation of own teaching
• supervision and examination at advanced and doctoral level
• the ability to integrate research and a scientific approach in teaching
• pedagogic vision and reflection
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge. 

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s degree of skills in:


• developing and managing activities and staff at university level
• collaboration with external stakeholders and the society
• communication of research findings and development projects. 

Specific competence in the following is meritorious:


• experience in development of course and education programs at university level
• experience in analysis of next generation sequencing data. 

After the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

*Time/resources are devoted to giving staff members the opportunity to study Swedish. Staff members have access to Swedish-writing aids.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Uppsala has a rich history and culture and is located in the greater Stockholm region, which is an academic and cultural hub. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se 

Application deadline

2021-06-11

Place of work

Uppsala, Sweden

Extent

100%

Form of employment

Permanent employment

Starting date

By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

IAT Universitetslektor i ryska, 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Inom ämnet ryska finns en lång tradition av forskning inom historisk lingvistik och filologi, samt stark forskning inom ryska kulturstudier och litteraturvetenskap. Höstterminen 2019 startade ett nytt masterprogram inom ämnet ryska med inriktning mot internationella relationer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Undervisningen omfattar kulturhistoriska, språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. 

I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktivadeltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexameninom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogiskskicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. 

Förmåga att undervisa på ryska, engelska, och svenska krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet rysk språkvetenskap. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också av vikt för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökandetillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet ochlivserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniskarekryteringssystem och omfatta:

- CV
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa- och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Åberopade publikationer (högst 5)

För ytterligare information läs vidare http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och även i följande länk http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning dock längst 1 år. 

Anställningens omfattning: 50 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 13 24, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast 2 juli, UFV-PA 2021/2159.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i signalbehandling

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för elektroteknik består av de tre avdelningarna elektricitetslära, fasta tillståndets elektronik och signaler och system.

Antalet medarbetare uppgår till ca 130 personer. De tre avdelningarna är väl integrerade och har ett väl utvecklat samarbete inom både forskningen och grundutbildningen. Institutionen är under stark utveckling med många spännande tillämpningsområden inom elektrifiering, digitalisering och sensorteknik. Institutionens medarbetare samarbetar ofta med ledande svensk industri inom avdelningarna olika kompetensområden. Läs mer om institutionen på vår webbplats https://elektroteknik.uu.se.

Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för signaler och system vid institutionen för elektroteknik. 

Avdelningen för signaler och system bedriver forskning inom ett brett fält omfattande signalbehandling, trådlös kommunikation, trådlösa sensornätverk, reglerteknik och maskininlärning. Forskningen är till största delen finansierad av externa anslag från Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och VINNOVA. Avdelningen har två forskarutbildningsprogram, Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik. På undervisningssidan är avdelningen ansvarig för ett stort antal kurser på ingenjörsutbildningarna. Avdelningen för signaler och system är väletablerad i det internationella forskarsamhället och har goda kontakter med svensk industri.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Signalbehandling är till stor del en metodvetenskap med en omfattande verktygslåda som kan användas inom en lång rad av ämnesområden och är en naturlig del av de flesta moderna IT system. Den fjärde och femte generationens mobiltelefonisystem, trådlösa sensornätverk, sensorfusion, infotainment- och säkerhetssystem i bilar, navigation och audiosystem använder olika former av avancerad signalbehandling. Signalbehandlingen använder ofta modellbaserade och datadrivna metoder. Ofta används matematisk-statistiska-adaptiva metoder och algoritmer för att lösa olika problem. På senare tid har ämnet breddats väsentligt i takt med att beräkningskraft och stora mängder av sensordata blivit tillgängliga inom olika tillämpningsområden. Inom så kallade ”Cyber Physical Systems” där säkerhet och integritet är viktiga ingredienser, används olika typer av signalbehandling. Andra områden är maskininlärning, neurala nätverk, och olika typer av distribuerade system. 

Arbetsuppgifter:

- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Avdelningen för signaler och system ansvarar för forskarutbildningen i elektroteknik med inriktning mot både signalbehandling och reglerteknik varför det är önskvärt att innehavaren av anställningen kan ansvara för båda ämnesområdena.
- Information om forskning och utvecklingsarbete och planering och ledning av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen omfattar lednings- och personalansvar för avdelningen för signaler och system.

Behörighetskrav:

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamheten inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mats Leijon, tel 070 425 09 23, epost: mailto:[email protected] eller prefekt Jörgen Svensson tel 072 999 95 57, epost: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2021, UFV-PA 2021/1107.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i bioinformatik

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjursgenetik På institutionen för husdjursgenetik är vår vision ett bättre nyttjande av husdjursgenetiska resurser. Institutionen har 55 medarbetare och finns på Ultuna Campus, Uppsala. Vi forskar och undervisar i bioinformatik och i molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data från sekvensering av olika arters genom och transkript... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjursgenetik

På institutionen för husdjursgenetik är vår vision ett bättre nyttjande av husdjursgenetiska resurser. Institutionen har 55 medarbetare och finns på Ultuna Campus, Uppsala. Vi forskar och undervisar i bioinformatik och i molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data från sekvensering av olika arters genom och transkription. Med na?tverksanalyser och visualisering av Big Data strukturerar och analyserar vi data från nästa generations sekvensering, proteomik och metabolomik. Vi studerar även olika typer av mikrobiom. Vi samarbetar med forskare från SLUs alla fakulteter och internationellt, med data från virus, bakterier, nematoder, växter, vilda djur, husdjur och människor. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur på https://www.slu.se/hgen

Ämnesbeskrivning
Ämnet bioinformatik omfattar datavetenskap, statistik, matematik, artificiell intelligens och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data. I ämnet ingår även att organisera stora mängder data och utveckling av databaser och analysverktyg.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla undervisningen i bioinformatik, undervisa och examinera i bioinformatik på? grund, avancerad och forskarnivå?
• samarbeta och medverka i undervisning på grund, avancerad och forskarnivå inom hela SLU
• utveckla och leda internationellt erkänd och framgångsrik forskning i samarbete med forskargrupper inom och utanför SLU
• handleda doktorander
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• medverka i arbetet med SLUs infrastruktur för bioinformatik (SLUBI) samt den svenska nationella bioinformatikinfrastrukturen NBIS
• kunna undervisa på svenska inom fyra år
• sprida och kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället

Även administrativt arbete på institutions- och fakultetsnivå ingår i arbetet.

Behörighet
De sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne (t ex bioinformatik, statistik, datavetenskap, biologi eller genetik) eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom a?mnet fo?r ansta?llningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha genomga?tt ho?gskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier (eller pa? annat sa?tt fo?rva?rvat motsvarande kunskaper)
• ha mycket goda kunskaper i engelska i såväl skriftlig som muntlig kommunikation
• ha dokumenterad erfarenhet av utveckling av bioinformatiska metoder
• ha dokumenterad erfarenhet av att utveckla analysarbetsflo?den i minst ett programmeringsspra?k (t ex Python, R, Java)
• ha dokumenterad erfarenhet av att analysera stora biologiska datamaterial

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid ansta?llning ska i fo?rsta hand ga?lla graden av sa?dan skicklighet som a?r ett krav fo?r beho?righet fo?r ansta?llning. Pro?vningen av den pedagogiska skickligheten a?gnas lika stor omsorg som pro?vningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• fo?rma?ga att sja?lvsta?ndigt initiera och bedriva innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination samt utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination pa? master- och doktorandnivå?
• fo?rma?ga att integrera forskning och ett vetenskapligt fo?rha?llningssa?tt i det pedagogiska arbetet
• pedagogisk vision och reflektion
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Vidare beaktas skicklighet i att:


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samha?llet
• kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Det a?r meriterande att ha:


• erfarenhet av kurs- och programutveckling pa? ho?gskoleniva?
• erfarenhet av analys av data från na?sta generations sekvensering

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-06-11

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

1-2 Universitetslektorer i Sociologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt – inom Centrum för socialt arbete socionomprogrammet och socialt arbete.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och examination främst inom grundnivå, samt forskning och administration. Undervisning av både sociologisk teori och metod på svenska ingår. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i Sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Personliga egenskaper i form av flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att leda stora arbetslag och kurser. För behörighet krävs mycket god förmåga att undervisa och uttrycka sig skriftligt på svenska då undervisningen delvis sker på grundnivå. Ytterligare ett krav för behörighet är att kunna undervisa både sociologisk teori och metod.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Då tjänsten är i nära samarbete med kursansvariga och studierektor kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnet sociologi är meriterande för tjänsten. Mycket god erfarenhet av undervisning inom sociologisk teori och metod.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, dokumenterad undervisningserfarenhet och meritförteckning med publikationslista. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv. Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/lektornetworkver2.pdf/d04fe55b-5797-4f71-b35d-9ba659e25b7b.  

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6-12 månader.


Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Miia Bask, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2021-05-17, UFV-PA 2021/1444.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik vid Ångströmlaboratoriet är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi-och hälsoutmaningar.

För att möta behoven av fossilfria transporter pågår idag en omställning mot elektrifiering av hela fordonssektorn. En central del av den här omställningen är utvecklingen av elektriska drivlinor med tillhörande laddinfrastruktur för olika fordonstyper, detta gäller för markbundna transporter såväl som sjöfart och luftburna transporter.

Avdelningen för elektricitetslära söker en biträdande universitetslektor i elektricitetslära med inriktning elektromagnetiska energiomvandlare för hållbara system.

Arbetsuppgifter:  

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander, examensarbeten och andra studenter. I första hand ingår undervisning relaterat till elektriska drivlinor.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Skriva forskningsansökningar inom området samt hålla föreläsningar för såväl allmänhet  som för vetenskapligt insatt publik.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom elektroteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom elektriska maskiner särskilt med avseende på alternativa material för magnetisering av permanent magnetiserade maskiner.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom elektriska maskiner.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.  

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Övrig skicklighet: Förmåga till samarbeten nationellt och internationellt, samt förmåga att söka medel i konkurrens kommer att tillmätas vikt. Erfarenhet av att leda egna projekt är meriterande. Intresse för pedagogisk utveckling är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/document/?contentId=92570

https://regler.uu.se/document/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_1-k_instructions-applications.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Karin Thomas (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2021, UFV-PA 2021/1312.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikariat Universitetslektor i ryska, 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Inom ämnet ryska bedrivs forskning inom historisk lingvistik och filologi, språkvetenskap och litteratur- och kulturvetenskap. Höstterminen 2019 startade ett nytt masterprogram inom ämnet ryska med inriktning mot internationella relationer. Nu söker vi en vikarie på två år för undervisning i ämnet ryska, särskilt inom Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Undervisningen omfattar bland annat kulturhistoriska, litteratur- och språkvetenskapliga samt språkfärdighetsinriktade moment inom ramen för masterprogram och fristående kurser.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön.

I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på möten förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnet ryska eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. 

Förmåga att undervisa på ryska, engelska och svenska krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, engagemang, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet rysk litteratur- och kulturvetenskap, särskilt den sovjetiska och post-sovjetiska perioden, samt vid förmåga och erfarenhet att undervisa i språkfärdighetskurser. Bred kompetens inom ämnesområdet är också av vikt för tjänsten.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- CV
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa- och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Publikationer som åberopas (max 10 st)
- Forskningsplan

OBS! ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UVF-PA 2021/878.

För ytterligare information läs http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och även i följande länk http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470 och även http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 15 juni efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning dock längst 2 år.

Anställningens omfattning: 50 %.

Upplysningar om anställningen: lämnas av biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 1440, e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2021, UVF-PA 2021/878.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Kemiska sektionen inom Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet erbjuder utbildningar i kemi på kandidat- och masternivå, ett civilingenjörsprogram i kemiteknik samt lärarprogram i kemi.

Vi bidrar även med kurser och kursmoment till andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Vår kreativa och forskningsintensiva miljö bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetenser och ger oss förutsättningar att bedriva utbildningar med både bredd och hög kvalitet. Tjänsten är placerad på institutionen för Kemi – BMC, med ca 100 anställda. Här bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Arbetsuppgifter: Institutionen behöver göra en förstärkning på lärarsidan med anledning av förändrade undervisnings-  och examinationsmetoder sedan våren 2020. Vi söker dig som har ett brett intresse för kemi och för lärande samt en generell kompetens inom ämnet eftersom undervisning på grundläggande kemikurser kommer att vara en viktig del av tjänsten. Du vill arbeta med utveckling av digitala undervisningsformer samt stödja våra lärare med detta. I tjänsten kommer även kursadministration att ingå.

Kvalifikationskrav: Masterexamen i kemi eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms likvärdig, med inriktning mot analytisk-, bio-, eller organisk kemi. Erfarenhet av digitala undervisningsformer och digitala lärplattformar. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Erfarenhet av att arbeta administrativt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom personlig mognad och trygghet i mötet med studenter och förmåga att anpassa sig till olika målgrupper. Du tar egna initiativ för att utveckla vår grundutbildning. Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och arbetar systematiskt och noggrant.

Meriterande:

- Doktors- eller licentiatexamen i kemi med inriktning mot analytisk-, bio-, eller organisk kemi alternativt fullgjord lärarutbildning med inriktning mot kemi
- Erfarenhet av system för digital examination, Studium samt andra vid universitetet förekommande administrativa system kopplat till grundutbildning
- Tidigare erfarenhet av undervisning i kemi på högskolenivå

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 50 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Helena Danielson, professor, telefon 018-471 3632 eller Johanna Johansson, administrativ chef, telefon 018-471 3800, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2021, UFV-PA 2021/1046.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

1-2 Universitetslektorer i Sociologi - Vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt – inom Centrum för socialt arbete socionomprogrammet och socialt arbete.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och examination främst inom grundnivå, samt forskning och administration. Undervisning av både sociologisk teori och metod på svenska ingår. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i Sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Personliga egenskaper i form av flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att leda stora arbetslag och kurser. För behörighet krävs mycket god förmåga att undervisa och uttrycka sig skriftligt på svenska då undervisningen delvis sker på grundnivå. Ytterligare ett krav för behörighet är att kunna undervisa både sociologisk teori och metod.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Då tjänsten är i nära samarbete med kursansvariga och studierektor kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnet sociologi är meriterande för tjänsten. Mycket god erfarenhet av undervisning inom sociologisk teori och metod.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, dokumenterad undervisningserfarenhet och meritförteckning med publikationslista. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv. Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/lektornetworkver2.pdf/d04fe55b-5797-4f71-b35d-9ba659e25b7b.  

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat, ca 6 månader.


Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Miia Bask, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2021-05-17, UFV-PA 2021/1441.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i intelligenta system

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

https://elektroteknik.uu.se/ bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik vid Ångströmlaboratoriet är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar.

Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för signaler och system vid institutionen för elektroteknik. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Intelligenta system omfattar dynamiska system med egenskaper som är helt eller delvis autonoma, distribuerade och samverkande och som kan interagera med omgivningen och förbättra egenskaper och prestanda över tid baserat på händelser och ny information.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Arbetet består i att utveckla institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet intelligenta dynamiska system samt att utveckla samarbetet med industriella aktörer inom området.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta deltagande i valda delar av avdelningens olika forskningsprojekt inom områdena intelligenta dynamiska system, signalbehandling, reglerteknik och trådlös kommunikation samt att ta del i ansökningar om externa forskningsmedel och att så småningom ha kapacitet att attrahera externa forskningsmedel för sin egen forskning. Innehavaren ska även kunna ta del i och leda forskningsprojekt tillsammans med olika industripartners.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

https://regler.uu.se/document/?contentId=92570

https://regler.uu.se/document/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_1-k_instructions-applications.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anders Ahlén, tel 018-471 3076, e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2021, UFV-PA 2021/971.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i praktisk filosofi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Filosofiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning, och grundutbildning inom ett brett spektrum av praktisk filosofi, teoretisk filosofi och estetik.

Anställningen, som omfattar 100%, är tidsbegränsad anställning på 12 månader med start 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning på grundnivå inom Praktisk filosofi, bland annat kursen Kritiskt tänkande samt olika kurser inom etik och värdeteori. Administrativa uppgifter i samband med undervisningen ingår också. Arbetsuppgifter enligt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor i praktisk filosofi är den som har avlagt doktorsexamen i filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarade kunskaper och vars vetenskapliga kompetens, pedagogiska skicklighet och yrkesskicklighet är adekvat för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. God förtrogenhet och erfarenhet av att undervisa inom praktisk filosofi är ett krav. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet, samt vid dokumenterad erfarenhet av undervisning relevant för tjänsten. Vetenskaplig skicklighet är också meriterande. 

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2021, UFV-PA 2021/564.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vik. universitetsadjunkt i analytisk farmaceutisk kemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling.

Mer information om institutionen och dess undervisning finns på http://www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Arbetsuppgifter: I den aktuella anställningen ingår undervisning (bl.a. föreläsningar och seminarier), handledning, examination, kursutveckling och administration. Den huvudsakliga undervisningen kommer att ske i analytisk farmaceutisk kemi, men även undervisning inom grundläggande kurser i allmän kemi förekommer.

Undervisningsinnehållet rör främst jämviktslära, provupparbetning, kromatografisk och elektroforetisk separation, spektroskopisk och spektrometrisk detektion, validering och kvalitetssäkring. I anställningen ingår också att ansvara för och genomföra laborationskurser inom de program som institutionen har undervisningsuppdrag för.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet i lika mån. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15. Enligt anställningsordningen, AO § 29, visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 16. Vid prövning av den administrativa skickligheten fästes vikt vid utbildning, erfarenhet och dokumenterad skicklighet inom administration. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och ta ansvar för kursledning, undervisningsplanering och examination.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av undervisning i analytisk farmaceutisk kemi och kunskap om de grundläggande kromatografiska och spektroskopiska tekniker som används för analys av läkemedel och relaterade ämnen är meriterande. Vi strävar efter att hela tiden förbättra våra kurser och hoppas därför att den vi söker har erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer, liksom användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på:? http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=92570&kategoriId=129

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-04-01.

Anställningsform: Tidsbegränsat vikariat, 9 månader.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jakob Haglöf, [email protected] och prefekt Anders Karlén, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2021, UFV-PA 2021/860.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Lärare i pastoralteologi med inriktning själavård

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag ä... Visa mer
Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund

Svenska kyrkans utbildningsinstitut har till uppdrag att utbilda kyrkliga medarbetare som medverkar till att människor får livsmod och känner igen Guds kärlek i världen. Vi vill rusta personer för tjänst i Svenska kyrkans församlingar som diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster genom att förankra teoretiska och praktiska kunskaper i kyrkliga sammanhang, skapa en positiv utbildningsmiljö och ge verktyg för kommande uppgifter. Utbildningsinstitutet finns i Uppsala och Lund och är en del av kyrkokansliet. Vissa terminer bedrivs utbildning även i Göteborg och Umeå.
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet.

Vi söker nu en lärare i pastoralteologi med inriktning själavård till Uppsala.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bedriva undervisning i själavård och samtal inom utbildningsinstitutets fyra program. Tillsammans med övriga lärare och programchefer ansvarar du för utveckling av gemensamma och integrerade moment mellan de fyra programmen. Du kommer också vara en del av institutets andaktsliv. I din roll får du möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med institutets utvecklingsarbete både i sin helhet men i synnerhet inom kunskapsområdet själavård. En stor del av din undervisning ryms inom prästprogrammet och du kommer att ingå i det team som särskilt arbetar med att utveckla programmet. Din chef blir programchefen för prästprogrammet.

Kvalifikationer
Du är präst i Svenska kyrkan med flerårig erfarenhet av församlingsarbete. Du kan uppvisa dokumenterad fördjupning inom själavård och/eller samtal. Psykoterapeututbildning är en merit. Du vill genom ditt ledarskap främja mångfald och bidra till att Svenska kyrkans bredd speglas. Du har god erfarenhet av samverkan med andra samhällsaktörer kring stödjande möten och samtal. Det är meriterande med pedagogisk erfarenhet och förmåga att leda lärandeprocesser.

Tillträde
1/8 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en heltidstjänst och placerad i Uppsala. Övergripande arbete med institutet på de två orterna Lund och Uppsala medför vissa resor.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Elisabet Pettersson, programchef för prästprogrammet, telefon 0702 - 93 48 71.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 21 mars 2021.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i mikrosystemteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Anställningen är placerad vid avdelningen för mikrosystemteknik (MST) som är en del av institutionen för materialvetenskap.

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Avdelningen för MST har forskning och undervisning i miniatyriserade system med mikrofluidik, sensorer och aktuatorer. Avdelningen har sitt ursprung i materialvetenskap, med särskilt fokus på materials mekaniska egenskaper och tillverkningstekniker för miniatyriserade system. Vårt systemkunnande är främst inom mekaniska system, till skillnad mot det kunnande i elektriska och analytiska system som annars dominerar forskningsfältet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet för denna anställning är mikrosystemteknik kopplat till stark kompetens i såväl maskinteknik som materialvetenskap för mjuka material och miniatyriserade system; dvs., mikrosystemteknik där mekanisk design, tillverkningsteknik och karaktärisering används tillsammans med materialutvärdering för att realisera mjuka miniatyriserade komponenter och system.

Arbetsuppgifter:  

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander, examensarbetare och andra studenter. I första hand ingår undervisning i kurser inom maskinteknik.
 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 
- Skriva forskningsansökningar inom området och hålla föreläsningar för såväl allmänheten som för en vetenskapligt insatt publik.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom mikrosystemteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Klas Hjort, telefon 070-250597, e-post mailto:[email protected]

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2021, UFV-PA 2021/491.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i Folkhälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen finns idag ca 200 anställda och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 11 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifter: programsamordningsuppdrag för mastersprogram i folkhälsovetenskap. Utveckling av kurser och utbildning inom området folkhälsa samt funktionshinder. Kursledning och läraruppdrag på institutionens mastersprogram i folkhälsovetenskap. Därutöver kan det komma att ingå läraruppdrag på fristående kurser som ges av institutionen för folkhälsa - och vårdvetenskap, företrädesvis inom områdena funktionshinder och kost.  I lektorstjänster ingår tid för forskning (20% av tjänsteomfattningen).

Kvalifikationskrav: doktorsexamen inom relevant område, aktuell pedagogisk skicklighet och stor administrativ och organisationsförmåga samt de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.  Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området funktionsnedsättning kombinerat med kost. Meriterande är också att ha aktuell kunskap gällande undervisning på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

 

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfoljer___Anvisningar_for_sammanstallning_.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

 

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: 1 års tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 60%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karin nordin, tele: 018-471 3487, e-mail: .

Välkommen med din ansökan senast den 4:e mars 2021, UFV-PA 2021/560.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i lingvistik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och moderna språken och kulturerna i stora delar av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Beskrivning av anställningens ämnesområde.

Lingvistikämnet vid institutionen för lingvistik och filologi söker en eller flera biträdande universitetslektorer. Lingvistik är ett huvudområde som inkluderar utbildning på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. Ämnet medverkar i språkvetarprogrammet, logopedprogrammet och masterprogrammet i språk.

Våra utbildningar ges främst från ett funktionellt-typologiskt perspektiv. Ämnets aktuella forskningsområden inkluderar historisk lingvistik och språklig mångfald, språkdokumentation och typologi, samt barns språkutveckling, språkstörning, tvåspråkighet/flerspråkighet och andraspråksinlärning.

Vi söker en eller flera medarbetare med specialisering antingen inom fonetik och fonologi eller inom barnets språkutveckling och andraspråksinlärning.

Arbetsuppgifter  

- Undervisning, forskning och administration.
- I undervisning ingår kursansvar, kursadministration, examination samt handledning på grund- och avancerad nivå.
- Inom forskningen förväntas innehavaren arbeta tillsammans med och förstärka befintliga forskargrupper i ämnet lingvistik, vid institutionen och fakulteten.
- Att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen i lingvistik eller motsvarande. Som motsvarande räknas normalt inte examen i angränsande ämnen såsom språkundervisning, översättning, tolkning och litteratur.
- Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Innehavaren förväntas även kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka tillmäts lika stor vikt. Skickligheten kommer att utvärderas med hänsyn tagen till karriäravbrott på grund av barnomsorg, militärtjänst och liknande. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad gäller specialiseringen inom fonetik och fonologi ingår främst undervisning i fonetik och fonologi på grundnivå, samt undervisning och handledning i lingvistik på grund- och avancerad nivå. Forskningserfarenhet inom fonologi eller fonetik relevant för någon av de aktuella forskningsinriktningarna inom ämnesområdet (t.ex. språkdokumentation, historisk lingvistik, barnets språkutveckling, andraspråksinlärning, grammatik och typologi) betraktas som en merit.

Vad gäller specialiseringen inom barnets språkutveckling och andraspråksinlärning ingår främst undervisning inom barnets språkutveckling, andraspråksinlärning och tvåspråkighet/flerspråkighet, samt undervisning och handledning i lingvistik på grund- och avancerad nivå. Undervisning och forskning inom psykolingvistik och sociolingvistik betraktas som en merit, liksom forskningserfarenhet inom andra aktuella forskningsinriktningar inom ämnet (t.ex. språkdokumentation, historisk lingvistik, grammatik och typologi).

Ansökningsförfarande

Fullsta?ndig anso?kan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Personligt brev
- CV
- Bilagefo?rteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsfo?rteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av o?vriga meriter
- Forskningsplan om ho?gst 5 sidor som beskriver den forskning som den so?kande avser att genomfo?ra under ansta?llningstiden
- De vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (max 10 stycken)

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Ma?rk fo?rsa?ndelsen med dnr UFV-PA 2021/85.

Fo?r ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegra?nsad ansta?llning fyra år. Ansta?llning som bitra?dande universitetslektor kan innehas i la?ngst fyra år med mo?jlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §). Provansta?llning kan tilla?mpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Nivre, e-post [email protected], eller av institutionens prefekt, Hans Svensson, e-post [email protected]

Sista dag för ansökan: 4 mars 2021

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i Iriska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Engelska institutionen utlyser en tillsvidareanställning i iriska.

Vi söker en dynamisk forskare och lärare som vill arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Engelska institutionen består av fem forsknings- och undervisningsområden: engelsk språkvetenskap och lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska språket och litteraturen, och nordamerikastudier. Engelska institutionen har erbjudit undervisning i keltiska språk sedan 1941 och har ett väletablerat nätverk med irländska universitet och med institutioner för keltiska språk i Europa och resten av världen. Institutionen har även en väletablerad tvärvetenskaplig forskningsmiljö för områden som migration, koloniala och post-koloniala studier, och i språkkontakt mellan engelska och andra språk, särskilt i den amerikanska kontexten.

Arbetsuppgifter: Undervisning i iriska språket och litteraturen, forskning, administration och uppgifter som innebär samverkan med det omgivande samhället. Till undervisningen räknas examination, kursansvar och kursadministration. Webbaserad distansundervisning kan förekommer i arbetsuppgifterna. Undervisningen kan täcka även anglo-irländsk litteratur och irländsk historia, kultur och politik. För det aktiva deltagandet i institutionens och fakultetens arbete förutsätts regelbunden närvaro på arbetsplatsen. Även om undervisning och handledning sker på iriska och engelska, förväntas den som inte kan svenska ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbetsspråk inom två år.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagtdoktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens i iriska språket eller litteraturen, visat pedagogisk skicklighet, har förmågan att undervisa på flytande iriska och engelska, och ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande:

Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

- Personligt brev
- CV
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 st)

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/553.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Universitetslektor, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt, Ashleigh Harris, [email protected] eller studierektor fo?r grund- och avancerad niva?, Christer Larsson, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2021, UFV-PA 2020/553.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datorlingvistik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Datorlingvistik, eller språkteknologi, är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som sysslar med datormodeller av naturligt språk. Forskningen drivs både av det teoretiska målet att förstå mänsklig språkanvändning och av praktiska tillämpningar såsom system för automatisk översättning, informationssökning och människa-dator-dialog. Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet bedriver forskning inom ett brett fält med fokus på flerspråkiga system, framför allt maskinöversättning, och system för grammatisk analys av text, särskilt dependensbaserad parsning. Ett annat fokusområde är digital humaniora, med projekt inom igenkänning av handskriven text, historisk textprocessning och lösning av historiska chiffer.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Undervisningen omfattar i första hand kurser i språkteknologi, inklusive handledning av uppsatser, inom det internationella masterprogrammet i språkteknologi, som undervisas på engelska. Kurser med följande inriktning kan bli aktuella: allmän språkteknologi, språkteknologiska tillämpningar såsom informationssökning och maskinöversättning, maskininlärning i språkteknologi, samt programmering och matematik. Även handledning av doktorander kan förekomma. Inom forskningen förväntas innehavaren arbeta tillsammans med och förstärka den befintliga forskningsgruppen inom området och delta i externfinansierade projekt. I arbetet ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Doktorsexamen inom datorlingvistik eller annat relevant område. Främst kommer sökande I fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande: Fullsta?ndig anso?kan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Personligt brev
- CV
- Bilagefo?rteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsfo?rteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av o?vriga meriter
- Forskningsplan om ho?gst 5 sidor som beskriver den forskning som den so?kande avser att genomfo?ra under ansta?llningstiden
- De vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (max 10 stycken)

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Ma?rk fo?rsa?ndelsen med dnr UFV-PA 2021/84

Fo?r ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegra?nsad ansta?llning fyra år. Ansta?llning som bitra?dande universitetslektor kan innehas i la?ngst fyra år med mo?jlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §). Provansta?llning kan tilla?mpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Nivre, e-post [email protected], eller av institutionens prefekt, Hans Svensson, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2021, UFV-PA 2021/84.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i radiografi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområde: Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familj- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

IKV söker nu en biträdande universitetslektor i radiografi, som vill vara med om att utveckla och driva röntgensjuksköterskeprogrammet.

Arbetsuppgifter: Undervisning, kursansvar, kursadministration samt handledning eller examination av examensarbeten inom röntgensjuksköterskeprogrammet och kurser på avancerad nivå inom huvudområdet radiografi. Att tillsammans med lärargruppen vara delaktig i det kontinuerliga kvalitetsarbetet och den pedagogiska utvecklingen av utbildningen inom radiografi på grundnivå och avancerad nivå samt ta del av pedagogisk fortbildning. Du förväntas även följa den medicinska och tekniska utvecklingen inom ämnesområdet, samt ha nära kontakt och samarbete med Bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset. I arbetsuppgifterna ingår även egen forskning, motsvarande minst 20% av anställningen.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningen förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Vi förutsätter att den sökande har en god samarbetsförmåga och ett lyhört förhållningssätt gentemot kollegor, i kombination med förmåga att ta ansvar för det individuella arbetet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se 23 och 38 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som röntgensjuksköterska samt flerårig erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska. Den sökande ska, om denne saknar svensk legitimation som röntgensjuksköterska, ha lämnat in ansökan om svensk legitimation som röntgensjuksköterska till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella anställningen. Den sökande måste dock ha erhållit svensk legitimation som röntgensjuksköterska senast då beslut om anställning fattas. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, mailto:[email protected] och personalsamordnare Karin Johansson, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2021, UFV-PA 2020/3981.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikariat Universitetslektor i meteorologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för http://www.

geo.uu.se vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: http://www.geo.uu.se.

Innehavaren av tjänsten kommer att arbeta inom programmet för Luft-, Vatten- och Landskapslära (LUVAL) som innefattar forskning och undervisning inom meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Den meteorologiska forskningen inom programmet täcker flera områden: klimat och klimatextremer, gränsskiktsmeteorologi, förnybar energi, interaktion mellan hav/sjöar och atmosfär, arktisk meteorologi och kolcykeln. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter. Universitetslektorn ska primärt undervisa på kurser i klimatologi, atmosfärsfysik och luftvård inom kandidat och masterprogrammen för meteorologi samt civilingenjörsprogrammet för miljö- och vattenteknik. Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Doktorsexamen inom meteorologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Strukturerad, kulturellt medvetenhet, god muntlig kommunikatör och ser helheten.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom meteorologi. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings ­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings ­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat i avvaktan på tillsättning av rekrytering UFV-PA 2020/4068.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anna Rutgersson 018-471 2523, mailto:[email protected] och Professor Veijo Pohjola 018-471 25 09, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2021, UFV-PA 2021/5068.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i kulturvård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Campus Gotland i Visby och Engelska parken i Uppsala.

För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se/

Vid Campus Gotland bedrivs forskning och undervisning inom kulturvård. Kulturvård är ett tvärvetenskapligt ämne där antikvarier arbetar tillsammans med konservatorer, ingenjörer, historiker, samhällsplanerare, jurister och konstvetare för att nå målen om att skapa bättre förutsättningar för att definiera, välja ut, beskriva, bevara, använda och utveckla kulturarv. Vid institutionen finns ett forskningsforum, Sustainalbe Heritage Research Forum, SuHRF, med stöd från Uppsala Universitet. För vidare information hänvisas till hemsidan: https://www.konstvet.uu.se/kulturvard/forskning-kulturvard/

Nuvarande utbildningar kännetecknas av att teori kombineras med praktisk tillämpning och av en nära koppling till institutionens forskning. Varje år väljer omkring 100 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra tre program – Föremålsantikvarieprogrammet och Byggnadsantikvarieprogrammet på kandidatnivå – och det internationella masterprogrammet med inriktning mot hållbarhet och kulturarv. Programmen och de flesta kurser har Visby som studieort. Därutöver ges ett mindre antal fristående kurser med kurstillfällen både på campus och på distans. Vissa av dessa är riktade mot yrkesverksamma inom sektorn.

Nuvarande forskning inom kulturvård är inriktat på hur kulturarv kan bevaras och användas på långsiktigt hållbara sätt. Forskningen kretsar dels kring energieffektivisering, inomhusklimat och riskbedömning i äldre byggnader, dels kring kulturarvets betydelse i fred och konflikter och kulturarv som samhällsresurs och drivkraft för utveckling samt traditionella material. Vid kulturvården finns ett forskningsforum, Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF). Institutionen deltar i uppbyggnaden av en forskarskola vid Campus Gotland.

Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot samlingsförvaltning. I samlingsförvaltning ingår bevarande, dokumentation, användning (såsom tillgängliggörande och digitalisering) och utveckling (digitalisering, förvärv, gallring m.m.) av samlingar. Arbetsuppgifterna innebär också att arbeta med övriga utbildningar inom ämnet kulturvård och ämnesöverskridande kurser inom institutionen.

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas bland annat kurssamordning, kursadministration, handledning, kursutveckling och utvärdering. Till arbetsuppgifterna hör att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Alla lärare vid institutionen förväntas aktivt medverka i det gemensamma kollegiala arbetet. Till detta räknas att du är beredd att åta dig olika uppdrag såsom programansvar, studierektor, prefekt m.m. Din dagliga arbetsplats är vid Campus Gotland.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård eller ett närliggande huvudområde eller har motsvarande kompetens. Vidare krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom relevant område. Det krävs också att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, eget ansvarstagande samt förmåga att leda arbetslag och kurser. För behörighet krävs mycket god förmåga att kommunicera och kunna undervisa muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Styrkt redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en skiss av planerad forskning
- Publikationsförteckning
- Styrkt redovisning av pedagogisk meritportfölj inklusive en pedagogisk egenreflektion
- Redovisning av övriga meriter, samverkan med det omgivande samhället
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas, max 5 st
- Fullständiga kontaktuppgifter till två referenser

För mer information om utformning av ansökan, se historisk-filosofiska fakultetens https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tills vidare.


Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av tf prefekt Leif Kirsebom, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2021, UFV-PA 2020/3254.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i finska, vikariat 1 år

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Beskrivning: Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som är främst IT-baserad, omfattar språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment inom ämnet finska. Forskning innebär egen forskning. I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Behörig för att anställas till denna roll är den som har kompetens inom finsk språkvetenskap eller litteraturvetenskap.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Förmåga att undervisa på svenska och finska krävs för att fullgöra anställningen väl, därför är kunskaper i svenska ett krav för anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet finsk litteratur- och språkvetenskap. Kompetens inom allmän finsk-ugrisk språkvetenskap är meriterande liksom undervisningserfarenhet i annat finsk-ugriskt språk än finska. Goda kunskaper i engelska är meriterande.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas betydelse. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, liksom erfarenhet av nätbaserad undervisning ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning även på nätet, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet kommer att värderas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem ska omfatta:

- CV
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Publikationer som åberopas (max 10 st)

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3320.

För ytterligare information se universitetets och fakultetens riktlinjer.

Villkor:

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-03-01 eller efter överenskommelse till och med 2022-02-28.

Anställningsform: Vikariat

Anställningens omfattning: 50%.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, tel +46-18-471 14 40, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2021, UFV-PA 2020/4661.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektorer i industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen fo?r samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid A?ngstro?mlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.  Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. Inom detta ämnesområde är tjänsten inriktad mot industriell ekonomi, med delområden såsom projektledning, strategi, organisation, innovationsledning, ekonomistyrning, och hållbar industriell omställning.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Thomas Lennerfors, mailto:[email protected], 0701679553.

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2021, UFV-PA 2020/4474.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i statskunskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Forskningsprojektet AI och politisk kommunikation finansieras genom ett femårigt anslag från Wallenbergstiftelserna.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar samhället, med särskilt fokus på politisk kommunikation, inklusive dess visuella aspekter.

Inom ramen för detta projekt utlyser vi nu en tjänst som biträdande lektor. Den biträdande lektorn förväntas enskilt samt i samarbete med övriga projektmedlemmar bedriva forskning i linje med de frågeställningar som står i fokus i forskningsprojektet. En närmare beskrivning av projektet är tillgänglig via följande länk https://www.dropbox.com/s/j1fe9w05hyypplc/POSITION IN AI & POLITICAL COMMUNICATION.pdf?dl=0.

Forskningsrojektet finansieras inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society, https://wasp-hs.org/, och inkluderar ett generöst startpaket som innebär att den som erbjuds anställningen kommer ges en budget för rese- och materialutgifter samt möjlighet att handleda 1-2 doktorander inom projektet. Projektet är en integrerad del av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Forskning har bedrivits vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala i nära 400 år. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur. Men ett 50-tal forskare samt ett 40-tal doktorander räknas institutionen som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fem år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdfn. 

Arbetsuppgifter: Anställningen medger undervisning upp till 20% av arbetstiden. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. De resterande 80% av arbetstiden ska ägnas åt forskning inom ramen för projektområdet. Projektet finansierar 80% forskning i fem år.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, sociologi, kommunikation eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev, inklusive plan eller förklaring av hur sökanden avser bidra till projektet (max 2 sidor)
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Instruktioners�¶kandeBUL,+giltigfr180412.pdf/f2e44d47-6b34-22d3-c606-a970a7730a4c

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4229.

För ytterligare information:
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 21-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fem år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sven Oskarsson (ställföreträdande prefekt), telefon 018-471 6324, e-post: [email protected]; Alexandra Segerberg (projektansvarig), e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4229.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i handelsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Företagsekonomiska institutionen är en stor institution med ca 140 medarbetare och mer än 2000 studenter.

Vid institutionen bedrivs omfattande forskarutbildning med ca 40 doktorander. Institutionens forskningsprofil omfattar alla företagsekonomiämnets olika delar såsom internationellt företagande, marknadsföring, organisation, redovisning och entreprenörskap. Institutionen är också värd för ämnet handelsrätt.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning. Handels­rättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhälls­vetenskapliga fakulteten medför särskild närhet till ekonomiämnena, i synnerhet till företagsekonomi. Detta skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten.

Som ett led i arbetet har handelsrätten sökt och erhållit ett större anslag för forskning i gränssnittet mellan handelsrätt och företagsekonomi. Projektet avser användning av artificiell intelligens i tekniska lösningar skapade för att hjälpa bland annat värdepappersföretag med dokumentation och rapportering som krävs enligt lag (s.k. RegTech). Företagsekonomiska institutionen rekryterar därför en biträdande universitetslektor som ska ingå i den aktuella forskargruppen. I projektet kommer också att ingå bl a två doktorander. Projektet ingår i ett större sammanhang inom Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och https://wasp-hs.org/.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fem år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/162/c_162925-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf och i https://regler.uu.se/digitalAssets/162/c_162925-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom handelsrätt. Forskningsuppdraget innefattar att driva projektet ”AI-based RegTech” tillsammans med forskningsledaren. I arbetet kommer att ingå att delta i vissa aktiviteter arrangerade av WASP-HS. I arbetet ingår också att delta i vidareutveckling av forskningsverksamheten inom AI, handelsrätt och företagsekonomi.

Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 20 procent under anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska inom fem år förvärva förmåga att undervisa också på det andra.

För mer information om anställningen, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida genom att klicka på ”Ansök här”.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Peter Thilenius, tel 018-471 1613, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4092.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Lärare i ryska till Försvarets tolkskola

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en språklärare i ryska. Befattningen är placerad vid Försvarets tolkskola med tjänsteort Uppsala. Försvarets tolkskola har till uppgift att utbilda personal inom språk och genomföra specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk. Kurser i språk sker inom ramen för SOU/R Militärtolk, alternativt som enskilda språkkurser. Hela specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk genomförs p... Visa mer
Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en språklärare i ryska. Befattningen är placerad vid Försvarets tolkskola med tjänsteort Uppsala.

Försvarets tolkskola har till uppgift att utbilda personal inom språk och genomföra specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk. Kurser i språk sker inom ramen för SOU/R Militärtolk, alternativt som enskilda språkkurser. Hela specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk genomförs på Försvarets tolkskola.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
- I samarbete med övriga språklärare planera och genomföra utbildningen i ryska vid Försvarets tolkskola
- Stödja kvalitetssäkringen av skolans språkutbildning inom ryska och övriga slaviska språk
- Delta i utvecklingen av skolans utbildning och läromedel i ryska
- Medverka i militära övningar, inklusive fältmässiga förhållanden
- Utföra bedömning och betygssättning av elever
- Vid behov stödja övriga Försvarsmakten med språkförmåga

Kvalifikationskrav
- Högskoleexamen lägst kandidatexamen i ryska eller motsvarande kunskaper
- Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
- God pedagogisk förmåga
- Erfarenhet av undervisning i ryska som främmande språk

Meriterande kvalifikationer
- Modersmål ryska
- Erfarenhet av undervisning i aktuellt språk
- Erfarenhet av tolkning eller undervisning i tolkning
- Erfarenhet av internationell språktjänst
- Erfarenhet av militär tjänstgöring eller arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta och även kan arbeta självständigt. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt för denna befattning.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet!

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Tjf C Språkavd Jérôme Josserand, tel 072-981 74 77
C HR Jeanette Borén, 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 81
SACO: Daniel Rönnbäck, 018-19 68 06
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: 1/3 - 1/4 2021
Befattningsnivå: Civil

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-01-17. Din ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev samt referenser. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Lärare i franska till Försvarets tolkskola

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en språklärare i franska. Befattningen är placerad vid Försvarets tolkskola med tjänsteort Uppsala. Sökande enhet Försvarets tolkskola har till uppgift att utbilda personal inom språk och genomföra specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk. Kurser i språk sker inom ramen för SOU/R Militärtolk, alternativt som enskilda språkkurser. Hela specialistofficersutbildningen SOU/R Militä... Visa mer
Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en språklärare i franska. Befattningen är placerad vid Försvarets tolkskola med tjänsteort Uppsala.

Sökande enhet

Försvarets tolkskola har till uppgift att utbilda personal inom språk och genomföra specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk. Kurser i språk sker inom ramen för SOU/R Militärtolk, alternativt som enskilda språkkurser. Hela specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk genomförs på Försvarets tolkskola.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
- I samarbete med övriga språklärare planera och genomföra utbildningen i franska vid Försvarets tolkskola                            
- Stödja kvalitetssäkringen av skolans språkutbildning inom franska
- Delta i utvecklingen av skolans utbildning och läromedel i franska
- Medverka i militära övningar, inklusive fältmässiga förhållanden
- Utföra bedömning och betygssättning av elever
- Vid behov stödja övriga Försvarsmakten med språkförmåga

Kvalifikationskrav
- Högskoleexamen lägst kandidatexamen i franska eller motsvarande kunskaper
- Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
- God pedagogisk förmåga
- Erfarenhet av undervisning i franska

Meriterande kvalifikationer
- Modersmål franska
- Erfarenhet av undervisning i aktuellt språk
- Erfarenhet av tolkning eller undervisning i tolkning
- Erfarenhet av internationell språktjänst
- Erfarenhet av militär tjänstgöring eller arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att samverka med andra och även kan arbeta självständigt. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet!

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
C Språkavd Jérôme Josserand, tel 072-981 74 77
C HR Jeanette Borén, 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 81
SACO: Daniel Rönnbäck, 018-19 68 06
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Uppsala
Beräkat startdatum/tillträde: 2021-03-01 alt. 2021-04-01
Befattningsnivå: Civil

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-01-17. Din ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev samt referenser. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Universitetslektor i genusvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet.

Centrum för genusvetenskap har ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Organisatoriskt är Centrum för genusvetenskap placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön och andra maktdimensioner. På Centrum för genusvetenskap finns ett fyrtiotal forskare vars forskning spänner över många fält, ett tjugotal discipliner och alla vetenskapsområden. Här finns utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning, i dagsläget med ett tiotal doktorander. Läs mer om forskningen vid Centrum för genusvetenskap här: http://www.gender.uu.se/forskning

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning i genusvetenskap på samtliga nivåer inom grundutbildningen, samt forskning. Till undervisning räknas planering, kursansvar, examination, och kursadministration samt handledning. Undervisningen sker på svenska och engelska. Till forskning räknas egna forskningsprojekt, arbete med forskningsansökningar, att bidra till forskningsmiljön vid Centrum för genusvetenskap, samt att bidra till forskarsamhället genom publikationer och aktiv medverkan i vetenskapliga möten nationellt och internationellt. Även handledning av doktorander kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. I såväl undervisning som forskning ingår också att samverka med det omgivande samhället. I tjänsten ingår även administration i form av ledningsuppdrag och andra administrativa uppdrag. Dessutom ingår att följa forskningsutvecklingen inom genusvetenskap samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

För mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder för anställningen, se annonsen i sin helhet på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=367114

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i laboratorievetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Beskrivning av ämnesområdet: Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot metodik för klinisk analys av biologiska material.

Med inriktningen obstetrik och gynekologi förstås forskning rörande molekylära mekanismer inom infertilitet, graviditet, och andra tillstånd som påverkar kvinnans reproduktiva hälsa.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår egen forskning inom obstetrik och gynekologi, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenters självständiga arbeten. I anställningen ingår huvudsakligen undervisning och handledning av studenter på det biomedicinska analytikerprogrammet.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 23 och 38 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För bedömningsgrunder och övrig information, se https://www.uu.se/jobb.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i ekonomisk historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Beskrivning av institutionens verksamhet: Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Institutionen har runt 40 verksamma varav ett femtontal doktorander.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Uppdraget omfattar undervisning inom både svensk och internationell ekonomisk historia och skall kunna utföras på grund-, avancerad och forskarnivå. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det ekonomisk-historiska fältet i stort, inom egna forskningsfält och i den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

För mer information om anställningen, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=312718

Lön: Individuell lönesättning. 

Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Fredrik Sandgren, tel 018-471 12 25, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Terese Kanellopoulos Sundström, 018-471 2572, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2020, UFV-PA 2019/4761.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i kemi med inriktning mot elektrokemi förenergilagring

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 240 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Programmet strukturkemi vid institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=317871

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Kristina Edström mailto:[email protected], 018-471 3713 och Professor Daniel Brandell, mailto:[email protected], 018-471 3709.

Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2020, UFV-PA 2020/3363.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i utbildningssociologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, administration och handledning först och främst inom området utbildningssociologi på grundnivå och avancerad nivå med svenska och engelska som undervisningsspråk. Dessutom tillkommer undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, framförallt uppsatsförberedande kurser i teori och metod. Undervisning kommer att ske både på campus och på distans. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även att koordinera forskning om högre utbildning. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet på universitetsnivå, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Erfarenhet av undervisning i utbildningssociologi är ett krav. Förtrogenhet med utbildningssociologisk forskning, filosofi med inriktning mot vetenskapsteori samt forskning om högre utbildning är en förutsättning för anställningen. Ett krav är också erfarenhet av undervisning på både svenska och engelska, samt på campus och på distans.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt läggs vid erfarenhet av och förtrogenhet med vetenskapsfilosofiska traditioner samt forskning om högre utbildningen.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-16 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-01-15.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Henrik Edgren, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 10 december 2020, UFV-PA 2020/4277.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor i hydrologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
http://www.

geo.uu.se vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningsprogrammet Luft-, vatten-, och landskapslära samlar forskning och utbildning i hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi.

Arbetsuppgifter: Undervisning (65%) och forskning (35%). Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenter. Lärare förväntas främst undervisa i kurser med hydrologisk inriktning på grund och avancerad nivå främst inom masterprogrammet i geovetenskap, men även till viss del inom civilingenjörsprogrammet för miljö- och vattenteknik. Speciellt ingår kursansvar för kurser  inom grundvatten och grundvattenmodellering. Handledning och examination inom utbildningsprogrammen kan ingå.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i eller har motsvarande vetenskapliga kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet men särskild vikt vid pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom grundvatten och grundvattenmodellering, grundläggande hydrologi samt vattenresurser men även handledning av studentarbeten.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 % eller efter överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programansvarig professor Veijo Pohjola, tfn 018-471 2509; e-post mailto:[email protected]
Studierektor Rickard Pettersson, tfn 018-471 2525; e-post mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast 10 december 2020, UFV-PA 2020/4067.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i datalogi med inriktning mot datahantering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har c:a 300 anställda, varav drygt 30 professorer, c:a 75 andra akademiska lärare/forskare och c:a 130 aktiva forskarstuderande.

Fler än 4600 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. För mera information, se http://www.it.uu.se.

Vår forskning i datalogi omfattar datahantering, design och implementation av programspråk, speciellt med avseende på parallellism och "concurrency", kombinatorisk optimering, formella metoder och datavetenskapens didaktik. Se även http://www.it.uu.se/research/computing_science.

Vi har nära samarbete med forskare i datorsystem, se http://www.it.uu.se/research/computer_systems, deltar i institutionens satsning på forskning inom AI inklusive machine learning, och startar nu ett masterprogram i data science.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet är datalogi med fokus på datahantering. Detta inkluderar, utan inbördes ordning: databassystem och teori; informationsutvinning och dataanalys; grafdatabaser, nätverksanalys och semistrukturerad data; dataintegrering och datakvalitet; domänspecifik datahantering såsom spatiala, temporala och vetenskapliga databaser; sökning och andra tekniker för informationsåtkomst.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=352811

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Joachim Parrow, telefon +46705733324, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2020, UFV-PA 2020/3567.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i tillämpad materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar (http://www.materialvetenskap.uu.se)

Anställningen är placerad vid Cecilia Perssons forskningsgrupp som fokuserar på utveckling och utvärdering av nya biomaterial för tillämpningar främst inom ortopedi (http://www.materialvetenskap.uu.se/bms/).

Anställningen inkluderar arbete inom AddLife, ett nytt VINNOVA Kompetenscentrum som samlar mer än 20 parter inom akademi, industri och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling i additiv tillverkning för livsvetenskaperna. Centret leds av professor Cecilia Persson och är finansierat till lika delar av akademi, industri och VINNOVA, med en total budget på cirka 100 MSEK och kommer att vara verksamt i minst 5 år, mellan 2020-2024, och engagera experter inom akademi och industri med en passion för 3D-printning och med mål att utveckla nya teknologier för att förbättra människors livskvalitet. http://www.uu.se/en/research/addlife  

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Additiv tillverkning, eller 3D-printning, har möjliggjort både utveckling av nya material såväl som design och tillverkning av patientanpassade implantat. Additiv tillverkning är relevant för alla materialklasser. Det kan användas för att utveckla material och implantat gjorda av metaller, polymerer eller keramer såväl som kompositer. Det kan också möjliggöra direkt fördelning av celler i tre dimensioner i ett material, vilket kan vara ett attraktivt alternativ för inte bara framtida vävnadsregenerering utan också för att skapa mer komplexa modeller för in vitro-karaktärisering. Inom området additiv tillverkning för livsvetenskaperna är karaktärisering av biokompatibiliteten hos nya material och implantat mycket viktig. Denna anställning kombinerar materialvetenskap med biologi, med ett särskilt fokus på additiv tillverkning för livsvetenskaperna.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=355710

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Cecilia Persson (mailto:[email protected]) eller dr Alexandra Davydova (mailto:[email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2020, UFV-PA 2020/3338. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i dermatologi och venereologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Inom ämnesområdet dermatologi och venereologi bedrivs undervisning, handledning och translationell forskning som bygger på såväl experimentella metoder som utveckling av klinisk tillämpning av resultat och klinisk, patientnära forskning. Anställningens inriktning avser vidareutveckling och förstärkning av såväl den translationella som den rent kliniska forskningen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk tjänstgöring och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning och klinisk tjänstgöring inom verksamhetsområdet samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Den kliniska delen av anställningen förläggs till sektionen för hud- och könssjukdomar inom verksamhetsområdet specialmedicin, hud och reumatologi, Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs även läkarexamen samt specialistutbildning i dermatologi och venereologi. Den sökande ska ha svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om specialistkompetens i dermatologi och venereologi, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om specialistkompetens i dermatologi och venereologi. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om specialistkompetens i dermatologi och venereologi.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

För bedömningsgrunder och övrig information, se https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=351546

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Postdoktor inom forskningsområdet mental hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE http://www.u-care.uu.se. Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Vår grupps forskning handlar primärt om att studera mental hälsa hos patienter med olika somatiska sjukdomar samt deras närstående samt att utveckla, testa och utvärdera komplexa interventioner för dessa grupper. Vi studerar också hur man på bästa sätt kan rekrytera personer till kliniska studier och bäst motivera ett fortsatt deltagande. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den person som vi söker ska i första hand arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett webbaserat självhjälpsprogram med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data samt planera studieprotokoll för en kontrollerad studie i vilken självhjälpsprogrammet ska utvärderas.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området klinisk psykologi, hälsovetenskap eller närliggande ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av interventionsstudier, internetbaserat stöd eller behandling samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
- Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
- Framgångsrik planering och genomförande av klinisk forskning
- Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, deltagande aktionsforskning, involvering av de forskningen berör i planering och genomförande av forskning, kontrollerade studier.
- Erfarenhet av att arbeta med studiepopulationer med mental ohälsa
- Utmärkt förmåga att använda engelska språket i tal och skrift
- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter
- Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på dina examensbevis
- Din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-12-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen ([email protected], 070-425 07 14) eller forskare Dr Joanne Woodford ([email protected], 018-471 65 73).

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2020, UFV-PA 2020/3579.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom beräkningsbiokemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen fo?r kemi - BMC a?r bela?gen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala.

Vid institutionen bedrivs huvudsakligen forskning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi. Forskningen a?r fokuserad kring fra?gesta?llningar ro?rande katalys, molekyla?r igenka?nning och komplexa molekyla?ra systems struktur och dynamik, samt samband mellan fo?rekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillsta?nd.

Institutionens forskning drar nytta av na?rheten till o?vriga kemigrenar, samt va?xelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder fo?r interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur fo?r forskning inom livsvetenskap. Den kreativa och forskningsintensiva miljo?n bidrar till sa?va?l brett kunnande som spetskompetens.

Kamerlingruppen utlyser härmed en till två postdoktortjänster. Vi är ett internationellt och interdisciplinärt team av dedikerade forskare med olika bakgrund, som tillsammans studerar biokemiska problem. Vi studerar enzymevolution och struktur-funktion-dynamikförhållanden i biokemiska system och grundläggande problem inom fysikalisk organisk kemi, med hjälp av ett brett urval av beräknings(bio)kemiska metoder. Vi är även inblandade i metodutveckling för beräkningsbiokemi. Forskningen finansieras av flera organisationer, bland andra Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet. Fokus för arbetet kommer att ligga på att använda beräkningsverktyg för att studera evolution av enzym med nya funktioner med särskilt fokus på biokatalytiska applikationer. Mer information om vårt team och våra forskningsintressen finns på labbwebbplatsen: http://www.kamerlinlab.com.

Arbetsuppgifter: Du kommer att bedriva forskning på heltid, och även handleda yngre forskare och studenter. Tjänsten kommer också att innehålla internationella resor till konferenser och möten med våra samarbetspartners när omständigheterna så tillåter. Ur ett vetenskapligt perspektiv kommer denna tjänst att inbegripa beräkningsintegrering av simulering och experimentella data med hjälp av ett antal molekylsimuleringsverktyg, inklusive både standard- och accelererade molekyl-dynamikssimuleringar, samt beräkningar av fri energi.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom en STEM-disciplin. Du ska ha en stark bakgrund inom beräkningskemi och/eller beräkningsbiologi, med erfarenhet av minst en av de tekniker som används inom Kamerlin lab (se Arbetsuppgifter ovan).

Antingen: (1) erfarenhet av modellering av enzymreaktionsmekanismer och/eller förhållandet mellan enzymdynamik och funktion, särskilt i samband med enzymutveckling eller för biokatalytiska applikationer, eller (2) erfarenhet av att använda enhanced sampling-smetoder (replica exchange eller metadynamics) för att studera biomolekylära system, särskilt med inriktning mot studier av konformationsdynamikens roll i enzymmodifiering eller evolution.

Mycket goda kunskaper i engelska för att kunna interagera och publicera internationellt är ett krav samt publikationer av hög vetenskaplig standard (utvärderat enligt DORA principerna, se https://sfdora.org/read/).

God samarbetsförmåga då arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. I det här fallet lägger vi särskild vikt på förmågan att arbeta som en del av ett lag och en positiv inställning till rörlighet. Sökanden kommer att ansvara för en del av ett större projekt, vilket kräver förmåga i att arbeta självständigt och ansvarstagande.

Observera att utvärdering av kandidaterna kommer att inte bara ta hänsyn till övergripande vetenskapliga meriter, men också till kvalitén av vetenskapliga meriterna i förhållande till karriärstadiet och kandidatens forskningserfarenhet.

Alla kvalifikationskrav kommer att utvärderas genom intervjuer och genom personliga referenser.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi är intresserade av beräkningsutvärdering och utveckling av laboratorieutvecklade enzymer, och erfarenhet inom detta område är meriterande. Erfarenhet av empiriska valensbindningssimuleringar är också en meriterande faktor.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett CV, fullständig publikationslista, kopior av examensbevis och intyg, kontaktuppgifter till två referenser och ett personligt brev med en kort beskrivning av forskningsintressen. Ansökan utvärderas utifrån följande kriterier: Lämplig utbildning och arbete / forskning inom relaterade områden. Betoning kommer också att läggas på personliga färdigheter.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lynn Kamerlin ([email protected] ).

Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2020, UFV-PA 2020/3507.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i beräkningsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i beräkningsvetenskap med inriktning mot datadriven livsvetenskap

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har avdelningen 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för

informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom

beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Forskningsverksamheten inom denna tjänst kommer att bedrivas inom forskningsprogrammet tillämpad beräkningsvetenskap, där flera forskningsgrupper arbetar i överlappet mellan datavetenskap, beräkningsvetenskap och livsvetenskap.

Anställningen som biträdande lektor är en del av SciLifeLab Fellows-programmet,

https://www.scilifelab.se/research/fellows/ och inkluderar ett generöst startpaket som innebär att den som erbjuds anställningen kommer ges möjlighet att handleda doktorander. Anställningen är en av flera nya strategiska rekryteringar som SciLifeLab kommer göra i området. SciLifeLab (www.scilifelab.se), är ett svenskt nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret kombinerar teknisk expertis i frontlinjen med avancerad kunskap om translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet ochUppsala universitet. SciLifeLab grundades 2010 och utsågs till ett nationellt centrum 2013.SciLifeLab samordnar ett mycket samarbetande forskarsamhälle involverande mer än 150 forskningsgrupper som arbetar inom hela livsvetenskapsområdet, med ämnen såsom molekylärbiologi, cancer, immunologi, stamceller och nya biobränslen. Teknologierna och tjänsterna inom vår nationella infrastruktur används och utvecklas på ett symbiotiskt sätt med forskare inom detta samhälle. Den som erbjuds anställningen ges möjlighet att spendera tid på Navet på SciLifeLab och vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (https://icm.uu.se/), för att underlätta samarbete med biomedicinska forskningsgrupper och med NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden; https://nbis.se).

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

Ett av SciLifeLabs strategiska mål för 2030 (https://www.scilifelab.se/roadmap-summary/ ) är att bygga upp nya forskningsprogram inom datadrivna livsvetenskaper. Anställningen bör bidra till detta mål genom att skapa en grund för stark forskning inom de beräkningsvetenskapliga aspekterna av den datacentrerade modellen. Forskningsämnen av särskilt intresse inkluderar:

Datacentrerade beräkningar som möjliggör skalbar analys av mycket stora mängder vetenskaplig data från moderna experimentella plattformar. Modellering av kvalitet och uteblivna/glesa data i råa experimentella data, samt analysmetoder som förmår hantera brister i datakvalitet och icke-slumpmässig gleshet. Integritetsbevarande analys av känsliga biologiska och medicinska data. Skalbar analys av strömmande data. Storskalig distribuerad maskininlärning. Smart och autonom hantering av e-infrastruktur och experimentell infrastruktur som stödjer datacentrerade arbetsflöden.

Det förväntas att den som erbjuds anställningen har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tillämpningar inom livsvetenskap. Av särskilt intresse är kombinationer av data från flera storskaliga experimentplattformar, så kallade multi-omics och tillämpningar som möter utmaningarna med att analysera känsliga biomedicinska data.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: LÄNK TILL ANNONSEN PÅ https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av Emanuel Rubensson, avdelningsföreståndare vid avdelningen för beräkningsvetenskap, [email protected] eller Elisabeth Larsson, programansvarig professor för tillämpad beräkningsvetenskap, [email protected]

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2020, UFV-PA 2020/3319.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Lärare i ryska till Försvarets tolkskola

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en språklärare i ryska. Befattningen är placerad vid Försvarets tolkskola med tjänsteort Uppsala. Försvarets tolkskola har till uppgift att utbilda personal inom språk och genomföra specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk. Kurser i språk sker inom ramen för SOU/R Militärtolk, alternativt som enskilda språkkurser. Hela specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk genomförs ... Visa mer
Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en språklärare i ryska. Befattningen är placerad vid Försvarets tolkskola med tjänsteort Uppsala.
Försvarets tolkskola har till uppgift att utbilda personal inom språk och genomföra specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk.
Kurser i språk sker inom ramen för SOU/R Militärtolk, alternativt som enskilda språkkurser. Hela specialistofficersutbildningen SOU/R Militärtolk genomförs på Försvarets tolkskola.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- I samarbete med övriga språklärare planera och genomföra utbildningen i ryska vid Försvarets tolkskola
- Stödja kvalitetssäkringen av skolans språkutbildning inom ryska och övriga slaviska språk
- Delta i utvecklingen av skolans utbildning och läromedel i ryska
- Medverka i militära övningar, inklusive fältmässiga förhållanden
- Utföra bedömning och betygssättning av elever
- Vid behov stödja övriga Försvarsmakten med språkförmåga

Kvalifikationskrav
- Högskoleexamen lägst kandidatexamen i ryska eller motsvarande kunskaper
- Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
- God pedagogisk förmåga
- Erfarenhet av undervisning i ryska som främmande språk

Meriterande kvalifikationer
- Modersmål ryska
- Erfarenhet av undervisning i aktuellt språk
- Erfarenhet av tolkning eller undervisning i tolkning
- Erfarenhet av internationell språktjänst
- Erfarenhet av militär tjänstgöring eller arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta och även kan arbeta självständigt. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt för denna befattning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Tjf C Språkavd Jérôme Josserand, tel 072-981 74 77
C HR Jeanette Borén, 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 81
SACO: Daniel Rönnbäck, 018-19 68 06
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Övrigt
Anställningsform: Visstidsanställning, 24 månader
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: 2021-01-04
Befattningsnivå: Civil

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-10-26. Din ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev samt referenser. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi.

Institutionen har ca 120 anställda och totalt 480 verksamma medarbetare. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper. Mer om institutionen kan du läsa på vår hemsida http://www.kbh.uu.se.

Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdet reproduktiv hälsa som relaterar till sexualitet, graviditet, förlossning, tiden efter barnafödandet inklusive amning, nyföddhetsperioden, fertilitetsreglering inklusive abort samt förebyggande och hälsofrämjande åtgärder relaterat till reproduktiv hälsa i såväl svenskt som globalt perspektiv. Undervisande personal består av adjunkter, lektorer och professorer. Ett flertal doktorander och postdoktorer är knutna till institutionen.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning, administration, egen kompetensutveckling samt 30% klinisk tjänstgöring som barnmorska vid kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset.  Till undervisning räknas kursledning/kursadministration, föreläsningar, seminarier, och andra pedagogiska metoder, handledning av studenters självständiga arbeten och examinationer inom ämnesområdet. Du kommer att undervisa på barnmorske- och sjuksköterskeprogrammen samt i fristående kurser. I arbetsuppgifterna ingår kursutveckling och att medverka i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Undervisning bedrivs genom campus- och distansundervisning, klinisk undervisning samt digital undervisning på grund- och avancerad nivå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i övrigt det som är av betydelse för arbete vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med lägst en magisterexamen inom reproduktiv hälsa eller motsvarande utbildning (minst 240 hp) som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se vidare AO § 23 och Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt med kliniska arbetsuppgifter är enligt AO § 44 den som uppfyller behörighetskraven för både anställning som universitetsadjunkt och för de kliniska arbetsuppgifterna.

I övrigt förutsätts att du är noggrann, lyhörd och självständig, liksom att du har god analytisk förmåga och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande ska behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Meriterande/önskvärt: Meriterande är doktorsexamen och klinisk erfarenhet inom förlossningsvård.

Klinisk skicklighet är betydelsefull för anställningen och visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Enligt anställningsordningen, AO § 29, visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Vidare är det önskvärt att den sökande har ett intresse för forskning.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

http://www2.medfarm.uu.se/for_anstallda/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/for_anstallda/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Cecilia Ekéus, e-post [email protected] eller studierektor Maria Grandahl, tel 070-8922581, e-post [email protected]  

Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2020, UFV-PA 2020/2250.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande UL i matematik inr kombinatorisk sannolikhetsteori

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik.

Antalet anställda är cirka 120, varav 30 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhetsteori, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet är kombinatorisk sannolikhetsteori, vilket omfattar användning av sannolikhetsteoretiska metoder för att lösa kombinatoriska problem, liksom utveckling av sådana metoder. Relevanta delområden är till exempel slumpgrafer, slumpträd, slumppermutationer, slumpmässiga kartor och probabilistisk analys av algoritmer.

Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning inom matematik.
 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 
- Inom forskning förväntas innehavaren arbeta tillsammans med och förstärka den befintliga gruppen inom området.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom matematik eller ett närliggande område, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom

kombinatorisk sannolikhetsteori. Vikt läggs även vid forskningsmeriter inom närliggande områden, såsom delar av allmän sannolikhetsteori med relevans för kombinatorisk sannolikhetsteori (till exempel förgreningsprocesser och Pólyaurnor).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom matematik.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ytterligare information 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Georgios Dimitroglou Rizell, tel 018-4713225, e-post mailto:[email protected]

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2020, UFV-PA 2020/2639.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i skogspatologi

Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som universitetslektor i skogspatologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi... Visa mer
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som universitetslektor i skogspatologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden där patologi hos skogsträd och jordbruksgrödor utgör ungefär hälften av forskningen vid institutionen.  Anställningen är inriktad mot skogspatologi inom ämnesområdet skogsträdens patologi.  Pågående forskning i ämnet fokuserar på infektionsbiologin hos patogena svampar som angriper träd och resistensbiologin hos träden och inkluderar systematik och identifiering av skogskadesvampar, svampgenomik och populationsbiologi hos svampar. Andra områden är biodiversitet och invasiva arter i skogsekosystem samt tillämpningsnära forskning i skogsskötsel och resistensförädling. Institutionen ansvarar för och medverkar i undervisning i skogs- och växtpatologi på ett flertal program och kurser.

Ämnesbeskrivning  
Ämnet för anställningen är skogspatologi och omfattar både grundläggande och tillämpningsnära frågeställningar med relevans för skogsbruk och skogsekosystem. Ämnet kan innefatta svamp-trädinteraktioner, sjukdomsresistens, genomik av skogsskadesvampar och forskning rörande biodiversitet, invasiva arter och resistensförädling.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska 


• utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnesområdet
• leda och utveckla undervisning inom ämnesområdet på grund-, avancerad och forskarnivå
• bidra till utvecklingen av forskarutbildningen inom ämnesområdet, samt handleda doktorander
• utveckla och upprätthålla nätverk med nationella och internationella forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• kommunicera forskning och forskningsresultat
• aktivt söka externa forskningsmedel

Behörighet
Den sökande ska


• ha avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha goda kunskaper i engelska
• vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva nydanande forskning
• publikationer i erkända, internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review och relevans för ämnet
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• erfarenhet av planering, genomförande och examination i grundutbildning, samt utvärdering av egen undervisning
• erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att


• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet.

Sista ansökningsdatum:
2020-08-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Sara Hallin

Prefekt

018-67 3209

[email protected]

 

Ulrika Ganeteg

Forskningssekreterare

+46 (0)76-527 87 97

[email protected]

 

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Senior Lecturer in food technology

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Department of Molecular Sciences An appointment as a Senior Lecturer in food technology is vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department has approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, m... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Department of Molecular Sciences
An appointment as a Senior Lecturer in food technology is vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department has approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facilities, advanced microscopy and molecular biology, x-ray and NMR. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Visit us at https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/

The position provides ground for own research and research management, with great opportunities to get involved in both applied and more basic projects within SLU's focus areas, where two priority fields are food quality, safety and health aspects (Sustainable and safe food supply), as well as research on development and application of bio-based materials (Bio-based materials). Innovative technologies that can be applied in the food science field are an important part of the activities.

Subject area

The subject covers food science with a focus on food technology, i.e. how processing, storage and distribution affect the chemical composition of the food, as well as its physical properties and eating quality.

Duties

The position provides room for own research and research management of at least 35%, with great opportunities to become involved in innovative, applied projects within SLU's activity areas.

The holder is expected to:

• teach as well as develop and lead teaching in the department's various courses covering food produced from both animal and vegetable raw materials at basic, advanced and research level
• develop and lead successful research in the subject
• develop and maintain national and international networks with researchers, industry, and society in general
• communicate on ongoing research and research results
• actively apply for external research funding
• be able to teach in Swedish within two years.

Qualifications

The applicant must:


• have completed a doctoral degree or have equivalent scientific competence in combination with extensive experience in the subject area of the position
• be scientifically proficient in the subject area of the position
• have a good knowledge of English, as well as experience of teaching in English
• be pedagogically skilled.

Assessment criteria

The assessment criteria for appointment as a Senior Lecturer will primarily be based on the degree to which the applicant/candidate possesses the required qualifications specified for the position. Good communication and collaboration ability is a merit, as is good proficiency in Swedish language.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research efforts and ongoing research
• publications in recognized international scientific journals with peer-review
• the ability to independently initiate and conduct innovative research
• experience of applying for and obtaining external research grants.

The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience in planning, implementation and evaluation of teaching, as well as evaluation of own teaching
• topic breadth and experience of both animal and plant food
• experience of supervision and examination at doctoral level
• the ability to integrate research and a scientific approach in pedagogical work.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s degree of skills in:


• developing and managing activities and staff at the university
• collaboration with the surrounding society
• communication of results of ongoing research and development work.

Equal attention is devoted to the evaluation of the pedagogical skills as to the examination of the scientific skills.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Uppsala has a rich history and culture and is located in the greater Stockholm region, which is an academic and cultural hub. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se 

Application deadline
2020-06-30

Place of work

Uppsala, Sweden

Extent

100%

Form of employment

Permanent employment

Starting date

By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Universitetslektor i sötvattensekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institution institutionen för vatten och miljö En anställning som universitetslektor i sötvattensekologi ledigförklaras vid institutionen för vatten och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen är ledande inom tillämpad miljöforskning, med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institution institutionen för vatten och miljö
En anställning som universitetslektor i sötvattensekologi ledigförklaras vid institutionen för vatten och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen är ledande inom tillämpad miljöforskning, med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och organisk miljökemi. Institutionen har c:a 115 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälften är teknisk personal, och ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala.

Inom forskningsämnet Miljöanalys med inriktning mot akvatisk biodiversitet studerar vi främst den strukturella och funktionella diversiteten i akvatiska ekosystem och omgivande landskap, ofta relaterat till pågående miljöförändringar/påverkan som klimat, eutrofiering, förändring av hydromorfologi, invasiva arter och miljögifter. Forskningen omfattar allt från småskaliga processer inom avgränsade ekosystem till storskaliga processer på landskapsnivå som påverkar biologisk mångfald. Bland annat studeras kopplingar mellan terrestra och akvatiska system med avseende på mångfald och ekosystemtjänster, samt integrering av meta-ekosystem och resiliens för att bättre förstå förändringar i det akvatiska landskapet. Som en del av samverkan med andra myndigheter, utvecklar vi genom miljöanalys och forskning biologiska indikatorer och beslutsunderlag för bedömning av hur antropogena miljöförändringar påverkar akvatiska ekosystem. En styrka är kopplingen mellan forskning och miljöanalys och kompetensen om olika organismer (t.ex. växter och ryggradslösa djur) och funktioner (produktion och nedbrytning). Undervisningen sker inom kurser i miljöanalys och multivariat statistik som stöd för miljöanalysen samt ekologi och generella miljöproblem och hur de påverkar ekosystemen.

Ämnesbeskrivning
Ämnet är akvatisk ekologi i sjöar, vattendrag och våtmarker. Ämnet innefattar studier av biodiversitet, från samhällen till ekosystem och särskilt effekten av olika typer av miljöförändringar. Ämnet inkluderar inte fiskbiologi.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska


• medverka i, leda och utveckla undervisning i ekologi och miljöanalys på grund- och avancerad nivå
• handleda studenter på grundläggande och avancerad nivå
• utveckla forskarutbildningsämnet Biologi inriktning ekologi
• handleda doktorander och postdoktorer
• leda och bedriva forskning inom ämnet
• aktivt söka externa forskningsmedel
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare och myndigheter
• informera om forskning och forskningsresultat
• kunna undervisa och ha myndighetskontakter på svenska inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara pedagogiskt skicklig
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha goda kunskaper i engelska.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• kvalitet och omfattning på genomförd och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning inom ämnet
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• dokumenterade pedagogiska meriter
• erfarenhet av planering och genomförande av undervisning inom ekologi och miljöanalys
• erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta
• samverka med det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid prövningen av anställningen som universitetslektor läggs framförallt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen. Meriterande är tidigare forskning inom akvatisk biodiversitet, särskilt forskning som rör växter och/eller ryggradslösa djur i sötvatten. Även om särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten ska lika omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:
2020-06-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Universitetslektor i digital humaniora

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt från och med HT-19 masterprogrammet i digital humaniora (DH).

Dessutom bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Institutionen för ABM är vidare, på initiativ från Historisk-filosofiska fakulteten, värd för ett uppbyggnadsarbete av DH som ett nytt fält för fakultets- och områdesövergripande samarbeten inom forskning, utbildning och infrastruktur vid Uppsala universitet. För närvarande är denna satsning inne i ett expansivt skede, bland annat genom en planerad centrumbildning för forskningssamarbeten och infrastrukturellt stöd inom DH. Det är till denna satsning som den aktuella tjänsten är knuten.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning samt undervisning och examination framförallt på masterprogrammet i DH, men undervisning och examination på masterprogrammet i ABM förekommer också. Undervisningen som ingår i arbetsuppgifterna handlar om att på ett teoretiskt djuplodande och praktiskt förankrat sätt kunna anlägga breda och inkluderande perspektiv på digital humaniora samt att skapa fördjupad förståelse för och kunskap kring hur digitala metoder, digitala källmaterial och digitala forskningsinfrastrukturer inverkar på villkoren för humanistisk kunskapsproduktion, på olika kulturarvsinstitutioners verksamhet och på humanistiska kompetensers tillämpbarhet i arbetslivet. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra en integration av ömsesidigt relevanta kurser och kursinslag mellan masterprogrammet i ABM och digital humaniora. Till undervisning räknas ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning. Även handledning av doktorander i biblioteks- och informationsvetenskap kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Ledningsuppdrag kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Dessutom ingår att följa forskningsutvecklingen inom digital humaniora, ABM samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt att undervisa på såväl campus som distans i nätbaserad form. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med forskare med inriktning på digital humaniora både på Uppsala universitet och på andra lärosäten.

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma. Den som inte kan svenska förväntas ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbets- och undervisningsspråk inom två år.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=330406

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Åse Hedemark, [email protected], 018-4712598.

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni, 2020, UFV-PA 2020/1512.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi, inriktning kvantitativ metod

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt – inom Centrum för socialt arbete socionomprogrammet och socialt arbete. Vi undervisar kvantitativa metoder på samtliga nivåer i grundutbildningen och når då upp till regressionsanalyser inkl. logistisk regression.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att leda arbetslag och kurser. För behörighet krävs god dokumenterad förmåga att undervisa och uttrycka sig skriftligt på svenska. Dokumenterad undervisningserfarenhet i kvantitativa metoder krävs.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Sociologiska institutionen använder SPSS, dvs erfarenhet av att undervisa på datalabbar med programmet SPSS är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, dokumenterad undervisningserfarenhet och meritförteckning med publikationslista. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.

Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens hemsida, se följande länk: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/lektornetworkver2.pdf/d04fe55b-5797-4f71-b35d-9ba659e25b7b

För ytterligare information:

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=644748

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat, 1 år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Katharina Wesolowski, katharina. [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni, UFV-PA 2020/1558.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikariat som universitetslektor i akutsjukvård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se. 

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk tjänstgöring och administration inom ämnesområdet akutsjukvård. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Detta omfattar bl. a. att vara blockansvarig i akutsjukvårdsblocket på termin 5 samt kursansvarig för akutsjukvård II på termin 11 på läkarprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Den kliniska delen av anställningen förläggs till verksamhetsområdet akutsjukvård och internmedicin vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs även läkarlegitimation samt specialistkompetens i internmedicin och/eller akutsjukvård. 

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kan den sökande komma att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid relevanta forskningsmeriter inom internmedicin.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Ansökningsförfarande: Ansökan bör vara skriven på engelska och skall innefatta följande handlingar:

- merit- och tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskapli, pedagogisk, klinisk och administrativ verksameht. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
- förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 20 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
- Upp till 20 utvalda vetenskapliga arbeten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m 2021-01-31

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av Christer Jansson, 018 - 6114115, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 8 juni, UFV-PA 2020/1643.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Beskrivning:
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.

Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön. Hos oss finns ett fyrtiotal forskare som bedriver forskning som spänner över många vetenskapsområden. Här finns också utbildning på grund och avancerad nivå. I dagsläget deltar åtta doktorander i vår forskarutbildning. Läs mer om vår forskning här: http://www.gender.uu.se/forskning

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår undervisning och examination på framförallt grund- och avancerad nivå i Genusvetenskap, särskilt inom områdena kropp, sexualitet och intersektionalitet. I anställningen ingår det också egen forskning samt administration. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav:
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller tillägnat sig motsvarande ämnesmässiga djup och bredd, visat pedagogisk skicklighet, samt ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i genusvetenskap. Sökande bör även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha god förmåga att undervisa på svenska och på engelska samt dokumenterat god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av undervisning med fokus på kropp, sexualitet och intersektionalitet ses som meriterande.

Bedömningsgrunder:
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller tillägnat sig motsvarande ämnesmässiga djup och bredd, visat pedagogisk skicklighet, samt ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i genusvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ansökningsförfarande:
Ansökan sker elektroniskt och ska omfatta:

- Personligt brev

- merit- och tjänsteförteckning

- publikationslista

- dokumentation som styrker erfarenhet av att ha undervisat i ämnet genusvetenskap

- kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (max 2 sidor)

 Observera att inga publikationer ska bifogas ansökan, utan insänds endast efter begäran. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som universitetslektor se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och fakultetens https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930#__utma=1.702659363.1509536676.1586416281.1587968706.4&__utmb=1.7.10.1587968706&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1587968706.4.2.utmcsr=bing|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=ledig ajobnb uu&__utmv=-&__utmk=50615209 för anställning.

Centrum för genusvetenskap har ett aktivt och kontinuerligt arbete för att främja Lika villkor och ett långsiktigt mål att öka mångfald på arbetsplatsen. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat. Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-01.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av : För frågor om verksamheten vid Centrum för genusvetenskap kontakta Helena Wahlström Henriksson, föreståndare, Epost: h[email protected] tel: 018-471 729

Välkommen med din ansökan senast den 15maj 2020 UFV-PA 2020/1437.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i svenska som andraspråk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken.

En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. För att förstärka vår verksamhet söker vi nu en universitetslektor med bred kompetens inom ämnesområdet svenska som andraspråk.

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Anställningen avser främst undervisning och handledning dels inom fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, dels inom ramen för lärarprogram och uppdragsutbildning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet kan också komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska som andraspråk.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskild vikt fästs vid erfarenheter av akademisk undervisning av relevans för anställningen, särskilt inom lärarprogram och didaktiskt inriktade kurser.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Den anställde förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Placeringsort: Uppsala. Undervisning på Campus Gotland kan förekomma.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev
- CV
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive examensbevis doktorsexamen
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/1242.

För ytterligare information se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248 och https://mp.uu.se/documents/432512/26815822/Kompletterande+riktlinjer+till+AO+sprÃ¥kvetenskapliga+fakulteten+2013-03-22.pdf/0ab21608-6188-9ce5-0bc4-22822ef6842a samt https://mp.uu.se/documents/432512/26815822/20121025anvisningar.pdf/f4cdfad5-0c65-490c-83e0-6b869e03700f

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat t.o.m. 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt David Håkansson, 018-471 6391, [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2020, UFV-PA 2020/1242.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Associate Senior Lecturer Landscape Architecture, Environmental Assessment

The Department of Urban and Rural Development pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/  Education and research at the Division of Landscape Architecture covers the whole field of landscape architecture i.e. planning, management and landscape design. Subjec area The subject are... Visa mer
The Department of Urban and Rural Development pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/  Education and research at the Division of Landscape Architecture covers the whole field of landscape architecture i.e. planning, management and landscape design.

Subjec area
The subject area for the position is Landscape Architecture, especially Environmental Assessment. The position aims for research on the planning practice, either focusing on the work of the planners or on how citizens interact in the planning process, and its implications for how the landscape is treated in planning.

Duties
The Associate Senior Lecturer will have her/his own subject area and is entitled to apply for promotion to Docent and Senior Lecturer in the subject area environmental assessment during the time of employment.

The successful candidate is expected to:


• participate in teaching at both undergraduate and graduate.
• publish in peer-reviewed articles, act as supervisor to PhD students and demonstrate the ability to research and write attractive research applications.
• collaborate with colleagues involved in environmental assessment and landscape planning within the division the department and SLU. Cooperation should also include municipalities, planning authorities and other universities in Sweden and abroad.

Qualifications

• The successful candidate shall have:
have a PhD in landscape architecture, landscape planning or in a corresponding discipline with relevance for the positions subject area
• received a PhD or equivalent qualifications no longer than five years before the application deadline
• shown scientifically proficient in the subject area of the position
• shown a theoretical depth of relevance for the subject and an ability to publish her/his research internationally
• experience of different research environments and planning practice in relevance for the subject
• good ability to communicate in written and spoken English

Assessment criteria
On consideration for appointment as Associate Senior Lecturer emphasis is primarily put on qualitative indicators of the applicant’s academic skills. Furthermore, the assessment also includes evaluating the applicant's ability to develop an independent line of research within the research field, and to meet the requirements for promotion to senior lecturer in the context of the employment qualifications. Particular emphasis will be placed on experience and competence within the subject area environmental assessment. Communication skills and ability to collaborate in interdisciplinary research projects, are required.

Knowledge in the Swedish planning system as well as teaching experience and knowledge in Swedish is considered a merit.

Application deadline:
2020-06-14

Place of work:
 Uppsala

Extent:
100%

Form of Employment:
The employment is limited to four years in accordance with the Higher Education Act. A position as associate senior lecturer is a qualifying employment that constitutes the first step in an academic career at SLU. An associate senior lecturer has the right during his or her employment to apply for promotion to senior lecturer on the basis of criteria established when the position as associate senior lecturer was announced.

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

A guide for applicants "Appointment procedures for SLU" and a "Memorandum for Guidance in connection with applications for appointment/promotion to professor and senior lecturer at SLU" can be found here.

Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as a guide when you fill in your application.

The scientific and pedagogic documentation submitted in support of the application shall be indicated in the application. At most 5 scientific publications and at most 5 pedagogic publications, including popularized versions, should be submitted in support of the application. In addition a complete list of publications shall be supplied; the publications submitted with the application must be indicated.

 Please apply by clicking on the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Senior lecturer in Landscape Architecture - sustainable urbanization

Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/. Education and research at the Division of Landscape Architecture covers... Visa mer
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/. Education and research at the Division of Landscape Architecture covers the whole field of landscape architecture i.e. planning, management and landscape design.

Subject area
The subject area for the position is landscape architecture, with a specialization in sustainable urbanisation. The position is placed in the interdisciplinary group ”spatial planning”. The focus of the position is the role and the possibilities of landscape planning as a contributor to sustainable urban development.

Duties
Within the subject area the senior lecturer is expected to:


• contribute to developing and strengthening the research area, from bachelor level to research education, publish research articles, apply for research funding, and take an active part in the administrative management of the department.

Qualifications
The successful candidate shall have:


• a PhD degree in landscape architecture, landscape planning, spatial planning, urban studies, human geography or a corresponding subject area of relevance for the position,
• demonstrate a theoretical depth within her/his research, or relevance for the subject
• have demonstrated pedagogical skills in teaching at undergraduate and master level as well as supervision of students
• completed training in teaching in higher education corresponding to about 10 weeks of studies, or have acquired the corresponding knowledge in some other way
• substantial experience of planning oriented research with a focus on sustainable urbanisation or sustainable urban landscapes
• published in journals relevant for the subject area of the positiongood knowledge in written and spoken English.

Assessment criteria:
Assessment criteria for appointment will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position. Equal attention will be paid to the assessment of teaching proficiency and the assessment of academic skills.

The assessment of important scientific skills will consider:


• the applicant's ability to develop the research in the subject area of the position, in cooperation with planning oriented researchers at the division
• experiences of planning oriented research , either with a theoretical focus on sustainability transitions of the urban environment, or with a focus on the importance of the landscape for a (primarily socially and ecologically) sustainable city
• ability to attract external research grants and to publish in leading international peer-reviewed journals or books within the subject area

The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience of course development, planning, conducting and evaluating teaching in relevant courses for the subject area of the position
• ability to integrate research and a scientific approach in teaching

Moreover, regard shall be paid to


• a strong collaborative network of value for the division’s research and teaching
• knowledge of Swedish or other Scandinavian urban and landscape planning
• good communication and collaboration ability in research and teaching.

Final date of application:
2020-04-20

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment 

Starting date:
According to agreement 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Universitetslektor i Landskapsarkitektur - hållbar stadsutveckling

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol. Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, d v s planering, förvaltning och gestaltning. ... Visa mer
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol. Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, d v s planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar stadsutveckling. Anställningen placeras i den tvärvetenskapliga ämnesgruppen fysisk planering. Planeringens roll och möjligheter att bidra till en hållbar stadsutveckling är i fokus för anställningen.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn förväntas att inom ämnesområdet:


• bidra till att utveckla och stärka forskningsfältet och undervisningen från grundnivå till forskarutbildning, publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag samt aktivt delta i institutionens administrativa styrning.

Behörighet
Den sökande ska ha:


• avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering, fysisk planering, urbana studier, kulturgeografi eller motsvarande ämnen av relevans för inriktningen
• uppvisat ett teoretiskt djup i sin forskning av relevans för ämnet
• visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• en omfattande erfarenhet av planeringsinriktad forskning med fokus på frågor om hållbar stadsutveckling eller hållbara stadslandskap
• publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
• goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet tillsammans med nuvarande planeringsinriktade forskare vid avdelningen
• erfarenheter av planeringsinriktad forskning med antingen ett teoretiskt fokus på möjligheterna för en omställning till en hållbar stad, eller ett fokus på landskapets betydelse för en (främst socialt och ekologiskt) hållbar stad
• förmågan att erhålla externa forskningsanslag och publicera i ledande internationella fackgranskade tidskrifter eller böcker inom ämnesområdet

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• erfarenhet av kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning i för anställningen relevanta kurser
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

 

I övrigt beaktas


• ett starkt samarbetsnätverk av värde för avdelningens forskning och undervisning
• kunskap om svensk eller annan skandinavisk stads- och landskapsplanering
• god samarbetsförmåga inom forskning och undervisning

Sista ansökningsdatum:
2020-04-20

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Vik universitetslektor i spanska, med inriktning spansk språkvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning på grund- och avancerad nivå. Forskning. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisningen omfattar främst språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment, men även kulturinriktade moment kan förekomma. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens interna arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter.

Forskningen inom spansk språkvetenskap innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. Du förväntas också följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt medverka i fakultetens och institutionens forskningsrelaterade arbete.

Anställningen förutsätter närvaro på arbetsplatsen för att ta del av och bidra till institutionens och fakultetens gemensamma arbete.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet spansk språkvetenskap eller motsvarande. Den sökande ska visa pedagogisk skicklighet, ha dokumenterad förmåga att undervisa på spanska och svenska samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga både inom och utanför institutionen.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den personliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att uppnå pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått, en för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller bedömas ha motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.  

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet inom ämnet spansk språkvetenskap eller motsvarande beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseenden på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska vikt fästas vid förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället är meriterande, liksom omvittnat god samarbetsförmåga.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan skall författas på svenska eller företrädesvis engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och omfatta:

- Curriculum Vitae
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas (max 10)

Vad gäller anställning som universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/560.

För ytterligare information se https://mp.uu.se/web/info/stod/rekrytera-anstalla/humsam/sprakvet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-08-17 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, tel +46-18-471 14 40, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2020, UFV-PA 2020/560.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot MKB

Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol . Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning. Ämnesbeskrivning Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot miljö­bedömningar/MK... Visa mer
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol . Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot miljö­bedömningar/MKB. Anställningen innefattar forskning om planeringens praktik, antingen med fokus på planerarnas arbete eller med fokus på hur medborgarna kan interagera i planeringsprocessen, och hur detta påverkar hur landskapet hanteras i planeringen.

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn kommer att ha ett eget ansvarsområde och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnesinriktningen miljöbedömning/MKB.

Den sökande förväntas


• delta i undervisningen på både grund och avancerad nivå inom ämnesinriktningen
• publicera vetenskapliga artiklar, fungera som handledare till doktorander samt visa förmåga att forska och att skriva framgångsrika forskningsansökningar
• samarbeta med kollegor som sysslar med miljöbedömning/MKB och landskapsplanering inom avdelningen, på institutionen och SLU. Samarbeten bör även innefatta andra aktörer, inte minst kommuner, planeringsmyndigheter, samt andra lärosäten i Sverige och utomlands

Behörighet
Den sökande ska ha:


• avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering eller närliggande disciplin av relevans för ämnet
• avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång
• visat sig vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen
• visat ett teoretiskt djup av relevans för ämnet, och en förmåga att publicera sin forskning internationellt
• erfarenhet av såväl olika forskarmiljöer som av planeringspraktik av relevans för ämnet  
• god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska

 

Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikatorer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor. Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet och kompetens inom ämnesområdet miljöbedömning/MKB. För anställningen krävs kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta i interdisciplinära forskningsprojekt.

Kunskap i det svenska planeringssystemet liksom undervisningserfarenhet och kunskap i svenska är meriterande.

 

 

Sista ansökningsdatum:
2020-06-14

Placering/ort:
 Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Universitetslektor i farmaceutisk fysikalisk kemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi.

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen https://farmaci.uu.se/. 

Arbetsuppgifter: Tjänstgöring inom grundutbildningen på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och biomedicinarprogrammet vid Uppsala universitet. I arbetsuppgifterna ingår handledning av doktorander, undervisning och examination på de kurser som hör till ämnesområdet farmaceutisk fysikalisk kemi, samt till grundutbildningen relaterade administrativa uppgifter och kursutvecklingsarbete. I berörda kurser ingår i huvudsak grundläggande fysikalisk kemi och yt- och kolloidkemi.

Forskningsdelen av tjänsten omfattar egen forskning inom områden som bidrar till forskargruppens målsättning och syfte (se nedan), och aktivt deltagande i forskargruppens verksamhet och samarbeten. Av anställningen utgör 70% tjänstgöring inom grundutbildningen och 30% inom forskningen.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppen och dess verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/.

Kvalifikationskrav: Behörig att söka är den som har doktorsgrad i fysikalisk kemi eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet av undervisning inom fysikalisk kemi eller angränsande områden. För behörighet krävs även att undervisning kan bedrivas på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder: Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: För att komma ifråga måste sökanden uppfylla behörighetskraven. Vid rangordning av kandidater kommer i första hand undervisningserfarenhet, pedagogisk skicklighet och kunskaper i undervisningsämnena att beaktas, därefter sökandens forskningsinriktning och bidrag till området för forskningsämnet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskoleutbildning omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Per Hansson, forskargruppledare, telefon: 018-4714027, e-post: [email protected] Doc. Magnus Bergström, studierektor, telefon: 018-4714126, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2020/15.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematik eller matematisk statistik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik.

Institutionen ansvarar för kurser i matematik och matematisk statistik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 120. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600.

Institutionens forskning är uppdelad i de tre programmen algebra och geometri, analys ochsannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration. Anställningen avser i huvudsak undervisning på grundnivå i matematik. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal, vari ingår egen kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning i matematik eller matematisk statistik och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökan skall skrivas på svenska.

Intervjuer kan komma att ske före ansökningstidens utgång.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Inger Sigstam, tel 018-4713223, e-post [email protected] och prefekt Warwick Tucker, tel 018-4713318, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2020, UFV-PA 2020/29.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Lärare i pastoralteologi, med särskild inriktning på ledarskap, och kursled

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag ä... Visa mer
Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut har till uppdrag att utbilda kyrkliga medarbetare som medverkar till att människor får livsmod och känner igen Guds kärlek i världen. Vi vill rusta personer för tjänst i Svenska kyrkans församlingar som diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster genom att förankra teoretiska och praktiska kunskaper i kyrkliga sammanhang, skapa en positiv utbildningsmiljö och ge verktyg för kommande uppgifter. Utbildningsinstitutet finns i Uppsala och Lund och är en del av kyrkokansliet. Vissa terminer bedrivs utbildning även i Göteborg och Umeå.
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet.

Vi söker dig som vill gå in i ett arbete som står på två ben; det ena som lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund, det andra som kursledare för Svenska kyrkans behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i pastoralteologi, särskilt inom kunskapsområdet strategi och ledarskap, där du tar ett kollegialt ansvar för utveckling av utbildningen i alla program för blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Du tar särskilt ansvar för kunskapsområdet strategi och ledarskap men samarbetar med all personal på 35 personer för att fördjupa samverkan och samordning. Du rapporterar som lärare till ansvarig programchef. Du kommer att ha ett självständigt ansvar för att planera och genomföra behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning med för närvarande tre kurser per år med tolv kursdagar fördelade över fyra moduler i varje kursomgång. Du relaterar till stift och universitet i frågor rörande behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Du rapporterar som kursledare till rektor avseende samma utbildning.

Tjänsteställe är Uppsala med tjänstgöring på båda utbildningsorterna, på kursplatser för behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning (för närvarande Sigtuna och Höör) samt på resor till andra orter.

Kvalifikationer
Du är präst i Svenska kyrkan med erfarenhet som kyrkoherde, församlingsherde eller annan omfattande ledningserfarenhet. Du har påbyggnadsutbildning inom för tjänsten relevanta områden (såsom teologi, pedagogik eller ledarskap). Du har också erfarenhet från arbete med planering och genomförande inom utbildningsområdet. Du har goda pedagogiska och kommunikativa egenskaper som skapar förtroende och bidrar till konstruktiv samverkan. Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har även ett strukturerat arbetssätt med framförhållning och förmåga till förankring.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Intervjuer
Intervjuer kommer att ske 25 samt 28 februari.

Placeringsort
Tjänsten kommer att vara placerad i Uppsala.

Anställning
Tillsvidareanställning 100 %.

Tillträde
10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
rektor Kenneth Nordgren, telefon 018-16 95 86.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 2 februari 2020.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Visa mindre