Lediga jobb som Professor i Uppsala

Se lediga jobb som Professor i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Professor i genusrelaterat våld och hälsa

Ansök    Jun 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, KBH och Akademiska sjukhuset, har regeringens uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. I NCKs regeringsuppdrag ingår att bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten i området mäns våld mot kvinnor.

Beskrivning av ämnesområdet: I ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa ingår mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel. Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och samhällsvetenskapliga ansatser.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör egen forskning samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Professorn förväntas utveckla och leda forskningsenheten vid NCK. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Anställningen kan eventuellt förenas med klinisk befattning vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska (se 6 § AO).

Sökande som önskar kan erbjudas en anställning med förenad befattning.

För att anställas med förenad befattning tillkommer ytterligare behörighetskrav.

För förenad befattning som specialistläkare ska den sökande ha svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens eller senast sista ansökningsdag ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens.

För förenad befattning som annan klinisk yrkeskategori ska den sökande ha svensk legitimation eller senast sista ansökningsdag ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av: NCK:s föreståndare Anita Hussénius: 073 469 7303 eller [email protected] eller av KBH:s prefekt Inger Sundström Poromaa: 070 246 5156 eller [email protected]  

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 16 september 2022, UFV-PA 2022/1239. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i Sociologi

Ansök    Jun 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi samt i sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal.

Vi söker en starkt meriterad sociologisk forskare. Empirisk forskning är särskilt meriterande. Meriteringen kan avse ett eller flera vedertagna områden inom sociologiämnet.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på såväl forskanivå som grundnivå inom ämnesområdet sociologi samt för utveckling av detsamma. Fakultetens ambition är att ungefär hälften av arbetstiden ska ägnas åt att utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1748.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdfoch https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ilkka Henrik Mäkinen, tel. 018-471 1484, e-post [email protected] och dekanus professor Joakim Palme tel. 018-471 3305, e-post [email protected]   

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2022, UFV-PA 2022/1748.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik Observera: Denna annons är förkortad för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. För att se annonsen i sin helhet besök: Lediga anställningar vid SLU | Externwebben Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och bestå... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Observera: Denna annons är förkortad för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. För att se annonsen i sin helhet besök: Lediga anställningar vid SLU | Externwebben

Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och består av ca 80 anställda fördelade på fem forskargrupper med expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, statistik och matematik, biologisk avfallsbehandling, källsorterande avlopp samt automation. Institutionen ansvarar för drygt 30 kurser på grund och avancerad nivå inom agronomprogrammet och program inom biologi och miljövetenskap som ges på SLU samt på civilingenjörsprogrammen ”miljö- och vattenteknik” och ”energisystem” som ges i samarbete med Uppsala universitet. Institutionen är en del av mark, vatten och miljöcentrum (MVM) där forskning inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk pågår.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik för att uppnå ett resurseffektivt och uthålligt jordbruk.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp och ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda ett internationellt framgångsrikt och externt finansierat forskningsprogram
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• kunna undervisa på svenska på kandidatnivå inom fyra år, institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta,
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå

Utöver undervisning inom digitalisering av jordbruket kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår, vilket inkluderar budget och personalansvar.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik.
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogisk skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision


Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete
• kommunicera och samarbeta

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-29

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor of Digitalisation

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences   The Department of Energy and Technology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Subject Area The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agricul... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
 

The Department of Energy and Technology

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agriculture.

Duties
The professor is expected to lead a research group within the area of employment and


• develop and lead an internationally successful and externally funded research program
• develop and lead teaching at undergraduate, advanced and postgraduate level
• participate in postgraduate education and supervise doctoral students
• be able to teach Swedish at bachelor's level within four years; the department will support the successful candidate to help achieve this objective
• develop and maintain national and international networks with academia, industry, and society in general
• contribute to the strategic development of the department and the faculty
• collaborate within the department and with other departments within and outside SLU
• disseminate research results and other relevant subject information to the surrounding society
• seek external research funding at both national and international level

In addition to teaching in the digitalisation of agriculture, teaching in related subjects at undergraduate level may also take place. Administrative tasks are included, which includes budget and personnel responsibilities.

Qualifications
The successful candidate shall


• have a doctoral degree and have associate professor competence or equivalent scientific competence
• be scientifically skilled in the subject of digitalization with focus on the application of automation, robotics or mechatronics
• have demonstrated the ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• be able to integrate research and a scientific approach in the pedagogical work
• have a good knowledge of English

Assessment criteria
The degree of research expertise that is a requirement for eligibility for employment shall primarily apply as assessment criteria for employment.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research efforts and ongoing research
• the ability to independently initiate and conduct outstanding research
• the ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level
• collaborating with relevant stakeholders and society
• informing research findings and development projects
• communication and cooperation

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The applicant’s research expertise and the ability to implement the above-mentioned duties are of highest importance.

After the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2022-08-29

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring

Ansök    Maj 24    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Företagsekonomiska institutionen bedriver forskning och undervisning inom sex huvudsakliga områden: marknadsföring, redovisning och finansiering, organisation, internationellt företagande, entreprenörskap och handelsrätt.

Utmärkande för forskning inom ämnesområdet marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen är dels intresset för dynamik och förändringar i företagens relationer till andra företag och till konsumenter. En gemensam utgångspunkt är synen på marknader som lokala och globala nätverk av relationer mellan företag, där sociala, institutionella och kulturella aspekter är viktiga.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Leda forskningsgrupper inom marknadsföringens olika delområden. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens i företagsekonomi med forskningsmeriter inom marknadsföring.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1356.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Peter Thilenius, tel. 018-471 1613, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2022. UFV-PA 2022/1356.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intresseko... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intressekonflikter.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket inkluderar administrativa uppgifter.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• adressera forskningsfrågor med mång- och tvärvetenskapliga ansatser
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till att CBM:s verksamhet utvecklas
• leda, utveckla och medverka i undervisning på såväl grund- som avancerad nivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk samt utveckla samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utanför SLU
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter
• ha dokumenterad förmåga att leda och utveckla framgångsrik forskning
• ha dokumenterad förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering i konkurrens
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid denna anställning ska graden av skicklighet inom ämnet gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas förmågan att 


• initiera, leda och leverera innovativ och excellent forskning
• självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• erhålla externa forskningsmedel i konkurrens. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att 


• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• planera, genomföra och utvärdera undervisning och forskning
• handleda och examinera doktorander. 

Vid bedömning av skicklighet i samverkan beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle. 

Det är meriterande att ha bedrivit mång- eller tvärvetenskaplig forskning och/eller forskning i transdisciplinära samarbeten, samt att ha arbetat med samhällets styrning av biologisk mångfald.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i socialt arbete

Ansök    Apr 25    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Professuren är förlagd vid Centrum för socialt arbete (CESAR) som 2023 planeras att ombildas till en egen institution för socialt arbete.

CESAR – Centrum för socialt arbete vid sociologiska institutionen, bildades vid årsskiftet 2017/18 och är idag en komplett utbildningsmiljö med ansvar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.  Uppdragsutbildning inom socialt arbete ges efter behov. CESAR befinner sig i en utvecklingsfas där socionomprogrammet expanderar och fr.o.m. hösten 2021 ges vid både campus Uppsala och campus Gotland. Lektorerna vid Cesar är mycket forskningsaktiva och det pågår projekt med både nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen vid CESAR  sker även i samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen är relativt nystartad och arbetsuppgifterna omfattar ett övergripande ansvar för såväl uppbyggnad och utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet socialt arbete. Undervisning och handledning inom Cesars utbildningar på samtliga nivåer. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

I arbetsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, medverkan i, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) samt samarbete och samverkan med det sociala fältet (praktiken). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, sprida forskning samt att stärka samarbetet med andra forskningsmiljöer i socialt arbete både nationellt och internationellt. Vidare att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Om anställningen:
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post [email protected]

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/749.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i experimentell diabetesforskning

Ansök    Apr 5    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har över 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och utgör en viktig del av det nystartade Uppsala Diabetescentrum (UDC). Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Nuvarande styrkeområden inkluderar bland annat Langerhanska ö- hormonsekretionens cellbiologi och fysiologi, immunologiska mekanismer vid typ 1-diabetes och betacellsregenerativ medicin, det senare med en klinisk translationell koppling. Utöver inriktningen mot diabetes bedrivs vid institutionen forskning inom cellbiologi, cellfysiologi, neurofysiologi, integrativ fysiologi, immunologi och tumörbiologi. Intravitalmikroskopi, avancerad fluorescensmikroskopi av levande celler, elektrofysiologi, sjukdomsmodeller och ö-transplantationsmodeller, stamcellsdifferentiering, organoidkulturer, mikrofluidik och 3D-printing är exempel på metoder som är tillgängliga inom institutionen. Forskargrupperna samarbetar, inte bara internt och med Akademiska sjukhuset, utan också med andra grupper nationellt och internationellt, liksom med avknoppningsföretag och läkemedelsindustri. Langerhanska öar och andra vävnader från humana donatorer isoleras i Uppsala och tillgängliggörs till forskarsamhället. Infrastruktur och expertis inom olika så kallade omik-teknologier, encellsbiologi, bioinformatik, läkemedelsupptäckt med flera områden finns att tillgå genom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab i Uppsala. Utöver forskning bedriver institutionen för medicinsk cellbiologi också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, biomedicin-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen.

Ämnesområdet
Orsakerna till de olika formerna av diabetes är dåligt kända. Nedsatt funktion av de Langerhanska
öarna och ändrade hormonsekretionsmönster är kännetecknande för de flesta formerna men funktionella ändringar förekommer också i ö-hormonernas målorgan. För att klarlägga sjukdomsmekanismerna krävs forskning inom en rad olika områden, inte minst mekanistiska studier inom cellbiologi och fysiologi, men även forskning inom utvecklingsbiologi, immunologi, biokemi och molekylärbiologi. Studier av bland annat gen- och proteinuttryck på encellsnivå med syfte att förstå cellfunktion är också aktuella för ämnesområdet. För att utveckla nya, framtida, behandlingsformer behövs mer kunskap om ö-cellernas funktion, replikation och regeneration, samt hur ö-celler kan genereras från stamceller. Moderna undersökningstekniker och nya modellsystem har stor potential att bidra till betydande framsteg. Sökande med diabetesrelevant cellbiologiskt fokus utanför ö-fältet kan också komma ifråga.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet experimentell diabetesforskning, samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Länkar till regelverk och anvisningar
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Karin Forsberg-Nilsson, tel 070 1679579, e-post [email protected] eller prefekten docent Johan Kreuger, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/48.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in political science - focus on governance of natural resources

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subject area The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems an... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area
The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems and society, as well as related societal conflicts of goals and interests.

Duties
The professor is expected to lead a research group, which includes administrative duties.

The candidate, should, within the subject area


• develop and lead a strong research environment with internationally recognized and successful research
• develop research and teaching in close collaboration with other researchers and teachers at the faculty and university
• address research issues with multi- and interdisciplinary approaches
• apply for external research funding at national and international level
• contribute to the development of CBM
• lead, develop and participate in education at basic and advance level
• participate in PhD training and supervising PhD students
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, and relevant agencies, organizations, the industry and stakeholders
• support the strategic development of the department and faculty
• collaborate with others within the department and at other departments within and outside SLU
• actively collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary research at the university
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society/the public
• be able to communicate in Swedish within four years.

Qalifications
The successful candidate shall


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• have experience of collaboration with stakeholders
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment for this position will primarily be based on the degree of skills to which the applicant have in the subject.

The assessment of scientific skills will consider the ability to


• initiate, lead and deliver innovative and excellent research
• independently initiate and pursue outstanding research
• obtain external research funding in competition. 

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to


• convey and implement his/her pedagogic vision
• plan, conduct and evaluate teaching and research
• supervise and examinate doctoral students. 

The assessment of collaboration skills will consider the ability to integrate and cooperate with relevant stakeholders and society.

It is a merit to have conducted multi- or interdisciplinary research and / or research in transdisciplinary collaborations. It is also a merit to have worked with the governance of biodiversity.

Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Emphasis will be placed on the applicant's personal suitability and abilities.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-07-01

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori

Institutionen för stad och land  En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol Ämnesbeskrivning  Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. Ämnesområdet designte... Visa mer
Institutionen för stad och land 
En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning 

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. Ämnesområdet designteori omfattar forskning, utveckling och undervisning kring designprocessen och dess resultat inom fältet landskapsarkitektur. En utgångspunkt för ämnesområdet är att se ”design” (verbet) som processen för att bestämma egenskaper hos en framtida fysisk utemiljö och ”design” (substantivet) som representationen i modell av denna framtida utemiljö. Designteori har tillämpning inom såväl planering och utformning, som förvaltning av landskap.

Arbetsuppgifter
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ansvara för forskning, utvecklingsarbete och undervisning inom designteori
• utveckla förståelsen av designprocessen och dess resultat inom landskapsarkitekturens område
• leda och utveckla en stark forskningsmiljö som präglas av bland annat internationell publicering och konkurrenskraftiga forskningsansökningar för extern finansiering
• bidra till forskarutbildningen och undervisning på grundläggande och avancerad nivå
• medverka i och utveckla forskningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt samt i internationella nätverk
• bidra till fakultetens strategiska utveckling genom uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten

Eftersom professorn förväntas leda utvecklingen av ämnet på institutionen och delta i kollegiala sammanhang inom fakulteten och universitetet ska den sökande kunna arbeta på engelska och även kunna arbeta på svenska/skandinaviskt språk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, eller närliggande miljögestaltande disciplin, med en inriktning som passar anställningens ämnesinnehåll
• vara antagen som docent eller ha motsvarande kompetens
• vara internationellt framgångsrik som forskare, med väl etablerade nätverk och flera publikationer i för ämnet centrala tidskrifter/böcker.
• ha erfarenhet av undervisning i landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin
• ha erfarenhet av akademiskt ledarskap

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin, tex fackgranskade artiklar i för ämnet relevanta och ansedda tidskrifter
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmåga att kontinuerligt erhålla externa forskningsmedel, eller medel för utvecklingsprojekt i samarbete med avnämare

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
• handledning och examination av doktorander
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, med fokus på samverkan med professionella landskapsarkitekter inom ämnesområdet
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2022-05-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i klinisk kemi förenad med befattning som specialistläkare

Ansök    Mar 4    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 600 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet klinisk kemi omfattar biokemiska, immunologiska, och fysikalisk-kemiska analyser och funktionsundersökningar med syfte att påvisa sjukdomar och sjukdomstecken samt följa effekter av behandling. Vi ser vi gärna sökanden med forskningserfarenhet inom cancer, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, psykisk hälsa eller infektionssjukdomar. Dessa sjukdomsområden utgör profilområden för Uppsala universitet och Region Uppsala.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning, sjukvård och administrativa uppgifter. Förutom egen forskning ingår att arbeta med forskarutbildning och doktorandhandledning inom ämnesområdet klinisk kemi. I anställningen ingår även att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning i samverkan med fakultetens forskare och lärare samt att aktivt söka extern finansiering. Till arbetsuppgifterna hör vidare att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt, vilket har stor betydelse för arbetet vid universitetet. Det tillkommer undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt kursansvar. Administrativa uppgifter vid universitetet samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. En tredjedel av anställningen består av sjukvård i form av kliniskt arbete som specialistläkare vid sektionen för klinisk kemi och farmakologi inom verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset. Här ingår medicinskt kunskapsansvar för ett antal analysmetoder och laboratoriesamverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Administrativa uppgifter såsom ansvar för klinikens forsknings-, utvecklings- och utbildningsrådsmöten samt ALF-hantering kan höra till.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. (Se AO 31 §).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i klinisk kemi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk kemi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk kemi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Eva Lindberg, e-post: mailto:[email protected], telefon: tel:018-611 4061,  tel:018-6173814.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 4 april 2022, UFV-PA 2022/69.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in Landscape Architecture with a focus on design theory

Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursues education, research and external collaboration in agrarian history, environmental communication, landscape architecture and rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-develop... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursues education, research and external collaboration in agrarian history, environmental communication, landscape architecture and rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Subject area

The subject area of the position is landscape architecture with emphasis on design theory. The subject area includes research, development of and teaching in the design process and its outcomes within the field of landscape architecture. A point of departure is to see ‘design’ (the verb – to design) as the process to decide about qualities in a future outdoor environment, and ‘design’ (the noun – a design) as a representation in a model of that future environment. Design theory has applications in the planning, shaping, and managing of landscapes.

Duties
The successful candidate must:


• be responsible for research, development and teaching in design theory
• develop an understanding of the design process and its results in the field of landscape architecture
• lead and develop a strong research environment, characterised e.g. by international publications and competitive research applications for external funding
• contribute to PhD education and education at bachelor’s and master’s level
• develop research collaborations within the division, across the Department and SLU, with peers at other universities in Sweden and abroad
• contribute to the strategic development of the Faculty in academic leadership roles at the division,department and faculty level                                                                                                                 

Since the professor is expected to lead the development of the subject at the Department, and participate in collegial contexts within the faculty and the University, the candidate should be able to work in English and to work in

Swedish/a Scandinavian language not later than within four years from taking up the position.

Qualifications
The successful candidate must:


• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• be pedagogically skilled and have shown the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have obtained the degree of PhD in Landscape Architecture or other environmental design disciplines related to the position
• have attained the rank of a Swedish “docent” (roughly: associate professor or reader), or equivalent
• be a successfully established researcher, with international experience and well-established national and international networks as well as several publications in relevant and key journals/books
• have experience of landscape architecture teaching
• have served in academic leadership roles

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• past and current research in landscape architecture or related environmental design disciplines, e.g. peer-reviewed publications in relevant and established journals
• capacity to initiate and pursue an outstanding research agenda
• capacity to continuously acquire external research funding and/or grants in partnership with stakeholders

The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience of planning, conducting and evaluating teaching in landscape architecture or related disciplines
• experience of supervising PhD students and as examiner
• capacity to integrate research and academic thinking into teaching

In addition to the above criteria, the following skills will also be taken into account:


• capacity to manage and lead academic units
• skills in collaboration with society, particularly with professional landscape architects within the subject area
• capacity to disseminate research results to a wider public

 

 

Particular emphasis will be placed on the applicant’s scientific skills and the ability to implement the above-mentioned duties. Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

 

Final date for application:
2022-05-22

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
According to agreement

Application:
Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses. www.slu.se Visa mindre

Professor i sociologi

Ansök    Feb 22    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi samt i sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal. Vid institutionen finns även Centrum för socialt arbete (CESAR) med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och undervisning på alla nivåer inom ämnesområdet sociologi samt för utveckling av detsamma. Undervisning (kursansvar, föreläsningar, seminarier, datoriserade övningar) och handledning på samtliga nivåer, inklusive forskarutbildningen, examination samt administrativa uppgifter och kollegialt arbete som undervisningen kräver. Ansvar för tvärvetenskaplig undervisning i samarbete med andra parter. Ansvar för att stötta och utveckla kopplingen mellan forskning och undervisning.

Aktiv forskning och forskningskommunikation samt deltagande, planering och ledning av forskningsprojekt.

Att bidra till och utveckla institutionens forskningsprofil genom att stötta kollegers forskning  samt genom att skapa lokala, nationella och internationella forskningssamarbeten.

Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Fakultetens ambition är att ungefär hälften av arbetstiden ska ägnas åt att utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till betald sabbatstermin efter en överenskommen period i anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Ett allmänt behörighetskrav i Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 5 är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vidare gäller enligt AO § 31 att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska, enligt AO § 32, ha visats genom omfattande meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 22. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den sökande ska i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/20

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ilkka Henrik Mäkinen, tel. 018-471 1484, e-post [email protected] och dekanus professor Joakim Palme tel. 018-471 3305, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 20 april 2022, UFV-PA 2022/20.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Ecology

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Department of Ecology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Uppsala is now recruiting a professor in ecology with focus on the role of plant communities in sustainable production ecosystems. This fully-funded profess... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Department of Ecology
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

 

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Uppsala is now recruiting a professor in ecology with focus on the role of plant communities in sustainable production ecosystems.

This fully-funded professorship is based at the Department of Ecology that is part of the SLU Ecology Centre together with the Department of Crop Production Ecology, https://www.slu.se/en/departments/ecology/ovrigt/ecology-centre/. Research and education at the Ecology Centre focuses on food and animal feed production, biomass and energy and how these interact with the environment. We explore how environmental conditions, ecology interactions and cultivation system designs affect not only yields and ecosystem services, but also product quality. The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, crop and environmental protection, wildlife management, honey bee health and forestry.

Subject area
The subject area includes basic and applied questions with focus on the role of plant communities in sustainable production ecosystems of foods and bio raw materials, relevant to Swedish agriculture. The subject draws on empirical research and theories in community ecology and/or systems ecology.

Duties
The position includes the following tasks:


• developing and leading an internationally competitive research environment, through successful research proposals and publication in international journals with a high impact factor;
• contributing to the development of sustainable crop production systems through research, teaching and collaboration within academia, industry, organisations and society at large;
• contributing to the development of multi, inter, and transdisciplinary research at both the faculty and SLU;
• assuming a leadership and strategic role in the subject field and department – this may include staff and budget responsibility;
• applying for external research funding from both national and international funding bodies;
• developing, leading and participating in teaching at both first and second-cycle level;
• developing and running third-cycle courses and study programmes and doctoral student supervision;
• collaborating with research teams in the department, at the faculty and SLU;
• providing information about research findings and sharing relevant knowledge with society at large.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to have professional working knowledge of the language within four years of taking up the professorship. The department will provide support with language learning.

Qualifications
The applicant must:


• hold a doctoral degree within a relevant subject and the qualifications required for appointment as a docent or their equivalent;
• demonstrate scientific proficiency in the subject;
• demonstrate the ability to develop and lead a research team;
• have successfully competed for research funding;
• demonstrate teaching expertise;
• demonstrate the ability to integrate research and academic perspectives into their teaching;
• have experience of collaborating with stakeholders and society;
• have excellent English language skills.

Assessment criteria
The skills and proficiency of each candidate will be assessed to ensure that they meet the application criteria.

Scientific proficiency will be assessed based on:


• completed and ongoing research;
• ability to independently initiate and run outstanding research;
• ability to compete for external research funding;
• documented experience of multi, trans and interdisciplinary research.

The following will be taken into consideration when assessing teaching proficiency:


• planning, implementation and examination in addition to evaluating their own teaching and courses;
• supervising and examining doctoral students;
• educative vision.

The following collaboration skills will be assessed:


• The ability to interact and cooperate with relevant stakeholders and society.

In addition, the following be assessed:


• leadership and the ability to develop the organisation and staff at the university and within academia;
• ability to share information about research and research findings;
• communication and collaboration skills.

An equal amount of emphasis will be placed on the assessment of both educational skills and scientific proficiency.

In addition to the qualification requirements, emphasis will also be placed on the applicant’s personal suitability and aptitude.

 

Application deadline
2022-03-31

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Professor i Rysslands- och Eurasienstudier

Ansök    Feb 22    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Rysslands- och Eurasienstudier har funnits vid Uppsala universitet i snart femtio år.

Vår forskning är inriktad på processer av social, politisk och ekonomisk omvandling i Ryssland och det postsovjetiska området. Men vi intresserar oss också för mer specifika frågor som demokratisering och statsbyggnad, internationellt och regionalt samarbete, EU och Natos östutvidgning, nation och imperium, transnationella minoriteter, historiskt minne, identitetskonstruktion, genus och etnicitet från en historisk, kulturell, politisk och socialt perspektiv. Vår forskning är mångvetenskaplig och spänner över flera discipliner, såsom statsvetenskap, ekonomi, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, kulturgeografi, media och kommunikation, sociologi, antropologi, historia och litteratur.

Vid IRES finns också redaktionerna för Journal of Baltic Studies och Uppsala Yearbook of Eurasian Studies. Institutet har också ett gästforskarprogram som ger möjlighet att tillbringa längre eller kortare tid vid institutet. Genom åren har över 80 gästforskare från hela världen forskat vid institutet.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning, medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Ledningsuppdrag inklusive administration på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och särskilt forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom fältet Rysslands- och Eurasienstudier. Grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och tala det ryska språket är ett krav.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4932.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Claes Levinsson, tel. 018-471 1696, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 25 maj 2022, UFV-PA 2021/4932.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Laboratory Animal Medicine

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences   Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Subject Area Laboratory Animal Medicine includes Experimental Medicine using animal models for veterinary and biomedical research to increase biological and medical knowledge. The aim... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences
 

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
Laboratory Animal Medicine includes Experimental Medicine using animal models for veterinary and biomedical research to increase biological and medical knowledge. The aim is to better understand and treat or prevent diseases in animals and humans. Experimental Animal Medicine also includes the knowledge of experimental animals and their use in research, their biology, care, handling, diseases, anaesthesia, pain relief, experimental techniques, genetics and ethical considerations in their use and the legislation that regulates it.

Duties
The candidate should, within the subject area


• develop and lead internationally successful research within Laboratory Animal Medicine
• further develop synergies between Laboratory Animal Medicine and the other disciplines of the Faculty
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, organizations, and the industry
• actively participate in PhD training and supervising PhD students and residents.
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society
• apply for external research funding at national and international level
• develop research and education in cooperation with the other researchers and teachers of the Faculty and the University
• be responsible for and develop teaching at undergraduate and graduate level, as well as postgraduate courses in Laboratory Animal Medicine and Laboratory Animal Science
• actively participate in teaching and clinical work
• have Swedish as a working language within 4 years
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• be responsible for staff and budget within the subject.

In addition to teaching in Laboratory Animal Medicine, teaching in related subjects at undergraduate level may also occur.

All work is carried out according to the 3Rs principle.

Qualifications
The successful applicant needs to


• have a degree in Veterinary Medicine, a doctorate and competence as Associate Professor (docent) or equivalent scientific competence within the scope of the subject description.
• have international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a field relevant to the post
• be scientifically proficient in the subject of the post
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• have documented clinical experience in working with any of/some of the animal species relevant to the faculty: cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs and cats
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into both teaching and other pedagogical work
• be able to integrate pedagogical practice with the role as a researcher
• have a very good knowledge of English

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment as a professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research activities and ongoing research
• scientific vision
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching and training, both nationally and internationally
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and self reflection
• higher education teaching qualification or equivalent knowledge
• both theoretical and clinical work in teaching at undergraduate and postgraduate level

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy
• collaborate with relevant stakeholders and society
• ability to disseminate research findings and development projects
• collaborate both nationally and internationally

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

Application deadline
2022-02-07

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/ Visa mindre

Professor i försöksdjursmedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedic... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnesbeskrivning
Försöksdjursmedicin omfattar experimentell medicin med användning av djurmodeller för veterinärmedicinsk och biomedicinsk forskning för ökad biologisk och medicinsk kunskap. Målet är att bättre kunna förstå och behandla eller förebygga sjukdomar på husdjur och människor. Försöksdjursmedicin omfattar också kunskapen om försöksdjur och deras användning i forskning, deras biologi, skötsel, hantering, sjukdomar, anestesi, smärtlindring, experimentella tekniker, genetik och etiska avvägningar vid användningen och lagstiftningen som reglerar den.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom försöksdjursmedicin
• vidareutveckla synergier mellan försöksdjurmedicin och fakultetens andra ämnesområden
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, organisationer och näring
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander och residents
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samhället
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• ansvara för och utveckla undervisning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildningskurser inom försöksdjursmedicin och försöksdjursvetenskap
• medverka aktivt i undervisning och kliniskt arbete
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• ansvara för personal och budget inom ämnet.

Utöver undervisning inom försöksdjursmedicin kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma.

Allt arbete sker enligt 3R-principen.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ramarna för ämnesbeskrivningen
• ha internationell veterinärmedicinsk specialistkompetens (diplomate) eller motsvarande kompetens inom för anställningen relevant ämnesområde
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha dokumenterad klinisk erfarenhet av arbete med något/några av de för fakulteten relevanta djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund och katt
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
• kunna integrera den pedagogiska tillämpningen med rollen som forskare
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• vetenskaplig vision
• förmågan att självständigt initiera och bedriva internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning, såväl nationellt som internationellt
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision och självreflektion
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• såväl teoretiskt som kliniskt arbete i undervisning på grund- och avancerad nivå


Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
• samarbeta både nationellt och internationellt 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-02-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i ekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.   En anställning som professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll för hållbara produktionsekosystem ledigförklaras vid institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Denna fullt finansierade profess... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

En anställning som professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll för hållbara produktionsekosystem ledigförklaras vid institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Denna fullt finansierade professorsanställning placeras vid institutionen för ekologi som är samlokaliserad med institutionen för växtproduktionsekologi inom SLU Ekologicentrum. https://www.slu.se/en/departments/ecology/ovrigt/ecology-centre/. Forskning och utbildning vid Ekologicentrum fokuserar på produktion av livsmedel, djurfoder, biomassa och energi och dessas interaktion med miljön. Vi utforskar hur miljöförhållanden, ekologiska interaktioner och design av odlingssystem påverkar inte bara avkastning och ekosystemtjänster utan också produktkvalitet. SLU Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, honungsbihälsa och skogsbruk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på växtsamhällenas roll i hållbara produktionsekosystem för livsmedel och bioråvaror med relevans för svenskt jordbruk. Ämnet baseras på ekologisk empiri och teori inom samhällsekologi och/eller systemekologi.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter:


• utveckla och leda en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnesområdet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i tidskrifter med högt renommé
• bidra till utvecklingen av hållbara växtproduktionssystem genom forskning, utbildning och samverkan med akademi, näring, organisationer och det omgivande samhället
• aktivt bidra till utvecklingen av mång-, inter- och transdisciplinär forskning vid fakulteten och SLU
• ta en ledande och strategisk roll gentemot medarbetarna inom ämnesområdet och institutionen, vilket bland annat kan innebära personal- och budgetansvar
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• aktivt utveckla och bedriva forskarutbildning och handledning av doktorander
• samarbeta med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta. 

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att utveckla och leda en forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter och samhälle
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• dokumenterad erfarenhet av mång-, inter- eller transdisciplinär forskning.

 Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision

Vid bedömningen av samverkansförmåga beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle.

Vidare beaktas graden av skicklighet att:


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• informera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-03-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk patologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) . Inom sektionen för patologi finns idag en professor i allmän patologi och vi söker nu en professor i veterinärmedicinsk patologi.

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinärmedicinsk patologi omfattar uppkomst och utveckling av sjukdomar hos våra husdjur (nöt, get, får, gris, häst, fjäderfä, hund och katt) samt fisk. Detta inkluderar hur sjukliga förändringar yttrar sig i vävnader och organ mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar relaterar till djurets kliniska tecken på sjukdom.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk patologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda i patologisk diagnostik inkluderande obduktioner och histopatologiska bedömningar
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• aktivt medverka i residentutbildningen i veterinärmedicinsk patologi
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha veterinärexamen
• ha doktorsexamen och docent- eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet veterinärmedicinsk patologi
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha erfarenhet av diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi
• ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk patologi
• handledning av doktorander och residents
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:


• att samverka med det omgivande samhället
• att informera om forskning och utvecklingsarbete
• utveckla och leda verksamhet och personal
• diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi. 

Det är meriterande att ha internationell specialistkompetens inom ämnet veterinärmedicinsk patologi (diplomate ECVP/ACVP).

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-05-16

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor of Veterinary pathology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is part of the faculty of Animal sciences and veterinary public health. The department is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitol... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is part of the faculty of Animal sciences and veterinary public health. The department is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health. Within the section for pathology there is today a professor of general pathology and we are now looking for a professor of veterinary pathology.

Subject area

The subject area comprises aetiology and pathogenesis of diseases in domestic animals (cattle, goat, sheep, pig, horse, poultry, dog and cat) and fish. This includes how they are morphologically represented in tissues and organs microscopically and macroscopically, and how these changes relate to the clinical signs of disease in the animal.

Duties

The candidate should be responsible for the development of research and education in veterinary pathology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

Furthermore, the candidate should within the subject area:


• develop and lead internationally successful research
• develop, lead and participate in teaching at basic, advanced and doctoral level
• supervise PhD students
• supervise in pathological diagnostics including necropsies and histopathological examinations
• actively apply for external research funding at national and international level
• collaborate with researchers within SLU
• cooperate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with researchers, the industry, stakeholders and the society
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic progress of the department, faculty and university
• actively participate in the resident program in veterinary pathology
• be able to use Swedish both orally and in writing within four years. 

Qualifications

The applicant shall:


• have a degree in veterinary medicine
• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in the subject area veterinary pathology
• be scientifically skilled within the subject area
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into teaching
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have the ability to lead and develop a successful research group
• have the ability to obtain external research funding in competition
• have experience of diagnostics in veterinary pathology
• have a good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria

Assessment of the candidate’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account: 


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition or through cooperation. 

The assessment of teaching expertise will take the following into account: 


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of practical and theoretical teaching in veterinary pathology
• experience of supervision of doctoral students and residents
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge. 

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s experience in: 


• interacting with the society
• dissemination of information on research and development projects
• managing and developing activities and staff
• diagnostic experience within pathology. 

International specialist competence within the subject area (diplomate ECVP/ACVP) is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively. 

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization. 

 

Application deadline
2022-05-16

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. 
www.slu.se
SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor of Veterinary immunology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Heal... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health.

Subject area

The subject area comprises veterinary immunology with special reference to infectious diseases in domestic animals (cattle, goat, sheep, pig, horse, poultry, dog and cat).

Duties

The candidate should be responsible for the development of research and education in veterinary immunology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

Furthermore, the candidate should within the subject area:


• lead and contribute to developing internationally successful research in veterinary immunology
• develop, lead and participate in practical and theoretical teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• supervise, as well as participate in, practical immunological analyses in the departments laboratory
• supervise PhD students
• apply for external research funding at national and international level
• collaborate with researchers within SLU
• cooperate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with researchers, the industry, stakeholders and the society
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to the society
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic progress of the department, faculty and university
• be able to use Swedish both orally and in writing within four years. 

Qualifications 

The successful applicant shall:


• have a relevant undergraduate academic degree, a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications within the subject area
• be scientifically skilled and perform research within the subjct area of the position
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into teaching
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have the ability to obtain external research funding in competition
• have a good ability to communicate in written and spoken English. 

Assessment criteria 

Assessment of the candidate’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account: 


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition and through cooperation. 

The assessment of teaching expertise will take the following into account: 


• planning, conducting and evaluating teaching and education
• experience of practical and theoretical teaching in veterinary immunology
• experience of supervision of doctoral students
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge. 

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s experience in: 


• interacting with the society
• developing and managing activities and staff
• informing about research findings and development projects. 

A degree in veterinary medicine is a merit. Experience of research in the subject of immune prophylaxis is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively. 

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-02-07

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk immunologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhe... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar området veterinärmedicinsk immunologi med huvudsaklig inriktning på infektionssjukdomar hos våra husdjur (nöt, get, får, gris, häst, fjäderfä, hund och katt).

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk immunologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda och medverka inom praktisk immunologi vid institutionens laboratorieverksamhet
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande skall:


• ha för ämnet adekvat akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk immunologi
• handledning av doktorander
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. 

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:


• att samverka med det omgivande samhället
• utveckla och leda verksamhet och personal
• att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Veterinärexamen är meriterande. Erfarenhet av forskning inom ämnet immunprofylax är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-02-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor in Rural Development with a focus on the Global South

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben   Subject area The subject area of the position is in Rural Development in the Global South, with an emphasis on contemporary studies of socio- economic, cultural, and political aspect... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

 

Subject area
The subject area of the position is in Rural Development in the Global South, with an emphasis on contemporary studies of socio- economic, cultural, and political aspects of questions related to rural production systems, agrarian change, and natural resource governance. This subject area is concerned with changes that are taking place at local, national, and global levels, with attention to how different dimensions of power influence these processes.

Duties
The candidate is expected to further strengthen and develop research and education at the Division for Rural Development. This implies a commitment and an ability to build a productive research environment over time. The following duties are included:


• Develop and lead an internationally strong research environment within the subject area, through competitive research grant applications and publications in leading internationally peer reviewed journals
• Actively seek external research funding from both national and international sources
• Contribute to the development of the educational programmes at the division and participate in teaching at undergraduate and graduate levels
• Actively participate in PhD training and the supervising of PhD students
• Collaborate with other research groups within the Department, the Faculty, and at SLU
• Contribute to the development of interdisciplinary research within the faculty and within SLU
• Contribute to the development of the social sciences/humanities at SLU
• Collaborate with actors outside SLU in order to develop research collaborations, inform policy processes, and participate in the communication of research to society.

The department has a bilingual working environment. The professor will be able to conduct most academic tasks in English. However, since Swedish is the official working language of the university, the candidate is expected to gain a functional level of Swedish or a Scandinavian language within four years from taking up the position. The department is committed to providing support for the candidate to achieve this objective.

Qalifications
The successful candidate will:


• have a PhD and competence of at least Associate Professor or equivalent
• be a scholar of distinction within the subject area of this positions and have a publication record in leading international journals within their area of study have demonstrated a proven ability to lead and develop an outstanding research group
• have demonstrated ability to attract external research funding in competition have demonstrated strong teaching skills
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment of candidate will primarily be based on the degree to which they possess the required skills for the position:


• the assessment of the scientific skills will consider current and previous research
• ability to independently initiate and lead excellent research
• ability to attract external funding in competition.

The assessment of teaching skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision of doctoral students and examination of students
• pedagogic vision.

The overall assessment will also consider the applicant’s degree of skill in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level interact/collaborate with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects
• communication and collaboration.

Assessment of pedagogic skills will be given as much attention as to the assessment of scientific skills, in addition to other criteria of assessment.

Application deadline
2021-12-17

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.


Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.   Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, ... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, samt miljö- och naturresursförvaltning. Ämnet utgår från de förändringar som sker på lokala, nationella och globala nivåer och hur de förhåller sig till varandra, samt hur olika maktdimensioner påverkar förändringarna.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att

Innehavaren förväntas stärka och utveckla forskning och utbildning vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Detta innebär ett åtagande och en kapacitet att långsiktigt bygga en produktiv forskningsmiljö. Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter


• utveckla och leda en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnesområdet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i tidskrifter med högt renommé
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla och leda avdelningens undervisning och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• aktivt medverka i forskarutbildningen och handledningen av doktorander
• samarbete med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• bidra till att utveckla tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och inom SLU
• bidra till utvecklingen av samhällsvetenskap/humaniora vid SLU
• samverka med aktörer utanför SLU för att utveckla forskningssamarbeten och för att delta aktivt i centrala policyprocesser, samt bidra till att resultatet av forskning och utveckling sprids i samhället.

Institutionen har en tvåspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha publicerat i ledande internationella tidskrifter inom området för sin forskning
• ha visat förmåga att utveckla och leda en framstående forskargrupp
• ha vist förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• samverka med relevanta externa intressenter och det omgivande samhället
• informera/kommunicera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Sista ansökningsdatum:
2021-12-17

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i växtpatologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi Ämnesbeskrivning Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners gene... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi

Ämnesbeskrivning
Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners genetik, sjukdomsresistens och biologisk bekämpning med betydelse för växtproduktion och växters hälsa inom jordbruk.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning med relevans för svenskt jordbruk
• leda och stödja en framgångsrik forskargrupp
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samverka med intressenter och kommunicera forskningsresultat samt bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och utveckla framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas dokumenterad skicklighet och erfarenhet av att:


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. 

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-12-20

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i geriatrik förenad med befattning som specialistläkare

Ansök    Nov 1    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver
omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och
vårdvetenskap.

Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen,
mastersprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag
nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna
forskare. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar, är ett brett
ämnesområde som omfattar åldersrelaterade sjukdomar/tillstånd såsom demenssjukdomar,
hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, sarkopeni, fall och andra geriatriska syndrom. Geriatrik är en
livaktig disciplin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Sektionen för geriatrik
sorterar under Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och här pågår framför allt
forskning kring kognitiva sjukdomar. Vid sjukhusets Minnes- och geriatrikmottagning bedrivs
kliniska studier som syftar till att bättre förstå sjukdomsförloppet vid f.f.a. Alzheimers
sjukdom, men även olika aspekter av det normala åldrandet. Här finns också en omfattande
biobank kopplad till kliniska data. På Rudbecklaboratoriet verkar forskargruppen Molekylär
Geriatrik, där man studerar neurodegenerativa sjukdomars molekylära mekanismer i syfte att
bättre förstå bakomliggande orsaker och utnyttja sådan kunskap i utvecklingen av ny
diagnostik och terapi.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning
på forskarnivå inom ämnesområdet, undervisning och handledning på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. Klinisk tjänstgöring
som specialistläkare i geriatrik ingår. I anställningen ingår även att informera om forskning
och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig
som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala
universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som
krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och
genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den
sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat
förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet
i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella
vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig
publicering. (Se AO 31 §).
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se
AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska
anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning,
omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl
kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.
För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i geriatrik.
Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in
ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik till Socialstyrelsen senast sista
ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning
fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk och klinisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf. 

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Dekanus Karin Forsberg Nilsson +46 (0)18 471 41 58, +46 (0)70 167 9579
[email protected], Prefekt Karin Nordin +46 (0)70-6769634 [email protected]

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/3315.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i klinisk positronemissionstomografi

Ansök    Okt 7    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning.

Undervisningen sker bl.a. inom läkarprogrammet, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som radiologi och anestesiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt.

IKV har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander. Flertalet lärare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset. Majoriteten av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare eller sjuksköterskor. IKV har en omsättning som i år beräknas ligga på 145 miljoner.

Ämnesområdet
PET är en mycket känslig metod för avbildning och kvantifiering av molekylära processer in vivo inom både forskning och klinik. PET/CT är idag en hörnpelare i klinisk verksamhet där användningsområdena utvecklas ständigt, och PET/MR är en kraftfull metod inom forskning med ökande användning i klinisk verksamhet. I första hand baseras den kliniska PET/CT-diagnostiken inom onkologi på avbildning av glukosmetabolismen med spårsubstansen 18F-fluoro-deoxy-glukos (FDG) men även olika receptorligander, såsom 68Ga-DOTATOC för neuroendokrintumördiagnostik, har en stor roll och förväntas få en ännu större användning i och med utvecklingen av PSMA-PET/CT för prostatacancerdiagnostik. Utöver det används PET/CT i Uppsala till exempel inom diagnostik av hjärtsjukdomar med kvantitativa hjärtperfusionsmätningar med 15O-vatten, och inom diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar.

PET verksamheten vid Akademiska sjukhuset har för närvarande fyra toppmoderna PET/CT-kameror och Uppsala universitet var först i Sverige med att införskaffa PET/MR 2014. PET-centrum har en fullt utrustat kemiverksamhet som snart ska utökas med en till cyklotron och nytt GMP laboratorium, och nuklearmedicinavdelningen har nyligen flyttat till nya lokaler. Utöver den kliniska utrustningen finns ett pre-klinisk PET-laboratorium med bl.a. en smådjurs-PET/MR-kamera.

PET-forskningen i Uppsala är ett samarbete mellan bland annat nuklearmedicinare, radiologer, kliniska fysiologer, fysiker och kemister, där ett övergripande mål är att utveckla metoder för precisionsmedicin med kvantitativ hybrid avbildning för translation till klinisk verksamhet. Utvecklingen av spårsubstanser pågår ständigt och har i Uppsala drivits mycket långt, främst avseende 11C-kemi, men också med 18F- och 68Ga-märkta molekyler. För närvarande finns ett mycket stort antal spårsubstanser att tillgå för klinisk diagnostik och forskning inom bl.a. onkologi, neurologi, kardiologi och inflammation.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (070-1679579, [email protected]); Prefekten Per Hellman (018-611 4617, [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2021, UFV-PA 2020/4764.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of domestic animal reproduction

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/jobs-vacancies/ Subject Area Domestic animal reproduction includes the sub-disciplines of obstetrics, gynaecology, andrology, reproductive endocrinology and toxicology. The overall objective of Domestic Animal Reproductio... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/jobs-vacancies/

Subject Area
Domestic animal reproduction includes the sub-disciplines of obstetrics, gynaecology, andrology, reproductive endocrinology and toxicology. The overall objective of Domestic Animal Reproduction is to develop knowledge of the reproductive health and diseases of domestic animals, primarily in the Nordic context. The subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses and companion animals at the individual, herd and population level.

Application deadline
2021-11-15

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Uppsala has a rich history and culture and is located in the greater Stockholm region, which is an academic and cultural hub. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.seThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor in plant pathology

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences The Department of Forest Mycology and Plant Pathology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Professor in plant pathology Subject area The subject plant pathology comprises basic and applied issues with a focus on agricultural crops. The subject includes, for example, plant-microbial interactions, genetics of p... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Professor in plant pathology

Subject area
The subject plant pathology comprises basic and applied issues with a focus on agricultural crops. The subject includes, for example, plant-microbial interactions, genetics of plant pathogens, disease resistance and biological control, with significance for crop production and plant health in agriculture.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop a strong research environment with internationally recognized and successful research with relevance for Swedish agriculture
• manage and support a successful research team
• apply for external research funding from national and international sources
• develop and maintain national and international network in academia and relevant industry and society
• collaborate with researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise PhD students
• contribute to the strategic development of the department and faculty
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society.

 Qualifications
The candidate shall:


• have a PhD degree and have the competence as associate professor (docent) or have equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of the position
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• be pedagogically skilled
• be able to communicate well in English both in writing and orally.

Assessment criteria
Assessment of the candidate’s suitability for employment  as professor will be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position .

The assessment of research expertise will take the following into account:


• previous and current research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to successfully obtain external research funds.

The assessment of teaching expertise will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects.

The assessment of the applicant´s documented teaching expertise will be given the same consideration as the assessment of the documented research expertise.

Primary emphasis will be placed on the applicant’s research expertise in the subject area and the capacity to conduct the specified duties.

After meeting the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2021-12-20

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/ Visa mindre

Professor in Forest pathology

Faculty of Forest Sciences Department of Forest mycology and plant pathology An appointment as Professor in Forest pathology is vacant in the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international research environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, micro... Visa mer
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest mycology and plant pathology
An appointment as Professor in Forest pathology is vacant in the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international research environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity. Central themes are forest and plant pathology and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. About half of the research in the department is in the area of pathology of crops and forest trees. The position is placed in the subject area of forest pathology. Current research focus on infection biology of forest pathogenic fungi and resistance biology of trees, and includes systematics and identification of fungi, fungal genomics and population genetics of fungi. Other research areas are biodiversity and invasive species in forest ecosystems, as well as applied research in forest management and resistance breeding. The department is responsible for and participate in teaching in forest and plant pathology in several programs and courses.

Subject Area
The subject area for the position is forest pathology. The subject includes disease on trees and forest ecosystems, primarily those caused by pathogenic fungi. The research can include, but is not limited to, interactions between trees and pathogenic fungi, fundamental biology (genomics, evolution, ecology) of forest pathogenic fungi, disease resistance, and research on invasive species. The research can address both fundamental and applied research questions of relevance for the subject area, forest ecosystems and forest health.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop a strong research environment with internationally recognized and successful research
• manage and support a research team
• apply for external research funding from national and international sources
• develop and maintain national and international network in academia, industry and society
• collaborate with researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise and train PhD students
• contribute to the strategic development at department and faculty levels
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society

Qualifications
The candidate who is offered the position shall:


• have a PhD degree in a relevant subject for the position and the qualifications required to be appointed docent (associate professor) or equivalent
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• be pedagogically skilled
• be able to communicate in English both in writing and orally

Assessment Criteria
Assessment for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• quality and quantity of current and previous research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to train PhD students and young researchers
• ability to successfully obtain external research funds

The assessment of pedagogic skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination at doctoral level
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s documented skills and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects

Equal attention shall be given to the assessment of scientific skills, as to pedagogic skills, as well as to other skills.

The candidate who after an overall assessment of skills and qualifications, is considered most suitable to carry out and develop the work and contribute to a positive development of the activities within the field will be suggested for the appointment.

Application deadline:
2021-11-22

Place of work:
Uppsala, Sweden

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent

Starting date:
By agreement

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.

Please apply by clicking on the apply-button below.

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i mikrobiell ekologi i skogsekosystem

Fakulteten för skogsvetenskap Institution för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som professor i skoglig mikrobiologi med inriktning mot mikrobiell ekologi i skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter,... Visa mer
Fakulteten för skogsvetenskap
Institution för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som professor i skoglig mikrobiologi med inriktning mot mikrobiell ekologi i skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution och biologisk mångfald. Centrala teman är skogs- och växtpatologi samt närings- och kolomsättning i jordbruks- och skogsekosystem. Pågående forskning i ämnesområdet mikrobiell ekologi i skogsekosystem är inriktad på biologi och ekologi hos symbiotiska mykorrhizasvampar, svampars betydelse för omsättning av näringsämnen, nedbrytning av organiskt material och kolinlagring i mark samt biologisk vittring. Ektomycorrhizasvampars interaktioner med bakterier och saprotrofiska och patogena svampar studeras också. Andra forskningsområden är diversitet och molekylär evolution av svampar, särskilt evolutionärt ursprung och diversifiering av symbiotiska svampar som studeras med makroevolutionära och genomiska verktyg. Institutionen ansvarar för och deltar i undervisning i markbiologi och mikrobiell ekologi i flera program och kurser.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet för anställningen är skoglig mikrobiologi med inriktning mot mikrobiell ekologi i skogsekosystem. Ämnet inkluderar ekologi och/eller evolution av symbiotiska, växtassocierade och frilevande markmikroorganismer, inklusive bakterier, arkéer, svampar och eukaryota mikroorganismer, och deras interaktioner med träd, andra växter och den omgivande miljön. Forskningen kan innefatta, men är inte begränsad till, forskning om återkopplingar mellan växter och mark, näringsomsättning och klimatförändringar. Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade frågeställningar som är relevanta för skogsekosystem.

Arbetsuppgifter
Inom ämnesområdet för anställningen ska innehavaren:


• utveckla en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning
• leda och supporta en forskargrupp
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• samarbeta med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och bedriva framstående forskning
• förmåga att utbilda doktorander och unga forskare
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utvecklig av verksamheten kommer att föreslås till anställningen.

Sista ansökningsdatum:
2021-11-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in Microbial ecology in forest ecosystems

Faculty of Forest Sciences Department of Forest mycology and plant pathology An appointment as Professor in Forest Microbiology, with focus on Microbial Ecology in forest ecosystems is vacant at the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions be... Visa mer
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest mycology and plant pathology
An appointment as Professor in Forest Microbiology, with focus on Microbial Ecology in forest ecosystems is vacant at the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity. Central themes are forest and plant pathology and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. Current research in Microbial Ecology of forest ecosystems is focused on the biology and ecology of symbiotic mycorrhizal fungi, fungal roles in elemental cycling, organic matter degradation and carbon sequestration, as well as biological weathering. Interactions of ectomycorrhizal fungi with bacteria and saprotrophic and pathogenic fungi are also studied. Other research areas are diversity and molecular evolution of fungi, especially evolutionary origins and diversification of symbiotic fungal lineages, studied using macroevolutionary and genomic tools. The department is responsible for, and participates in, teaching in soil biology and microbial ecology in several programs and courses.

Subject Area
The subject area for the position is Forest Microbiology, with focus on Microbial Ecology in forest ecosystems. The subject includes ecology and/or evolution of symbiotic-, plant-associated and free-living soil microorganisms, including bacteria, archaea, fungi and eukaryotic microorganisms, and their interactions with trees, other plants and the surrounding environment. The research can include, but is not limited to, research on plant-soil feedbacks, nutrient cycling, and climate change. The research can address both fundamental and applied research questions of relevance for forest ecosystems.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop and lead internationally recognized and successful research
• manage and support a research team
• apply for external research funding from regional, national and international sources
• develop and maintain national and international networks of researchers, industry and society
• collaborate with other researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise and train PhD students
• contribute to the strategic development at department and faculty levels
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society

Qualifications
The candidate who is offered the position shall:


• have a PhD degree in a relevant subject for the position and the qualifications required to be appointed docent (associate professor) or equivalent
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• be pedagogically skilled
• be able to communicate in English both in writing and orally 

Assessment Criteria
Assessment for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position. 

The assessment of scientific skills will consider:


• quality and quantity of current and previous research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to train PhD students and young researchers
• ability to successfully obtain external research funds

The assessment of pedagogic skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination at doctoral level
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s skills and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects

Equal attention shall be given to the assessment of scientific skills, as to pedagogic skills, as well as to other skills.

The candidate who after an overall assessment of skills and qualifications, is considered most suitable to carry out and develop the work and contribute to a positive development of the activities within the field will be suggested for the appointment.

Application deadline:
2021-11-22

Place of work:
Uppsala, Sweden

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent

Starting date:
By agreement

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.

Please apply by clicking on the apply-button below. Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i skogspatologi

Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som professor i skogspatologi ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution och biologisk må... Visa mer
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som professor i skogspatologi ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution och biologisk mångfald. Centrala teman är skogs- och växtpatologi samt närings- och kolomsättning i jordbruks- och skogsekosystem. Patologi hos skogsträd och jordbruksgrödor utgör ungefär hälften av forskningen vid institutionen. Anställningen är placerad inom ämnesområdet skogspatologi. Pågående forskning i ämnet fokuserar på infektionsbiologin hos patogena svampar och resistensbiologi hos träd vilket inkluderar systematik och identifiering av skogskadesvampar, svampgenomik och populationsbiologi hos svampar. Andra forskningsområden är biodiversitet och invasiva arter i skogsekosystem samt tillämpningsnära forskning i skogsskötsel och resistensförädling. Institutionen ansvarar för och medverkar i undervisning i skogs- och växtpatologi på ett flertal program och kurser.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skogspatologi. Ämnet inkluderar sjukdomar på träd och skogsekosystem, primärt de som orsakas av svamppatogener. Forskningen kan innefatta, men är inte begränsad till, interaktioner mellan träd och patogena svampar, grundläggande biologi (genomik, evolution, ekologi) av skogspatogena svampar, sjukdomsresistens och forskning om invasiva arter. Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade forskningsfrågor av relevans för ämnesområdet, skogsekosystem och skogens hälsa.

Arbetsuppgifter
Inom ämnesområdet för anställningen ska innehavaren:


• utveckla en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning
• leda och supporta en forskargrupp
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• samarbeta med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen och docentkompetens eller motsvarande
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och bedriva framstående forskning
• förmåga att utbilda doktorander och unga forskare
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utvecklig av verksamheten kommer att föreslås till anställningen.

Sista ansökningsdatum:
2021-11-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i husdjursreproduktion

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap  Institutionen för kliniska vetenskaper Ämnesbeskrivning Ämnet husdjursreproduktion omfattar delämnena obstetrik, gynekologi, andrologi, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi. Det övergripande målet inom ämnet husdjursreproduktion är att utveckla kunskapen om husdjurens reproduktiva hälsa och sjukdomar, främst i en nordisk kontext. Ämnet berör djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst oc... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjursreproduktion omfattar delämnena obstetrik, gynekologi, andrologi, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi. Det övergripande målet inom ämnet husdjursreproduktion är att utveckla kunskapen om husdjurens reproduktiva hälsa och sjukdomar, främst i en nordisk kontext. Ämnet berör djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst och sällskapsdjur på såväl individ- som besättnings- och populationsnivå.

Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ 

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen

- utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
- medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
- ansvara för utveckling av forskning och utbildning inom hela ämnet husdjursreproduktion i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
- sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
- söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
- undervisa främst inom husdjursreproduktion men även inom angränsande ämnen på grundnivå
- utveckla, leda och aktivt delta såväl teoretiskt som kliniskt i undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom hela ämnet husdjursreproduktion
- medverka aktivt i kliniskt arbete
- kunna undervisa på svenska inom fyra år
- utföra administrativa uppgifter/uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
- utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, organisationer och näring
- bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
- samarbeta såväl inom institutionen som med andra delar av SLU inklusive SLU:s Universitetsdjursjukhus (UDS)
- samverka med aktörer utanför SLU
- ansvara för personal och budget inom ämnet. 

För behörighet och bedömningsgrunder se annonsen i sin helhet via https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum: 2021-11-15

Placering/ort: Uppsala

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Ansök    Apr 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet innefattar patofysiologiska, kliniska och epidemiologiska studier av sjukdomar inom magtarmkanalen, lever, gallvägar och pankreas.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning, sjukvård och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning  för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. Se AO § 32.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se AO § 23 och § 33.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Den sökande ska ha bevis om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om bevis om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit bevis om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Eva Lindberg, [email protected], 018-6114061.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på engelska senast den 6 maj 2021, UFV-PA 2021/180.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor english

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subject area The subject concerns the use of ley and forage for ruminants, with focus on dairy cows, for production of animal derived food.   Application: Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide wh... Visa mer
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area
The subject concerns the use of ley and forage for ruminants, with focus on dairy cows, for production of animal derived food.

 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i renskötsel

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)   Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar renskötsel i ett brett perspektiv, med fokus på renskötseln som produktionssystem samt därtill knutna aspekter såsom nutriti... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
 

Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar renskötsel i ett brett perspektiv, med fokus på renskötseln som produktionssystem samt därtill knutna aspekter såsom nutrition, ekologi, djurhälsa, djurvälfärd, hållbar livsmedelsproduktion samt samhälleliga, sociala och ekonomiska aspekter.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• planera och genomföra undervisning och handledning på olika nivåer
• utveckla och leda forskarutbildning och handleda doktorander
• kunna undervisa på svenska inom fyra år
• ha mycket goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt
• upprätthålla befintliga, och utveckla nya, nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar (inte minst med rennäringen), organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen, samt med forskare på andra institutioner inom och utanför SLU
• förmedla forskningsresultat, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt
• sprida och kommunicera forskningsresultat och annan ämnesinformation till relevanta intressegrupper
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå

Utöver undervisning om renar och renskötsel som produktionssystem, kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska:


• ha doktorsexamen i biologi, husdjursvetenskap eller veterinärmedicin samt docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha visat förmåga att leda och utveckla framstående forskning inom området
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• handledning av doktorander och examination
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Vidare beaktas förmågan att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-02-08

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
 

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ Visa mindre

Professor i historia med inriktning mot modern historia

Ansök    Apr 19    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare som bedriver forskning och undervisning om svensk och internationell historia ur politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv.

Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i historia. Till institutionen hör även Hugo Valentin-centrum, vars huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och viss utbildning inom områdena den etniska dimensionen i mänskligt liv samt Förintelse- och folkmordsstudier. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd och gäller ett tidsspann från medeltid till 2000-tal. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. För mer information, se http://www.hist.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Tjänstens ämnesområde omfattar historia efter 1850.

Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning samt utbildning inom ämnesområdet inklusive utveckling av desamma. Undervisning och handledning inom samtliga institutionens kurser och nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda historieämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Ytterligare en viktig uppgift är att knyta olika utbildningsnivåer till varandra och till institutionens forskning. Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom historia eller närliggande ämnesområden.

Det krävs att den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning inom utbildning på forskarnivå)
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av övriga meriter
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)  
- Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Historiska institutionen, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2021, UFV-PA 2020/3831.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i romanska språk, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap

Ansök    Jan 21    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Professor i romanska språk, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44. 000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i albanska, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Vi utbildar omkring 1600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Våra språk undervisas på främst campus men vi bedriver även nätbaserad undervisning. Utöver fristående kurser medverkar institutionen i Språkvetarprogrammet och Ämneslärarprogrammet och ansvarar för Masterprogram i språk, Masterprogram i Tysklandsstudier och Masterprogram i ryska i internationella relationer.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ramen för ämnesområdet romanska språk bedrivs idag undervisning och forskning inom följande ämnen: franska, italienska och spanska. Undervisning bedrivs även inom katalanska.

Inom utbildningsområdet ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för tre program: Språkvetarprogrammet, Masterprogrammet i språk samt Ämneslärarprogrammet. Utbildning på forskarnivå ges i romanska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.

Forskningen som bedrivs inom ämnet idag omfattar fransk och spansk språkvetenskap, fransk, spansk och italiensk litteraturvetenskap samt fransk och spansk språkdidaktik. Den språkvetenskapliga forskningen är i hög grad inriktad mot semantik och pragmatik. Våra profilområden är argumentation, diskurs och interaktion, samt modalitet, evidentialitet, grammatikalisering, tempus, modus och aspekt. Inom dessa profilområden bedrivs såväl synkron som diakron forskning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb. 

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa vederbörandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga, engagemang och val av arbetsmetoder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev.
- Bilageförteckning.
- Curriculum Vitae.
- Redovisning av vetenskapliga meriter.
- Framtida forskningsplaner och projekt.
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på forskarnivå).
- Redovisning av ledningsskicklighet.
- Redovisning av övriga meriter.
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer).
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken).
- Lista med referenspersoner (minst 2 stycken).

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/3974.

För ytterligare information se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt för Institutionen för moderna språk, professor Christina Kullberg, tel. 018-471 1440, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021, UFV-PA 2020/3974.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i svenska språket

Ansök    Sep 24    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken.

Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk liksom undervisning i grundläggande svenska bl.a. för universitetets utländska studenter. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Likaså finns vid institutionen en avdelning som på uppdrag av Skolverket ansvarar för att konstruera nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet fattas i vid bemärkelse och inkluderar såväl svenskans struktur som bruk i både nutida och historiskt perspektiv. Det innefattar, utan inbördes rangordning: grammatik, semantik, pragmatik, lexikografi, stilistik och textforskning, språkvård, språkhistoria samt språklig variation och förändring.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda ämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=353371

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i pediatrisk omvårdnad

Ansök    Okt 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Anställningen som professor är förenad med anställning som specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet: Pediatrisk omvårdnad inrymmer hälsa och sjukdomar hos nyfödda barn och barn upp till 18 års ålder. Ämnet inkluderar identifiering av behov, främjande av hälsa, förebyggande vård, och behandling av barn för att nå bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Pediatrisk omvårdnad fokuserar inte bara på barnen utan också på deras föräldrar och andra familjemedlemmar, och tillhandahålls i interprofessionella team. Evidensbaserad pediatrisk omvårdnad är beroende av framgångsrik implementering av klinisk patientnära forskning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet pediatrisk omvårdnad, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO§ 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet krävs att den sökande är legitimerad sjuksköterska med examen som specialistsjuksköterska med inriktning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. För behörighet till denna anställning krävs legitimation som sjuksköterska eller att sökande senast ansökningsdagen har ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som sjuksköterska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som sjuksköterska.

För bedömningsgrunder och övrig information, se https://www.uu.se/jobb

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Co-Director för SciLifeLab

Ansök    Jun 29    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en nationell infrastruktur och ett multidisciplinärt forskningssamarbete bestående av fyra värduniversitet KTH Kungliga Tekniska Högskolan (huvudman), Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en nationell resurs för vidareutvecklingen av molekylär biovetenskap i Sverige. Som nationell forskningsinfrastruktur finansieras vi av den svenska staten, och vår organisation utnytjar de enskilda universitetens unika styrkor som en sammanhållen resurs för vårt livsvetenskapliga forskarsamhälle. Vi tillhandahåller tillgång till instrumentering i vetenskaplig framkant för tusentals forskare, samt en djup vetenskaplig expertis vilken är en förutsättning för att vara internationellt konkurrenskraftig inom livsvetenskaperna. Tillsammans skapar SciLifeLabs infrastruktur och expertis en unik miljö för att bedriva tekniskt avancerad och datadriven forskning inom hälsa och miljö.

Uppsala universitet utlyser härmed en anställning som forskare med uppdrag som co-Director för Science for Life Laboratory. Både den som idag har en anställning vid Uppsala universitet och den som inte har det är välkomna att söka.

Arbetsuppgifter: Uppdraget som Co-Director för Science for Life Laboratory ingår i arbetsuppgifterna under sex år med en omfattning om 50 procent. Uppdraget kan förnyas. Utöver detta, kommer forskaren att bedriva egen forskning och undervisning.

Arbetsuppgifter som Co-Director: Arbeta med SciLifeLabs direktör och SciLifeLabs ledningsgrupp för att hantera frågor om SciLifeLabs nationella infrastruktur, data och forskningssammarbeten. Delta i beredning, överseende och genomförande av beslut från SciLifeLabs nationella styrelse. Leda den nationella förvaltningen av SciLifeLab tillsammans med direktören. Vara en koordinerande och strategiskt planerande kontaktperson mellan SciLifeLab och universitetsrepresentanter utanför Stockholm-Uppsala regionen, så som Wallenbergcentra för molekylärmedicin samt MAX IV. Delta i att bygga upp nationella forskningssamhällen och samarbeten för SciLifeLab. 

Professur: För den sökande som uppfyller kraven för anställning som professor vid Uppsala universitet, och som inte för närvarande innehar anställning som professor, kan det i ett senare läge bli aktuellt med en sådan anställning.

Kvalifikationskrav: Professorskompetens eller motsvarande forskningserfarenhet. Bred förståelse för, och erfarenhet av, multidisciplinär forskning i teknologi- och/eller datadriven molekylär biovetenskap. Dokumenterad ledarskapserfarenhet och erfarenhet av att leda internationella projekt i akademisk miljö, industri eller sjukvård. Förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat. Ett genuint intresse i att skapa en excellent nationell forskningsinfrastruktur och ett samarbetscenter. Intresse av att överföra forskningsresultat till hälso- och sjukvård, industri och det övriga samhället. Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska.

Organisationsplacering: Anställningen kommer att placeras vid en institution inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci eller vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Lön: Fast lön.

Tillträde: 2021-01-01.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Wahlén, 018-4710000. 

Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2020, UFV-PA 2020/2622.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Ämnesbeskrivning Veterinärmedicinsk epidemiologi innebär att kartl... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnesbeskrivning
Veterinärmedicinsk epidemiologi innebär att kartlägga djurhälsa, sjukdomar och skador på populationsnivå, samt att undersöka deras utbredning i rum och tid och vilka faktorer som kan förklara variationer i djurens hälsoläge. På detta sätt bidrar veterinärmedicinsk epidemiologi till att utveckla förebyggande insatser som främjar hälsa, välmående och prestationsförmåga hos populationer av djur.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda doktorander
• samarbeta med forskargrupper inom och utanför SLU
• utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och relevant kunskap till samhället
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• hantera administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet
• ansvara för personal och budget inom ämnesgruppen.

Anställningen innefattar teoretisk och praktisk undervisning samt ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet veterinärmedicinsk epidemiologi. I anställningen ingår samverkan med andra enheter inom och utom SLU för att vidareutveckla organiserad förebyggande djurhälsovård baserad på epidemiologiska principer.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
• ha dokumenterad erfarenhet av huvudhandledning på forskarnivå
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha doktorsexamen samt docentkompetens eller motsvarande
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel

För denna anställning krävs antingen veterinärexamen, masterexamen i husdjursvetenskap eller agronomexamen med husdjursvetenskaplig inriktning. Aktiv forskningsverksamhet inom ämnesområdet veterinärmedicinsk epidemiologi är ett krav.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel
• dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnet

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av


• administrativ skicklighet, att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
• samverka med det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Dokumenterad förmåga att tillämpa epidemiologiska angreppssätt inom flera områden/djurslag är meriterande.

Sista ansökningsdatum:
2020-09-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor of Equine Internal Medicine

The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences runs undergraduate and postgraduate education and research in anaesthesiology, clinical chemistry, comparative medicine, diagnostic imaging, epidemiology, medicine, reproduction, surgery and veterinary nursing. All subjects span all kinds of animals. Subject area Equine internal medicine concerns the diagnosis, pathophysiology and... Visa mer
The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences runs undergraduate and postgraduate education and research in anaesthesiology, clinical chemistry, comparative medicine, diagnostic imaging, epidemiology, medicine, reproduction, surgery and veterinary nursing. All subjects span all kinds of animals.

Subject area

Equine internal medicine concerns the diagnosis, pathophysiology and treatment of diseases affecting equines. The topic covers various sub disciplines such as cardiology, dermatology, endocrinology, gastroenterology, clinical immunology, infectious diseases, nephrology, oncology, pulmonology, neonatal care and urology.

Duties

The position includes:


• developing and leading internationally competitive research within the subject
• developing, leading and participating in teaching of students at bachelor and master levels
• supervision of PhD students
• collaboration with research groups both within SLU and externally
• maintaining existing and developing new national and international networks and collaboration with researchers, industry and commerce as well as with society in general
• disseminating research findings and relevant knowledge to society
• actively seeking external research funding at national and international levels
• carrying out administrative tasks at departmental, faculty and university level.

The position also includes clinical work with equine internal medicine.

Qualifications

The applicant shall:


• be scientifically competent within the subject
• have a doctoral degree and the qualifications required to be appointed docent or equivalent
• be pedagogically skilled and have demonstrated the ability to integrate research and a scientific approach in teaching
• have documented experience as the main supervisor for doctoral studies throughout the doctoral period up to approved doctoral degree
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully compete for external research funding.

For the position, a veterinary qualification is required, which grants Swedish accreditation and international specialist status (diplomate) in the field of equine internal medicine.

Assessment criteria

The assessment for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the required competencies specified for the position. 

The assessment of scientific competencies will take into account: 


• past and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful research
• ability to successfully compete for external funding
• documented scientific competence in the subject at a high international level.

The assessment of the pedagogic skills will take into account:


• experience of planning, conducting and assessing teaching
• supervision of doctoral students and students at the undergraduate and graduate level
• pedagogic vision
• courses in university teaching or equivalent followed.

Furthermore, the assessment will take into account the applicant’s degree of documented competence in:


• administrative work, developing and managing activities and staff within the university
• collaborating with society at large
• dissemination of information on research and development projects
• clinical work in equine internal medicine.

Equal weight shall be given to the assessment of pedagogical and clinical competencies, scientific competencies, and other assessed competencies.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Uppsala has a rich history and culture and is located in the greater Stockholm region, which is an academic and cultural hub. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se 

Application deadline
2020-08-09

Place of work

Uppsala, Sweden

Extent

100%

Form of employment

Permanent employment

Starting date

By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i internmedicin häst

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Ämnesbeskrivning Ämnet internmedicin häst omfattar diagnostik, p... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnesbeskrivning
Ämnet internmedicin häst omfattar diagnostik, patofysiologi och behandling av sjukdomar hos hästdjur. Ämnet inkluderar olika subdiscipliner till exempel dermatologi, endokrinologi, gastroenterologi, klinisk immunologi, infektionssjukdomar, kardiologi, nefrologi, onkologi, pulmonologi, neonatalvård och urologi med flera.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• handleda doktorander
• samarbeta med forskargrupper inom och utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och relevant kunskap till samhället
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

I anställningen ingår också att arbeta kliniskt med internmedicin häst. 

Behörighet
Den sökande ska:


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha doktorsexamen samt docentkompetens eller motsvarande
• vara pedagogisk skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• ha internationell specialiststatus (”diplomate”) inom internmedicin häst.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och leda innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnet. 


Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
• handledning av doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.


Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av: 


• att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverkan med det omgivande samhället
• att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kliniskt arbete inom intermedicin häst.

Prövningen av den pedagogiska och kliniska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder. 

Sista ansökningsdatum:
2020-08-09

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i markens näringsomsättning

Institutionen för mark och miljö En anställning som professor i markens näringsomsättning ledigförklaras vid institutionen för mark och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark som är kopplade till hållbar användning av mark som naturresurs. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar processer och faktorer som påverkar omsättning och tillgänglighet av växtnäringsämnen i marken i j... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
En anställning som professor i markens näringsomsättning ledigförklaras vid institutionen för mark och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark som är kopplade till hållbar användning av mark som naturresurs.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar processer och faktorer som påverkar omsättning och tillgänglighet av växtnäringsämnen i marken i jordbrukssystem. Ämnet kan innefatta olika aspekter av mineralisering, omsättning av organiskt material, transportprocesser och växtupptag med användning av modellering och/eller experimentella ansatser. I ämnet beaktas både jordbrukets produktivitet och dess miljöpåverkan.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• leda, utveckla och delta i undervisning på grund- och avancerad nivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• sprida forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel
• ha visat förmåga att leda och utveckla en forskargrupp.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Forskning som omfattar flera aspekter av ämnesområdet, som det beskrivs ovan, är särskilt meriterande.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grund- och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin eller inom ett forskningsinstitut
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum
2019-09-15

Placering/ort
Uppsala

Omfattning
100%

Anställningsform
Tillsvidare

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ansökan
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in Landscape Architecture especially Landscape Management

Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap The Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala (Division of Landscape Architecture, subject area Landscape Management), invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursue education, research and external collaboration in Agrarian his... Visa mer
Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
The Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala (Division of Landscape Architecture, subject area Landscape Management), invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Subject area
The subject area for the position is Landscape Architecture with a focus on design perspectives in landscape management practice, which includes studies of the importance of outdoor management for how the urban landscape develops in relation to the people, of different ages and social contexts, who is using it. The subject area includes studies of how landscape management contributes to increased biodiversity, climate adaptation and other ecosystem services, but also to ensure health-promotion and other appropriate conditions for recreation, urban outdoor life, play and learning.

Duties
The successful candidate must:


• develop and lead the subject area
• develop a strong research environment, characterised e.g. by international publications and competitive research applications for external funding
• contribute to an improved education at the bachelor, master and PhD level
• develop research collaborations within the division, across the Department and SLU, with peers at other universities in Sweden and abroad
• contribute to the strategic development of the Faculty in academic leadership roles at the division, department and faculty level                                                                                                             

Since the professor is expected to lead the development of the subject at the Department, and participate in collegial contexts within the faculty and the University, the candidate should be able to work in English and to work in Swedish/a Scandinavian language not later than within four years from taking up the position.

Qualifications
The successful candidate must have:


• obtained the degree of PhD in Landscape Architecture or other environmental design disciplines related to the position
• attained the rank of a Swedish “docent” (roughly: associate professor or reader), or equivalent
• successfully established an international position as researcher, with well established networks and several publications in relevant and key journals/books
• experience of landscape architecture teaching
• served in academic leadership roles

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• past and current research in landscape architecture or related environmental design disciplines, e.g. peer-reviewed publications in relevant and established journals
• capacity to initiate and pursue an outstanding research agenda
• capacity to continuously acquire external research funding and/or grants in partnership with stakeholders

 The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience of planning, conducting and evaluating teaching in landscape architecture or related disciplines
• experience of supervising PhD students and as examiner
• capacity to integrate research and academic thinking in teaching

 In addition to the above critera, the following skills will also be taken into account:


• capacity to manage and lead academic units
• skills in collaboration with society, particularly with professional landscape architects within the subject area
• capacity to disseminate the results of research to a wider public

Particular emphasis will be placed on the applicant’s scientific skills and the ability to implement the above-mentioned duties. Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Final date for application:
April 13th, 2020

Place of work:
Uppsala

Extent:
100 %

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
According to agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when
you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för stad och land En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala (avdelningen för landskapsarkitektur, ämnesområde förvaltning). Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www... Visa mer
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land

En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala (avdelningen för landskapsarkitektur, ämnesområde förvaltning). Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot gestaltningsperspektiv i landskapsförvaltningens praktik, vilket innefattar studier av utemiljöförvaltningens betydelse för hur det urbana landskapet utvecklas i relation till de människor i olika åldrar och sociala sammanhang som använder det. Ämnet innefattar studier av hur landskapsförvaltning bidrar till ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster, men också till att säkerställa hälsobefrämjande och andra ändamålsenliga förutsättningar för rekreation, urbant friluftsliv, lek och lärande. 

Arbetsuppgifter
Den sökande ska inom ämnet för anställningen:


• ansvara för att leda utvecklingen inom sitt ämnesområde
• bygga och utveckla en stark forskningsmiljö som präglas av bland annat internationell publicering och konkurrenskraftiga forskningsansökningar för extern finansiering
• bidra till en framgångsrik utbildning på forskarnivå, grundläggande nivå och avancerad nivå
• medverka i och utveckla forskningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt samt i internationella nätverk
• bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten

Eftersom professorn förväntas leda utvecklingen av ämnet på institutionen och delta i kollegiala sammanhang inom fakulteten och universitetet ska den sökande kunna arbeta på engelska och även kunna arbeta på svenska/skandinaviskt språk senast fyra år efter att tjänsten tillträtts.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, eller närliggande miljögestaltande disciplin, med en inriktning som passar anställningens ämnesinnehåll
• vara antagen som docent eller ha motsvarande kompetens
• vara internationellt framgångsrik som forskare, med väl etablerade nätverk och flera publikationer i för ämnet centrala tidskrifter/böcker.
• ha erfarenhet av undervisning i landskapsarkitektur
• ha erfarenhet av akademiskt ledarskap

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin, tex fackgranskade artiklar i för ämnet relevanta och ansedda tidskrifter
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmåga att kontinuerligt erhålla externa forskningsmedel, eller medel för utvecklingsprojekt i samarbete med avnämare

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
• handledning och examination av doktorander
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Vidare beaktas graden av skicklighet att:


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, med fokus på samverkan med professionella landskapsarkitekter inom ämnesområdet
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:
2020-04-13

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i markens näringsomsättning

Institutionen för mark och miljö En anställning som professor i markens näringsomsättning ledigförklaras vid institutionen för mark och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark som är kopplade till hållbar användning av mark som naturresurs. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar processer och faktorer som påverkar omsättning och tillgänglighet av växtnäringsämnen i marken i j... Visa mer
Institutionen för mark och miljö
En anställning som professor i markens näringsomsättning ledigförklaras vid institutionen för mark och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark som är kopplade till hållbar användning av mark som naturresurs.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar processer och faktorer som påverkar omsättning och tillgänglighet av växtnäringsämnen i marken i jordbrukssystem. Ämnet kan innefatta olika aspekter av mineralisering, omsättning av organiskt material, transportprocesser och växtupptag med användning av modellering och/eller experimentella ansatser. I ämnet beaktas både jordbrukets produktivitet och dess miljöpåverkan.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• leda, utveckla och delta i undervisning på grund- och avancerad nivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• sprida forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel
• ha visat förmåga att leda och utveckla en forskargrupp.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Forskning som omfattar flera aspekter av ämnesområdet, som det beskrivs ovan, är särskilt meriterande.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grund- och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin eller inom ett forskningsinstitut
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum
2019-09-15

Placering/ort
Uppsala

Omfattning
100%

Anställningsform
Tillsvidare

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ansökan
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in Nutrient Cycling

Department of Soil and Environment An appointment as Professor in Nutrient Cycling is vacant at the Department of Soil and Environment at SLU, Uppsala. The Department carries out teaching and research on chemical, physical and biological properties and processes in soil linked to sustainable use of soil as a natural resource. Subject area The subject concerns processes and factors affecting plant nutrient cycling and nutrient availability in soil in agric... Visa mer
Department of Soil and Environment
An appointment as Professor in Nutrient Cycling is vacant at the Department of Soil and Environment at SLU, Uppsala. The Department carries out teaching and research on chemical, physical and biological properties and processes in soil linked to sustainable use of soil as a natural resource.

Subject area
The subject concerns processes and factors affecting plant nutrient cycling and nutrient availability in soil in agricultural systems. The subject can include different aspects of mineralization, organic matter dynamics, transport processes and plant uptake using modelling and/or experimental approaches. Both agricultural productivity and environmental impact should be taken into consideration.

Duties
The holder of the position is expected to:


• develop and lead a strong research environment with internationally recognized and successful research
• apply for external research funding from national and international sources
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, and relevant stakeholders as well as with society in general
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at undergraduate and master’s levels
• actively participate in the supervision and training of PhD students
• contribute to the strategic development at department and faculty levels
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society.

Qualifications
The candidate who is offered the position shall:


• have a PhD degree and the qualifications required to be appointed docent (associate professor) or equivalent
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• have good teaching skills
• have a proven ability to obtain external research funding
• have a proven ability to lead and develop a research group.

Assessment criteria
The assessment will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position. Research experience that involves several aspects of the subject area, as described above is particularly relevant.

The assessment of scientific skills will consider:


• past and ongoing research
• future research vision
• ability to independently initiate and pursue innovative research
• ability to attract external funding.

The assessment of teaching skills will consider


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination at doctoral level
• pedagogic vision.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s degree of skills in:


• developing and managing activities and staff at a higher education institution or research institute
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects.

Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Application deadline
2019-09-15

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
The employment is limited to four years in accordance with the Higher Education Act. A position as associate senior lecturer is a qualifying employment that constitutes the first step in an academic career at SLU. An associate senior lecturer has the right during his or her employment to apply for promotion to senior lecturer on the basis of criteria established when the position as associate senior lecturer was announced.

Starting date
By agreement.

Application
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

A guide for applicants "Appointment procedures for SLU" and a "Memorandum for Guidance in connection with applications for appointment/promotion to professor and senior lecturer at SLU" can be found here.

Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Föreståndare för forskarskolan Management och IT

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Beskrivning
Forskarskolan management och IT (MIT) är en samverkan mellan tolv lärosäten och omfattar ett flertal discipliner inom området management och IT.

Forskarskolan erbjuder ett grundläggande utbud av doktorandkurser samt ger samverkande lärosäten medel för att finansiera doktorander som är antagna till forskarskolan. Forskarskolan har även en handledarpool samt ett alumnnätverk.

Arbetsuppgifter
Föreståndaren ansvarar för forskarskolans ekonomi och löpande verksamhet samt deltar i ledningsgruppens strategiska arbete med kvalitetssäkring och utveckling av forskarskolan

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens samt dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap med särskilt fokus på forskarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att leda verksamhet på svenska och engelska.

Villkor
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Erfarenhet av akademiskt ledarskap, särskilt i relation till forskarutbildning, är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Erfarenhet av akademiskt ledarskap kan visas t.ex. genom uppnådd professorskompetens samt tidigare förordnanden som föreståndare för forskarskola eller studierektor för forskarutbildning. 

Erfarenhet av Forskarskolan MIT:s verksamhet är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 190701

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 30%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pär Ågerfalk, [email protected]Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2019, UFV-PA 2019/1945.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk patologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap  Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar hur sjukdomar, främst hos häst, produktions- och sällskapsdjur, uppstår och utvecklas, hur sjukliga förändringar morfologiskt yttrar sig i vävnader och organ mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar är relaterade till djurets kliniska symtom. Arbetsuppgifter Övergripande ansvar för forsknin... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar hur sjukdomar, främst hos häst, produktions- och sällskapsdjur, uppstår och utvecklas, hur sjukliga förändringar morfologiskt yttrar sig i vävnader och organ mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar är relaterade till djurets kliniska symtom.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning, utbildning på forskarnivå och undervisning inom ramen för institutionens utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå, vilket inkluderar residentutbildning i patologi. Arbetsuppgifterna inkluderar också handledning vid patologisk diagnostik så som obduktioner och histopatologiska bedömningar. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom området för anställningen samt ha doktorsexamen och docentkompets eller motsvarande. Den sökande ska vara pedagogiskt skickligt samt besitta förmåga att integrera den pedagogiska tillämpningen med rollen som forskare. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten. För anställningen krävs veterinärexamen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ och nydanande forskning, förmåga att erhålla externa forskningsanslag samt att sökanden har väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnesområdet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

Dokumenterad förmåga att samarbeta och sprida information om forskning samt visad förmåga att etablera och underhålla nationella och internationella nätverk inom forskningsområdet är meriterande. Vidare är europeisk/amerikansk (diplomate) eller motsvarande internationell specialistexamen inom veterinärmedicinsk patologi också meriterande.

Sista ansökningsdatum:
2019-04-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken.

Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk liksom undervisning i grundläggande svenska bl.a. för universitetets utländska studenter. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Likaså finns vid institutionen en avdelning som på uppdrag av Skolverket ansvarar för att konstruera nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet fattas i vid bemärkelse – som olika aspekter av svenska språket i bruk – och innefattar, utan inbördes rangordning: svenskan i flerspråkiga kontexter, språkets sociala variation och förändring, svenskan i talad och skriven interaktion, pragmatik, diskursanalys, språkpolitik och språkplanering, barns och vuxnas lärande och språkliga praktiker samt språkets roll såväl i skolsammanhang som i andra lärandekontexter.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda ämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten. Institutionen har ambitionen att stärka forskningen inom ämnesområdena flerspråkighet samt språk och lärande. Innehavaren av tjänsten förväntas ta en ledande roll inom denna satsning.

För information om Behörighetskrav, Bedömningsgrunder samt Ansökningsförfarande, följ länken.

http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=252260

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten för Institutionen för nordiska språk, professor David Håkansson, tel. 018-471 6393, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2019, UFV-PA 2018/3208. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre