Lediga jobb som Professor i Uppsala

Se lediga jobb som Professor i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Professor i sötvattensekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för vatten och miljö Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och e... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för vatten och miljö
Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och ekologi hos vattenlevande organismer. Denna kunskap är viktig för att vägleda beslutsfattare till att nå nationella och internationella miljömål. Vi söker någon med expertkompetens inom sötvattensekologi och med drivkraft att ta sig an de stora samhällsutmaningarna inom sötvattensområdet.

Anställningen kommer att förläggas i en inspirerande forskningsmiljö vid institutionen för vatten och miljö. Institutionen har ett nationellt uppdrag att övervaka miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Vi studerar främst akvatisk ekologi och biodiversitet, funktionell mikrobiell ekologi, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk miljökemi och ekotoxikologi. Tillsammans med närliggande institutioner, som akvatiska resurser och ekologi, har vi expertis inom hela det limniska ekosystemet. 

Ämnesbeskrivning
Ämnet för denna anställning omfattar växters och/eller evertebraters ekologi i limniska system, särskilt påverkan av omgivande landskap, klimatförändringar eller miljöförändringar. Ämnet omfattar inte ekotoxikologi.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget- och personalansvar. Vi ser gärna att innehavaren bidrar till SLU:s speciella verksamhetsområde fortlöpande miljöanalys.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation med omgivande samhälle
• handleda doktorander
• medverka, utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på forskarnivå
• pedagogisk vision och reflektion

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal
• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig information:
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Senior Lecturer/Associate Professor* in Freshwater Ecology

Faculty of natural resources and agricultural sciences Department of Aquatic Sciences and Assessment  Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledg... Visa mer
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Aquatic Sciences and Assessment 
Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledge about the biodiversity and ecology of aquatic organisms. This knowledge is critical for decision makers seeking to achieve national and international environmental goals. We are looking for someone with expert competence in freshwater ecology who has the drive to take on these major societal challenges in freshwater ecosystems.

The position is in the inspiring research environment of the Department of Aquatic Sciences and Assessment. The Department has a national mission to monitor and assess the environmental condition of lakes and watercourses. We are organized into groups focusing on aquatic ecology and biodiversity, functional microbial ecology, geochemical and hydrological processes, as well as aquatic environmental chemistry and ecotoxicology. Together with our neighbouring departments Aquatic Resources, and Ecology, we have expertise in the entire limnic ecosystem.

Subject description

The subject of this employment covers the ecology of plants and/or invertebrates in limnic systems, especially the impacts of the surrounding landscape and climate change as well as other environmental changes. The subject does not cover ecotoxicology.

Duties

The professor is expected to lead a research group, which may include administrative tasks such as budget and personnel responsibility. We would like to see the new professor contribute to SLU's special mission, Environmental Monitoring and Assessment.

Within the subject area, the successful candidate should


• develop and lead internationally successful research
• collaborate with other SLU research teams to in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international networks with academia, relevant public authorities, industry, organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• supervise doctoral students
• develop, lead and participate in teaching at the first, second and third cycle levels


Swedish and English are used in parallel at the department. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act, and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with learning Swedish.

Eligibility

The applicant must meet the following qualification requirements:


• have/hold a PhD and have the qualifications required for appointment as docent (associate professor) or equivalent academic qualifications
• research expertise in the subject area
• ability to lead and develop a successful research team
• ability to compete for external research funding
• teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• good knowledge of English

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the eligibility required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful/outstanding research
• ability to obtain external research funding in competition.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• ability to plan and implement courses, conduct the examinations and evaluate their own teaching
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and reflection

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and leading activities and staff within academia
• communication and cooperation
• collaborating with relevant stakeholders and society
• communicating research findings and development

As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise. The position will be offered to the candidate who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best qualifications set to conduct and develop the duties in question and contribute to the positive development of the organisation.

Other information:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Application deadline:
2024-08-12

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor in Domestic Animal Anatomy

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Animal Biosciences The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. Read more about our activities and infrastructure here. 

At the department, an internationally prominent research group works on the locomotor apparatus anatomy and biomechanics, with a focus on horses, but to some extent also ruminants. The group uses both sensor-based technology, image and video analysis and addresses research questions linked to normal function, sports, production, welfare, and the clinic. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject domestic animal anatomy includes knowledge of the anatomical structure of the body (descriptive anatomy), from the whole animal to the structures of the organs, with main focus on food producing animals, sports and companion animals. In addition, the subject has a focus on digitization related to the functional anatomy of the locomotor apparatus, biomechanical principles that enable and limit movements and variations in movement patterns in horses, dogs, cats and cattle.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach in anatomy, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate as a specialist in clinical work and teaching within the subject;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be prepared to have a managerial role;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

The department uses Swedish and English in parallel. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree and hold the qualifications required for appointment as a docent, or have the equivalent academic qualifications, within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to compete for external research funding;
• have proven latest clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assesement

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-08-05 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Professor i husdjurens anatomi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjurens biovetenskaper Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasito... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.  Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

På institutionen verkar en internationellt framstående forskargrupp inom rörelseapparatens anatomi och biomekanik med fokus på häst men till viss del också idisslare. Gruppen använder både sensorbaserad teknik, bild- och filmanalys och arbetar med frågor som kan kopplas till både normalfunktion, sport, produktion, välfärd och klinik.

Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi omfattar kunskap om kroppens anatomiska uppbyggnad (deskriptiv anatomi), från hela djuret till organens strukturer, med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom har ämnet fokus på digitalisering relaterat till rörelseapparatens funktionella anatomi, biomekaniska principer som möjliggör och begränsar rörelser samt variationer i rörelsemönster hos häst, hund, katt och nötkreatur.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom anatomi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt som specialist i kliniskt arbete och undervisning inom ämnet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha visst personalansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professori växtodlingssystem

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala. Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller l... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-07-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor i kulturgeografi

Ansök    Mar 6    Uppsala Universitet    Professor
Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning av högsta kvalitet inom området social och ekonomisk utveckling, strukturomvandling och relationen mellan människa och natur. Forskningen utgår ifrån av insikten om rummets och platsens betydelse för att forma världen omkring oss och kännetecknas av tematisk, teoretisk och metodologisk bredd, samtidigt som den är organiserad i fem breda forskargrupper eller "tematiska kluster": globala processer och lok... Visa mer
Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning av högsta kvalitet inom området social och ekonomisk utveckling, strukturomvandling och relationen mellan människa och natur.

Forskningen utgår ifrån av insikten om rummets och platsens betydelse för att forma världen omkring oss och kännetecknas av tematisk, teoretisk och metodologisk bredd, samtidigt som den är organiserad i fem breda forskargrupper eller "tematiska kluster": globala processer och lokala världar, plats och identitet, rumsliga och ekonomiska processer, miljö och landskap respektive Geospatiala analyser. 

Vi söker en internationellt erkänd forskare som kan bidra till att ytterligare stärka vår forskning, doktorandutbildning och utbildning inom ovanstående områden men även utveckla institutionens forskningsprofil i nya riktningar.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Fakultetens ambition är att 50 procent av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin, för närvarande var sjätte år.

Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan
finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 6a).

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2023/4977.

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248 och avsnitt 2b i https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748 till universitetets anställningsordning. 

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Don Mitchell, mobil +46 704 25 01 45, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected], samt fakultetshandläggare Karin Andersson Schiebe, tel. 018-471 61 22, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 6 maj 2024, UFV-PA 2023/4977.


Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in Cropping Systems

Faculty of natural resources and agricultural sciences Department of Crop Production Ecology This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus. The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity a... Visa mer
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-07-31

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Professor i kirurgi, inriktning gastrointestinal kirurgi, specialistläkare

Ansök    Feb 8    Uppsala Universitet    Professor
Professor i kirurgi med inriktning mot gastrointestinal kirurgi, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet. Beskriv... Visa mer
Professor i kirurgi med inriktning mot gastrointestinal kirurgi, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Beskrivning av ämnesområdet
Gastrointestinal kirurgi innefattar kirurgisk behandling och vård av sjukdomstillstånd i gastrointestinalkanalen, bukens parenkymatösa organ, bukhålan och bukväggen. Den gastrointestinala kirurgiska verksamheten vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset är uppdelad i forskargrupper och sektioner: Esofagus-Ventrikel (EV), Lever-Galla-Pancreas (HPB) och Kolorektal. Vetenskapliga och kliniska profilområden omfattar esofagus- och ventrikel cancer, obesitaskirurgi, lever-, gallgångs- och pankreas cancer, HIPEC, kolorektal cancer, kolorektala funktionsrubbningar samt proktologi.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar ett övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnesområdet gastrointestinal kirurgi. I anställningen ingår att stötta de olika forskargrupperna i ämnet samt att skapa en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Den som anställs förväntas bedriva egen forskning inom ämnesområdet och delta i handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroende- och ledningsuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i kirurgi med minst fem års klinisk erfarenhet. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i kirurgi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i kirurgi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i kirurgi.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Anställningsordning för Uppsala universitet: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci:https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, [email protected] eller prefekten Liisa Byberg 070-1679400, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2024, UFV-PA 2023/4124.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i läkemedelsteknik

Ansök    Feb 14    Uppsala Universitet    Professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där forskare inom 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Biomedicinskt centrum i Uppsala och Sveriges enda farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen: https://www.farmbio.uu.se/. Beskrivn... Visa mer
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där forskare inom 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Biomedicinskt centrum i Uppsala och Sveriges enda farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen: https://www.farmbio.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet
Området läkemedelsteknik omfattar fysikaliska och teknologiska aspekter av formuleringen och tillverkningen av läkemedel. Centrala forskningsfrågor är fysikalisk och teknisk karakterisering av läkemedel samt teknologiska aspekter av utformningen och tillverkningen av läkemedelsberedningar för små molekyler och biologiska läkemedel. Relevanta exempel är in vitro-metodik för in vivo-relevant karakterisering av läkemedelsberedningar, hjälpämnen och deras fysikaliska och tekniska egenskaper, processteknik och processtyrning samt tillverkning och karakterisering av läkemedelsberedningar, inklusive hållbarhetsfrågor och modern kvalitetssäkring av läkemedelstillverkning.

Arbetsuppgifter
Anställningen är förenad med ett övergripande ansvar för forskning inom läkemedelsteknik och undervisning inom läkemedelsteknik och närliggande områden såsom galenisk farmaci och biofarmaci. Innehavaren av anställningen förväntas utveckla och leda ett internationellt framstående forskningsprogram inom läkemedelsteknik. Undervisningen omfattar handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (BSc, MSc, PhD), främst inom farmaceutiska fakultetens utbildningar.

Innehavaren av anställningen förväntas också arbeta i en multidisciplinär miljö vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap och farmaceutiska fakulteten.

I anställningen ingår administrativa och ledande uppgifter som en del av ett nära samarbete mellan institutionen och fakulteten. Innehavaren av anställningen förväntas följa såväl samhälls- som ämnesmässig utveckling inom områden som är relevanta för arbetet vid Uppsala universitet och sprida information relaterad till forskning och utveckling inom området.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid forskning inom läkemedelsteknik. Dokumenterad ledarskapsförmåga kommer också att tillmätas vikt. Vi välkomnar sökande med såväl akademisk som industriell bakgrund. Erfarenhet från arbete inom industrin eller i gränsytan mellan offentlig och privat sektor är meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Anställningsordning för Uppsala universitet: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus Mathias Hallberg, 018-471 41 41, [email protected] eller prefekten Ola Söderberg, 018-471 4529, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2024, UFV-PA 2023/3877.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i medicinsk strålningsfysik förenad med befattning som fysiker

Ansök    Nov 13    Uppsala Universitet    Professor
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl. a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verkt... Visa mer
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och medicinsk fysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://www.igp.uu.se/

Akademiska sjukhusets strålbehandlingsavdelning har sex behandlingsrum för extern strålbehandling, två för brachyterapi och två för insamling av bildstudier för dosplanering, utrustade med toppmoderna CT och 3T-MR skanners, fyra linjäracceleratorer, en Elekta Unity MR-Linac, två HDR-brachyterapienheter samt en kontaktterapiapparat. I nära anslutning till strålbehandlingsavdelningen finns även PET/CT för insamling av dosplaneringsstudier och en PET/MR. Den nationella anläggningen för protonterapi, Skandionkliniken, ägs av Region Uppsala och övriga regioner med universitetssjukhus. Den ligger i nära anslutning till Akademiska sjukhusets strålbehandling. Vid kliniken bedrivs forskning inom strålfysik och klinisk strålbehandling.

Vi söker nu en professor i medicinsk strålningsfysik som kan leda forskning och utveckling kring avancerad strålbehandling med koppling till verksamheterna vid Akademiska sjukhuset eller Skandionkliniken.

Arbetsuppgifter:
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet medicinsk strålningsfysik, företrädesvis med inriktning mot strålbehandling, samt undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (5 § AO).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning(se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs en sjukhusfysikerexamen, alternativt examen i fysik eller motsvarande samt erfarenhet av medicinsk strålningsfysik.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Tobias Sjöblom

tel: 018-471 5036, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2024, UFV-PA 2023/3087

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Clinical Professor of small animal surgery

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and doctoral education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine,... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and doctoral education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject of small animal surgery includes research and theoretical and practical teaching in small animal surgery, predominantly in dogs and cats. The subject includes several sub-disciplines such as soft tissue and neurosurgery, dentistry and orthopaedics. It develops and evaluates new methods and techniques for improved diagnosis, prognosis, treatment and prevention of diseases, injuries and complications, including studies of risk factors.

Duties

The applicant will be expected to


• conduct clinical surgical activities at the University Animal Hospital
• lead and lead internationally successful research
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level
• mainly teach within small animal surgery, but also at other courses at first, second and third cycle level
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen interdisciplinary activities at the university
• apply for external research funding at national and international level
• supervise doctoral students and students undergoing residency
• actively participate in clinical work and teaching
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• perform administrative duties within the department, faculty and university
• be able to use Swedish as a working language within two years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to have professional working knowledge of the language within two years of taking up the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
• have Swedish veterinary identification, or be entitled to obtain one upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• have international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) in a subject relevant to the position
• hold a doctorate and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise in the subject
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful internationally recognized research group
• have demonstrated the ability to compete for external research funding
• have documented, current, clinical experience in a subject relevant to the position
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assessment, other information:

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-01-08

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Klinisk Professor i smådjurskirurgi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedi... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning
Ämnet smådjurskirurgi omfattar forskning samt teoretisk och praktisk undervisning i smådjurskirurgi, företrädelsevis hos hund och katt. I ämnet ingår flera subdiscipliner som exempelvis mjukdels- och neurokirurgi, odontologi samt ortopedi. Inom ämnet utvecklas och utvärderas nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognostisering, behandling samt förebyggande av sjukdomar, skador och komplikationer, inklusive studier av riskfaktorer.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• bedriva klinisk kirurgisk verksamhet vid Universitetsdjursjukhuset
• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• undervisa inom smådjurskirurgi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Innehavaren av anställningen kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Då universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha internationell specialistkompetens (diplomate) inom för anställningen relevant ämne
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha dokumenterad kontinuerlig aktuell (5 år) klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska


*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum
2024-01-08

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Professor i smådjurskirurgi Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning... Visa mer
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Professor i smådjurskirurgi
Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning
Ämnet smådjurskirurgi omfattar forskning samt teoretisk och praktisk undervisning i smådjurskirurgi, företrädelsevis hos hund och katt. I ämnet ingår flera subdiscipliner som exempelvis mjukdels- och neurokirurgi, odontologi samt ortopedi. Inom ämnet utvecklas och utvärderas nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognostisering, behandling samt förebyggande av sjukdomar, skador och komplikationer, inklusive studier av riskfaktorer. 

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet smådjurskirurgi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom smådjurskirurgi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha personalansvar och budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom två år

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Innehavaren av anställningen kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Då universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel som huvudsökande
• ha dokumenterad kontinuerlig aktuell (5 år) klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Sista ansökningsdatum:
2024-01-08

Placering/ort:
Uppsala

 

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor of small animal surgery

The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and doctoral education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our ac... Visa mer
The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and doctoral education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject of small animal surgery includes research and theoretical and practical teaching in small animal surgery, predominantly in dogs and cats. The subject includes several sub-disciplines such as soft tissue and neurosurgery, dentistry and orthopaedics. It develops and evaluates new methods and techniques for improved diagnosis, prognosis, treatment and prevention of diseases, injuries and complications, including studies of risk factors.

Duties

The holder shall be responsible for the development of research and education within the entire subject of small animal surgery in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

Furthermore, the holder shall within the subject of the position


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level
• mainly teach within small animal surgery, but also at other courses at first, second and third cycle level covering the subject
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen interdisciplinary activities at the university
• apply for external research funding at national and international sources
• supervise doctoral students and students undergoing residency
• actively participate in clinical work and teaching
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• distribute research results and other relevant information to society
• perform administrative duties within the department, faculty and university
• have personnel and budgetary responsibilities
• be able to use Swedish as the working language within two years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to have professional working knowledge of the language within two years of taking up the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise within the subject
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful internationally recognized research team
• have demonstrated the ability to compete for external research funding
• have proven(latest, 5 years) clinical experience in a subject relevant to the position
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

 

Grounds of assesement, other information:

 

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-01-08

Place of work:
Uppsala

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Professor i toxikologi - inriktning livsmedel inklusive dricksvatten

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar förekomsten av toxiska ämnen, både antropogena och naturliga, i mark, vatten, och foder, och överföring av ämnena från dessa källor till både livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsproducerande djurs och människors exponering är centrala liksom konsekvenserna för djur- och folkhälsan. Riskvärdering är centralt inom ämnet, som bas för åtgärder för att minska hälsoriskerna med toxiska ämnen i livsmedel och dricksvatten på populationsnivå.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet toxikologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning huvudsakligen inom veterinärprogrammet, men även inom andra utbildningsmoment på avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Utöver undervisning inom ämnet ingår också undervisning inom grundläggande toxikologi på grundnivå.

Behörighet
Den sökande ska


• ha relevant akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel som huvudsökande
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomfo?rda forskningsinsatser och pa?ga?ende forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r ämnet, liksom för fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av såväl teoretisk som praktisk undervisning på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Det är meriterande om den sökande har dokumenterad (aktuell) erfarenhet att genomföra riskvärderingar av toxiska ämnen i livsmedel och dricksvatten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2024-03-04

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

En professor i barnanestesi och intensivvård

Ansök    Okt 4    Uppsala Universitet    Professor
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och... Visa mer
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi.

Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar med tid delad mellan universitet och sjukhus.

Verksamhetsområdet AnOpIVA vid Akademiska sjukhuset har en mycket bred verksamhet inom anestesi, operation och intermediär/intensivvård och har ca 850 anställda, inklusive en läkargrupp på ca 120 personer.

Beskrivning av ämnesområdet
Barnanestesi och intensivvård är en del av det övergripande ämnet anestesi och intensivvård. Inom ämnesområdet bedrivs både experimentell och klinisk forskning inom framför allt njurfysiologi, njursvikt, respirationssvikt, barnanestesi och intensivvård, sepsis samt hjärtstopp. Både kvantitativ och kvalitativ forskning bedrivs. Vi har en god handledarkapacitet och 15 - 20 doktorander, både läkare och sjuksköterskor. Den forskning som bedrivs är välkänd både nationellt och internationellt med både nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen inom barnanestesi och intensivvård är under uppbyggnad och med den aktuella rekryteringen vill vi stärka och bredda denna forskning.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning inom ämnesområdet barnanestesi och intensivvård, som är en del av den övergripande forskargruppen inom anestesi och intensivvård, samt handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset där utveckling av den kliniska verksamheten är av särskild vikt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i anestesi och intensivvård. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i anestesi och intensivvård, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i anestesi och intensivvård till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i anestesi och intensivvård.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson ([email protected]) eller prefekten Liisa Byberg ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 20 november , UFV-PA 2023/1813.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i genusvetenskap

Ansök    Okt 11    Uppsala Universitet    Professor
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Vår forskning och utbildning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. Centrum är en excellent miljö för forskning och utbildning, och har en stark internationel... Visa mer
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.

Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Vår forskning och utbildning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. Centrum är en excellent miljö för forskning och utbildning, och har en stark internationell och tvärvetenskaplig profil. Närmare 40 forskare är anställda eller affilierade med Centrum, och deras forskning spänner över många olika forskningsfält, över 20 discipliner och alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå. I Centrums forskarutbildning är för närvarande tio doktorander verksamma. Ett tiotal lärare arbetar här, varav fyra professorer. Läs mer om vår forskning här: https://www.gender.uu.se/forskning

Denna professorsrekrytering är en strategisk satsning på forskningområdet digitalitet och genus som är under uppbyggnad vid Centrum, i och med den VR-finansierade forskarskolan Genus, humaniora och digital kultur (start HT2023), och inom projekt med fokus på till exempel AI och speldesign, samt forskargruppen Technologization of the Everyday. Centrum söker dig som är beredd att fortsätta att bygga upp och vidareutveckla detta forskningsområde i samarbete med kollegorna vid Centrum, relevanta delar av Uppsala universitet, samt med nationella och internationella nätverk.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som professor har ett övergripande ansvar för att utveckla forskningen och forskarutbildningen vid Centrum, i samarbete med övriga professorer. Detta innebär att utveckla forskningsfältet, medverka i, planera och leda forskningsprojekt, aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning, samt att utveckla tvär- och mångvetenskapliga samarbeten och aktiviteter med övriga fakulteter och vetenskapsområden inom universitetet, likväl som med externa partners, nationellt och internationellt. Ansvarsområden inbegriper även kommunikation och information om forskning, samt att representera ämnet i olika sammanhang. Undervisning, handledning och kursutveckling inom olika utbildningsnivåer är också en del av anställningen.

Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på Centrum (exempelvis föreståndare, studierektor för forskarutbildningen) som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, och som visat avsevärd vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är: förmåga att arbeta för ämnets och forskningsfältets bästa, och för Centrums bästa; dokumenterad förmåga att samarbeta med och stötta kollegor, en stark ansvarskänsla och en förmåga att anta ledarroller inom forskningsfältet och i forskning.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Ansökningsbrev
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av ledarskaps- och administrativa meriter
- Redovisning av ev. andra meriter
- Publikationsförteckning
- En lista över de 10 vetenskapliga arbeten som åberopas
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering, samt över hur kandidaten vill utveckla områden genus och digitalitet/teknik, om den får tjänsten som professor vid Centrum
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Rekryteringsgruppen kommer att använda intervjuer och referenstagning vid denna rekrytering.

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och historisk-filosofiska fakultetens https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=688930 (HISTFILFAK 2022/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren, professor Helena Wahlström Henriksson, 018 - 4717298; [email protected].

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala. Den som får anställningen förväntas tillbringa merparten av arbetstiden i Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2024, UFV-PA 2023/3194.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Toxicology with focus on food and drinking water

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. Read more about our activities and infrastructure here. Read mo... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject area covers the occurrence of toxic substances, both anthropogenic and natural, in soil, water, and feed, and the transfer of the substances from these sources to both food and drinking water. The exposures of food-producing animals and humans are central, as are the consequences for animal and public health. Risk assessment is of utmost importance to the subject, as a basis for measures to reduce the health risks of toxic substances in food and drinking water at the population level.

Duties

The holder of the position will be responsible for the development of research and education within the entire subject of toxicology in collaboration with researchers and teachers at the Faculty and SLU.

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching the subject to veterinary students, but also to other students at advanced-, and research education levels covering the subject;
• supervise doctoral students;
• actively apply for external research funding from both national and international sources;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

Apart from teaching the subject area, teaching of basic toxicology is also included at basic levels.

Eligibility

The applicant must


• have a relevant academic basic degree and a doctoral degree and have the qualifications required for appointment as an associate professor in the subject area, or equivalent scientific competence;
• demonstrate research expertise in the subject and actively pursuing research of high quality in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to successfully compete for external research funding as principal applicant;
• have good knowledge of English.

Grounds of assessment

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-03-04

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Professor i rehabilitering inom djuromvårdnad

Ämnesbeskrivning Rehabilitering är ett av ämnena inom djuromvårdnadsvetenskap. Ämnet omfattar såväl bedömning av det individuella djurets rehabiliteringsbehov som planering och genomförande av åtgärder samt resultatuppföljning. Rehabilitering inom djuromvårdnad omfattar idag främst djurslagen hund, katt och häst. Arbetsuppgifter Innehavaren ska inom ämnet för anställningen • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning • utveckla, leda och m... Visa mer
Ämnesbeskrivning
Rehabilitering är ett av ämnena inom djuromvårdnadsvetenskap. Ämnet omfattar såväl bedömning av det individuella djurets rehabiliteringsbehov som planering och genomförande av åtgärder samt resultatuppföljning. Rehabilitering inom djuromvårdnad omfattar idag främst djurslagen hund, katt och häst.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom rehabilitering inom djuromvårdnad, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha personal- och budgetansvar inom ämnet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinär- eller djursjukskötarexamen
• ha svensk veterinär- eller djursjukskötarlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom veterinärmedicin eller djuromvårdnad och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska.


*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen
• innehavande av internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne
• erfarenhet som handledare inom internationell specialistutbildning (residents).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av såväl teoretisk som klinisk undervisning på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

 Det är meriterande om den sökande har dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom för anställning relevant ämnesområde.

Sista ansökningsdatum:
2023-08-28

Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)
Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor of small animal surgery

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Subject Area The subject of small animal surgery includes research and theoretical and practical teaching in small animal surgery, predominantly in dogs and cats. The subject includes several sub-disciplines such as soft tissue and neurosurgery, dentistry and orthopaedics. It develops and evaluates new methods and techniques for improved diagnosis, prognosis, treatment and prevention of diseases, injuries a... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Subject Area
The subject of small animal surgery includes research and theoretical and practical teaching in small animal surgery, predominantly in dogs and cats. The subject includes several sub-disciplines such as soft tissue and neurosurgery, dentistry and orthopaedics. It develops and evaluates new methods and techniques for improved diagnosis, prognosis, treatment and prevention of diseases, injuries and complications, including studies of risk factors.

Duties
The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, lead and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within small animal surgery, but also at other courses at basic and advanced level, including doctoral level
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the university's interdisciplinary activities
• apply for external research funding at national and international level
• supervise PhD students and students undergoing residency
• actively participate in clinical work and teaching
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• have personnel and budgetary responsibilities
• have Swedish as a working language within two years

Qualifications
The successful applicant shall


• Have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
• have Swedish veterinary identification, or be entitled to obtain one upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• have international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position
• hold a doctorate and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful internationally recognized research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• have documented, current, clinical experience in a subject relevant to the position
• have a good knowledge of English

Assessment criteria
Assessment of the applicant’s suitability for employment will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following:


• completed research initiatives and ongoing research within the subject, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• experience as principal supervisor for doctoral students and post-doctoral positions. As a principal supervisor, the candidate must normally have supervised doctoral students throughout their studies, up until they were awarded their degree of doctor
• experience as a supervisor in international specialist training (residency)

The assessment of teaching expertise will take into account the following:


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching
• experience in both theoretical and clinical teaching at undergraduate and graduate level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• experience from supervision and examination at basic and advanced level
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge
• pedagogic vision and reflection

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• administration in public authorities
• personnel and budgetary responsibilities
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben
Application deadline
2023-08-07

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Professor of Rehabilitation in Veterinary Nursing

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surger... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction.

Read more about our activities and infrastructure here.

Subject description
Rehabilitation is one of the topics in animal care science. The subject includes assessment of the individual animal's rehabilitation needs as well as planning and implementation of measures and monitoring of results. Today, rehabilitation in animal care mainly covers dogs, cats and horses.

Duties
The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach rehabilitation in veterinary nursing, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students and candidates undergoing training to be a specialist;
• actively participate in clinical work and teaching;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• have a managerial role;
• be able to use Swedish as the working language within two years.

The department uses Swedish and English in parallel. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as SLU is a Swedish-speaking university, the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility
The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine or veterinary nursing;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in veterinary medicine or veterinary nursing, as well as hold the qualifications required for appointment as a docent within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to compete for external research funding;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assessment
The assessment criteria for appointment must be the degree of expertise required as qualification for employment.

The assessment of research expertise will be based on:


• completed and ongoing research and its relevance and development potential for the faculty and department;
• the ability to independently initiate and run successful and internationally-recognised research;
• the ability to compete for external research funding;
• experience of the role of principal supervisor for third-cycle courses and study programmes and responsibility for postdoctors. As a principal supervisor, the applicant should have supervised doctoral students throughout their studies and until they are awarded their doctoral degree.
• have international specialist competence (Diplomate) in a subject relevant to the position;
• supervision experience as part of international specialist training (residency).

The following will be taken into consideration when assessing teaching expertise:


• planning, implementation, examination and assessment of teaching and education;
• experience of both theoretical and clinical teaching at first and second cycle level;
• the ability to integrate research and scientific approaches into teaching work;
• supervision and examination of first, second and third cycle courses;
• training in teaching and learning in higher education or the equivalent knowledge;
• academic vision and reflection.

The following abilities will also be assessed:


• developing and leading activities and staff within academia;
• communicating and collaborating internally;
• collaborating with external stakeholders and society at large;
• communicating work with research and development.

It is an advantage if the applicant has documented current clinical experience in a subject area relevant to the position.

Application deadline
2023-08-28

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben
Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Professor in Veterinary Public Health (VPH) with emphasis on food safety

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. Read more about our activities and infrastructure here. Read mo... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject Area
Veterinary public health (VPH) is the application of knowledge and insights of food safety (including drinking water), zoonoses, vector-borne diseases and interaction between humans and animals. The subject of food safety include the handling, preparation and storage of food with a view to prevent poisoning and/or disease. The focus is on risk assessment and management of biological hazards in the food chain - from farm including feed, to table.

Duties

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within Veterinary Public Health with emphasis on food safety, but also at other at basic and advanced level, including doctoral level supervise and contribute to laboratory work at the Department
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the university's interdisciplinary activities
• apply for external research funding at national and international level
• supervise PhD students (and students undergoing residency)
• actively participate in clinical work and teaching
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• have Swedish as a working language within four years.

Qualifications
The successful applicant shall


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
• have Swedish veterinary identification, or be entitled to obtain one upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications (in a subject relevant to the position)
• demonstrate research expertise and be actively conducting research within the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful internationally recognized research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• demonstrate teaching expertise and have shown the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have a good knowledge of English.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline:
2023-09-11

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Professor i veterinär folkhälsovetenskap med inriktning livsmedelssäkerhet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinär folkhälsovetenskap tillämpar kunskaper om livsmedels- och dricksvattensäkerhet, zoonoser, vektorburna sjukdomar och samspelet mellan människa och djur. Inriktningen livsmedelssäkerhet omfattar hantering, beredning och lagring av livsmedel på ett sätt som förhindrar förgiftning eller sjukdom med fokus på biologiska faror där riskvärdering och riskhantering är centralt genom hela livsmedelskedjan, från jord till bord inklusive foder.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinär folkhälsa med inriktning livsmedelssäkerhet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskning
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-09-11

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor i smådjurskirurgi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Ämnesbeskrivning  Ämnet smådjurskirurgi omfattar forskning samt teoretisk och praktisk undervisning i smådjurskirurgi, företrädelsevis hos hund och katt. I ämnet ingår flera subdiscipliner som exempelvis mjukdels- och neurokirurgi, odontologi samt ortopedi. Inom ämnet utvecklas och utvärderas nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognostisering, beha... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Ämnesbeskrivning 
Ämnet smådjurskirurgi omfattar forskning samt teoretisk och praktisk undervisning i smådjurskirurgi, företrädelsevis hos hund och katt. I ämnet ingår flera subdiscipliner som exempelvis mjukdels- och neurokirurgi, odontologi samt ortopedi. Inom ämnet utvecklas och utvärderas nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognostisering, behandling samt förebyggande av sjukdomar, skador och komplikationer, inklusive studier av riskfaktorer.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom smådjurskirurgi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha personalansvar och budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha internationell specialistkompetens (diplomate) inom för anställningen relevant ämnesområde
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.


*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomfo?rda forskningsinsatser och pa?ga?ende forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen
• erfarenhet som handledare inom internationell specialistutbildning (recidency).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av såväl teoretisk som klinisk undervisning på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• handledarerfarenhet från grund- och avancerad nivå
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet och skicklighet i


• att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• administrativ verksamhet inom myndighet
• personal- och budgetansvar
• att kommunicera och samarbeta internt
• att samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

 

Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)
Sista ansökningsdatum:
2023-08-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Professor i radiofarmaceutisk kemi

Ansök    Maj 3    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark internationell forskningsmiljö.

Institutionen har ca 85 anställda. Doktorander, lärare, forskare och administratörer arbetar här tätt tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen kan hittas på http://www.ilk.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet radiofarmaceutisk kemi. Detta inkluderar: Design och syntes av radiomärkta lågmolekylära PET-ligander och prekursorer, utveckling av radiokemiska verktyg och metoder, samt utveckling av molekylära avbildningstekniker.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning och handledning såväl som undervisning i ämnet radiofarmaceutisk kemi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, huvudsakligen i utbildningsprogrammen vid farmaceutiska fakulteten. I anställningen ingår att bedriva ett nära samarbete med andra forskningsgrupper vid fakulteten. Den som anställs kommer även att förväntas arbeta i en multidisciplinär miljö vid institutionen för läkemedelskemi med starka kopplingar till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I anställningen ingår även administration och ledarskapsuppgifter i nära samarbete mellan institutionen och fakulteten. Den som anställs förväntas tillhandahålla allmän information om forsknings- och utvecklingsarbetet inom fältet för allmänheten. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som är av relevans för arbetet vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (Se AO 31 §).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Se 6 § AO.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten Anders Karlén (mailto:[email protected], 018-471 42 93) eller dekanus Mathias Hallberg ([email protected], 018-471 41 41).

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni, UFV-PA 2023/510.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i klinisk farmaci

Ansök    Apr 19    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär arbetsplats.

Våra nuvarande forskningsområden innefattar biologiska läkemedel, farmakodynamik, farmakoepidemiologi och –ekonomi, farmakokinetik, farmakometri, farmaci och nanoteknologi, läkemedelsformulering, läkemedelsadministrering, molekylär farmaci och samhällsfarmaci. Genom att utlysa en anställning som professor i klinisk farmaci kommer forskningen och utvecklingen av området att stimuleras och utbildningen av framtida farmaceuter i Sverige att förnyas.

Beskrivning av ämnesområdet
Klinisk farmaci är ur ett internationellt perspektiv ett kärnämne inom farmaceutisk vetenskap och farmaceutisk omsorg, med verksamhetsnära koppling. Det är ett centralt område för individanpassad läkemedelsbehandling. Klinisk farmaci innefattar ett brett synsätt på läkemedelsanvändning och fokuserar på hur läkemedel brukas och hanteras av patienter och inom vården. Exempel på forskningsområden inkluderar farmakoterapi, personcentrerad läkemedelsanvändning, dosering och optimering, patientsäkerhet, rationell läkemedelsanvändning och farmaceuters roll inom hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning inom området klinisk farmaci, samt farmakoterapi. Undervisning inkluderar handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den som anställs förväntas utveckla och leda ett internationellt ledande forskningsprogram i klinisk farmaci. Personen förväntas också bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning i ämnet i samverkan med forskare och lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. I arbetsuppgifterna ingår administration och ledningsuppgifter på institutionen och i andra delar av vetenskapsområdet. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet 4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (Se AO 31 §).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Se 6 § AO.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: stf prefekten Björn Wettermark ([email protected], 018-471 47 70), eller dekanus Mathias Hallberg ([email protected], 018-471 41 41)

Välkommen med din ansökan senast den 26 Juni, UFV-PA 2022/4078.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in applied ethology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Animal Environment and Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject Area The subject includes applied ethology with focus on sports, companion and farmed animals (horse, dog, cat, cow, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish). In addition, the subjec... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Animal Environment and Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject Area
The subject includes applied ethology with focus on sports, companion and farmed animals (horse, dog, cat, cow, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish). In addition, the subject has a focus on digitization related to the housing and management of these.

Duties

The holder of the position will be responsible for the development of research and education within the entire subject of applied ethology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within applied ethology, but also within other teaching activities at basic and advanced level, including doctoral level
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the university's interdisciplinary activities
• apply for external research funding at national and international level
• supervise PhD students
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research results and other relevant information related to the subject to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• have Swedish as a working language within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The holder of the position will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the holder of the position will be expected to have sufficient skills in the Swedish languish to perform the work in Swedish within four years of starting the position. The department will provide support with language training.

Qualifications
The successful applicant shall


• hold a doctorate and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications (in a subject relevant to the position)
• demonstrate research expertise within several of the animals included in the subject of the position
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research, nationally and internationally
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• have a good knowledge of English.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Board of Agriculture regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria
Assessment of the applicant’s suitability for employment will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position. 

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• experience as principal supervisor for doctoral students and post-doctoral positions. As a principal supervisor, the candidate should normally have supervised doctoral students throughout their studies, up until they were awarded their degree of doctor.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• supervision and examination at basic and advanced level
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge
• pedagogic vision and reflection.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large, both nationally and internationally
• communicating research and development work.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
2023-05-15

 
Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor i tillämpad etologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar tillämpad etologi med inriktning på sport-, sällskaps- och animalieproducerande djur (häst, hund, katt, nötkreatur, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk), dessutom har ämnet foku... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar tillämpad etologi med inriktning på sport-, sällskaps- och animalieproducerande djur (häst, hund, katt, nötkreatur, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk), dessutom har ämnet fokus på digitalisering relaterat till inhysning och skötsel av dessa djurslag.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet tillämpad etologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom tillämpad etologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund-, avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Innehavaren av anställningen kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Då universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom flera av i ämnet ingående djurslag
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla erkänd framgångsrik forskning nationellt och internationellt
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle, både nationellt och internationellt
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-05-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk bakteriologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institution för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. ... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institution för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar veterinärmedicinska bakteriologiska frågeställningar hos sport-, sällskaps- och animalieproducerande djur (häst, hund, katt, nötkreatur, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk). Ämnet inkluderar studier av patogena bakterier där traditionella och molekylärbiologiska metoder används för att klarlägga bakteriella infektioners uppkomst, patogenes och resistensutveckling. Till ämnet hör också patogena bakterier inom området livsmedelsmikrobiologi. Dessutom ingår diagnostik och utveckling av förebyggande åtgärder.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk bakteriologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda och medverka vid institutionens laboratorieverksamhet
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha för ämnet relevant akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha visat förmåga att leda och utveckla en internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk bakteriologi
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• pedagogisk vision och reflektion
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet och skicklighet i


• att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• myndighetsutövning
• att kommunicera och samarbeta internt
• att samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-05-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor in Veterinary Bacteriology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health  Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject Area Veterinary bacteriology includes how pathogenic bacteria function, acquire new properties and spread in sport, companion and food animals (horse, dog, cat, cat... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
 Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject Area
Veterinary bacteriology includes how pathogenic bacteria function, acquire new properties and spread in sport, companion and food animals (horse, dog, cat, cattle, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish). The subject includes studies of pathogenic bacteria where traditional and molecular biological methods are used to study the origin of bacterial infections, pathogenesis and development of resistance in bacteria. The subject also includes pathogenic bacteria in the field of food microbiology. Diagnostics and development of preventive measures are also included.

Duties

The holder of the position will be responsible for the development of research and education within the entire subject of veterinary bacteriology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

Furthermore, the holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in practical and theoretical teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• supervise and contribute to laboratory work at the Department
• supervise doctoral students
• apply for external research funding at national and international level
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the university's interdisciplinary activities
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• have Swedish as a working language within four years.

Qualifications
The successful applicant shall


• have a for the subject area relevant academic undergraduate degree, doctoral exam and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise and be actively conducting research within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have shown the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful internationally recognized research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment of the applicant’s suitability for employment will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

 The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• experience as principal supervisor for doctoral students and post-doctoral positions. As principal supervisor, the candidate should normally have supervised doctoral students throughout their studies, up until they were awarded their degree of doctor.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching
• experience of practical and theoretical teaching in veterinary bacteriology
• supervision and examination at basic and advanced level
• pedagogic vision and reflection
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge.

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• exercise of authority
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
2023-05-15

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below..

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor i reumatologi förenad anställning som specialistläkare/överläkare

Ansök    Feb 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper (https://www.

medsci.uu.se/) är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och därtill mer än 600 personer som är anknutna, i huvudsak via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden.

Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av nya metoder för diagnostik och behandling. Inom området reumatologi bedrivs idag framgångsrik klinisk och translationell forskning inom framförallt systemsjukdomarna Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Primärt Sjögrens syndrom och ANCA-associerade vaskuliter. Det finns ett välutrustat laboratorium för reumatologisk forskning. Sjukhusets sektion för reumatologi omfattar en stor öppenvård om ca 10 000 läkarbesök per år, en dagsjukvårdsavdelning för infusionsbehandlingar och polikliniska utredningar samt slutenvård där man förfogar över 7 slutenvårdsplatser. Det finns ett gott samarbete innefattande regelbundna ronder med andra specialiteter, t ex lungmedicin. Riks- och regionvård utgör ca 30 % av slutenvården.

Beskrivning av ämnesområdet och anställningen
Ämnet innefattar patofysiologi, epidemiologi, diagnostik och behandling inom sjukdomsområdet reumatologi.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning, klinisk tjänstgöring och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Innehavaren har även ett ansvar att följa utvecklingen inom det egna ämnet. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistläkare/överläkare vid Sektionen för Reumatologi.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens inom reumatologi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i reumatologi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i reumatologi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i reumatologi.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Klinisk skicklighet samt ledning och samverkan är också betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf
Ansökan bör vara skriven på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Eva Lindberg, prefekt, [email protected], Gabriella Widerberg, HR-samordnare, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2023, UFV-PA 2022/4265.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i försöksdjursmedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)   Ämnesbeskrivning Försöksdjursmedicin är ett veterinärmedicinskt specialistområde som omfattar experimentell medicin med användning av djurmodeller för translationell och biomedicinsk forskning med betydelse för utveckling av medicinsk, veterinärme... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)
 

Ämnesbeskrivning
Försöksdjursmedicin är ett veterinärmedicinskt specialistområde som omfattar experimentell medicin med användning av djurmodeller för translationell och biomedicinsk forskning med betydelse för utveckling av medicinsk, veterinärmedicinsk och biologisk kunskap. Ämnet omfattar kunskapen om försöksdjur och deras användning i forskning, deras biologi, sjukdomar, terapi och profylax, anestesi, smärtlindring, experimentella tekniker, skötsel, hantering och etiska avvägningar vid djuranvändning samt lagstiftning. Ämnets fokus är att bättre kunna förstå och behandla eller förebygga sjukdomar på djur och människor och omfattar nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• utveckla och leda undervisning på grund- och avancerad nivå, samt doktorandkurser i försöksdjursmedicin och angränsade ämnen
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och näring samhället i övrigt
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• ansvara för personal och budget inom ämnet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• ha internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom för anställning relevant ämnesområde
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskning
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare för doktorander och postdoktorer. Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• handledarerfarenhet från kandidat-, master- och internationell specialistnivå
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• såväl teoretiskt som kliniskt arbete i undervisning på grund- och avancerad nivå.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete
• kommunicera och samarbeta internt.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor vårdvetenskap

Ansök    Mar 15    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet omvårdnad, inom huvudområdet vårdvetenskap, har som mål att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar således identifiering av risk- och hälso-främjande faktorer, samarbete med olika aktörer kring insatser för såväl individ, familj, grupper som samhälle. Vidare, innebär omvårdnad ett evidensbaserat, professionellt, etiskt och vetenskapligt tillämpat och reflekterande förhållningssätt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Innehavaren förväntas ta en aktiv ledanderoll för forskargruppen i vårdvetenskap vid institutionen och därigenom bidra till att utveckla den vårdvetenskapliga forskningen vid Uppsala universitet. Innehavaren av professuren ska också ha en förmåga att ta en ledande roll i arbetet med att utveckla universitetets sjuksköterskeutbildningar. I anställningen ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå inom alla vid institutionen förekommande utbildningsprogram samt handledning på forskarnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. Klinisk tjänstgöring som sjuksköterska kan komma att ingå i anställningen om lärosätet, efter samråd med sjukvårdshuvudmannen, bedömer att det är möjligt, och den sökande så önskar. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga (AO § 5). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 22. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning (33 § AO).

Sjuksköterskeexamen eller examen som av Uppsala universitet bedöms motsvara sjuksköterskeexamen är ett krav. För förenad befattning som sjuksköterska ska den sökande ha svensk legitimation som sjuksköterska eller senast sista ansökningsdag ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som sjuksköterska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som sjuksköterska.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf vid Uppsala Universitet

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdfhttps://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdfhttps://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karin Nordin tel. 018-471 3487, e-mail: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2023, UFV-PA 2022/5067.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i thoraxkirurgi

Ansök    Jan 19    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Professor i thoraxkirurgi, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Thoraxkirurgi innefattar kirurgisk behandling och vård av sjukdomstillstånd i thorax, framförallt i hjärtat, lungorna och stora kärl.

Behandlingen omfattar öppen kirurgi med eller utan hjälp av hjärt- lungmaskin, men även minimalinvasiva och kateterburna tekniker. De nischverksamheter som är framträdande på kliniken är aortakirurgi i nära samarbete med Kärlkirurgiska kliniken inom ramen för Akademiska Sjukhusets Centre of Excellence Aorta, samt operation av hjärtpumpar (LVAD) vid svår hjärtsvikt. Även klaffoperationer vid carcinoid hjärtsjukdom är en etablerad verksamhet, där Akademiska sjukhuset enligt Socialstyrelsens direktiv om nationell högspecialiserad vård fått uppdraget att utföra denna vård som enda enhet i landet. En betydande del av lungcancerkirurgin görs nu med minimalinvasiv VATS-teknik och ett program för robotassisterad kirurgi har initierats.

Den thoraxkirurgiska forskningen på Akademiska sjukhuset har framför allt berört klinisk uppföljning och utvärdering av opererade patienter, t ex vid postoperativt förmaksflimmer. En betydande del av forskningsverksamheten har varit av grundforskningskaraktär, med experimentella studier av cirkulation, hjärnfunktion och effekter av ECMO i stordjurslaboratorium. De senaste åren har en translationell forskningsprofil tillkommit med etableringen av Cardio-Thoracic Translational Medicine lab, CTTM, som är nära affilierat med kliniken. Nya kirurgiska tekniker för behandling av aortasjukdom studeras i nära samarbete med den kärlkirurgiska forskargruppen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet thoraxkirurgi samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som som allmänt behörighetskrav för lärare att ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. (5 § AO).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats enligt 31 § AO.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats enligt 22 och 32 §§ AO. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i thoraxkirurgi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.Se 20, 22, 24 §§ AO. Se även 3, 4, §§ Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Bedömningsgrunder för övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se 28, 30 §§ AO. Se även 5, 6 §§ RB.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson ([email protected]. se) eller prefekten Liisa Byberg ([email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2022/2214.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Laboratory Animal Medicine

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Clinical Sciences  Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and in the scientific fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Clinical Sciences 
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben
The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and in the scientific fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, diagnostic imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction.

Subject Area
Laboratory animal medicine is a veterinary specialty that encompasses experimental medicine using animal models for translational and biomedical research relevant to the development of medical, veterinary and biological knowledge. The subject encompasses the knowledge of laboratory animals and their use in research, their biology, diseases, therapy and prophylaxis, anaesthesia, pain relief, experimental techniques, care, handling and ethical considerations in animal use, and legislation. The focus of the subject is to better understand and treat or prevent diseases in animals and humans and includes cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties
The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• apply for external research funding at national and international level
• supervise PhD students and students undergoing residency
• develop and lead undergraduate and postgraduate teaching and postgraduate courses in laboratory animal medicine and adjacent subjects
• actively participate in clinical work and teaching
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the university's interdisciplinary activities
• be responsible for staff and budget in the subject
• have Swedish as a working language within four years.

Qualifications
The successful applicant shall


• have Swedish veterinary identification, or be entitled to obtain one upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• have international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position
• have documented current clinical experience in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise within the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop successful internationally recognised research
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have a good knowledge of English

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria
Assessment of the applicant’s suitability for employment will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following:


• completed research initiatives and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• experience as principal supervisor for doctoral students and post-doctoral positions. As a principal supervisor, the candidate must normally have supervised doctoral students throughout their studies, up until they were awarded their degree of doctor

The assessment of teaching expertise will take into account the following:


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• supervisory experience at bachelor, master and international specialist level
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge
• both theoretical and clinical work in teaching at undergraduate and postgraduate level

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• internal communication and collaboration

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Professor i perinatalmedicin

Ansök    Feb 13    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och det samarbetas över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vid kvinnokliniken och barnkliniken finns starka forskningsmiljöer och ett brett utbildningsuppdrag.

Beskrivning av ämnesområdet
I ämnesområdet perinatalmedicin ingår flera områden som täcker in graviditet, förlossning och neonatalperioden, t ex fostermedicin, obstetrik och neonatologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör egen forskning samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Professorn förväntas utveckla och leda den perinatalmedicinska forskningen vid KBH samt verka gränsöverskridande mellan enheten för obstetrik och enheten för pediatrik. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska, se § 6 AO. För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i antingen obstetrik och gynekologi eller neonatologi eller motsvarande kompetens. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i något av ovanstående ämnen till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i obstetrik och gynekologi eller neonatologi eller motsvarande kompetens. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder
https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer
https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: prefekt Inger Sundström-Poromaa, epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2023, UFV-PA 2022/4808.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Veterinary Anaesthesiology

Swedish University of Agricultural Sciencess Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and postgraduate training in the scientific fields of Veterinary Medicine, Animal Care and Animal Science.... Visa mer
Swedish University of Agricultural Sciencess
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and postgraduate training in the scientific fields of Veterinary Medicine, Animal Care and Animal Science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on Anaesthesiology, Diagnostic Imaging, Animal Care, Epidemiology, experimental Animal Science, Surgery, Clinical Pathology, Medicine and Animal Reproduction.

Read more about our activities and infrastructure here.

Subject Area
Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties
The holder of the position shall within the subject area:


• develop and lead internationally successful research in the field
• conduct postgraduate training and supervision of doctoral students
• be responsible for the supervision of candidates undergoing international (residents) and national specialist training in the subject
• be responsible for the development of research and training in the subject in collaboration with the other researchers and teachers in the Faculty and the University
• develop, supervise and actively participate in both theoretical and clinical teaching at undergraduate, postgraduate and doctoral levels
• carry out clinical work
• collaborate within the department and with other departments at SLU
• collaborate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with academia, industry, business and society at large
• apply for external research funding from international and national research funders
• disseminate research results and other relevant subject information to the wider community
• contribute to the strategic development of the institution, the faculty and SLU
• carry out administrative tasks and assignments within the department, faculty and university
• be responsible for the staff and budget of the subject
• have Swedish as a working language within 4 years.

Qualifications
The successful applicant shall:


• have a degree in veterinary medicine and a PhD
• have competence as associate professor (docent) or equivalent scientific competence in the subject
• demonstrate research expertise within the subject area
• have documented experience as a principal supervisor at doctoral level
• have documented experience of several years in clinical work in the field of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care for the above mentioned animal species
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have proven the ability to obtain external research funding in competition
• have demonstrated teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into both teaching and other educational work
• have a very good knowledge of English.

Assessment criteria
The criteria for the appointment of a professor shall be primarily the degree of scientific ability required for eligibility for appointment.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research activities and ongoing research in the field of veterinary anaesthesiology
• the ability to independently initiate and carry out outstanding internationally recognised research
• the ability to obtain external research funding on a competitive basis.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, implementation and evaluation of teaching and training
• supervision of doctoral students and examination
• higher education pedagogical training or equivalent knowledge
• experience in teaching veterinary anaesthesiology, both theoretical and clinical, at undergraduate and postgraduate level
• pedagogical vision.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s skills in:


• carrying out patient-related clinical work in Veterinary Anaesthesiology as described in the subject description
• developing and managing activities and staff within the academy
• interacting with external stakeholders and the wider community
• communicating research and development work.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline
2023-02-13

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines  for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor in Nutrition and Metabolism of Monogastric Mammals

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Animal Nutrition and Management The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conducts basic and applied research on animal feeds, animal metabolism and animal housing and care. The goal is to create a sustainable and profitable production, with good animal care, that provides high-quality food. Our research concerns agricultural production animals as well as sports and companio... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Animal Nutrition and Management

The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conducts basic and applied research on animal feeds, animal metabolism and animal housing and care. The goal is to create a sustainable and profitable production, with good animal care, that provides high-quality food. Our research concerns agricultural production animals as well as sports and companion animals. HUV is responsible for basic education, research and postgraduate education in the area of nutritional physiology, feed science, management issues and aquaculture. HUV offers an inspiring research environment where we study metabolic processes, nutrient utilization and management of animals in varying production systems.

Read more about the department at https://www.slu.se/en/departments/animal-nutrition-management/

Subject Area
The subject comprises nutritional physiology and metabolism of monogastric farm animals, dogs and cats, with links to environmental impact, sustainable food production, and animal health and welfare. The research goals are to improve the knowledge regarding interactions between nutrient supply, feeding and the animal's response at a molecular, cellular, organ and whole-animal level.

Duties
The candidate should, within the subject area


• develop and lead developing internationally competitive research
• develop and lead teaching at basic and advance level within the research area as well as related topics
• participate in PhD training and supervise PhD students
• apply for external research funding at both a national and international level
• collaborate with other researchers within SLU
• collaborate with researchers and other parties outside SLU
• advance and strengthen national and international networks within the research community, industry and society at large
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to the society
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• carry out administrative tasks, including budget responsibility, within the department
• use Swedish as the working language within four years

Qualifications
The successful candidate shall


• have a PhD within animal science, veterinary medicine, biology or other area of relevance to the subject, and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications within the subject area
• have documented experience as main supervisor on doctoral level
• be a scholar of distinction within the subject area, specifically with respect to pigs
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• demonstrate teaching experience and have the ability to integrate research and scientific approaches into both teaching and other pedagogical work
• have a good ability to communicate in English

Assessment criteria
Assessment of the candidate’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the scientific qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• past and ongoing research
• ability to independently initiate and pursue innovative research
• ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, conducting and evaluating teaching and education, including examination of students
• supervision of doctoral students
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy
• interacting with relevant stakeholders and society
• communicating research findings and development projects

Scientific competence also regarding dogs or cats is regarded as a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to a positive development of the organization.

 

Application deadline
2023-02-20

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/ Visa mindre

Professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel av hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdj... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel av hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. Vi ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade lantbruksdjur, hund och katt med koppling till miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion, djurhälsa och djurvälfärd. Forskningen syftar till ökad kunskap om samspelet mellan olika fodermedel och djurens metabolism, tarmmikrobiota och hälsa på molekylär-, cellulär-, organ- och heldjursnivå.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt konkurrenskraftig forskning inom ämnet
• utveckla och leda undervisning på grund- och avancerad nivå inom såväl ämnet som angränsande ämnen
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• ansvara för administrativa uppgifter, vilket inkluderar budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska


• ha doktorsexamen inom husdjursvetenskap, veterinärmedicin, biologi, eller annat för ämnet relevant ämnesområde, samt docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ramen för ämnesbeskrivningen 
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare på forskarutbildningsnivå
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen avseende djurslaget gris
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning, inklusive examination av studenter
• handledning av doktorander
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är om sökanden även är vetenskapligt skicklig inom ämnet avseende hund eller katt.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2023-02-20

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor of Veterinary Immunology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health. ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health.

Subject Area
The subject area comprises veterinary immunology with special reference to infectious and/or immune-mediated diseases in domestic animals (cattle, goat, sheep, pig, horse, poultry, dog and cat).

Duties
The candidate should be responsible for the development of research and education in veterinary immunology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers. 

Furthermore, the candidate should within the subject area: 


• lead and contribute to developing internationally successful research in veterinary immunology
• develop, lead and participate in practical and theoretical teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• supervise, as well as participate in, practical immunological analyses in the departments laboratory
• supervise PhD students
• apply for external research funding at national and international level
• collaborate with researchers within SLU
• cooperate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with researchers, the industry, stakeholders and the society
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to the society
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic progress of the department, faculty and university
• be able to use Swedish both orally and in writing within four years.

Qualifications
The successful applicant shall: 


• have a relevant undergraduate academic degree, a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications within the subject area
• be scientifically skilled and perform research within the subject area of the position
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into teaching
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have the ability to obtain external research funding in competition
• have a good ability to communicate English.

Assessment criteria
Assessment of the candidate’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position. 

The assessment of research expertise will take the following into account: 


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition and through cooperation.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, conducting and evaluating teaching and education
• experience of practical and theoretical teaching in veterinary immunology
• experience of supervision of doctoral students
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s experience in:


• interacting with the society
• developing and managing activities and staff
• informing about research findings and development projects.

A degree in veterinary medicine is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2023-02-22

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning

Ansök    Nov 7    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för freds- och konfliktforskning, är en av världens ledande forskningsmiljöer inom freds- och konfliktforskning med närmare fyrtio lärare och forskare som arbetar i framkant med ämnen relaterade till politiskt våld och fred.

Det är en dynamisk och internationell akademisk miljö med cirka 90 anställda och 300 - 400 studenter från hela världen. Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning skapades 1985, till minne av FN:s andre generalsekreterare som dog under ett fredsuppdrag 1961. Mer information om avdelningen finns här: http://www.pcr.uu.se

Institutionen söker en internationellt erkänd forskare som är intresserad av att bidra till att vidareutveckla institutionens starka forsknings- och undervisningsmiljö.

Området fred och konfliktforskning är den multidisciplinära studien av orsaker, dynamik och lösning av våldsamma konflikter och fred. Utbildning och forskning vid institutionen är problemdriven och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster och därigenom integrera teori, metoder och empirisk forskning.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Undervisningen och mycket av handledningen och den vetenskapliga diskursen vid institutionen bedrivs på engelska.

Egen forskning. Den utsedda kommer att kunna ägna minst hälften av sin arbetstid åt egen forskning. Dessutom kommer den utsedda att vara berättigad till en betald sabbatstermin efter ett antal år i tjänsten. Den utnämnde förväntas delta i, planera och leda forskningsprojekt (inklusive ansökningar om forskningsmedel) och föra dialog om forskning och utveckling inom området freds- och konfliktforskning med aktörer utanför akademin. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Undervisningen vid institutionen ges på engelska och därför måste den sökande för att uppfylla dessa kvalifikationer, ha en dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är de flesta administrativa möten och dokument på svenska och översättningar kan inte alltid tillhandahållas. Det är därför en anställd bör lära sig svenska så snart som möjligt för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

 

Vänligen observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/


Instruktioner för utformning av ansökan
OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/3290.

 

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

 

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Ashok Swain, prefekt. Telefon; 018-471 7653. E-post: [email protected].

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2023.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk immunologi

Fakulteten för veterinär och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs ... Visa mer
Fakulteten för veterinär och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar området veterinärmedicinsk immunologi med huvudsaklig inriktning på den immunologiska responsen vid infektionssjukdomar samt immunmedierade sjukdomar hos våra husdjur (med detta avses nöt, get, får, gris, häst, fjäderfä, hund och katt).

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk immunologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda och medverka vid institutionens laboratorieverksamhet
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha för ämnet relevant akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk immunologi
• handledning av doktorander
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:


• att samverka med det omgivande samhället
• utveckla och leda verksamhet och personal
• att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Veterinärexamen är meriterande. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-02-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i kostvetenskap, särskilt folkhälsonutrition

Ansök    Nov 7    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Kostvetenskap utforskar den komplexitet som mat och måltider innebär för enskilda individer, olika grupper och i olika sammanhang utifrån samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv.

Vid Institutionen för kostvetenskap, som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, bedrivs tvärvetenskaplig forskning och utbildning, centralt är mat, måltider och hälsa på individ-, grupp- samt samhällsnivå. Vid institutionen http://www.ikv.uu.se finns flera forskningsinriktningar samlade under tre huvudsakliga ämnesområden: måltidsforskning, dietetikens kommunikation och nutrition.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Fokus för denna professur är folkhälsonutrition med en tydlig samhällsvetenskaplig profil. Forskningen är därför inriktad mot att öka kunskapen om olika gruppers matvanor och sociokulturella aspekter i relation till dessa, liksom om betydelsen av sociala, ekonomiska, politiska och kulturella kontexter för både psykosocial och fysisk hälsa. Forskningen förväntas även inkludera nationella och internationella samarbeten med myndigheter och andra aktörer inom området folkhälsa och välfärd.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens i kostvetenskap med forskningsmeriter inom folkhälsonutrition.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a
OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/3113.

För ytterligare information se https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Afsaneh Koochek, tel.018-4712313, mobil 073-4697444, e-post [email protected] 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post https://uu.varbi.com/center/tool/position/522228/edit/tab:2/[email protected]

Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2023.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk farmakologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar veterinärmedicinsk farmakologi med huvudsaklig inriktning mot såväl preklinisk som klinisk forskning rörande läkemedelsdosering, farmakokinetik, farmakodynamik och säkerhet - in vitro och in vivo. Vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap berör ämnet våra husdjur såsom häst, hund, katt, nöt, får, get, svin, fjäderfä och fisk.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i klinisk och teoretisk undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnet
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• ansvara för handledning av kandidater som genomgår internationella (residents) och nationella specialistutbildningar inom ämnet
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och övriga samhälle
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha veterinärexamen och doktorsexamen
• ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva preklinisk och klinisk veterinärmedicinsk forskning inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl klinisk som teoretisk undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
• ha visat förmåga att leda och utveckla framgångsrik forskningsverksamhet
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik, internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning såväl kliniskt som teoretisk
• erfarenhet av klinisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk farmakologi
• handledning av doktorander
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:


• samverkan med omgivande samhälle
• att utveckla och leda verksamhet och personal
• populärvetenskaplig kommunikation
• att kommunicera forskning och utvecklingsarbete till relevanta aktörer
• kliniskt veterinärmedicinskt arbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-01-23

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i ekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se) Vi söker en professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem under förändring. Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi. Här erbjuds en attraktiv världsledande forskningsmiljö med u... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)

Vi söker en professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem under förändring. Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi. Här erbjuds en attraktiv världsledande forskningsmiljö med unik bredd. Institutionens över 140 anställda arbetar med tillämpad och grundläggande ekologisk forskning samt undervisning inom 60 kurser från gen- till ekosystemnivå.

Anställningen som professor i ekologi med dess fokus på växtekologi kompletterar nuvarande forskning, som hittills haft en stark inriktning mot zooekologi. Anställningen tillåter ett systemperspektiv vad beträffar växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem. Detta stärker vår strävan mot hållbarhet när klimat och markanvändning förändras.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen omfattar grundläggande och tillämpade ekologiska frågeställningar med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem i förändring. Ämnet baseras på empiri och teori inom ekologi på samhälls- och/eller ekosystemnivå.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter:


• utveckla en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter
• bidra till utvecklingen av hållbar biodiversitetsfrämjande markanvändning i jordbrukslandskap genom forskning, utbildning och samverkan med akademi, näring, och det omgivande samhället
• bidra till utvecklingen av mång-, inter- och transdisciplinär forskning vid fakulteten och SLU
• ta en ledande och strategisk roll gentemot medarbetarna inom ämnesområdet och institutionen, vilket bland annat kan innebära personal- och budgetansvar
• söka externa forskningsmedel från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• utveckla och bedriva forskarutbildning inklusive handledning av doktorander
• samarbeta med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Då universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att utveckla en forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter och samhälle
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• dokumenterad erfarenhet av mång-, inter- eller transdisciplinär forskning
• dokumenterad förmåga att kombinera teori och empiri i forskningen

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision

Vid bedömningen av samverkansförmåga beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle.

Vidare beaktas graden av skicklighet att:


• utveckla verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• informera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-11-23

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor of Veterinary Anaesthesiology

Swedish University of Agricultural Sciencess Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and postgraduate training in the scientific fields of Veterinary Medicine, Animal Care and Animal Science.... Visa mer
Swedish University of Agricultural Sciencess
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and postgraduate training in the scientific fields of Veterinary Medicine, Animal Care and Animal Science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on Anaesthesiology, Diagnostic Imaging, Animal Care, Epidemiology, experimental Animal Science, Surgery, Clinical Pathology, Medicine and Animal Reproduction.

Read more about our activities and infrastructure here.

Subject Area
Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties
The holder of the position shall within the subject area:


• develop and lead internationally successful research in the field
• conduct postgraduate training and supervision of doctoral students
• be responsible for the supervision of candidates undergoing international (residents) and national specialist training in the subject
• be responsible for the development of research and training in the subject in collaboration with the other researchers and teachers in the Faculty and the University
• develop, supervise and actively participate in both theoretical and clinical teaching at undergraduate, postgraduate and doctoral levels
• carry out clinical work
• collaborate within the department and with other departments at SLU
• collaborate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with academia, industry, business and society at large
• apply for external research funding from international and national research funders
• disseminate research results and other relevant subject information to the wider community
• contribute to the strategic development of the institution, the faculty and SLU
• carry out administrative tasks and assignments within the department, faculty and university
• be responsible for the staff and budget of the subject
• have Swedish as a working language within 4 years.

Qualifications
The successful applicant shall:


• have a degree in veterinary medicine and a PhD
• have competence as associate professor (docent) or equivalent scientific competence in the subject
• demonstrate research expertise within the subject area
• have documented experience as a principal supervisor at doctoral level
• have documented experience of several years in clinical work in the field of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care for the above mentioned animal species
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have proven the ability to obtain external research funding in competition
• have demonstrated teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into both teaching and other educational work
• have a very good knowledge of English.

Assessment criteria
The criteria for the appointment of a professor shall be primarily the degree of scientific ability required for eligibility for appointment.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research activities and ongoing research in the field of veterinary anaesthesiology
• the ability to independently initiate and carry out outstanding internationally recognised research
• the ability to obtain external research funding on a competitive basis.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, implementation and evaluation of teaching and training
• supervision of doctoral students and examination
• higher education pedagogical training or equivalent knowledge
• experience in teaching veterinary anaesthesiology, both theoretical and clinical, at undergraduate and postgraduate level
• pedagogical vision.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s skills in:


• carrying out patient-related clinical work in Veterinary Anaesthesiology as described in the subject description
• developing and managing activities and staff within the academy
• interacting with external stakeholders and the wider community
• communicating research and development work.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline
2023-01-02

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines  for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor of Veterinary Pharmacology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is a part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science. The department is respon... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is a part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science. The department is responsible for undergraduate education, research and research education in the subject fields pathology, pharmacology, toxicology, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology and food stafety.

Read more about our department and research infrastructure here.

Subject Area
The subject area encompasses veterinary pharmacology with the main focus towards both preclinical and clinical research in the fields of drug dosing, pharmacokinetics, pharmacodynamics and drug stafety - in vitro and in vivo. At the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, the subject is encompassing our domestic animals such as horse, dog, cat, sheep, goat, swine, poultry and fish. 

Duties
The role includes the following responsibilities and duties:


• develop and lead internationally successful research within the subject
• develop, lead and participate in clinical and theoretical teaching on basic-, advanced-, and research education level, within the subject
• participate in the research education and supervise doctoral students
• take responsibility for supervision of candidates participating in international (residents) and national specialist training within the subject
• actively apply for external research funding both nationally and internationally
• collaborate with researchers within SLU
• cooperate with researchers and other actors outside of SLU
• develop and maintain national and international network with academia, industries and the surrounding society
• communicate research findings and other relevant knowledge with the society
• perform administrative tasks and duties within the department, faculty and university
• contribute to the strategic development of the department, faculty and the university
• ave Swedish as a working language within 4 years. 

Qualifications
The successful applicant shall:


• have a veterinary degree and a PhD
• have competence as associate professor (docent) or equivalent scientific competence in the subject
• have demonstrated scientific expertise and actively conduct preclinical and clinical veterinary research within the subject area
• have demonstrated teaching expertise and the ability to integrate research and academic perspective into their teaching
• have documented experience of being the main supervisor for doctoral students
• have the ability to lead and develop a successful research program
• have successfully competed for external research funding
• have a good ability to communicate in written and spoken English. 

Assessment criteria
The degree of expertise required for eligibility for employment as a professor shall primarily be used as the assessment criteria for the position. 
The assessment of research expertise will take the following into account: 


• completed research activities and ongoing research
• the ability to independently initiate and conduct successful and internationally recognized research
• the ability to obtain external research funding in competition, or via collaboration.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching and educational programs both clinically and theoretically
• experience of clinical and theoretical teaching in veterinary pharmacology
• supervision of doctoral students
• pedagogical vision
• higher education pedagogical training or equivalent knowledge. 

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s skills in:


• collaboration with society
• managing and developing activities and staff
• communicate science to the general public
• communicating research and development work to relevant actors in society
• veterinary clinical work.

When assessing the applicant´s qualifications, equal weight will be given to teaching and research expertise, respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization. 


Application deadline
2023-01-23


www.slu.se Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk anestesiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvete... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning
Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• bedriva forskarutbildning och handleda doktorander
• ansvara för handledning av kandidater som genomgår internationella (residents) och nationella specialistutbildningar inom ämnet
• ansvara för utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• utveckla, leda och aktivt delta såväl teoretiskt som kliniskt i undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå
• bedriva kliniskt arbete
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel av internationella och nationella forskningsfinansiärer
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ansvara för personal och budget inom ämnet
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha veterinärexamen och doktorsexamen
• ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare på forskarutbildningsnivå
• ha dokumenterad flerårig erfarenhet av kliniskt arbete inom sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård för ovan nämnda djurslag
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom veterinärmedicinsk anestesiologi
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• handledning av doktorander och examination
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• erfarenhet av undervisning inom veterinärmedicinsk anestesiologi såväl teoretiskt som kliniskt på grund och avancerad nivå
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas skicklighet i att:


• bedriva patientrelaterat kliniskt arbete med veterinärmedicinsk anestesiologi enligt ämnesbeskrivningen
• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-02-13

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i perinatalmedicin

Ansök    Okt 4    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Professor i perinatalmedicin förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och det samarbetas över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vid kvinnokliniken och barnkliniken finns starka forskningsmiljöer och ett brett utbildningsuppdrag.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av ämnesområdet: I ämnesområdet perinatalmedicin ingår flera områden som täcker in graviditet, förlossning och neonatalperioden, t ex fostermedicin, obstetrik och neonatologi.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör egen forskning samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Professorn förväntas utveckla och leda den perinatalmedicinska forskningen vid KBH samt verka gränsöverskridande mellan enheten för obstetrik och enheten för pediatrik. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska, se § 6 AO.

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i antingen obstetrik och gynekologi eller neonatologi eller motsvarande kompetens. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i något av ovanstående ämnen till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i obstetrik och gynekologi eller neonatologi eller motsvarande kompetens. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter samt sökandes förmåga att utveckla forskningsverksamheten inom ämnesområdet perinatalmedicin.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse (20 § AO). Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt Inger Sundström Poromaa, telefon 070 2465156, eller email: [email protected]

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 11 november 2022, UFV-PA 2022/2807.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i hälsoekonomi

Ansök    Okt 20    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Centrum för hälsoekonomisk forskning är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och samhällsvetenskapliga fakulteten, organisatoriskt och administrativt placerad vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Dessutom sker samverkan med Lif (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige), myndigheter och sjukvård. Centrum för hälsoekonomisk forskning bedriver oberoende akademisk forskning och utbildning inom ämnesområdet hälsoekonomi.

Institutionen för medicinska vetenskaper är den största institutionen vid medicinska fakulteten med omkring 250 anställda och mer än 900 personer knutna via Akademiska sjukhuset. Institutionen bedriver utbildning och avancerad forskning inom flera kliniska specialiteter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av ämnesområdet
Inom hälsoekonomi analyseras hälsa och sjukvård med hjälp av ekonomisk teori och empiriska metoder och data. Särskilt fokus ligger på studier av vad som påverkar hälsa, inklusive individers investeringar i hälsa, effekter av olika ersättnings- och prissättningsmodeller, samt konsekvenser av resursbegränsningar inom vården.

Centrum för hälsoekonomisk forskning fokuserar på fyra områden inom hälsoekonomi:

Metoder för utvärdering av medicinska interventioner i klinisk vardag Metodutveckling kring ersättnings- och prissättningsmodeller Jämlik tillgång till vård Konsekvenser av resursbegränsningar inom vården

Arbetsuppgifter
Att delta i ledning och utveckling av Centrum för hälsoekonomisk forskning. Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Medverkan i planering, ledning och utförande av forskningsprojekt (inklusive ansökningar om forskningsmedel). Information om forskning och utvecklingsarbete. Undervisning och handledning på samtliga nivåer samt forskning, företrädesvis vid institutionen för medicinska vetenskaper och nationalekonomiska institutionen. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av utveckling och tillämpning av empiriska metoder för utvärdering av insatser med hjälp av observationsdata, samt erfarenhet av att analysera hur incitament påverkar individer och företags beteende vad avser investeringar i hälsa och tillgång och utbud av vård. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid undervisningserfarenhet i ämnet hälsoekonomi. Vikt kommer därtill att läggas vid erfarenhet av forsknings- och undervisningssamarbete mellan medicinska, farmaceutiska och samhällsvetenskapliga fakulteter.

Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Eva Lindberg, [email protected], Telefon: 018-611 4061,  018-6173814

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 12 december, UFV-PA 2022/2806 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Ecology

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences   The Department of Ecology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Subject Area The subject area encompasses basic and applied ecology with a focus on the role and dynamics of plant communities in changing ecosystems. The subject is based on empiricism a... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
 

The Department of Ecology

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
The subject area encompasses basic and applied ecology with a focus on the role and dynamics of plant communities in changing ecosystems. The subject is based on empiricism and theory in ecology at the community and/or ecosystem levels.

Duties
The role includes the following responsibilities and duties:


• developing an internationally prominent research environment within the field, through competitive research applications and publication in international journals with a high impact factor
• contributing to the development of sustainable biodiversity friendly crop production systems in agricultural landscapes through research, teaching and collaboration with academia, industry, and wider society
• contributing to the development of multi-, inter- and transdisciplinary research at both the faculty and SLU
• assuming a strategic and leadership role in relation to employees and the department, which may include personnel management and budget responsibility
• applying for external research funds from both national and international funders
• developing, leading and participating in teaching at both first and second-cycle level
• developing and running third-cycle courses and study programmes, including doctoral student supervision
• collaborating with other research teams within the department, the faculty and SLU
• communicating research results and sharing relevant knowledge with wider society.

Both Swedish and English are used at the department. The successful applicant will be able to conduct most of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to be able to work in Swedish within four years of their appointment. The person appointed to the role will have the support of the department to enable them to achieve this.

Qualifications
The successful applicant shall:


• have a doctoral degree in a subject relevant to the position, as well as the qualifications required for appointment as an associate professor or equivalent
• demonstrate research expertise in the subject
• have demonstrated the ability to develop a research team
• have successfully competed for research funding
• have demonstrated teaching expertise
• have demonstrated the ability to integrate research and academic perspectives into their teaching
• have experience of collaborating with stakeholders and wider society
• have excellent knowledge of English.

Assessment criteria
The degree of expertise required for eligibility for employment as a professor shall primarily be used as the assessment criteria for the position.

When assessing an applicant’s research expertise, the following will be taken into account:


• completed research and ongoing research
• the ability to independently initiate and conduct outstanding research
• the ability to successfully obtain external research funding in competition with others
• documented experience of multi-, inter- or transdisciplinary research
• documented ability to combine theory and empiricism in research.

When assessing an applicant’s teaching expertise, the following will be taken into account:


• planning, implementation and examination, as well as the evaluation of their own teaching and educational programmes
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogical vision.

The ability to interact and collaborate with relevant stakeholders and wider society will be taken into account when assessing collaborative skills.

Furthermore, the assessment will consider the applicant's ability to:


• develop activities as well as personnel within academia and at university level
• communicate our research and research results both internally and to society at large
• communicate and collaborate.

When assessing the applicant’s qualifications, equal weight will be given to teaching and research expertise respectively.

In addition to the qualification requirements, due consideration will be given to the applicant’s personal qualities and suitability for the position.

 
Application deadline
2022-11-23

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines  for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Senior Advisor – styrning mot multifunktionella jordbrukslandskap

Institutionen för stad och land SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), vid Institutionen för stad och land, är ett centrum för policyrelevant forskning, utredning och kommunikation om och för biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. CBM kombinerar forskning inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora med omfattande samverkan med aktörer utanför akademin. Målet är att bidra med kunskap för hållbart nyttjande av biol... Visa mer
Institutionen för stad och land
SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), vid Institutionen för stad och land, är ett centrum för policyrelevant forskning, utredning och kommunikation om och för biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. CBM kombinerar forskning inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora med omfattande samverkan med aktörer utanför akademin. Målet är att bidra med kunskap för hållbart nyttjande av biologisk mångfald. CBM finns vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Projektledning, handledning och aktivt deltagande i forskningsprojektet Styrning mot multifunktionella jordbrukslandskap som är ett delprojekt i det femåriga forskningsprogrammet LANDSVÄGAR: Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar, finansierat av Naturvårdsverket.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen och professorskompetens med samhällsvetenskaplig inriktning. Dokumenterad kunskap och forskning om styrning och planering i relation till de politiska målen om hållbarhet (inklusive biologisk mångfald) samt tillhörande policyinstrument är ett krav. Det krävs kunskap om och lång erfarenhet av tvär- och transdisciplinär forskning samt ledning av motsvarande. Av stor vikt är att även vara insatt i de naturvetenskapliga perspektiven på bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i allmänhet. Av stor vikt är även erfarenhet av samverkansforskning, särskilt samverkan med myndighetsaktörer. Meriterande är god kompetens och dokumenterad erfarenhet av populärvetenskaplig kommunikation av forskning. Personliga egenskaper utgör en viktig bedömningsgrund.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar

Omfattning:
20%

Tillträde:
Omgående

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor of Digitalisation

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences   The Department of Energy and Technology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Subject Area The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agricul... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
 

The Department of Energy and Technology

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agriculture.

Duties
The professor is expected to lead a research group within the area of employment and


• develop and lead an internationally successful and externally funded research program
• develop and lead teaching at undergraduate, advanced and postgraduate level
• participate in postgraduate education and supervise doctoral students
• be able to teach Swedish at bachelor's level within four years; the department will support the successful candidate to help achieve this objective
• develop and maintain national and international networks with academia, industry, and society in general
• contribute to the strategic development of the department and the faculty
• collaborate within the department and with other departments within and outside SLU
• disseminate research results and other relevant subject information to the surrounding society
• seek external research funding at both national and international level

In addition to teaching in the digitalisation of agriculture, teaching in related subjects at undergraduate level may also take place. Administrative tasks are included, which includes budget and personnel responsibilities.

Qualifications
The successful candidate shall


• have a doctoral degree and have associate professor competence or equivalent scientific competence
• be scientifically skilled in the subject of digitalization with focus on the application of automation, robotics or mechatronics
• have demonstrated the ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• be able to integrate research and a scientific approach in the pedagogical work
• have a good knowledge of English

Assessment criteria
The degree of research expertise that is a requirement for eligibility for employment shall primarily apply as assessment criteria for employment.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research efforts and ongoing research
• the ability to independently initiate and conduct outstanding research
• the ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level
• collaborating with relevant stakeholders and society
• informing research findings and development projects
• communication and cooperation

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The applicant’s research expertise and the ability to implement the above-mentioned duties are of highest importance.

After the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2022-10-17

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor i ekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se) Vi söker en professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem under förändring. Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi. Här erbjuds en attraktiv världsledande forskningsmiljö med u... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)

Vi söker en professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem under förändring. Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi. Här erbjuds en attraktiv världsledande forskningsmiljö med unik bredd. Institutionens över 140 anställda arbetar med tillämpad och grundläggande ekologisk forskning samt undervisning inom 60 kurser från gen- till ekosystemnivå.

Anställningen som professor i ekologi med dess fokus på växtekologi kompletterar nuvarande forskning, som hittills haft en stark inriktning mot zooekologi. Anställningen tillåter ett systemperspektiv vad beträffar växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem. Detta stärker vår strävan mot hållbarhet när klimat och markanvändning förändras.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen omfattar grundläggande och tillämpade ekologiska frågeställningar med fokus på växtsamhällenas roll och dynamik i ekosystem i förändring. Ämnet baseras på empiri och teori inom ekologi på samhälls- och/eller ekosystemnivå.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter:


• utveckla en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter
• bidra till utvecklingen av hållbar biodiversitetsfrämjande markanvändning i jordbrukslandskap genom forskning, utbildning och samverkan med akademi, näring, och det omgivande samhället
• bidra till utvecklingen av mång-, inter- och transdisciplinär forskning vid fakulteten och SLU
• ta en ledande och strategisk roll gentemot medarbetarna inom ämnesområdet och institutionen, vilket bland annat kan innebära personal- och budgetansvar
• söka externa forskningsmedel från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• utveckla och bedriva forskarutbildning inklusive handledning av doktorander
• samarbeta med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Då universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att utveckla en forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter och samhälle
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• dokumenterad erfarenhet av mång-, inter- eller transdisciplinär forskning
• dokumenterad förmåga att kombinera teori och empiri i forskningen

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision

Vid bedömningen av samverkansförmåga beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle.

Vidare beaktas graden av skicklighet att:


• utveckla verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• informera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-11-09

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i Sociologi

Ansök    Jun 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi samt i sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal.

Vi söker en starkt meriterad sociologisk forskare. Empirisk forskning är särskilt meriterande. Meriteringen kan avse ett eller flera vedertagna områden inom sociologiämnet.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på såväl forskanivå som grundnivå inom ämnesområdet sociologi samt för utveckling av detsamma. Fakultetens ambition är att ungefär hälften av arbetstiden ska ägnas åt att utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1748.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdfoch https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ilkka Henrik Mäkinen, tel. 018-471 1484, e-post [email protected] och dekanus professor Joakim Palme tel. 018-471 3305, e-post [email protected].   

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2022, UFV-PA 2022/1748.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i genusrelaterat våld och hälsa

Ansök    Jun 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, KBH och Akademiska sjukhuset, har regeringens uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. I NCKs regeringsuppdrag ingår att bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten i området mäns våld mot kvinnor.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Beskrivning av ämnesområdet
I ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa ingår mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och samhällsvetenskapliga ansatser.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör egen forskning samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt. Professorn förväntas utveckla och leda forskningsenheten vid NCK. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Anställningen kan eventuellt förenas med klinisk befattning vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska (se 6 § AO).
Sökande som önskar kan erbjudas en anställning med förenad befattning.

För att anställas med förenad befattning tillkommer ytterligare behörighetskrav.

För förenad befattning som specialistläkare ska den sökande ha svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens eller senast sista ansökningsdag ha ansökt om detta hos Socialstyrelsen. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens.

För förenad befattning som annan klinisk yrkeskategori ska den sökande ha svensk legitimation eller senast sista ansökningsdag ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet och ledningsskicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området genusrelaterat våld och hälsa.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Även erfarenhet av att handleda doktorander till disputation är meriterande. Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Se även 4 § RB.

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av stor betydelse. Förmågan att samverka med medarbetare, det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer även att beaktas. Se även 5 § RB. 

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Se även 5 § RB.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat. Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av: NCK:s föreståndare Anita Hussénius: 073 469 7303 eller [email protected] eller av KBH:s prefekt Inger Sundström Poromaa: 070 246 5156 eller [email protected].  

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 30 september 2022, UFV-PA 2022/1239. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik Observera: Denna annons är förkortad för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. För att se annonsen i sin helhet besök: Lediga anställningar vid SLU | Externwebben Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och bestå... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Observera: Denna annons är förkortad för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. För att se annonsen i sin helhet besök: Lediga anställningar vid SLU | Externwebben

Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och består av ca 80 anställda fördelade på fem forskargrupper med expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, statistik och matematik, biologisk avfallsbehandling, källsorterande avlopp samt automation. Institutionen ansvarar för drygt 30 kurser på grund och avancerad nivå inom agronomprogrammet och program inom biologi och miljövetenskap som ges på SLU samt på civilingenjörsprogrammen ”miljö- och vattenteknik” och ”energisystem” som ges i samarbete med Uppsala universitet. Institutionen är en del av mark, vatten och miljöcentrum (MVM) där forskning inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk pågår.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik för att uppnå ett resurseffektivt och uthålligt jordbruk.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp och ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda ett internationellt framgångsrikt och externt finansierat forskningsprogram
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• kunna undervisa på svenska på kandidatnivå inom fyra år, institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta,
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå

Utöver undervisning inom digitalisering av jordbruket kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår, vilket inkluderar budget och personalansvar.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik.
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogisk skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision


Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete
• kommunicera och samarbeta

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-10-17

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor of Digitalisation

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences   The Department of Energy and Technology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Subject Area The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agricul... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
 

The Department of Energy and Technology

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agriculture.

Duties
The professor is expected to lead a research group within the area of employment and


• develop and lead an internationally successful and externally funded research program
• develop and lead teaching at undergraduate, advanced and postgraduate level
• participate in postgraduate education and supervise doctoral students
• be able to teach Swedish at bachelor's level within four years; the department will support the successful candidate to help achieve this objective
• develop and maintain national and international networks with academia, industry, and society in general
• contribute to the strategic development of the department and the faculty
• collaborate within the department and with other departments within and outside SLU
• disseminate research results and other relevant subject information to the surrounding society
• seek external research funding at both national and international level

In addition to teaching in the digitalisation of agriculture, teaching in related subjects at undergraduate level may also take place. Administrative tasks are included, which includes budget and personnel responsibilities.

Qualifications
The successful candidate shall


• have a doctoral degree and have associate professor competence or equivalent scientific competence
• be scientifically skilled in the subject of digitalization with focus on the application of automation, robotics or mechatronics
• have demonstrated the ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• be able to integrate research and a scientific approach in the pedagogical work
• have a good knowledge of English

Assessment criteria
The degree of research expertise that is a requirement for eligibility for employment shall primarily apply as assessment criteria for employment.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research efforts and ongoing research
• the ability to independently initiate and conduct outstanding research
• the ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level
• collaborating with relevant stakeholders and society
• informing research findings and development projects
• communication and cooperation

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The applicant’s research expertise and the ability to implement the above-mentioned duties are of highest importance.

After the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2022-08-29

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intresseko... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intressekonflikter.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket inkluderar administrativa uppgifter.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• adressera forskningsfrågor med mång- och tvärvetenskapliga ansatser
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till att CBM:s verksamhet utvecklas
• leda, utveckla och medverka i undervisning på såväl grund- som avancerad nivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk samt utveckla samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utanför SLU
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter
• ha dokumenterad förmåga att leda och utveckla framgångsrik forskning
• ha dokumenterad förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering i konkurrens
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid denna anställning ska graden av skicklighet inom ämnet gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas förmågan att 


• initiera, leda och leverera innovativ och excellent forskning
• självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• erhålla externa forskningsmedel i konkurrens. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att 


• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• planera, genomföra och utvärdera undervisning och forskning
• handleda och examinera doktorander. 

Vid bedömning av skicklighet i samverkan beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle. 

Det är meriterande att ha bedrivit mång- eller tvärvetenskaplig forskning och/eller forskning i transdisciplinära samarbeten, samt att ha arbetat med samhällets styrning av biologisk mångfald.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring

Ansök    Maj 24    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Företagsekonomiska institutionen bedriver forskning och undervisning inom sex huvudsakliga områden: marknadsföring, redovisning och finansiering, organisation, internationellt företagande, entreprenörskap och handelsrätt.

Utmärkande för forskning inom ämnesområdet marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen är dels intresset för dynamik och förändringar i företagens relationer till andra företag och till konsumenter. En gemensam utgångspunkt är synen på marknader som lokala och globala nätverk av relationer mellan företag, där sociala, institutionella och kulturella aspekter är viktiga.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Leda forskningsgrupper inom marknadsföringens olika delområden. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens i företagsekonomi med forskningsmeriter inom marknadsföring.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1356.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Peter Thilenius, tel. 018-471 1613, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2022. UFV-PA 2022/1356.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in political science - focus on governance of natural resources

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subject area The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems an... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area
The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems and society, as well as related societal conflicts of goals and interests.

Duties
The professor is expected to lead a research group, which includes administrative duties.

The candidate, should, within the subject area


• develop and lead a strong research environment with internationally recognized and successful research
• develop research and teaching in close collaboration with other researchers and teachers at the faculty and university
• address research issues with multi- and interdisciplinary approaches
• apply for external research funding at national and international level
• contribute to the development of CBM
• lead, develop and participate in education at basic and advance level
• participate in PhD training and supervising PhD students
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, and relevant agencies, organizations, the industry and stakeholders
• support the strategic development of the department and faculty
• collaborate with others within the department and at other departments within and outside SLU
• actively collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary research at the university
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society/the public
• be able to communicate in Swedish within four years.

Qalifications
The successful candidate shall


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• have experience of collaboration with stakeholders
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment for this position will primarily be based on the degree of skills to which the applicant have in the subject.

The assessment of scientific skills will consider the ability to


• initiate, lead and deliver innovative and excellent research
• independently initiate and pursue outstanding research
• obtain external research funding in competition. 

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to


• convey and implement his/her pedagogic vision
• plan, conduct and evaluate teaching and research
• supervise and examinate doctoral students. 

The assessment of collaboration skills will consider the ability to integrate and cooperate with relevant stakeholders and society.

It is a merit to have conducted multi- or interdisciplinary research and / or research in transdisciplinary collaborations. It is also a merit to have worked with the governance of biodiversity.

Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Emphasis will be placed on the applicant's personal suitability and abilities.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-07-01

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i experimentell diabetesforskning

Ansök    Apr 5    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har över 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och utgör en viktig del av det nystartade Uppsala Diabetescentrum (UDC). Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Nuvarande styrkeområden inkluderar bland annat Langerhanska ö- hormonsekretionens cellbiologi och fysiologi, immunologiska mekanismer vid typ 1-diabetes och betacellsregenerativ medicin, det senare med en klinisk translationell koppling. Utöver inriktningen mot diabetes bedrivs vid institutionen forskning inom cellbiologi, cellfysiologi, neurofysiologi, integrativ fysiologi, immunologi och tumörbiologi. Intravitalmikroskopi, avancerad fluorescensmikroskopi av levande celler, elektrofysiologi, sjukdomsmodeller och ö-transplantationsmodeller, stamcellsdifferentiering, organoidkulturer, mikrofluidik och 3D-printing är exempel på metoder som är tillgängliga inom institutionen. Forskargrupperna samarbetar, inte bara internt och med Akademiska sjukhuset, utan också med andra grupper nationellt och internationellt, liksom med avknoppningsföretag och läkemedelsindustri. Langerhanska öar och andra vävnader från humana donatorer isoleras i Uppsala och tillgängliggörs till forskarsamhället. Infrastruktur och expertis inom olika så kallade omik-teknologier, encellsbiologi, bioinformatik, läkemedelsupptäckt med flera områden finns att tillgå genom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab i Uppsala. Utöver forskning bedriver institutionen för medicinsk cellbiologi också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, biomedicin-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen.

Ämnesområdet
Orsakerna till de olika formerna av diabetes är dåligt kända. Nedsatt funktion av de Langerhanska
öarna och ändrade hormonsekretionsmönster är kännetecknande för de flesta formerna men funktionella ändringar förekommer också i ö-hormonernas målorgan. För att klarlägga sjukdomsmekanismerna krävs forskning inom en rad olika områden, inte minst mekanistiska studier inom cellbiologi och fysiologi, men även forskning inom utvecklingsbiologi, immunologi, biokemi och molekylärbiologi. Studier av bland annat gen- och proteinuttryck på encellsnivå med syfte att förstå cellfunktion är också aktuella för ämnesområdet. För att utveckla nya, framtida, behandlingsformer behövs mer kunskap om ö-cellernas funktion, replikation och regeneration, samt hur ö-celler kan genereras från stamceller. Moderna undersökningstekniker och nya modellsystem har stor potential att bidra till betydande framsteg. Sökande med diabetesrelevant cellbiologiskt fokus utanför ö-fältet kan också komma ifråga.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet experimentell diabetesforskning, samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Länkar till regelverk och anvisningar
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Karin Forsberg-Nilsson, tel 070 1679579, e-post [email protected] eller prefekten docent Johan Kreuger, e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/48.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i socialt arbete

Ansök    Apr 25    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Professuren är förlagd vid Centrum för socialt arbete (CESAR) som 2023 planeras att ombildas till en egen institution för socialt arbete.

CESAR – Centrum för socialt arbete vid sociologiska institutionen, bildades vid årsskiftet 2017/18 och är idag en komplett utbildningsmiljö med ansvar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.  Uppdragsutbildning inom socialt arbete ges efter behov. CESAR befinner sig i en utvecklingsfas där socionomprogrammet expanderar och fr.o.m. hösten 2021 ges vid både campus Uppsala och campus Gotland. Lektorerna vid Cesar är mycket forskningsaktiva och det pågår projekt med både nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen vid CESAR  sker även i samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen är relativt nystartad och arbetsuppgifterna omfattar ett övergripande ansvar för såväl uppbyggnad och utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet socialt arbete. Undervisning och handledning inom Cesars utbildningar på samtliga nivåer. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

I arbetsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, medverkan i, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) samt samarbete och samverkan med det sociala fältet (praktiken). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, sprida forskning samt att stärka samarbetet med andra forskningsmiljöer i socialt arbete både nationellt och internationellt. Vidare att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Om anställningen:
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post [email protected]

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/749.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i klinisk kemi förenad med befattning som specialistläkare

Ansök    Mar 4    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 600 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet klinisk kemi omfattar biokemiska, immunologiska, och fysikalisk-kemiska analyser och funktionsundersökningar med syfte att påvisa sjukdomar och sjukdomstecken samt följa effekter av behandling. Vi ser vi gärna sökanden med forskningserfarenhet inom cancer, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, psykisk hälsa eller infektionssjukdomar. Dessa sjukdomsområden utgör profilområden för Uppsala universitet och Region Uppsala.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning, sjukvård och administrativa uppgifter. Förutom egen forskning ingår att arbeta med forskarutbildning och doktorandhandledning inom ämnesområdet klinisk kemi. I anställningen ingår även att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning i samverkan med fakultetens forskare och lärare samt att aktivt söka extern finansiering. Till arbetsuppgifterna hör vidare att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt, vilket har stor betydelse för arbetet vid universitetet. Det tillkommer undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt kursansvar. Administrativa uppgifter vid universitetet samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. En tredjedel av anställningen består av sjukvård i form av kliniskt arbete som specialistläkare vid sektionen för klinisk kemi och farmakologi inom verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset. Här ingår medicinskt kunskapsansvar för ett antal analysmetoder och laboratoriesamverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Administrativa uppgifter såsom ansvar för klinikens forsknings-, utvecklings- och utbildningsrådsmöten samt ALF-hantering kan höra till.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. (Se AO 31 §).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i klinisk kemi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk kemi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i klinisk kemi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Eva Lindberg, e-post: mailto:[email protected], telefon: tel:018-611 4061,  tel:018-6173814.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 4 april 2022, UFV-PA 2022/69.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in Landscape Architecture with a focus on design theory

Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursues education, research and external collaboration in agrarian history, environmental communication, landscape architecture and rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-develop... Visa mer
Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursues education, research and external collaboration in agrarian history, environmental communication, landscape architecture and rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Subject area

The subject area of the position is landscape architecture with emphasis on design theory. The subject area includes research, development of and teaching in the design process and its outcomes within the field of landscape architecture. A point of departure is to see ‘design’ (the verb – to design) as the process to decide about qualities in a future outdoor environment, and ‘design’ (the noun – a design) as a representation in a model of that future environment. Design theory has applications in the planning, shaping, and managing of landscapes.

Duties
The successful candidate must:


• be responsible for research, development and teaching in design theory
• develop an understanding of the design process and its results in the field of landscape architecture
• lead and develop a strong research environment, characterised e.g. by international publications and competitive research applications for external funding
• contribute to PhD education and education at bachelor’s and master’s level
• develop research collaborations within the division, across the Department and SLU, with peers at other universities in Sweden and abroad
• contribute to the strategic development of the Faculty in academic leadership roles at the division,department and faculty level                                                                                                                 

Since the professor is expected to lead the development of the subject at the Department, and participate in collegial contexts within the faculty and the University, the candidate should be able to work in English and to work in

Swedish/a Scandinavian language not later than within four years from taking up the position.

Qualifications
The successful candidate must:


• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• be pedagogically skilled and have shown the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have obtained the degree of PhD in Landscape Architecture or other environmental design disciplines related to the position
• have attained the rank of a Swedish “docent” (roughly: associate professor or reader), or equivalent
• be a successfully established researcher, with international experience and well-established national and international networks as well as several publications in relevant and key journals/books
• have experience of landscape architecture teaching
• have served in academic leadership roles

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• past and current research in landscape architecture or related environmental design disciplines, e.g. peer-reviewed publications in relevant and established journals
• capacity to initiate and pursue an outstanding research agenda
• capacity to continuously acquire external research funding and/or grants in partnership with stakeholders

The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience of planning, conducting and evaluating teaching in landscape architecture or related disciplines
• experience of supervising PhD students and as examiner
• capacity to integrate research and academic thinking into teaching

In addition to the above criteria, the following skills will also be taken into account:


• capacity to manage and lead academic units
• skills in collaboration with society, particularly with professional landscape architects within the subject area
• capacity to disseminate research results to a wider public

 

 

Particular emphasis will be placed on the applicant’s scientific skills and the ability to implement the above-mentioned duties. Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

 

Final date for application:
2022-05-22

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
According to agreement

Application:
Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses. www.slu.se Visa mindre

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori

Institutionen för stad och land  En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol Ämnesbeskrivning  Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. Ämnesområdet designte... Visa mer
Institutionen för stad och land 
En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning 

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. Ämnesområdet designteori omfattar forskning, utveckling och undervisning kring designprocessen och dess resultat inom fältet landskapsarkitektur. En utgångspunkt för ämnesområdet är att se ”design” (verbet) som processen för att bestämma egenskaper hos en framtida fysisk utemiljö och ”design” (substantivet) som representationen i modell av denna framtida utemiljö. Designteori har tillämpning inom såväl planering och utformning, som förvaltning av landskap.

Arbetsuppgifter
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ansvara för forskning, utvecklingsarbete och undervisning inom designteori
• utveckla förståelsen av designprocessen och dess resultat inom landskapsarkitekturens område
• leda och utveckla en stark forskningsmiljö som präglas av bland annat internationell publicering och konkurrenskraftiga forskningsansökningar för extern finansiering
• bidra till forskarutbildningen och undervisning på grundläggande och avancerad nivå
• medverka i och utveckla forskningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt samt i internationella nätverk
• bidra till fakultetens strategiska utveckling genom uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten

Eftersom professorn förväntas leda utvecklingen av ämnet på institutionen och delta i kollegiala sammanhang inom fakulteten och universitetet ska den sökande kunna arbeta på engelska och även kunna arbeta på svenska/skandinaviskt språk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, eller närliggande miljögestaltande disciplin, med en inriktning som passar anställningens ämnesinnehåll
• vara antagen som docent eller ha motsvarande kompetens
• vara internationellt framgångsrik som forskare, med väl etablerade nätverk och flera publikationer i för ämnet centrala tidskrifter/böcker.
• ha erfarenhet av undervisning i landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin
• ha erfarenhet av akademiskt ledarskap

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin, tex fackgranskade artiklar i för ämnet relevanta och ansedda tidskrifter
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmåga att kontinuerligt erhålla externa forskningsmedel, eller medel för utvecklingsprojekt i samarbete med avnämare

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
• handledning och examination av doktorander
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, med fokus på samverkan med professionella landskapsarkitekter inom ämnesområdet
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2022-05-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i Rysslands- och Eurasienstudier

Ansök    Feb 22    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Rysslands- och Eurasienstudier har funnits vid Uppsala universitet i snart femtio år.

Vår forskning är inriktad på processer av social, politisk och ekonomisk omvandling i Ryssland och det postsovjetiska området. Men vi intresserar oss också för mer specifika frågor som demokratisering och statsbyggnad, internationellt och regionalt samarbete, EU och Natos östutvidgning, nation och imperium, transnationella minoriteter, historiskt minne, identitetskonstruktion, genus och etnicitet från en historisk, kulturell, politisk och socialt perspektiv. Vår forskning är mångvetenskaplig och spänner över flera discipliner, såsom statsvetenskap, ekonomi, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, kulturgeografi, media och kommunikation, sociologi, antropologi, historia och litteratur.

Vid IRES finns också redaktionerna för Journal of Baltic Studies och Uppsala Yearbook of Eurasian Studies. Institutet har också ett gästforskarprogram som ger möjlighet att tillbringa längre eller kortare tid vid institutet. Genom åren har över 80 gästforskare från hela världen forskat vid institutet.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning, medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Ledningsuppdrag inklusive administration på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och särskilt forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom fältet Rysslands- och Eurasienstudier. Grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och tala det ryska språket är ett krav.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4932.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Claes Levinsson, tel. 018-471 1696, e-post [email protected].

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected].

Välkommen med din ansökan senast 25 maj 2022, UFV-PA 2021/4932.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Ecology

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Department of Ecology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Uppsala is now recruiting a professor in ecology with focus on the role of plant communities in sustainable production ecosystems. This fully-funded profess... Visa mer
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Department of Ecology
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

 

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Uppsala is now recruiting a professor in ecology with focus on the role of plant communities in sustainable production ecosystems.

This fully-funded professorship is based at the Department of Ecology that is part of the SLU Ecology Centre together with the Department of Crop Production Ecology, https://www.slu.se/en/departments/ecology/ovrigt/ecology-centre/. Research and education at the Ecology Centre focuses on food and animal feed production, biomass and energy and how these interact with the environment. We explore how environmental conditions, ecology interactions and cultivation system designs affect not only yields and ecosystem services, but also product quality. The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, crop and environmental protection, wildlife management, honey bee health and forestry.

Subject area
The subject area includes basic and applied questions with focus on the role of plant communities in sustainable production ecosystems of foods and bio raw materials, relevant to Swedish agriculture. The subject draws on empirical research and theories in community ecology and/or systems ecology.

Duties
The position includes the following tasks:


• developing and leading an internationally competitive research environment, through successful research proposals and publication in international journals with a high impact factor;
• contributing to the development of sustainable crop production systems through research, teaching and collaboration within academia, industry, organisations and society at large;
• contributing to the development of multi, inter, and transdisciplinary research at both the faculty and SLU;
• assuming a leadership and strategic role in the subject field and department – this may include staff and budget responsibility;
• applying for external research funding from both national and international funding bodies;
• developing, leading and participating in teaching at both first and second-cycle level;
• developing and running third-cycle courses and study programmes and doctoral student supervision;
• collaborating with research teams in the department, at the faculty and SLU;
• providing information about research findings and sharing relevant knowledge with society at large.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to have professional working knowledge of the language within four years of taking up the professorship. The department will provide support with language learning.

Qualifications
The applicant must:


• hold a doctoral degree within a relevant subject and the qualifications required for appointment as a docent or their equivalent;
• demonstrate scientific proficiency in the subject;
• demonstrate the ability to develop and lead a research team;
• have successfully competed for research funding;
• demonstrate teaching expertise;
• demonstrate the ability to integrate research and academic perspectives into their teaching;
• have experience of collaborating with stakeholders and society;
• have excellent English language skills.

Assessment criteria
The skills and proficiency of each candidate will be assessed to ensure that they meet the application criteria.

Scientific proficiency will be assessed based on:


• completed and ongoing research;
• ability to independently initiate and run outstanding research;
• ability to compete for external research funding;
• documented experience of multi, trans and interdisciplinary research.

The following will be taken into consideration when assessing teaching proficiency:


• planning, implementation and examination in addition to evaluating their own teaching and courses;
• supervising and examining doctoral students;
• educative vision.

The following collaboration skills will be assessed:


• The ability to interact and cooperate with relevant stakeholders and society.

In addition, the following be assessed:


• leadership and the ability to develop the organisation and staff at the university and within academia;
• ability to share information about research and research findings;
• communication and collaboration skills.

An equal amount of emphasis will be placed on the assessment of both educational skills and scientific proficiency.

In addition to the qualification requirements, emphasis will also be placed on the applicant’s personal suitability and aptitude.

 

Application deadline
2022-03-31

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Professor i sociologi

Ansök    Feb 22    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi samt i sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal. Vid institutionen finns även Centrum för socialt arbete (CESAR) med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och undervisning på alla nivåer inom ämnesområdet sociologi samt för utveckling av detsamma. Undervisning (kursansvar, föreläsningar, seminarier, datoriserade övningar) och handledning på samtliga nivåer, inklusive forskarutbildningen, examination samt administrativa uppgifter och kollegialt arbete som undervisningen kräver. Ansvar för tvärvetenskaplig undervisning i samarbete med andra parter. Ansvar för att stötta och utveckla kopplingen mellan forskning och undervisning.

Aktiv forskning och forskningskommunikation samt deltagande, planering och ledning av forskningsprojekt.

Att bidra till och utveckla institutionens forskningsprofil genom att stötta kollegers forskning  samt genom att skapa lokala, nationella och internationella forskningssamarbeten.

Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Fakultetens ambition är att ungefär hälften av arbetstiden ska ägnas åt att utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till betald sabbatstermin efter en överenskommen period i anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Ett allmänt behörighetskrav i Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 5 är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vidare gäller enligt AO § 31 att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska, enligt AO § 32, ha visats genom omfattande meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 22. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den sökande ska i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/20

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ilkka Henrik Mäkinen, tel. 018-471 1484, e-post [email protected] och dekanus professor Joakim Palme tel. 018-471 3305, e-post [email protected].

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast 20 april 2022, UFV-PA 2022/20.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Laboratory Animal Medicine

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences   Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/ Subject Area Laboratory Animal Medicine includes Experimental Medicine using animal models for veterinary and biomedical research to increase biological and medical knowledge. The aim... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences
 

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
Laboratory Animal Medicine includes Experimental Medicine using animal models for veterinary and biomedical research to increase biological and medical knowledge. The aim is to better understand and treat or prevent diseases in animals and humans. Experimental Animal Medicine also includes the knowledge of experimental animals and their use in research, their biology, care, handling, diseases, anaesthesia, pain relief, experimental techniques, genetics and ethical considerations in their use and the legislation that regulates it.

Duties
The candidate should, within the subject area


• develop and lead internationally successful research within Laboratory Animal Medicine
• further develop synergies between Laboratory Animal Medicine and the other disciplines of the Faculty
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, organizations, and the industry
• actively participate in PhD training and supervising PhD students and residents.
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society
• apply for external research funding at national and international level
• develop research and education in cooperation with the other researchers and teachers of the Faculty and the University
• be responsible for and develop teaching at undergraduate and graduate level, as well as postgraduate courses in Laboratory Animal Medicine and Laboratory Animal Science
• actively participate in teaching and clinical work
• have Swedish as a working language within 4 years
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• be responsible for staff and budget within the subject.

In addition to teaching in Laboratory Animal Medicine, teaching in related subjects at undergraduate level may also occur.

All work is carried out according to the 3Rs principle.

Qualifications
The successful applicant needs to


• have a degree in Veterinary Medicine, a doctorate and competence as Associate Professor (docent) or equivalent scientific competence within the scope of the subject description.
• have international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a field relevant to the post
• be scientifically proficient in the subject of the post
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• have documented clinical experience in working with any of/some of the animal species relevant to the faculty: cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs and cats
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into both teaching and other pedagogical work
• be able to integrate pedagogical practice with the role as a researcher
• have a very good knowledge of English

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment as a professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research activities and ongoing research
• scientific vision
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, implementation, examination and evaluation of teaching and training, both nationally and internationally
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and self reflection
• higher education teaching qualification or equivalent knowledge
• both theoretical and clinical work in teaching at undergraduate and postgraduate level

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy
• collaborate with relevant stakeholders and society
• ability to disseminate research findings and development projects
• collaborate both nationally and internationally

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

Application deadline
2022-02-07

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/ Visa mindre

Professor i ekologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.   En anställning som professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll för hållbara produktionsekosystem ledigförklaras vid institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Denna fullt finansierade profess... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

En anställning som professor i ekologi med fokus på växtsamhällenas roll för hållbara produktionsekosystem ledigförklaras vid institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Denna fullt finansierade professorsanställning placeras vid institutionen för ekologi som är samlokaliserad med institutionen för växtproduktionsekologi inom SLU Ekologicentrum. https://www.slu.se/en/departments/ecology/ovrigt/ecology-centre/. Forskning och utbildning vid Ekologicentrum fokuserar på produktion av livsmedel, djurfoder, biomassa och energi och dessas interaktion med miljön. Vi utforskar hur miljöförhållanden, ekologiska interaktioner och design av odlingssystem påverkar inte bara avkastning och ekosystemtjänster utan också produktkvalitet. SLU Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, honungsbihälsa och skogsbruk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på växtsamhällenas roll i hållbara produktionsekosystem för livsmedel och bioråvaror med relevans för svenskt jordbruk. Ämnet baseras på ekologisk empiri och teori inom samhällsekologi och/eller systemekologi.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter:


• utveckla och leda en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnesområdet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i tidskrifter med högt renommé
• bidra till utvecklingen av hållbara växtproduktionssystem genom forskning, utbildning och samverkan med akademi, näring, organisationer och det omgivande samhället
• aktivt bidra till utvecklingen av mång-, inter- och transdisciplinär forskning vid fakulteten och SLU
• ta en ledande och strategisk roll gentemot medarbetarna inom ämnesområdet och institutionen, vilket bland annat kan innebära personal- och budgetansvar
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• aktivt utveckla och bedriva forskarutbildning och handledning av doktorander
• samarbeta med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta. 

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att utveckla och leda en forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter och samhälle
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• dokumenterad erfarenhet av mång-, inter- eller transdisciplinär forskning.

 Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision

Vid bedömningen av samverkansförmåga beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle.

Vidare beaktas graden av skicklighet att:


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• informera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-03-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i försöksdjursmedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedic... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnesbeskrivning
Försöksdjursmedicin omfattar experimentell medicin med användning av djurmodeller för veterinärmedicinsk och biomedicinsk forskning för ökad biologisk och medicinsk kunskap. Målet är att bättre kunna förstå och behandla eller förebygga sjukdomar på husdjur och människor. Försöksdjursmedicin omfattar också kunskapen om försöksdjur och deras användning i forskning, deras biologi, skötsel, hantering, sjukdomar, anestesi, smärtlindring, experimentella tekniker, genetik och etiska avvägningar vid användningen och lagstiftningen som reglerar den.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom försöksdjursmedicin
• vidareutveckla synergier mellan försöksdjurmedicin och fakultetens andra ämnesområden
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, organisationer och näring
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander och residents
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samhället
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• ansvara för och utveckla undervisning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildningskurser inom försöksdjursmedicin och försöksdjursvetenskap
• medverka aktivt i undervisning och kliniskt arbete
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• ansvara för personal och budget inom ämnet.

Utöver undervisning inom försöksdjursmedicin kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma.

Allt arbete sker enligt 3R-principen.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ramarna för ämnesbeskrivningen
• ha internationell veterinärmedicinsk specialistkompetens (diplomate) eller motsvarande kompetens inom för anställningen relevant ämnesområde
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha dokumenterad klinisk erfarenhet av arbete med något/några av de för fakulteten relevanta djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund och katt
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
• kunna integrera den pedagogiska tillämpningen med rollen som forskare
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• vetenskaplig vision
• förmågan att självständigt initiera och bedriva internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning, såväl nationellt som internationellt
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision och självreflektion
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• såväl teoretiskt som kliniskt arbete i undervisning på grund- och avancerad nivå


Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
• samarbeta både nationellt och internationellt 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-02-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk patologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) . Inom sektionen för patologi finns idag en professor i allmän patologi och vi söker nu en professor i veterinärmedicinsk patologi.

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinärmedicinsk patologi omfattar uppkomst och utveckling av sjukdomar hos våra husdjur (nöt, get, får, gris, häst, fjäderfä, hund och katt) samt fisk. Detta inkluderar hur sjukliga förändringar yttrar sig i vävnader och organ mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar relaterar till djurets kliniska tecken på sjukdom.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk patologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda i patologisk diagnostik inkluderande obduktioner och histopatologiska bedömningar
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• aktivt medverka i residentutbildningen i veterinärmedicinsk patologi
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha veterinärexamen
• ha doktorsexamen och docent- eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet veterinärmedicinsk patologi
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha erfarenhet av diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi
• ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk patologi
• handledning av doktorander och residents
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:


• att samverka med det omgivande samhället
• att informera om forskning och utvecklingsarbete
• utveckla och leda verksamhet och personal
• diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi. 

Det är meriterande att ha internationell specialistkompetens inom ämnet veterinärmedicinsk patologi (diplomate ECVP/ACVP).

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-05-16

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor of Veterinary immunology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Heal... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health.

Subject area

The subject area comprises veterinary immunology with special reference to infectious diseases in domestic animals (cattle, goat, sheep, pig, horse, poultry, dog and cat).

Duties

The candidate should be responsible for the development of research and education in veterinary immunology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

Furthermore, the candidate should within the subject area:


• lead and contribute to developing internationally successful research in veterinary immunology
• develop, lead and participate in practical and theoretical teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• supervise, as well as participate in, practical immunological analyses in the departments laboratory
• supervise PhD students
• apply for external research funding at national and international level
• collaborate with researchers within SLU
• cooperate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with researchers, the industry, stakeholders and the society
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to the society
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic progress of the department, faculty and university
• be able to use Swedish both orally and in writing within four years. 

Qualifications 

The successful applicant shall:


• have a relevant undergraduate academic degree, a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications within the subject area
• be scientifically skilled and perform research within the subjct area of the position
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into teaching
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have the ability to obtain external research funding in competition
• have a good ability to communicate in written and spoken English. 

Assessment criteria 

Assessment of the candidate’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account: 


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition and through cooperation. 

The assessment of teaching expertise will take the following into account: 


• planning, conducting and evaluating teaching and education
• experience of practical and theoretical teaching in veterinary immunology
• experience of supervision of doctoral students
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge. 

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s experience in: 


• interacting with the society
• developing and managing activities and staff
• informing about research findings and development projects. 

A degree in veterinary medicine is a merit. Experience of research in the subject of immune prophylaxis is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively. 

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-02-07

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor of Veterinary pathology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is part of the faculty of Animal sciences and veterinary public health. The department is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitol... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is part of the faculty of Animal sciences and veterinary public health. The department is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health. Within the section for pathology there is today a professor of general pathology and we are now looking for a professor of veterinary pathology.

Subject area

The subject area comprises aetiology and pathogenesis of diseases in domestic animals (cattle, goat, sheep, pig, horse, poultry, dog and cat) and fish. This includes how they are morphologically represented in tissues and organs microscopically and macroscopically, and how these changes relate to the clinical signs of disease in the animal.

Duties

The candidate should be responsible for the development of research and education in veterinary pathology in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers.

Furthermore, the candidate should within the subject area:


• develop and lead internationally successful research
• develop, lead and participate in teaching at basic, advanced and doctoral level
• supervise PhD students
• supervise in pathological diagnostics including necropsies and histopathological examinations
• actively apply for external research funding at national and international level
• collaborate with researchers within SLU
• cooperate with researchers and other actors outside SLU
• develop and maintain national and international networks with researchers, the industry, stakeholders and the society
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society
• carry out administrative tasks/assignments within the department, faculty and university
• contribute to the strategic progress of the department, faculty and university
• actively participate in the resident program in veterinary pathology
• be able to use Swedish both orally and in writing within four years. 

Qualifications

The applicant shall:


• have a degree in veterinary medicine
• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in the subject area veterinary pathology
• be scientifically skilled within the subject area
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and scientific approaches into teaching
• have documented experience as main supervisor at doctoral level
• have the ability to lead and develop a successful research group
• have the ability to obtain external research funding in competition
• have experience of diagnostics in veterinary pathology
• have a good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria

Assessment of the candidate’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account: 


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• ability to independently initiate and pursue internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition or through cooperation. 

The assessment of teaching expertise will take the following into account: 


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of practical and theoretical teaching in veterinary pathology
• experience of supervision of doctoral students and residents
• pedagogic vision
• training in teaching in higher education or equivalent knowledge. 

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s experience in: 


• interacting with the society
• dissemination of information on research and development projects
• managing and developing activities and staff
• diagnostic experience within pathology. 

International specialist competence within the subject area (diplomate ECVP/ACVP) is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively. 

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization. 

 

Application deadline
2022-05-16

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. 
www.slu.se
SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.   Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, ... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, samt miljö- och naturresursförvaltning. Ämnet utgår från de förändringar som sker på lokala, nationella och globala nivåer och hur de förhåller sig till varandra, samt hur olika maktdimensioner påverkar förändringarna.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att

Innehavaren förväntas stärka och utveckla forskning och utbildning vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Detta innebär ett åtagande och en kapacitet att långsiktigt bygga en produktiv forskningsmiljö. Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter


• utveckla och leda en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnesområdet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i tidskrifter med högt renommé
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
• utveckla och leda avdelningens undervisning och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• aktivt medverka i forskarutbildningen och handledningen av doktorander
• samarbete med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
• bidra till att utveckla tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och inom SLU
• bidra till utvecklingen av samhällsvetenskap/humaniora vid SLU
• samverka med aktörer utanför SLU för att utveckla forskningssamarbeten och för att delta aktivt i centrala policyprocesser, samt bidra till att resultatet av forskning och utveckling sprids i samhället.

Institutionen har en tvåspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha publicerat i ledande internationella tidskrifter inom området för sin forskning
• ha visat förmåga att utveckla och leda en framstående forskargrupp
• ha vist förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha visat pedagogisk skicklighet
• ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
• samverka med relevanta externa intressenter och det omgivande samhället
• informera/kommunicera om forskning och forskningsresultat
• kommunicera och samarbeta.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Sista ansökningsdatum:
2021-12-17

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor in Rural Development with a focus on the Global South

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Urban and Rural Development Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben   Subject area The subject area of the position is in Rural Development in the Global South, with an emphasis on contemporary studies of socio- economic, cultural, and political aspect... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

 

Subject area
The subject area of the position is in Rural Development in the Global South, with an emphasis on contemporary studies of socio- economic, cultural, and political aspects of questions related to rural production systems, agrarian change, and natural resource governance. This subject area is concerned with changes that are taking place at local, national, and global levels, with attention to how different dimensions of power influence these processes.

Duties
The candidate is expected to further strengthen and develop research and education at the Division for Rural Development. This implies a commitment and an ability to build a productive research environment over time. The following duties are included:


• Develop and lead an internationally strong research environment within the subject area, through competitive research grant applications and publications in leading internationally peer reviewed journals
• Actively seek external research funding from both national and international sources
• Contribute to the development of the educational programmes at the division and participate in teaching at undergraduate and graduate levels
• Actively participate in PhD training and the supervising of PhD students
• Collaborate with other research groups within the Department, the Faculty, and at SLU
• Contribute to the development of interdisciplinary research within the faculty and within SLU
• Contribute to the development of the social sciences/humanities at SLU
• Collaborate with actors outside SLU in order to develop research collaborations, inform policy processes, and participate in the communication of research to society.

The department has a bilingual working environment. The professor will be able to conduct most academic tasks in English. However, since Swedish is the official working language of the university, the candidate is expected to gain a functional level of Swedish or a Scandinavian language within four years from taking up the position. The department is committed to providing support for the candidate to achieve this objective.

Qalifications
The successful candidate will:


• have a PhD and competence of at least Associate Professor or equivalent
• be a scholar of distinction within the subject area of this positions and have a publication record in leading international journals within their area of study have demonstrated a proven ability to lead and develop an outstanding research group
• have demonstrated ability to attract external research funding in competition have demonstrated strong teaching skills
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment of candidate will primarily be based on the degree to which they possess the required skills for the position:


• the assessment of the scientific skills will consider current and previous research
• ability to independently initiate and lead excellent research
• ability to attract external funding in competition.

The assessment of teaching skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision of doctoral students and examination of students
• pedagogic vision.

The overall assessment will also consider the applicant’s degree of skill in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level interact/collaborate with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects
• communication and collaboration.

Assessment of pedagogic skills will be given as much attention as to the assessment of scientific skills, in addition to other criteria of assessment.

Application deadline
2021-12-17

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.


Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk immunologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhe... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar området veterinärmedicinsk immunologi med huvudsaklig inriktning på infektionssjukdomar hos våra husdjur (nöt, get, får, gris, häst, fjäderfä, hund och katt).

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk immunologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda och medverka inom praktisk immunologi vid institutionens laboratorieverksamhet
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med forskare inom SLU
• samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet
Den sökande skall:


• ha för ämnet adekvat akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk immunologi
• handledning av doktorander
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. 

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:


• att samverka med det omgivande samhället
• utveckla och leda verksamhet och personal
• att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Veterinärexamen är meriterande. Erfarenhet av forskning inom ämnet immunprofylax är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-02-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i geriatrik förenad med befattning som specialistläkare

Ansök    Nov 1    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver
omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och
vårdvetenskap.

Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen,
mastersprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag
nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna
forskare. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar, är ett brett
ämnesområde som omfattar åldersrelaterade sjukdomar/tillstånd såsom demenssjukdomar,
hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, sarkopeni, fall och andra geriatriska syndrom. Geriatrik är en
livaktig disciplin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Sektionen för geriatrik
sorterar under Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och här pågår framför allt
forskning kring kognitiva sjukdomar. Vid sjukhusets Minnes- och geriatrikmottagning bedrivs
kliniska studier som syftar till att bättre förstå sjukdomsförloppet vid f.f.a. Alzheimers
sjukdom, men även olika aspekter av det normala åldrandet. Här finns också en omfattande
biobank kopplad till kliniska data. På Rudbecklaboratoriet verkar forskargruppen Molekylär
Geriatrik, där man studerar neurodegenerativa sjukdomars molekylära mekanismer i syfte att
bättre förstå bakomliggande orsaker och utnyttja sådan kunskap i utvecklingen av ny
diagnostik och terapi.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning
på forskarnivå inom ämnesområdet, undervisning och handledning på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. Klinisk tjänstgöring
som specialistläkare i geriatrik ingår. I anställningen ingår även att informera om forskning
och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig
som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala
universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som
krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och
genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den
sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat
förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet
i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella
vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig
publicering. (Se AO 31 §).
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se
AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska
anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning,
omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl
kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.
För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i geriatrik.
Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in
ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik till Socialstyrelsen senast sista
ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning
fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk och klinisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf. 

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Dekanus Karin Forsberg Nilsson +46 (0)18 471 41 58, +46 (0)70 167 9579
[email protected], Prefekt Karin Nordin +46 (0)70-6769634 [email protected].

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/3315.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i växtpatologi

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi Ämnesbeskrivning Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners gene... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi

Ämnesbeskrivning
Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners genetik, sjukdomsresistens och biologisk bekämpning med betydelse för växtproduktion och växters hälsa inom jordbruk.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning med relevans för svenskt jordbruk
• leda och stödja en framgångsrik forskargrupp
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samverka med intressenter och kommunicera forskningsresultat samt bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och utveckla framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas dokumenterad skicklighet och erfarenhet av att:


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. 

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-12-20

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Professor i klinisk positronemissionstomografi

Ansök    Okt 7    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning.

Undervisningen sker bl.a. inom läkarprogrammet, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som radiologi och anestesiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt.

IKV har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander. Flertalet lärare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset. Majoriteten av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare eller sjuksköterskor. IKV har en omsättning som i år beräknas ligga på 145 miljoner.

Ämnesområdet
PET är en mycket känslig metod för avbildning och kvantifiering av molekylära processer in vivo inom både forskning och klinik. PET/CT är idag en hörnpelare i klinisk verksamhet där användningsområdena utvecklas ständigt, och PET/MR är en kraftfull metod inom forskning med ökande användning i klinisk verksamhet. I första hand baseras den kliniska PET/CT-diagnostiken inom onkologi på avbildning av glukosmetabolismen med spårsubstansen 18F-fluoro-deoxy-glukos (FDG) men även olika receptorligander, såsom 68Ga-DOTATOC för neuroendokrintumördiagnostik, har en stor roll och förväntas få en ännu större användning i och med utvecklingen av PSMA-PET/CT för prostatacancerdiagnostik. Utöver det används PET/CT i Uppsala till exempel inom diagnostik av hjärtsjukdomar med kvantitativa hjärtperfusionsmätningar med 15O-vatten, och inom diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar.

PET verksamheten vid Akademiska sjukhuset har för närvarande fyra toppmoderna PET/CT-kameror och Uppsala universitet var först i Sverige med att införskaffa PET/MR 2014. PET-centrum har en fullt utrustat kemiverksamhet som snart ska utökas med en till cyklotron och nytt GMP laboratorium, och nuklearmedicinavdelningen har nyligen flyttat till nya lokaler. Utöver den kliniska utrustningen finns ett pre-klinisk PET-laboratorium med bl.a. en smådjurs-PET/MR-kamera.

PET-forskningen i Uppsala är ett samarbete mellan bland annat nuklearmedicinare, radiologer, kliniska fysiologer, fysiker och kemister, där ett övergripande mål är att utveckla metoder för precisionsmedicin med kvantitativ hybrid avbildning för translation till klinisk verksamhet. Utvecklingen av spårsubstanser pågår ständigt och har i Uppsala drivits mycket långt, främst avseende 11C-kemi, men också med 18F- och 68Ga-märkta molekyler. För närvarande finns ett mycket stort antal spårsubstanser att tillgå för klinisk diagnostik och forskning inom bl.a. onkologi, neurologi, kardiologi och inflammation.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (070-1679579, [email protected]); Prefekten Per Hellman (018-611 4617, [email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2021, UFV-PA 2020/4764.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor in Forest pathology

Faculty of Forest Sciences Department of Forest mycology and plant pathology An appointment as Professor in Forest pathology is vacant in the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international research environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, micro... Visa mer
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest mycology and plant pathology
An appointment as Professor in Forest pathology is vacant in the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international research environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity. Central themes are forest and plant pathology and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. About half of the research in the department is in the area of pathology of crops and forest trees. The position is placed in the subject area of forest pathology. Current research focus on infection biology of forest pathogenic fungi and resistance biology of trees, and includes systematics and identification of fungi, fungal genomics and population genetics of fungi. Other research areas are biodiversity and invasive species in forest ecosystems, as well as applied research in forest management and resistance breeding. The department is responsible for and participate in teaching in forest and plant pathology in several programs and courses.

Subject Area
The subject area for the position is forest pathology. The subject includes disease on trees and forest ecosystems, primarily those caused by pathogenic fungi. The research can include, but is not limited to, interactions between trees and pathogenic fungi, fundamental biology (genomics, evolution, ecology) of forest pathogenic fungi, disease resistance, and research on invasive species. The research can address both fundamental and applied research questions of relevance for the subject area, forest ecosystems and forest health.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop a strong research environment with internationally recognized and successful research
• manage and support a research team
• apply for external research funding from national and international sources
• develop and maintain national and international network in academia, industry and society
• collaborate with researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise and train PhD students
• contribute to the strategic development at department and faculty levels
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society

Qualifications
The candidate who is offered the position shall:


• have a PhD degree in a relevant subject for the position and the qualifications required to be appointed docent (associate professor) or equivalent
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• be pedagogically skilled
• be able to communicate in English both in writing and orally

Assessment Criteria
Assessment for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• quality and quantity of current and previous research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to train PhD students and young researchers
• ability to successfully obtain external research funds

The assessment of pedagogic skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination at doctoral level
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s documented skills and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects

Equal attention shall be given to the assessment of scientific skills, as to pedagogic skills, as well as to other skills.

The candidate who after an overall assessment of skills and qualifications, is considered most suitable to carry out and develop the work and contribute to a positive development of the activities within the field will be suggested for the appointment.

Application deadline:
2021-11-22

Place of work:
Uppsala, Sweden

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent

Starting date:
By agreement

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.

Please apply by clicking on the apply-button below.

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor in plant pathology

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences The Department of Forest Mycology and Plant Pathology Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Professor in plant pathology Subject area The subject plant pathology comprises basic and applied issues with a focus on agricultural crops. The subject includes, for example, plant-microbial interactions, genetics of p... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Professor in plant pathology

Subject area
The subject plant pathology comprises basic and applied issues with a focus on agricultural crops. The subject includes, for example, plant-microbial interactions, genetics of plant pathogens, disease resistance and biological control, with significance for crop production and plant health in agriculture.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop a strong research environment with internationally recognized and successful research with relevance for Swedish agriculture
• manage and support a successful research team
• apply for external research funding from national and international sources
• develop and maintain national and international network in academia and relevant industry and society
• collaborate with researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise PhD students
• contribute to the strategic development of the department and faculty
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society.

 Qualifications
The candidate shall:


• have a PhD degree and have the competence as associate professor (docent) or have equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of the position
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• be pedagogically skilled
• be able to communicate well in English both in writing and orally.

Assessment criteria
Assessment of the candidate’s suitability for employment  as professor will be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position .

The assessment of research expertise will take the following into account:


• previous and current research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to successfully obtain external research funds.

The assessment of teaching expertise will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects.

The assessment of the applicant´s documented teaching expertise will be given the same consideration as the assessment of the documented research expertise.

Primary emphasis will be placed on the applicant’s research expertise in the subject area and the capacity to conduct the specified duties.

After meeting the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2021-12-20

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/ Visa mindre

Professor of domestic animal reproduction

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/jobs-vacancies/ Subject Area Domestic animal reproduction includes the sub-disciplines of obstetrics, gynaecology, andrology, reproductive endocrinology and toxicology. The overall objective of Domestic Animal Reproductio... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/jobs-vacancies/

Subject Area
Domestic animal reproduction includes the sub-disciplines of obstetrics, gynaecology, andrology, reproductive endocrinology and toxicology. The overall objective of Domestic Animal Reproduction is to develop knowledge of the reproductive health and diseases of domestic animals, primarily in the Nordic context. The subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses and companion animals at the individual, herd and population level.

Application deadline
2021-11-15

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Uppsala has a rich history and culture and is located in the greater Stockholm region, which is an academic and cultural hub. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.seThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i skogspatologi

Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som professor i skogspatologi ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution och biologisk må... Visa mer
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som professor i skogspatologi ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution och biologisk mångfald. Centrala teman är skogs- och växtpatologi samt närings- och kolomsättning i jordbruks- och skogsekosystem. Patologi hos skogsträd och jordbruksgrödor utgör ungefär hälften av forskningen vid institutionen. Anställningen är placerad inom ämnesområdet skogspatologi. Pågående forskning i ämnet fokuserar på infektionsbiologin hos patogena svampar och resistensbiologi hos träd vilket inkluderar systematik och identifiering av skogskadesvampar, svampgenomik och populationsbiologi hos svampar. Andra forskningsområden är biodiversitet och invasiva arter i skogsekosystem samt tillämpningsnära forskning i skogsskötsel och resistensförädling. Institutionen ansvarar för och medverkar i undervisning i skogs- och växtpatologi på ett flertal program och kurser.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skogspatologi. Ämnet inkluderar sjukdomar på träd och skogsekosystem, primärt de som orsakas av svamppatogener. Forskningen kan innefatta, men är inte begränsad till, interaktioner mellan träd och patogena svampar, grundläggande biologi (genomik, evolution, ekologi) av skogspatogena svampar, sjukdomsresistens och forskning om invasiva arter. Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade forskningsfrågor av relevans för ämnesområdet, skogsekosystem och skogens hälsa.

Arbetsuppgifter
Inom ämnesområdet för anställningen ska innehavaren:


• utveckla en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning
• leda och supporta en forskargrupp
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• samarbeta med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen och docentkompetens eller motsvarande
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och bedriva framstående forskning
• förmåga att utbilda doktorander och unga forskare
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utvecklig av verksamheten kommer att föreslås till anställningen.

Sista ansökningsdatum:
2021-11-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in Microbial ecology in forest ecosystems

Faculty of Forest Sciences Department of Forest mycology and plant pathology An appointment as Professor in Forest Microbiology, with focus on Microbial Ecology in forest ecosystems is vacant at the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions be... Visa mer
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest mycology and plant pathology
An appointment as Professor in Forest Microbiology, with focus on Microbial Ecology in forest ecosystems is vacant at the Department of forest mycology and plant pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Our department provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity. Central themes are forest and plant pathology and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. Current research in Microbial Ecology of forest ecosystems is focused on the biology and ecology of symbiotic mycorrhizal fungi, fungal roles in elemental cycling, organic matter degradation and carbon sequestration, as well as biological weathering. Interactions of ectomycorrhizal fungi with bacteria and saprotrophic and pathogenic fungi are also studied. Other research areas are diversity and molecular evolution of fungi, especially evolutionary origins and diversification of symbiotic fungal lineages, studied using macroevolutionary and genomic tools. The department is responsible for, and participates in, teaching in soil biology and microbial ecology in several programs and courses.

Subject Area
The subject area for the position is Forest Microbiology, with focus on Microbial Ecology in forest ecosystems. The subject includes ecology and/or evolution of symbiotic-, plant-associated and free-living soil microorganisms, including bacteria, archaea, fungi and eukaryotic microorganisms, and their interactions with trees, other plants and the surrounding environment. The research can include, but is not limited to, research on plant-soil feedbacks, nutrient cycling, and climate change. The research can address both fundamental and applied research questions of relevance for forest ecosystems.

Duties
Within the subject area for the position, the professor is expected to:


• develop and lead internationally recognized and successful research
• manage and support a research team
• apply for external research funding from regional, national and international sources
• develop and maintain national and international networks of researchers, industry and society
• collaborate with other researchers within and outside SLU
• develop, lead and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise and train PhD students
• contribute to the strategic development at department and faculty levels
• disseminate research findings and contribute relevant knowledge to society

Qualifications
The candidate who is offered the position shall:


• have a PhD degree in a relevant subject for the position and the qualifications required to be appointed docent (associate professor) or equivalent
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• be pedagogically skilled
• be able to communicate in English both in writing and orally 

Assessment Criteria
Assessment for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position. 

The assessment of scientific skills will consider:


• quality and quantity of current and previous research
• visions for future research
• ability to independently initiate, lead and develop novel research
• ability to train PhD students and young researchers
• ability to successfully obtain external research funds

The assessment of pedagogic skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching
• experience of supervision and examination of undergraduate students
• experience of supervision and examination at doctoral level
• pedagogic vision
• ability and capacity to integrate research and a scientific approach in teaching

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s skills and experience in:


• managing and developing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects

Equal attention shall be given to the assessment of scientific skills, as to pedagogic skills, as well as to other skills.

The candidate who after an overall assessment of skills and qualifications, is considered most suitable to carry out and develop the work and contribute to a positive development of the activities within the field will be suggested for the appointment.

Application deadline:
2021-11-22

Place of work:
Uppsala, Sweden

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent

Starting date:
By agreement

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.

Please apply by clicking on the apply-button below. Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i mikrobiell ekologi i skogsekosystem

Fakulteten för skogsvetenskap Institution för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som professor i skoglig mikrobiologi med inriktning mot mikrobiell ekologi i skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter,... Visa mer
Fakulteten för skogsvetenskap
Institution för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som professor i skoglig mikrobiologi med inriktning mot mikrobiell ekologi i skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Vår institution erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö med experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan mikroorganismer och växter, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution och biologisk mångfald. Centrala teman är skogs- och växtpatologi samt närings- och kolomsättning i jordbruks- och skogsekosystem. Pågående forskning i ämnesområdet mikrobiell ekologi i skogsekosystem är inriktad på biologi och ekologi hos symbiotiska mykorrhizasvampar, svampars betydelse för omsättning av näringsämnen, nedbrytning av organiskt material och kolinlagring i mark samt biologisk vittring. Ektomycorrhizasvampars interaktioner med bakterier och saprotrofiska och patogena svampar studeras också. Andra forskningsområden är diversitet och molekylär evolution av svampar, särskilt evolutionärt ursprung och diversifiering av symbiotiska svampar som studeras med makroevolutionära och genomiska verktyg. Institutionen ansvarar för och deltar i undervisning i markbiologi och mikrobiell ekologi i flera program och kurser.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet för anställningen är skoglig mikrobiologi med inriktning mot mikrobiell ekologi i skogsekosystem. Ämnet inkluderar ekologi och/eller evolution av symbiotiska, växtassocierade och frilevande markmikroorganismer, inklusive bakterier, arkéer, svampar och eukaryota mikroorganismer, och deras interaktioner med träd, andra växter och den omgivande miljön. Forskningen kan innefatta, men är inte begränsad till, forskning om återkopplingar mellan växter och mark, näringsomsättning och klimatförändringar. Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade frågeställningar som är relevanta för skogsekosystem.

Arbetsuppgifter
Inom ämnesområdet för anställningen ska innehavaren:


• utveckla en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning
• leda och supporta en forskargrupp
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
• samarbeta med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Innehavaren ska:


• ha doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskningen
• förmåga att självständigt initiera, leda och bedriva framstående forskning
• förmåga att utbilda doktorander och unga forskare
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
• erfarenhet av handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision
• förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utvecklig av verksamheten kommer att föreslås till anställningen.

Sista ansökningsdatum:
2021-11-22

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor english

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subject area The subject concerns the use of ley and forage for ruminants, with focus on dairy cows, for production of animal derived food.   Application: Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide wh... Visa mer
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area
The subject concerns the use of ley and forage for ruminants, with focus on dairy cows, for production of animal derived food.

 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Ansök    Apr 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet innefattar patofysiologiska, kliniska och epidemiologiska studier av sjukdomar inom magtarmkanalen, lever, gallvägar och pankreas.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning, sjukvård och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning  för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. Se AO § 32.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se AO § 23 och § 33.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Den sökande ska ha bevis om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om bevis om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit bevis om svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Eva Lindberg, [email protected], 018-6114061.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på engelska senast den 6 maj 2021, UFV-PA 2021/180.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i husdjursreproduktion

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap  Institutionen för kliniska vetenskaper Ämnesbeskrivning Ämnet husdjursreproduktion omfattar delämnena obstetrik, gynekologi, andrologi, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi. Det övergripande målet inom ämnet husdjursreproduktion är att utveckla kunskapen om husdjurens reproduktiva hälsa och sjukdomar, främst i en nordisk kontext. Ämnet berör djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst oc... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjursreproduktion omfattar delämnena obstetrik, gynekologi, andrologi, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi. Det övergripande målet inom ämnet husdjursreproduktion är att utveckla kunskapen om husdjurens reproduktiva hälsa och sjukdomar, främst i en nordisk kontext. Ämnet berör djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst och sällskapsdjur på såväl individ- som besättnings- och populationsnivå.

Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ 

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen

- utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
- medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
- ansvara för utveckling av forskning och utbildning inom hela ämnet husdjursreproduktion i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
- sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
- söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
- undervisa främst inom husdjursreproduktion men även inom angränsande ämnen på grundnivå
- utveckla, leda och aktivt delta såväl teoretiskt som kliniskt i undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom hela ämnet husdjursreproduktion
- medverka aktivt i kliniskt arbete
- kunna undervisa på svenska inom fyra år
- utföra administrativa uppgifter/uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
- utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, organisationer och näring
- bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
- samarbeta såväl inom institutionen som med andra delar av SLU inklusive SLU:s Universitetsdjursjukhus (UDS)
- samverka med aktörer utanför SLU
- ansvara för personal och budget inom ämnet. 

För behörighet och bedömningsgrunder se annonsen i sin helhet via https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum: 2021-11-15

Placering/ort: Uppsala

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i historia med inriktning mot modern historia

Ansök    Apr 19    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare som bedriver forskning och undervisning om svensk och internationell historia ur politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv.

Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i historia. Till institutionen hör även Hugo Valentin-centrum, vars huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och viss utbildning inom områdena den etniska dimensionen i mänskligt liv samt Förintelse- och folkmordsstudier. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd och gäller ett tidsspann från medeltid till 2000-tal. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. För mer information, se http://www.hist.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Tjänstens ämnesområde omfattar historia efter 1850.

Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning samt utbildning inom ämnesområdet inklusive utveckling av desamma. Undervisning och handledning inom samtliga institutionens kurser och nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda historieämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Ytterligare en viktig uppgift är att knyta olika utbildningsnivåer till varandra och till institutionens forskning. Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom historia eller närliggande ämnesområden.

Det krävs att den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning inom utbildning på forskarnivå)
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av övriga meriter
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)  
- Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Historiska institutionen, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2021, UFV-PA 2020/3831.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i romanska språk, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap

Ansök    Jan 21    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Professor i romanska språk, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44. 000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i albanska, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Vi utbildar omkring 1600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Våra språk undervisas på främst campus men vi bedriver även nätbaserad undervisning. Utöver fristående kurser medverkar institutionen i Språkvetarprogrammet och Ämneslärarprogrammet och ansvarar för Masterprogram i språk, Masterprogram i Tysklandsstudier och Masterprogram i ryska i internationella relationer.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ramen för ämnesområdet romanska språk bedrivs idag undervisning och forskning inom följande ämnen: franska, italienska och spanska. Undervisning bedrivs även inom katalanska.

Inom utbildningsområdet ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för tre program: Språkvetarprogrammet, Masterprogrammet i språk samt Ämneslärarprogrammet. Utbildning på forskarnivå ges i romanska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.

Forskningen som bedrivs inom ämnet idag omfattar fransk och spansk språkvetenskap, fransk, spansk och italiensk litteraturvetenskap samt fransk och spansk språkdidaktik. Den språkvetenskapliga forskningen är i hög grad inriktad mot semantik och pragmatik. Våra profilområden är argumentation, diskurs och interaktion, samt modalitet, evidentialitet, grammatikalisering, tempus, modus och aspekt. Inom dessa profilområden bedrivs såväl synkron som diakron forskning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb. 

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa vederbörandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga, engagemang och val av arbetsmetoder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev.
- Bilageförteckning.
- Curriculum Vitae.
- Redovisning av vetenskapliga meriter.
- Framtida forskningsplaner och projekt.
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på forskarnivå).
- Redovisning av ledningsskicklighet.
- Redovisning av övriga meriter.
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer).
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken).
- Lista med referenspersoner (minst 2 stycken).

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/3974.

För ytterligare information se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt för Institutionen för moderna språk, professor Christina Kullberg, tel. 018-471 1440, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021, UFV-PA 2020/3974.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i renskötsel

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)   Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar renskötsel i ett brett perspektiv, med fokus på renskötseln som produktionssystem samt därtill knutna aspekter såsom nutriti... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
 

Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar renskötsel i ett brett perspektiv, med fokus på renskötseln som produktionssystem samt därtill knutna aspekter såsom nutrition, ekologi, djurhälsa, djurvälfärd, hållbar livsmedelsproduktion samt samhälleliga, sociala och ekonomiska aspekter.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• planera och genomföra undervisning och handledning på olika nivåer
• utveckla och leda forskarutbildning och handleda doktorander
• kunna undervisa på svenska inom fyra år
• ha mycket goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt
• upprätthålla befintliga, och utveckla nya, nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar (inte minst med rennäringen), organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen, samt med forskare på andra institutioner inom och utanför SLU
• förmedla forskningsresultat, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt
• sprida och kommunicera forskningsresultat och annan ämnesinformation till relevanta intressegrupper
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå

Utöver undervisning om renar och renskötsel som produktionssystem, kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska:


• ha doktorsexamen i biologi, husdjursvetenskap eller veterinärmedicin samt docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha visat förmåga att leda och utveckla framstående forskning inom området
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
• ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• handledning av doktorander och examination
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Vidare beaktas förmågan att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-02-08

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
 

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ Visa mindre

Professor i pediatrisk omvårdnad

Ansök    Okt 23    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Anställningen som professor är förenad med anställning som specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet: Pediatrisk omvårdnad inrymmer hälsa och sjukdomar hos nyfödda barn och barn upp till 18 års ålder. Ämnet inkluderar identifiering av behov, främjande av hälsa, förebyggande vård, och behandling av barn för att nå bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Pediatrisk omvårdnad fokuserar inte bara på barnen utan också på deras föräldrar och andra familjemedlemmar, och tillhandahålls i interprofessionella team. Evidensbaserad pediatrisk omvårdnad är beroende av framgångsrik implementering av klinisk patientnära forskning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet pediatrisk omvårdnad, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO§ 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet krävs att den sökande är legitimerad sjuksköterska med examen som specialistsjuksköterska med inriktning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. För behörighet till denna anställning krävs legitimation som sjuksköterska eller att sökande senast ansökningsdagen har ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som sjuksköterska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som sjuksköterska.

För bedömningsgrunder och övrig information, se https://www.uu.se/jobb

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Co-Director för SciLifeLab

Ansök    Jun 29    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en nationell infrastruktur och ett multidisciplinärt forskningssamarbete bestående av fyra värduniversitet KTH Kungliga Tekniska Högskolan (huvudman), Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en nationell resurs för vidareutvecklingen av molekylär biovetenskap i Sverige. Som nationell forskningsinfrastruktur finansieras vi av den svenska staten, och vår organisation utnytjar de enskilda universitetens unika styrkor som en sammanhållen resurs för vårt livsvetenskapliga forskarsamhälle. Vi tillhandahåller tillgång till instrumentering i vetenskaplig framkant för tusentals forskare, samt en djup vetenskaplig expertis vilken är en förutsättning för att vara internationellt konkurrenskraftig inom livsvetenskaperna. Tillsammans skapar SciLifeLabs infrastruktur och expertis en unik miljö för att bedriva tekniskt avancerad och datadriven forskning inom hälsa och miljö.

Uppsala universitet utlyser härmed en anställning som forskare med uppdrag som co-Director för Science for Life Laboratory. Både den som idag har en anställning vid Uppsala universitet och den som inte har det är välkomna att söka.

Arbetsuppgifter: Uppdraget som Co-Director för Science for Life Laboratory ingår i arbetsuppgifterna under sex år med en omfattning om 50 procent. Uppdraget kan förnyas. Utöver detta, kommer forskaren att bedriva egen forskning och undervisning.

Arbetsuppgifter som Co-Director: Arbeta med SciLifeLabs direktör och SciLifeLabs ledningsgrupp för att hantera frågor om SciLifeLabs nationella infrastruktur, data och forskningssammarbeten. Delta i beredning, överseende och genomförande av beslut från SciLifeLabs nationella styrelse. Leda den nationella förvaltningen av SciLifeLab tillsammans med direktören. Vara en koordinerande och strategiskt planerande kontaktperson mellan SciLifeLab och universitetsrepresentanter utanför Stockholm-Uppsala regionen, så som Wallenbergcentra för molekylärmedicin samt MAX IV. Delta i att bygga upp nationella forskningssamhällen och samarbeten för SciLifeLab. 

Professur: För den sökande som uppfyller kraven för anställning som professor vid Uppsala universitet, och som inte för närvarande innehar anställning som professor, kan det i ett senare läge bli aktuellt med en sådan anställning.

Kvalifikationskrav: Professorskompetens eller motsvarande forskningserfarenhet. Bred förståelse för, och erfarenhet av, multidisciplinär forskning i teknologi- och/eller datadriven molekylär biovetenskap. Dokumenterad ledarskapserfarenhet och erfarenhet av att leda internationella projekt i akademisk miljö, industri eller sjukvård. Förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat. Ett genuint intresse i att skapa en excellent nationell forskningsinfrastruktur och ett samarbetscenter. Intresse av att överföra forskningsresultat till hälso- och sjukvård, industri och det övriga samhället. Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska.

Organisationsplacering: Anställningen kommer att placeras vid en institution inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci eller vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Lön: Fast lön.

Tillträde: 2021-01-01.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Wahlén, 018-4710000. 

Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2020, UFV-PA 2020/2622.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i svenska språket

Ansök    Sep 24    Uppsala Universitet    Professor
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken.

Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk liksom undervisning i grundläggande svenska bl.a. för universitetets utländska studenter. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Likaså finns vid institutionen en avdelning som på uppdrag av Skolverket ansvarar för att konstruera nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet fattas i vid bemärkelse och inkluderar såväl svenskans struktur som bruk i både nutida och historiskt perspektiv. Det innefattar, utan inbördes rangordning: grammatik, semantik, pragmatik, lexikografi, stilistik och textforskning, språkvård, språkhistoria samt språklig variation och förändring.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda ämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=353371

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor of Equine Internal Medicine

The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences runs undergraduate and postgraduate education and research in anaesthesiology, clinical chemistry, comparative medicine, diagnostic imaging, epidemiology, medicine, reproduction, surgery and veterinary nursing. All subjects span all kinds of animals. Subject area Equine internal medicine concerns the diagnosis, pathophysiology and... Visa mer
The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences runs undergraduate and postgraduate education and research in anaesthesiology, clinical chemistry, comparative medicine, diagnostic imaging, epidemiology, medicine, reproduction, surgery and veterinary nursing. All subjects span all kinds of animals.

Subject area

Equine internal medicine concerns the diagnosis, pathophysiology and treatment of diseases affecting equines. The topic covers various sub disciplines such as cardiology, dermatology, endocrinology, gastroenterology, clinical immunology, infectious diseases, nephrology, oncology, pulmonology, neonatal care and urology.

Duties

The position includes:


• developing and leading internationally competitive research within the subject
• developing, leading and participating in teaching of students at bachelor and master levels
• supervision of PhD students
• collaboration with research groups both within SLU and externally
• maintaining existing and developing new national and international networks and collaboration with researchers, industry and commerce as well as with society in general
• disseminating research findings and relevant knowledge to society
• actively seeking external research funding at national and international levels
• carrying out administrative tasks at departmental, faculty and university level.

The position also includes clinical work with equine internal medicine.

Qualifications

The applicant shall:


• be scientifically competent within the subject
• have a doctoral degree and the qualifications required to be appointed docent or equivalent
• be pedagogically skilled and have demonstrated the ability to integrate research and a scientific approach in teaching
• have documented experience as the main supervisor for doctoral studies throughout the doctoral period up to approved doctoral degree
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully compete for external research funding.

For the position, a veterinary qualification is required, which grants Swedish accreditation and international specialist status (diplomate) in the field of equine internal medicine.

Assessment criteria

The assessment for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the required competencies specified for the position. 

The assessment of scientific competencies will take into account: 


• past and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful research
• ability to successfully compete for external funding
• documented scientific competence in the subject at a high international level.

The assessment of the pedagogic skills will take into account:


• experience of planning, conducting and assessing teaching
• supervision of doctoral students and students at the undergraduate and graduate level
• pedagogic vision
• courses in university teaching or equivalent followed.

Furthermore, the assessment will take into account the applicant’s degree of documented competence in:


• administrative work, developing and managing activities and staff within the university
• collaborating with society at large
• dissemination of information on research and development projects
• clinical work in equine internal medicine.

Equal weight shall be given to the assessment of pedagogical and clinical competencies, scientific competencies, and other assessed competencies.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Uppsala has a rich history and culture and is located in the greater Stockholm region, which is an academic and cultural hub. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se 

Application deadline
2020-08-09

Place of work

Uppsala, Sweden

Extent

100%

Form of employment

Permanent employment

Starting date

By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer. Visa mindre

Professor i internmedicin häst

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Ämnesbeskrivning Ämnet internmedicin häst omfattar diagnostik, p... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnesbeskrivning
Ämnet internmedicin häst omfattar diagnostik, patofysiologi och behandling av sjukdomar hos hästdjur. Ämnet inkluderar olika subdiscipliner till exempel dermatologi, endokrinologi, gastroenterologi, klinisk immunologi, infektionssjukdomar, kardiologi, nefrologi, onkologi, pulmonologi, neonatalvård och urologi med flera.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att:


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
• handleda doktorander
• samarbeta med forskargrupper inom och utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och relevant kunskap till samhället
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

I anställningen ingår också att arbeta kliniskt med internmedicin häst. 

Behörighet
Den sökande ska:


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha doktorsexamen samt docentkompetens eller motsvarande
• vara pedagogisk skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• ha internationell specialiststatus (”diplomate”) inom internmedicin häst.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och leda innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnet. 


Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
• handledning av doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.


Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av: 


• att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverkan med det omgivande samhället
• att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kliniskt arbete inom intermedicin häst.

Prövningen av den pedagogiska och kliniska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder. 

Sista ansökningsdatum:
2020-08-09

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Ämnesbeskrivning Veterinärmedicinsk epidemiologi innebär att kartl... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnesbeskrivning
Veterinärmedicinsk epidemiologi innebär att kartlägga djurhälsa, sjukdomar och skador på populationsnivå, samt att undersöka deras utbredning i rum och tid och vilka faktorer som kan förklara variationer i djurens hälsoläge. På detta sätt bidrar veterinärmedicinsk epidemiologi till att utveckla förebyggande insatser som främjar hälsa, välmående och prestationsförmåga hos populationer av djur.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• handleda doktorander
• samarbeta med forskargrupper inom och utanför SLU
• utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och relevant kunskap till samhället
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• hantera administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet
• ansvara för personal och budget inom ämnesgruppen.

Anställningen innefattar teoretisk och praktisk undervisning samt ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet veterinärmedicinsk epidemiologi. I anställningen ingår samverkan med andra enheter inom och utom SLU för att vidareutveckla organiserad förebyggande djurhälsovård baserad på epidemiologiska principer.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska


• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
• ha dokumenterad erfarenhet av huvudhandledning på forskarnivå
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha doktorsexamen samt docentkompetens eller motsvarande
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel

För denna anställning krävs antingen veterinärexamen, masterexamen i husdjursvetenskap eller agronomexamen med husdjursvetenskaplig inriktning. Aktiv forskningsverksamhet inom ämnesområdet veterinärmedicinsk epidemiologi är ett krav.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel
• dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnet

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• pedagogisk vision
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av


• administrativ skicklighet, att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
• samverka med det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Dokumenterad förmåga att tillämpa epidemiologiska angreppssätt inom flera områden/djurslag är meriterande.

Sista ansökningsdatum:
2020-09-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Professor in Landscape Architecture especially Landscape Management

Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap The Department of Urban and Rural Development The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala (Division of Landscape Architecture, subject area Landscape Management), invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursue education, research and external collaboration in Agrarian his... Visa mer
Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
The Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala (Division of Landscape Architecture, subject area Landscape Management), invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Subject area
The subject area for the position is Landscape Architecture with a focus on design perspectives in landscape management practice, which includes studies of the importance of outdoor management for how the urban landscape develops in relation to the people, of different ages and social contexts, who is using it. The subject area includes studies of how landscape management contributes to increased biodiversity, climate adaptation and other ecosystem services, but also to ensure health-promotion and other appropriate conditions for recreation, urban outdoor life, play and learning.

Duties
The successful candidate must:


• develop and lead the subject area
• develop a strong research environment, characterised e.g. by international publications and competitive research applications for external funding
• contribute to an improved education at the bachelor, master and PhD level
• develop research collaborations within the division, across the Department and SLU, with peers at other universities in Sweden and abroad
• contribute to the strategic development of the Faculty in academic leadership roles at the division, department and faculty level                                                                                                             

Since the professor is expected to lead the development of the subject at the Department, and participate in collegial contexts within the faculty and the University, the candidate should be able to work in English and to work in Swedish/a Scandinavian language not later than within four years from taking up the position.

Qualifications
The successful candidate must have:


• obtained the degree of PhD in Landscape Architecture or other environmental design disciplines related to the position
• attained the rank of a Swedish “docent” (roughly: associate professor or reader), or equivalent
• successfully established an international position as researcher, with well established networks and several publications in relevant and key journals/books
• experience of landscape architecture teaching
• served in academic leadership roles

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• past and current research in landscape architecture or related environmental design disciplines, e.g. peer-reviewed publications in relevant and established journals
• capacity to initiate and pursue an outstanding research agenda
• capacity to continuously acquire external research funding and/or grants in partnership with stakeholders

 The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience of planning, conducting and evaluating teaching in landscape architecture or related disciplines
• experience of supervising PhD students and as examiner
• capacity to integrate research and academic thinking in teaching

 In addition to the above critera, the following skills will also be taken into account:


• capacity to manage and lead academic units
• skills in collaboration with society, particularly with professional landscape architects within the subject area
• capacity to disseminate the results of research to a wider public

Particular emphasis will be placed on the applicant’s scientific skills and the ability to implement the above-mentioned duties. Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Final date for application:
April 13th, 2020

Place of work:
Uppsala

Extent:
100 %

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
According to agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when
you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre