Lediga jobb som Uthyrare i Uppsala

Se lediga jobb som Uthyrare i Uppsala. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Uppsala som finns hos arbetsgivaren.

Universitetslektor i cellfysiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har en stark forskningstradition inom såväl cellbiologi som fysiologi.

Institutionen har över 110 anställda, och en årlig omsättning på cirka 150 miljoner kronor. Utöver forskning bedriver institutionen för medicinsk cellbiologi också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, biomedicin-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen. 

Beskrivning av ämnesområdet
Forskning inom ämnesområdet cellfysiologi vid medicinska fakulteten omfattar mekanistiska studier av cell- och organfunktion vid normala och sjukliga tillstånd. Förståelse av funktion har alltmer kommit att förutsätta utveckling och tillämpning av avancerade mikroskopitekniker för att visualisera komplexa, dynamiska processer i levande celler och vävnader. Med optiska biosensorer kan förändringar i lokalisation eller koncentration av specifika molekyler och joner följas i realtid och kinetiken registreras för biokemiska eller cellbiologiska processer på cellulär och subcellulär nivå. Optogenetiska verktyg för icke-invasiv manipulation av olika processer har också kommit att bidra till betydande utveckling. 

Arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas leda en aktiv forskargrupp inriktad mot tillämpning och utveckling av avancerade mikroskopitekniker, optiska biosensorer och optogenetiska verktyg för cellulär och molekylär fysiologi. Forskargruppen förväntas genom samverkan med andra grupper vid institutionen bidra till att stärka både sin egen och andras forskning. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning och undervisning i ämnet på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnet och informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §. 

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.  Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning  liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:
Meritportföljer. Regler och riktlinjer https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Johan Kreuger, epost: johan.kreuger
@mcb.uu.se. Telefon: 018-471 4079.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 april 2023,
UFV-PA 2023/969.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vik universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Ämnesbeskrivning
Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Tjänsten avser en anställning som universitetslektor i vårdvetenskap inom området för grundutbildning på institutionen. Gruppen för grundutbildning arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, samverkan och kvalitetsarbete.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Undervisningsuppdragen är inom ramen för sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå samt inom övrig utbildning vid institutionen.

I undervisningsuppdraget ingår planering, genomförande och examination av olika former i undervisning. I detta ingår kursledaruppdrag, VFU relaterade uppdrag, praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter, Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC). Undervisning på  distans kan förekomma. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov.

Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska och doktorsexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande, visad pedagogisk skicklighet, och god förmåga att administrera och organisera arbetet. Behörig att anställas är den som genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande relevanta kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska besitta mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. I övrigt läggs stor vikt vid god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Önskvärt är specialistutbildning eller motsvarande och pågående forskning inom vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att kunna planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattning är halvtid 50%. Tillträde 230701 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gruppledare för lektorerna och studierektor Christine Leo Swenne, [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 10 april, UFV-PA 2023/1127

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i genusrelaterat våld och hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Beskrivning av ämnesområdet
Forskning inom genusrelaterat våld och hälsa.

Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa omfattar mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och/eller samhällsvetenskapliga ansatser.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska vederbörande befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Arbetsuppgifter
Anställning innefattar primärt undervisning och forskning. Administration och offentlig kommunikation ingår också i tjänsten. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) är ett allmänt behörighetskrav att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att i första hand fästas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av forskning om våld, sociala normer och värderingar. Vikt kommer även att fästas vid erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete samt erfarenhet av forskningsarbete med våldsutsatta och/eller vårdgivare.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet från undervisning som innefattar aspekter som genus, maktordningar, särskild sårbarhet, jämställdhet, sociala normer och värderingar.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 39 §§ AO.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:
Meritportföljer. Regler och riktlinjer: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anita Hussénius, föreståndare,
[email protected], tel. 073-469 7303.

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2023, UFV-PA 2023/356

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande lektor i matematisk statistik

Institutionen för energi och teknik Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och undervisning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen ansvarar för grundutbildning i statistik/matematisk statistik och matematik och för forskarutbildning inom biometri. Institutionen är även aktiv inom Centrum för Statistik ([email protected]), ett fakultetsövergripande kompetenscentrum som erbjuder statistisk rådgivnin... Visa mer
Institutionen för energi och teknik
Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och undervisning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen ansvarar för grundutbildning i statistik/matematisk statistik och matematik och för forskarutbildning inom biometri. Institutionen är även aktiv inom Centrum för Statistik ([email protected]), ett fakultetsövergripande kompetenscentrum som erbjuder statistisk rådgivning och arrangerar workshops åt forskare och doktorander vid SLU.

Inom SLU är vi en kompetensbas för statistisk metodik och dess tillämpning i forskning, miljöanalys och försök. Vi arbetar med en mängd olika tillämpningar inom bland annat miljö- och biologiområdena i direkt samarbete med forskare från andra discipliner.

Vi söker en kursledare till en kurs i grundläggande matematisk statistik för civilingenjörer under period 1 ht 2023.  I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration och examination. Kursen består av en teoretisk del i grundläggande matematisk statistik och ett projekt i regressionsanalys. Kursen ges på svenska.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning i grundläggande matematisk statistik, inklusive regressionsanalys. Den sökande förväntas också delta i övrigt institutionsarbete.

Kvalifikationer:
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen i statistik eller matematisk statistik eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna undervisa på svenska

Vi kommer även att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat fr om 15 augusti tom 31 oktober 2023.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-04-04.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i polska, 50%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Inom ramen för ämnesområdet polska och slaviska språk ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Institutionen ger även modersmålslärarutbildning i polska. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för två program: Språkvetarprogrammet och Masterprogrammet i språk. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt forskning och administration. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, kan omfatta moment inriktade på språkfärdighet, översättning, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kultur, samt undervisning för målgruppen modersmålslärare. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

Förmåga att undervisa på polska och svenska är ett krav.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen de olika bedömningsgrunderna.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är forskningsmeriter inom ämnet polsk språkvetenskap eller kontrastiv språkvetenskap som omfattar polska särskilt meriterande. Därutöver beaktas djup och bredd inom forskningen, varvid även meritering inom andra fält av polskan beaktas. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika nivåer, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, i synnerhet distansundervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, tillmätas betydelse. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att fästas vid digital kompetens och erfarenheter av IT-baserad undervisning. Vidare beaktas förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ 

För ytterligare information se universitetets anställningsordning, https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570, och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning, https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=703470.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande prefekt Maria Svensson, 018-471 14 36, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2023, UFV-PA 2022/2034.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i kostvetenskap med inriktning mot nutrition

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kostvetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet kostvetenskap.

Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. På avancerad nivå finns fristående kurser med inriktningen kostvetenskap och inom ramen för en masterexamen i Samhällsvetenskap. Inom utbildningen på forskarnivå finns en nystartad nationell samverkan med andra institutioner inom området. Institutionens forskningsfält spänner över såväl samhällsvetenskapliga frågor, som didaktik och klinisk nutrition, formulerade i tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition.

Forskningen bedrivs som institutionsspecifika projekt liksom inom olika samarbeten, såväl inom Uppsala universitet som nationellt och internationellt. För närvarande finns ett 20-tal personer anställda vid institutionen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att ansöka om externa forskningsmedel, följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Arbetsuppgifterna gäller i första hand forskning och undervisning i tillämpad nutrition såsom kostundersökningsmetoder, nutritionsepidemiologi, näringsrekommendationer och olika gruppers näringsbehov och matvanor.

Vidare är undervisning i grundläggande kemi, nutrition och den biokemiska vetenskapen om näringsämnenas uppbyggnad, förekomst i livsmedel och funktion i människokroppen viktiga delar av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid att den sökande har forskat inom området för den undervisning som beskrivs i utlysningen. Vidare är det meriterande om det finns en bredd i den egna forskningen inom nutritionsområdet, snarare än ett smalt specifikt djup av en enskild faktor.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att undervisa i grundläggande kemi, grundläggande och tillämpad nutrition, och erfarenhet av kursutveckling och kursadministration.

För ytterligare information, se universitetets anställningsordning: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf och fakultetens kompletterande riktlinjer: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Afsaneh Koochek, tel. 018-4712313, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 12 april 2023, UFV-PA 2023/1073

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Sommarvikarie uthyrare till Uppsala

Ansök    Mar 20    Heimstaden AB    Uthyrare
Vi söker nu årets sommarvikarie uthyrning till Heimstaden Uppsala. Är du intresserad av kundkontakt och kundservice? Vi har bredden och en mängd arbetsuppgifter där du kan göra nytta under sommaren. Vi söker dig som är positiv och självgående och som gillar när det är full fart. I arbetet ingår många personliga kontakter med våra hyresgäster där du har ansvar för köhantering, upprättande av hyresavtal, dokumentation samt övrig förekommande administration... Visa mer
Vi söker nu årets sommarvikarie uthyrning till Heimstaden Uppsala. Är du intresserad av kundkontakt och kundservice? Vi har bredden och en mängd arbetsuppgifter där du kan göra nytta under sommaren.


Vi söker dig som är positiv och självgående och som gillar när det är full fart. I arbetet ingår många personliga kontakter med våra hyresgäster där du har ansvar för köhantering, upprättande av hyresavtal, dokumentation samt övrig förekommande administration.


För dig är arbetskamraterna viktiga och du trivs med att vara en del i ett team där vi skapar en levande verksamhet och kultur som gör att våra hyresgäster upplever oss som en god hyresvärd. Du skapar förtroende och förmedlar trygghet i dina kundmöten då du i många fall är den första personliga kontakten man har med oss. Vikariatet sträcker sig över 8 veckor under juni till augusti och är på heltid.


Din profil


Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta med bostadsuthyrning inom fastighetsförvaltning och/eller relevant arbetslivserfarenhet inom service eller försäljning.  Du är van vid att arbeta i MS Office eller liknande miljöer. Som person brinner du för  service, sälj och kundkontakter, samtidigt som du är en skicklig administratör.


Du har förmågan att arbeta strukturerat, har gott ordningssinne och är van att samarbeta med andra och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du drivs av att nå dina mål och att hela tiden slipa på dina arbetssätt för att bli ännu bättre. Har du tidigare jobbat i fastighetssystemet Vitec blir vi oerhört glada! För att du ska kunna kommunicera med våra hyresgäster, behöver du behärska svenska och engelska både muntligt och skriftligt. Men det är klart meriterande om du även behärskar andra språk då många av våra hyresgäster kommer från världens alla hörn. Körkort med B-behörighet är ett krav.Du har en mycket god förmåga att komma överens med och hantera människor i olika situationer. Du är tydlig, håller vad du lovar, är trygg i vem du är och håller dig lugn även i stressade situationer. Är du dessutom någon med glimten i ögat och entreprenörsanda så kommer du att trivas riktigt bra hos oss!


Heimstaden


Vi ser det som en självklarhet att du känner igen dig i våra kärnvärden CARE, DARE och SHARE. Läs gärna mer om vår kultur och vad våra medarbetare tycker om oss, här: https://heimstaden.com/jobba-har/


För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt och att vi ska ha en så enhetlig process som möjligt, har vi på Heimstaden valt att inte längre be om några personliga brev i din ansökan samt att tydligare arbeta med tester i vår rekryteringsprocess. Uppfyller du skallkraven får du göra ett personlighetstest och ett problemlösningstest. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.


Ansökan: CV välkomnas senast den 9 april 2023. Vi kan komma att göra löpande urval och intervjuer så vi välkomnar din ansökan redan idag. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/ Visa mindre

Universitetslektor i klinisk farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 140 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner. Våra vetenskapliga fokusområden i urval: farmakoterapi • klinisk farmaci • farmakodynamik • farmakoepidemiologi • farmakokinetik • farmakometri • utveckling av biologiska läkemedel • galenisk farmaci och nanoteknologi • läkemedelsformulering • molekylär galenisk farmaci • samhällsfarmaci. Mer information finns på: http://www.farmaci.uu.se. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse.

Vi söker en universitetslektor i klinisk farmaci.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och administration. Anställningen är knuten till forskargruppen farmakometri och till grundutbildningsenheten farmakokinetik, farmakoterapi och klinisk farmaci. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet.

Till forskning räknas egen forskning, medverkan i andra forskningsprojekt inom institutionen, och aktivt ansvarstagande för infrastruktur etc. av betydelse för forskningen inom institutionen. Innehavaren förväntas aktivt söka forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer och bidra till att kvalitativt och kvantitativt utveckla forskningsområdet.

Till undervisning räknas olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, inom klinisk farmaci och farmakoterapi. Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, examination, kursadministration och handledning av fördjupnings- och forskarstuderande, samt pedagogisk utveckling.

Till administration räknas deltagande i ledningsarbete inom forskargrupp och institution samt eventuellt på andra nivåer inom Uppsala universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att tillmätas samma vikt. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad nationell och/eller internationell forskningsförankring och utbildningserfarenhet inom ämnet klinisk farmaci samt demonstrerad förmåga att erhålla medel för forskning.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Anställningsordning vid Uppsala universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönetillsättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Mathias Hallberg ([email protected]) eller prefekten Mats Karlsson ([email protected]).

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 april, 2023, UFV-PA 2023/1050.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av 11 forskargrupper inom bland annat ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, geriatrik och allmänmedicin.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare. http://www.pubcare.uu.se

Vi söker nu en universitetsadjunkt i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad till gruppen för grundutbildning vid institutionen.

Gruppen för grundutbildning arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete samt samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå och avancerad nivå i första hand undervisning på sjuksköterskeprogrammet, inom och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.   

Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration samt examination av studenter.  I arbetsuppgifterna ingår NKSE-relaterade arbetsuppgifter och tentamensrättning, handledning av uppsatser, uppdrag som kursledare på sjuksköterskeprogrammet, undervisning av praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter och på Biomedicinskt centrum (BMC), Kliniskt träningscentrum (KTC) samt VFU-relaterade uppdrag. Distansundervisning kan förekomma. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

För denna anställning krävs att den sökande har sjuksköterskeexamen samt innehar en magisterexamen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.

Vidare ska den sökande ha erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska samt dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
För den här anställningen kommer särskild vikt fästas vid en bred ämneskompetens, då tjänsten avser undervisning inom vårdvetenskap. Särskild vikt kommer även fästas vid erfarenhet av kursledarskap samt teoretiskt och praktiskt arbete med NKSE-bedömningar. Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att säkra forskningsanknytning av undervisningen inom det aktuella ämnet att tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid, 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Berit Thoudal [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 29 mars 2023, UFV-PA 2023/1008. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Klubbchef Uppsala Basket

Ansök    Mar 8    Kfum Uppsala Basket    Fritidschef
Det är basketfeber i Uppsala. Nu söker vi en klubbchef som vill fortsätta växa med oss! Det går bra för Uppsala Basket. På senare år har vi dubblerat antal medlemmar och har idag över 1100 aktiva spelare och ca 150 ledare (bara i år har vi utbildat ytterligare 50 unga ledare). Genom vårt projekt Gameplan möter våra ledare och förebilder över 100 barn varje dag i Gränby, Gottsunda och Stenhagen samt genomför Sveriges största basketläger 3 somrar i rad dä... Visa mer
Det är basketfeber i Uppsala.
Nu söker vi en klubbchef som vill fortsätta växa med oss!


Det går bra för Uppsala Basket. På senare år har vi dubblerat antal medlemmar och har idag över 1100 aktiva spelare och ca 150 ledare (bara i år har vi utbildat ytterligare 50 unga ledare). Genom vårt projekt Gameplan möter våra ledare och förebilder över 100 barn varje dag i Gränby, Gottsunda och Stenhagen samt genomför Sveriges största basketläger 3 somrar i rad där över 1000 barn varje år har fått spela basket helt utan kostnad. I tillägg till det har vi lag i högsta divisionen på både dam & herrsidan.


Nu söker vi en klubbchef som tillsammans med styrelsen ska leda arbetet med att utveckla klubben ytterligare.


Rollen som klubbchef är ansiktet utåt för hela vår verksamhet. Vi söker en prestigelös, initiativrik och utåtriktad person. Det är viktigt att du kan leda en relativt komplex organisation bestående av unga människor, ideellt arbetande krafter och fast anställda. Social kompetens och förmågan att skapa goda relationer samt att kunna entusiasmera och engagera ideella krafter är centrala egenskaper för att trivas i rollen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
· Leda och förvalta den dagliga verksamheten och säkerställa att alla våra 150+ ledare har rätt förutsättningar för att kunna utveckla våra barn, ungdomar & lag
· Förvalta och utveckla klubbens sociala projekt Gameplan
· Personalansvar för anställd personal inom klubben
· Skapa strategiskt och kontinuerlig tillväxt av verksamheten genom att starta nya breddlag och engagera fler coacher och frivilliga ledare & funktionärer. Tillväxten skall ske med fokus på jämställdhet
· Bistå styrelsen i att skapa grupper som stödjer och utvecklar elitverksamheten.
· Utveckla vår verksamhet för att attrahera fler medlemmar
· Vårda och utveckla befintliga samarbetspartners samt bistå i försäljning till nya

Nyckelkompetenser:
· God erfarenhet av ledarskap och rekrytering
· Dokumenterad erfarenhet av projektledning av större projekt är ett krav, erfarenhet av försäljning är en fördel
· Van att jobba mot uppsatta mål och budget
· Erfarenhet av ekonomisk uppföljning/styrning
· Erfarenhet av ideella organisationer är en fördel men inget krav
· Vana att arbeta i mångkulturella organisationer är en fördel
Personliga egenskaper
Önskvärt är att du bor i och har ett bra kontaktnät i Uppsala (näringsliv & kommun)
Då stor del av vår verksamhet bedrivs på kvällar och helger krävs flexibilitet vad gäller arbetstider. Basketkunskap är inget krav men du ska brinna för att växa vår klubb.
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 7 april. Maila din ansökan och CV till styrelsens ordförande Johan Waxberg, mailadress: [email protected]
Vid frågor om tjänsten kontakta:
-styrelsens ordförande Johan Waxberg, [email protected]
-styrelseledamot Henrik Ringmar, [email protected]
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

HLL Hyreslandslaget söker uthyrare till ny depå i Knivsta

Ansök    Mar 7    Hll Hyreslandslaget AB    Uthyrare
Vill du arbeta i en organisation som satsar på människan och laget? Vill du växa med oss? Här arbetar vi högt och lågt, stort och smått. Välkommen till HLL! Arbetsbeskrivning: Här kommer en unik möjlighet att få vara med från start och öppna upp vår nya depå i Knivsta! Tillsammans med ett härligt gäng i verkstaden kommer du som uthyrare att ansvara för det dagliga, det personliga mötet med kunderna och medverkar till att driva depån framåt. Du hanterar ... Visa mer
Vill du arbeta i en organisation som satsar på människan och laget? Vill du växa med oss? Här arbetar vi högt och lågt, stort och smått. Välkommen till HLL!

Arbetsbeskrivning:

Här kommer en unik möjlighet att få vara med från start och öppna upp vår nya depå i Knivsta!

Tillsammans med ett härligt gäng i verkstaden kommer du som uthyrare att ansvara för det dagliga, det personliga mötet med kunderna och medverkar till att driva depån framåt. Du hanterar kundens ordrar och löser kundens behov med en hög servicenivå för att säkerställa att kunden blir nöjd. Utöver personliga möten kommer du ha kontakt med kunden via dator och telefon, vilket kräver datorvana och god social förmåga. I arbetet kan du ibland behöva åka ut till kunden för att hjälpa till på plats.

Personliga egenskaper/ Kompetenskrav:

Till denna roll söker vi dig som vill ha ett omväxlande arbete som kräver stor flexibilitet, samarbete, teamanda och stor möjlighet till påverkan. Du är lyhörd och social, bidrar med god stämning och ser relationsskapande som en naturlig del av kundkontakten. Du är noggrann och fokuserar på kvalitet och service. Du klarar av att hålla många bollar i luften, samtidigt som du har en god prioriteringsförmåga.

Du sätter alltid laget före jaget - team player!?

Några av våra ledord inom HLL är;

Klart att det går

Lita på magkänslan

Investera är växa

Framförallt ser vi att du intresserad av teknik och tycker att det är roligt! Du vill alltid leverera maskiner av hög kvalitet. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska tal och skrift samt B-körkort.

Varför HLL Hyreslandslaget?

För Hyreslandslaget är intresset för maskinerna och närheten till den dagliga verksamheten en självklarhet. HLL Hyreslandslaget arbetar med att utveckla människor och får dem växa individuellt och tillsammans. Vi brinner för att ta hand om vår personal och arbetsplatsen genomsyras av en stor gemenskap. De viktigaste vi har är våra medarbetare och maskiner!

Intresserad?

Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast 26 mars. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare namn, 076 - 119 90 29.

Om företaget

Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 26 depåer runt om i landet, varav 16 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Den anställning som utannonseras här är inom forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård samt migration (IMHm) som är en del av institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. IMHm är ett ledande forsknings- och utbildningsmiljö på nationell och internationell nivå, och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och ungas hälsa och migration. Forskargruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och evidens baserad kunskap till yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården och till beslutsfattare för att förbättra sexuell- och reproduktiv hälsa, liksom migranthälsa och policy-relaterade områden. Gruppen åtnjuter ett nationellt och internationellt anseende för sitt pionjärarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration, och har varit framgångsrik i konkurrens erhålla stora forskningsmedel för sina insatser att minska ojämlikhet och att stärka en jämlik global hälsa. Mer information om forskargruppen finns att läsa här: https://www.kbh.uu.se/forskning/internationell-kvinno-och-modrahalsovard-migration

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet för tjänsten är specifikt inriktat mot migration och reproduktiva hälsodata och fokus på sociala normer. Forskargruppen IMHm har erhållit ett strategiskt stort nationellt forskningsbidrag, som en del av regeringens nationella forskningsprogram inom migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man ska hantera konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom vården. Den största utmaningen som vi undersöker är hur vårdgivare kan införliva ett jämställdhetsperspektiv och samtidigt en kultursensitiv vård av vikt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ 

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. 

Arbetsuppgifter
Forskning och viss undervisning och administration. Den person som vi söker ska utföra forskningsaktiviteter för att genomföra målen för ett forskningsprogram inom migration och integration. Forskningen omfattar minst 80 % av heltidsanställningen. Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis sammanfattning av forskningslitteratur, datahantering, statistisk analys, rapportering av forskningsprojektets progress, publicering och kommunikation av forskningsresultat, samt att utveckla nya projekt och ansöka om externa forskningsmedel. Administrativa uppgifter ingår samt undervisning (max 20 %) relaterad till global hälsa, migration och metod. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper.

Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 39 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se Meritportföljer. Regler och riktlinjer https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställning lämnas av: Prefekt Inger Sundström-Poromaa, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2023, UFV-PA 2022/4381.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning mot vårdetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Vi söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik inom grundutbildningen på institutionen. Gruppen för grundutbildning på IFV arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete och samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Innehavaren av tjänsten förväntas också ha ett nära samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik (CRB). CRB är ett tvärvetenskapligt centrum förlagt vid IFV vars forskare har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med att undersöka etiska, filosofiska och juridiska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis.

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad, är huvudämnet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter
Planering och genomförande av undervisning i ämnet vårdvetenskap och vårdetik samt handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå, främst inom sjuksköterskeprogrammet. Undervisning i fristående kurser vid institutionen, andra program vid Uppsala universitet samt distansundervisning kan komma att ingå i anställningen. Även kursledaruppdrag inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vid praktiska och teoretiska moment förlagd till olika vårdverksamheter vid Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC) kan komma att ingå. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån den anställdes kliniska och teoretiska kompetens samt verksamhetens behov.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska inneha sjuksköterskeexamen samt erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska. Vidare ska den sökande ha mycket god förmåga att undervisa på svenska och på engelska.


Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap, särskilt vid meriter inom vårdetik och medicinsk etik. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade undervisningsmeriter inom ämnet vårdetik.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ 

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer, https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Nordin, 018-471 3487, [email protected]@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2023, UFV-PA 2023/862.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i Ekonomisk historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Institutionen har ett undervisningsuppdrag på totalt ca 160 HST med verksamhet inom ett par kandidatprogram inom samhällsvetenskaplig fakultet, samarbete med historia och idé- och lärdomshistoria inom Historikerprogrammet, samt ett uppdrag inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. På avancerad nivå deltar institutionen i Masterprogrammen i samhällsvetenskap och Global miljöhistoria samt inom Erasmus Mundus master ”Global markets, local creativites”.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
Anställningen syftar till att under 11 månader verka som studierektor inom ekonomisk historia på i första hand grundnivå, men möjligen även på avancerad nivå och/eller programansvarig för Master i Samhällsvetenskap. I uppgiften som studierektor ingår att på delegation från prefekt ansvara för kvalitet och genomförande av utbildningen. Till detta hör allt ifrån övergripande strategisk planering av utbildning, huvudansvar för pedagogiska frågor, bevakning och hantering av studentrelaterade ärenden till bemanning av kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk samt administrativ skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska och administrativa skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga i svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet i lika mån. Även ledningsskicklighet kommer utgöra en bedömningsgrund.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den sökande uppmanas att ge kontaktuppgifter till upp till 3 referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Instruktioner för utformning av ansökan: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/126a9168-3a17-1c0f-1c36-bbdbc3a17a6f

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

För ytterligare information:
Universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 11 månader. Omfattningen är 30-50%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Fredrik Sandgren, tel 018-471 12 25, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 mars 2023, UFV-PA 2023/703.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av 11 forskargrupper inom bland annat ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, geriatrik och allmänmedicin.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Vi söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap med specialistexamen inom området vård av äldre. Anställningen kommer vara placerad i gruppen för grundutbildning vid IFV samt vara förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid verksamhetsområdet geriatrik, Akademiska sjukhuset.

Gruppen för grundutbildning vid IFV arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete samt samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad, har som mål att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar således identifiering av risk- och hälso-främjande faktorer, samarbete med olika aktörer kring insatser för såväl individ, familj, grupper som samhälle. Vidare, innebär omvårdnad ett evidensbaserat, professionellt, etiskt och vetenskapligt tillämpat och reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, kliniskt arbete, forskning och administration. Till undervisning räknas planering, genomförande av undervisning, examination av teoretiska och praktiska kunskaper samt handledning av doktorander. Undervisningen sker främst inom ramen för sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå samt inom övrig utbildning vid institutionen. Därutöver ingår kursledaruppdrag relaterade till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter och på Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC). Distansundervisning kan förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning, gärna med inriktning mot kliniskt förankrade vårdvetenskapliga frågeställningar samt att följa och ansvara för utvecklingen inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot vård av äldre. Den kliniska tjänstgöringen som ingår i anställningen är förlagd till verksamhetsområdet geriatrik vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogiskskicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsalauniversitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller högkvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 34 § AO). Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första tvåanställningsåren (se 22 och 35 §§ AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom området vård av äldre. Den sökande ska, om denne saknar svensk legitimation som sjuksköterska, senast sista ansökningsdag för denna anställning ha lämnat in ansökan om svensk legitimation som sjuksköterska och ha ansökt om rätten att kalla sig specialistsjuksköterska inom området vård av äldre hos Socialstyrelsen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf vid Uppsala Universitet

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karin Nordin tel. 018-471 3487, e-mail: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2023, UFV-PA 2023/623.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Associate professor* in Veterinary Bacteriology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject area Veterinary bacteriology includes how pathogenic bacteria function, acquire new properties and spread in sport, companion and food animals (horse, dog, cat, cow, go... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject area

Veterinary bacteriology includes how pathogenic bacteria function, acquire new properties and spread in sport, companion and food animals (horse, dog, cat, cow, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish). The subject includes studies of pathogenic bacteria where traditional and molecular biological methods are used to clarify the origin of bacterial infections, pathogenesis and development of resistance in bacteria. The subject also includes pathogenic bacteria in the field of food microbiology. Diagnostics and development of preventive measures are also included.

Duties

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within the veterinary and animal nurse programmes, but also at other courses at basic and advanced level, including doctoral level
• develop teaching methods and the use of digital tools in teaching specifically maintenance and development of the database VetBact
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• apply for external research funding at national and international level
• supervise PhD students and candidates undergoing residency
• actively participate in clinical work and teaching
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university.

Qualifications

The successful applicant shall


• hold a doctorate within the subject area or equivalent academic qualifications
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have experience of teaching at basic and advanced level
• have a good knowledge of English
• have Swedish as a working language.

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways
• pedagogic vision and reflection
• development of teaching methods.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• apply digital methods in research, teaching and communication.

It is advantageous if the applicant has molecular biology and bioinformatics competence in the subject.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Sixt rent a car Uppsala söker Branch Manager

Ansök    Feb 28    S.Bil Stockholm AB    Biluthyrare
Vill du driva Sixt Uppsala? Sixt Rent a Car är ett globalt biluthyrningsföretag som representerar premium och förstklassig service. På Sixt finner du en tydlig premiumprofil med en innovativ företagskultur som erbjuder utmanande och omväxlande arbetsuppgifter. Vi söker nu en vinnare till Sixt i Uppsala. Hos oss arbetar vi efter mottot ”Bäst argument vinner”, vi söker dig som inte är rädd för att förändra och påverka. Din roll som Branch Manager Du leder ... Visa mer
Vill du driva Sixt Uppsala?
Sixt Rent a Car är ett globalt biluthyrningsföretag som representerar premium och förstklassig service.
På Sixt finner du en tydlig premiumprofil med en innovativ företagskultur som erbjuder utmanande och omväxlande arbetsuppgifter.
Vi söker nu en vinnare till Sixt i Uppsala. Hos oss arbetar vi efter mottot ”Bäst argument vinner”, vi söker dig som inte är rädd för att förändra och påverka.


Din roll som Branch Manager
Du leder arbetet på stationerna emot uppsatta mål. Du är drivande i utvecklingsarbetet på stationerna och ansvarar för att kvalitetssäkra SIXT verksamhet i Uppsala. Du leder och säkerställer stationernas gemensamma ansvar att upprätthålla SIXT Code of Conduct och SIXT Corporate Identity i den dagliga verksamheten. Du som Branch Manager rapporterar till Ledningsgruppen.


Dina arbetsuppgifter
-Leda och coacha dina medarbetare på ett inspirerande sätt i det dagliga arbetet på stationerna.
-Ansvara för att stationerna utvecklas med lönsamhet mot uppställda mål.
-Hålla personalansvar, arbetsmiljöansvar och bemanningsansvar för stationerna samt i samråd med HR delta i rekryteringsprocesser.
-Ansvara för att stationernas personal är kompetent och motiverad, genom att säkerställa att personalen tar del av den kompetensutveckling som SIXT tillhandahåller samt ansvara för att personalen har rätt verktyg på plats för att kunna uppnå bästa resultat och kundnöjdhet.
-Du har ansvar för planering av vagnpark och arbetet med Fleetcontrol och hanterar relevanta rapporter i SIXT affärssystem.
-Samarbeta och delta i möten och dialog avseende frågor som rör utvecklingen av SIXT verksamhet och drift i Uppsala.
-Arbeta med behovsanalys avseende stationerna i stort samt i den kundnära relationen med fokus på merförsäljning av SIXT produkter.
-Delta och vägleda personalen i det operativa arbetet på stationerna.


Din arbetsdag
Du arbetar operativt i SIXT verksamhet i Uppsala, i nära samarbete med ditt Team och du vägleder personalen i det dagliga arbetet. Du leder utvecklingsarbetet som är ständigt pågående, i en nära dialog med Ledningsgruppen. Du ansvarar för att ditt Team efterföljer och genomför stationernas dagliga rutiner. Du genomför dagliga kvalitetskontroller i verksamheten med målsättningen att stationerna ska leverera en produkt som möter samt överträffar kundens förväntningar. Tillsammans med ditt Team arbetar ni emot för stationerna uppställa mål.


Mer om din profil
- Innehar B körkort.
- God datorvana.
- Behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
- Erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Erfarenhet från branschen är ett önskemål.
- Du förekommer inte i belastningsregistret.


Vad kan vi erbjuda dig?
I rollen som Branch Manager så får du en möjlighet att utveckla din station. Du får arbeta i en föränderlig arbetsmiljö där den ena dagen sällan är den andra lik.
Vi är ett företag som välkomnar nya idéer och kreativa lösningar hellre än att fastna i gammalt tänkt. Visa mindre

Universitetslektor veterinärmedicinsk parasitologi

Fakulteten fo?r veterina?rmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Veterinärmedicinsk parasitologi innefattar studier av parasitära protozoer, helminter och artropoder. I första hand beaktas sådana organismer som orsakar klinisk sjukdom eller pr... Visa mer
Fakulteten fo?r veterina?rmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Veterinärmedicinsk parasitologi innefattar studier av parasitära protozoer, helminter och artropoder. I första hand beaktas sådana organismer som orsakar klinisk sjukdom eller produktionsnedsättning hos husdjur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk) samt sådana som orsakar, eller fungerar som vektorer för, andra smittor. Ämnet omfattar interaktioner mellan parasiter och deras värdar, som påverkar djurhälsa, djurvälfärd eller folkhälsa. Dessutom omfattar ämnet kliniska aspekter, grundläggande studier och diagnostiska verktyg som kan ligga till grund för övervakningsprogram och långsiktigt hållbara kontrollmetoder.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet fo?r ansta?llningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även vid andra kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• so?ka externa forskningsmedel i konkurrens
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samha?llet
• utfo?ra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Behörighet
Den so?kande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha avlagt doktorsexamen inom ett fo?r ansta?llningen relevant a?mne
• ha tillräckligt breda ämneskunskaper för att kunna undervisa inom hela ämnet
• vara vetenskapligt skicklig inom a?mnet fo?r ansta?llningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning pa? grund- och avancerad niva?
• ha goda kunskaper i engelska
• ha svenska som arbetsspråk.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedo?mning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomfo?rda forskningsinsatser och pa?ga?ende forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• fo?rma?gan att sja?lvsta?ndigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erka?nd forskning
• fo?rma?gan att erha?lla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller ha motsvarande kompetens inom ett fo?r ansta?llningen relevant ämne.

Vid bedo?mning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination pa? grund- och avanceradnivå
• fo?rma?gan att integrera forskning och ett vetenskapligt fo?rha?llningssa?tt i det pedagogiska arbetet
• ho?gskolepedagogiska utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller pa? annat sa?tt fo?rva?rvat motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion
• utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utföra klinisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samha?llet
• kommunicera om forskning och förmedla rådgivning
• tilla?mpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation.

Det är meriterande om den sökande har internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne.

Ansta?llningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedo?mning anses ha de ba?sta fo?rutsa?ttningarna att genomfo?ra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

 

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i veterinärmedicinsk bakteriologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk. 

Ämnesbeskrivning
Veterinärmedicinsk bakteriologi omfattar hur patogena bakterier fungerar, förvärvar nya egenskaper och sprids hos sport-, sällskaps- och animalieproducerande djur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk). Ämnet inkluderar studier av patogena bakterier där traditionella och molekylärbiologiska metoder används för att klarlägga bakteriella infektioners uppkomst, patogenes och resistensutveckling hos bakterier. Till ämnet hör också patogena bakterier inom området livsmedelsmikrobiologi. Dessutom ingår diagnostik och utveckling av förebyggande åtgärder såsom vaccinutveckling.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även för kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg specifikt underhåll och utveckling av databasen VetBact
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Behörighet
Den sökande ska 


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avanceradnivå
• ha goda kunskaper i engelska
• ha svenska som arbetsspråk.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas 


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik och internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller ha motsvarande kompetens inom ett för anställningen relevant ämne. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas 


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avanceradnivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• högskolepedagogiska utbildningsmoment motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion
• utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att 


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
• tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation. 

Det är meriterande om den sökande har molekylärbiologisk och bioinformatiks kompetens inom ämnet. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

 

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor veterinär folkhälsovetenskap - livsmedelssäkerhet

Fakulteten fo?r veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhe... Visa mer
Fakulteten fo?r veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk. 

Ämnesbeskrivning
Inom ämnesområdet veterinär folkhälsovetenskap tillämpas kunskaper om livsmedels- och dricksvattensäkerhet, zoonoser, vektorburna sjukdomar och samspelet mellan människa och djur. Ämnet livsmedelssäkerhet omfattar hantering, beredning och lagring av livsmedel på ett sätt som förhindrar förgiftning och/eller sjukdom med fokus på biologiska faror, från jord inklusive foder, till bord. Riskvärdering och riskhantering är centralt.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterina?rprogrammet men även för kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• erfarenhet av myndighetsutövning som officiell veterinär.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt fo?rha?llningssa?tt i det pedagogiska arbetet
• högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion
• utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och förmedla rådgivning
• tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation.

Det är meriterande om den sökande har internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Associate professor* in Veterinary Parasitology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject area Veterinary parasitology includes the study of parasitic protozoa, helminths and arthropods. Primarily, organisms that cause clinical disease or loss of production ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject area

Veterinary parasitology includes the study of parasitic protozoa, helminths and arthropods. Primarily, organisms that cause clinical disease or loss of production in domestic animals (horse, dog, cat, cattle, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish) are considered, but also those that cause or act as vectors for other infections. The subject deals with the interactions between parasites and their hosts that have an impact on animal health, animal welfare or public health. In addition, the subject covers clinical aspects, basic studies and diagnostic tools that can form the basis for surveillance programmes and long-term sustainable control methods.

Duties

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within the veterinary and animal nurse programmes, but also at other courses at basic and advanced level, including doctoral level
• develop teaching methods and the use of digital tools in teaching
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• apply for external research funding at national and international level
• supervise PhD students residents and candidates undergoing residency
• actively participate in clinical work and teaching
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university. 

Qualifications

The successful applicant shall


• have a veterinary exam
• be licensed to practice veterinary medicine in Sweden or be entitled to obtain a license upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate in a subject relevant to the position´
• have sufficiently broad subject knowledge to be able to teach within the entire subject
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have experience of teaching at basic and advanced level
• have a good knowledge of English
• have Swedish as a working language.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways
• pedagogic vision and reflection
• development of teaching methods.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• perform clinical and laboratory medical diagnostics
• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• apply digital methods in research, teaching and communication.

It is advantageous if the applicant has international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Associate Professor* in Poultry Medicine

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Clinical Sciences Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and in the scientific fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Clinical Sciences
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and in the scientific fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, diagnostic imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction.

Subject Area
The field of poultry medicine covers all aspects of medical diseases of poultry, including clinical signs, pathogenesis, pathology, diagnosis, treatment and prophylaxis, both at individual and flock level.

Duties
The holder of the position should within the subject area


• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• lead and contribute to developing internationally successful research within the subject area
• supervise PhD students and candidates undergoing residency
• apply for external research funding at national and international level
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• actively participate in clinical work
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• distribute research results and other relevant information to society.

Qualifications
The successful applicant shall


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine
• have Swedish veterinary identification, or be entitled to obtain one upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have documented experience in work within pathology
• have a good knowledge of English
• have Swedish as a working language.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria
Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• pedagogic vision and reflection
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• providing advice on the subject.

It is advantageous if the applicant has international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i fjäderfämedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedi... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnesbeskrivning
Ämnet fjäderfämedicin omfattar alla aspekter av medicinska sjukdomar hos fjäderfä, inkluderande kliniska tecken, patogenes, patologi, diagnostik, behandling och profylax, både på individ- och besättningsnivå.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• medverka aktivt i kliniskt arbete
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av patolog-anatomiskt arbete
• ha goda kunskaper i engelska
• ha svenska som arbetsspråk

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning samt forskningens relevans och utvecklingspotential för fakulteten
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• erfarenhet av att handleda doktorander

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• pedagogisk vision och reflektion
• högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete
• förmedla rådgivning i ämnet

Det är meriterande om den sökande har internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Associate professor Veterinary Public Health - food safety

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject area Within the subject area of ??veterinary public health (VPH), knowledge and insights of food safety (including drinking water), zoonoses, vector-borne diseases and ... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject area

Within the subject area of ??veterinary public health (VPH), knowledge and insights of food safety (including drinking water), zoonoses, vector-borne diseases and interaction between humans and animals are applied. The subject of food safety covers the handling, preparation and storage of food with a view to elucidate what prevents poisoning and/or disease with a focus on biological hazards; from farm including feed, to table. Risk assessment and risk management is essential.

Duties

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within the veterinary and animal nurse programmes, but also at other courses at basic and advanced level, including doctoral level
• develop teaching methods and the use of digital tools in teaching
• supervise PhD students and candidates undergoing residency
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• apply for external research funding at national and international level
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• have Swedish as a working language within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to have professional working knowledge of the language within four years of taking up the position. The department will provide support with language learning.

Qualifications

The successful applicant shall


• have a veterinary exam
• be licensed to practice veterinary medicine in Sweden or be entitled to obtain a license upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate within the subject area or equivalent academic qualifications
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have experience of teaching at basic and advanced level
• have a good knowledge of English.

*Act (2009:302) on activities within animal health care Ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) Ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• experience of exercising authority as an official veterinarian.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways
• pedagogic vision and reflection
• development of teaching methods.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• apply digital methods in research, teaching and communication.

It is advantageous if the applicant has international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Associate Professor* in Pig Medicine

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and in the scientific fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, diagnostic imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine,... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for undergraduate education, research and in the scientific fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, diagnostic imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction.

Subject Area
Pig Medicine covers all aspects of pig medical diseases including clinical signs, pathogenesis, pathology, diagnosis, treatment and prophylaxis, both at individual and herd level.

Duties
The holder of the position should within the subject area


• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• lead and contribute to developing internationally successful research within the subject area
• supervise PhD students and candidates undergoing residency
• apply for external research funding at national and international level
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• actively participate in clinical work
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• distribute research results and other relevant information to society.

Qualifications
The successful applicant shall


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
• have Swedish veterinary identification, or be entitled to obtain one upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have experience of teaching at basic and advanced level
• have documented up to date clinical experience in a subject relevant to the position
• have a good knowledge of English
• have Swedish as a working language

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria
Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following:


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position
• have international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position

The assessment of teaching expertise will take into account the following:


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• pedagogic vision and reflection
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• clinical experience in a subject relevant to the position
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• providing advice on the subject

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Associate professor* in Veterinary Pathology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject area The subject area of veterinary pathology comprises the study of pathological changes in sports-, companion- and food producing animals (horse, dog, cat, cow, goat,... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject area

The subject area of veterinary pathology comprises the study of pathological changes in sports-, companion- and food producing animals (horse, dog, cat, cow, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish). The subject includes the aetiology and development of diseases, manifestations of pathological changes in tissues and organs, microscopically and macroscopically, and how these changes relate to clinical signs of disease in affected animals. The subject also includes disease diagnostics via necropsies and specimen examinations.

Duties

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within the veterinary and animal nurse programmes, but also at other courses at basic and advanced level, including doctoral level
• develop teaching methods and the use of digital tools in teaching
• supervise PhD students and candidates undergoing residency
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• apply for external research funding at national and international level
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university
• have Swedish as a working language within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will need to be able to conduct the majority of their duties in English. However, as Swedish is the university’s principal language, the successful applicant will be expected to have professional working knowledge of the language within four years of taking up the position. The department will provide support with language learning.

Qualifications

The successful applicant shall


• have a veterinary exam
• be licensed to practice veterinary medicine in Sweden or be entitled to obtain a license upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate within the subject area or equivalent academic qualifications
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have experience of teaching at basic and advanced level
• have a good knowledge of English.

*Act (2009:302) on activities within animal health care Ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) Ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways
• pedagogic vision and reflection
• development of teaching methods.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• perform diagnostic work in veterinary pathology
• apply digital methods in research, teaching and communication.

It is advantageous if the applicant has international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.


Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Universitetslektor i grismedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedi... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnesbeskrivning
Grismedicin omfattar alla aspekter av grisens medicinska sjukdomar inkluderande kliniska tecken, patogenes, patologi, diagnostik, behandling och profylax, både på individnivå och på besättningsnivå.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• medverka aktivt i kliniskt arbete
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska
• ha svenska som arbetsspråk

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning samt forskningens relevans och utvecklingspotential för fakulteten
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• innehavande av internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• pedagogisk vision och reflektion
• högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper

Vidare beaktas skicklighet i


• att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• att kommunicera och samarbeta internt
• klinisk verksamhet inom ett för anställningen relevant ämnesområde
• att samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
• att förmedla rådgivning i ämnet

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Associate professor* in Veterinary virology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. Subject area Veterinary virology encompasses molecular studies of virus replication, virus-host interactions, pathogenesis and the spread of virus, locally and globally. This i... Visa mer
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Subject area

Veterinary virology encompasses molecular studies of virus replication, virus-host interactions, pathogenesis and the spread of virus, locally and globally. This includes molecular studies of animal and zoonotic viruses, their spread (direct or via vectors) and virulence mechanisms. The subject also includes development and evaluation of diagnostic tools, prophylactics and antiviral compounds as well as studies of viral reservoirs, virus preservation in nature, evolution and the transmission to humans and domesticated animals (horse, dog, cat, cattle, goat, sheep, pig, poultry and farmed fish).  

Duties

Important teaching areas for the holder are basic virology at the molecular, cellular, organ, individual and population level for viruses and animal species that are relevant in veterinary medicine.

The holder of the position should within the subject area


• lead and contribute to developing internationally successful research
• develop, manage and participate in teaching at basic and advanced level, including doctoral level
• mainly teach within the veterinary and animal nurse programmes, but also at other courses at basic and advanced level, including doctoral level
• develop teaching methods and the use of digital tools in teaching
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the interdisciplinary activities of the university
• participate in and enhance the strategic development of the department, faculty and SLU
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, relevant agencies, industries, organizations and society at large
• apply for external research funding at national and international level
• distribute research results and other relevant information to society
• carry out administrative assignments within the department, faculty and university. 

Qualifications

The successful applicant shall


• have a veterinary exam
• be licensed to practice veterinary medicine in Sweden or be entitled to obtain a license upon application in accordance with current applicable legislation, regulations and directives*
• hold a doctorate in a subject relevant to the position
• demonstrate research expertise within the subject area
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• have experience of teaching at basic and advanced level
• have a good knowledge of English
• have Swedish as a working language.

*Act (2009:302) on activities within animal health care ch. 3. Qualification rules, the Swedish Agency for Agriculture's regulations and general advice on qualifications for animal health personnel (SJVFS 2016:9) ch. 2. Qualification as a veterinarian, as well as European Parliament and Council Directive (2005/36/EC) of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as associate professor will primarily be based on the degree to which the candidate possesses the qualifications required for the position.

The assessment of research expertise will take into account the following


• completed research initiatives and ongoing research, as well as its relevance and development potential for the faculty and the department
• ability to independently initiate and conduct successful internationally recognized research
• scientific publication in international refereed journals
• ability to obtain external research funding in competition
• competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications in a subject relevant to the position.

The assessment of teaching expertise will take into account the following


• planning, implementation, examination and evaluation of own teaching
• supervision and examination at basic and advanced level
• the ability to integrate research and scientific approaches into the pedagogical work
• pedagogic vision and reflection
• training in teaching and learning in higher education, covering around 10 weeks, or have acquired equivalent knowledge in other ways
• development of teaching methods.

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in


• developing and managing activities and staff within the academy
• internal communication and collaboration
• collaboration with external stakeholders and society at large
• communicating research and development work
• apply digital methods in research, teaching and communication.

It is advantageous if the applicant has international Veterinary Medicine specialist competence (diplomate) or equivalent competence in a subject relevant to the position.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline
2023-04-24

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Universitetslektor i veterinärmedicinsk patologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Ämnet veterinärmedicinsk patologi omfattar läran om sjukliga förändringar i kroppen hos våra sport-, sällskaps- och livsmedelsproducerande djur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gr... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinärmedicinsk patologi omfattar läran om sjukliga förändringar i kroppen hos våra sport-, sällskaps- och livsmedelsproducerande djur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk). Ämnet inkluderar sjukdomars uppkomst och utveckling, hur sjukliga förändringar yttrar sig i vävnader och organ, mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar relaterar till djurets kliniska tecken på sjukdom. Ämnet innefattar också sjukdomsdiagnostik via obduktioner och preparatundersökningar.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även vid andra kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom a?mnet fo?r ansta?llningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund-och avancerad nivå inom ämnet
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning inom ämnet
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt fo?rha?llningssa?tt i det pedagogiska arbetet
• högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion
• utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och förmedla rådgivning
• utföra diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi
• tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation.

Det är meriterande om den sökande har internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne.

Ansta?llningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i veterinärmedicinsk virologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar. Ämnesbeskrivning Ämnet veterinärmedicinsk virologi spänner från molekylära studier av virus-replikering och virus-värdinteraktioner, inklusive patogenes, till hur virus sprids lokalt och globalt. T... Visa mer
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinärmedicinsk virologi spänner från molekylära studier av virus-replikering och virus-värdinteraktioner, inklusive patogenes, till hur virus sprids lokalt och globalt. Till ämnet hör molekylära studier av animala och zoonotiska virus, samt deras spridning, direkt eller indirekt via vektorer. Ämnet innefattar även virulensmekanismer, utveckling av diagnostiska metoder, profylax och antivirala medel. Det ingår även studier av virala reservoarer, hur virus bevaras, utvecklas och sprids till människor och domesticerade djur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter

Viktiga undervisningsområden för innehavaren är grundläggande virologi på molekylär, cellulär, organ, individ samt populationsnivå för virus och djurslag som är relevanta inom veterinärmedicin.

Innehavaren ska inom ämnet fo?r ansta?llningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även vid andra kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, samhället och näringen
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha avlagt doktorsexamen inom ett fo?r ansta?llningen relevant a?mne
• vara vetenskapligt skicklig inom a?mnet fo?r ansta?llningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på? grund-och avancerad nivå
• ha goda kunskaper i engelska
• kunna ha svenska som arbetsspråk.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av skicklighet som är kraven fo?r beho?righet fo?r anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva innovativ och internationellt erkänd forskning inom ämnet
• vetenskaplig publicering i internationella refereegranskade tidskrifter
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller ha motsvarande kompetens inom ett fo?r ansta?llningen relevant ämne.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination pa? grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt fo?rha?llningssa?tt i det pedagogiska arbetet
• pedagogisk vision och reflektion
• högskolepedagogiska utbildningsmoment omfattande ca 10 veckor eller på? annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete
• tillämpa digitala arbetsformer inom forskning, undervisning och kommunikation.

Ansta?llningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i handelsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Ämnet handelsrätt tillhör organisatoriskt den Företagsekonomiska institutionen.

Vid Uppsala universitet är handelsrätt ett rättsvetenskapligt ämne med bred samhällsvetenskaplig inriktning. Handelsrättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten och den föreliggande utlysningen ska ses i ljuset av denna strävan.

Den handelsrättsliga undervisningen riktar sig till studenter som inte läser juristprogrammet. Bland studenterna finns blivande ekonomer, statsvetare, personalvetare, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Rättsligt spänner undervisningen över stora fält inom såväl civilrätt som offentlig rätt, varför begreppet ”handelsrätt” vid Uppsala universitet inte ska förstås som en orientering enbart mot näringslivsjuridik utan som en bred samhällsvetenskaplig orientering. Utbildning bedrivs dels på grund- och avancerad nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, bl.a. ekonomprogrammet.

Mot bakgrund av expanderande verksamhet inom handelsrättslig undervisning och forskning har institutionen behov av förstärkt bemanning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, handledning, examination och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på offentlig rätt med handelsrättsligt perspektiv (enligt ovan), både svensk och EU-rättslig offentlig rätt inkl fördjupning inom förvaltningsrätt och/eller kommunalrätt (t ex offentlighets- och sekretessbestämmelser) och ingår i utbildningar med statsvetenskap som huvudämne. Utöver undervisning inom offentlig rätt ingår även undervisning inom översiktskurser med annan inriktning.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som enligt ovan ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (mycket god förmåga) och engelska (god förmåga).

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- Redovisning av högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
- Lista med referenspersoner (minst 2)

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/5054.

För ytterligare information

Instruktioner för utformningen av ansökan: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/126a9168-3a17-1c0f-1c36-bbdbc3a17a6f

Uppsala universitets anställningsordning: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitets anställningsordning: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm, tel 018-471 1359, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel 018-471 25 72, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 17 mars 2023, UFV-PA 2022/5054.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i handelsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Ämnet handelsrätt tillhör organisatoriskt den Företagsekonomiska institutionen.

Vid Uppsala universitet är handelsrätt ett rättsvetenskapligt ämne med bred samhällsvetenskaplig inriktning. Handelsrättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten och den föreliggande utlysningen ska ses i ljuset av denna strävan.

Den handelsrättsliga undervisningen riktar sig till studenter som inte läser juristprogrammet. Bland studenterna finns blivande ekonomer, statsvetare, personalvetare, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Rättsligt spänner undervisningen över stora fält inom såväl civilrätt som offentlig rätt, varför begreppet ”handelsrätt” vid Uppsala universitet inte ska förstås som en orientering enbart mot näringslivsjuridik utan som en bred samhällsvetenskaplig orientering. Utbildning bedrivs dels på grund- och avancerad nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, bl a ekonomprogrammet.

Mot bakgrund av expanderande verksamhet inom handelsrättslig undervisning och forskning har institutionen behov av förstärkt bemanning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, handledning, examination och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på svensk arbetsrätt med handelsrättsligt perspektiv (enligt ovan) och ingår bl a i Uppsala universitets program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Utöver undervisning inom arbetsrätt ingår även undervisning inom översiktskurser med annan inriktning.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som enligt ovan ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (mycket god förmåga) och engelska (god förmåga). 

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Instruktioner för utformningen av ansökan: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/126a9168-3a17-1c0f-1c36-bbdbc3a17a6f

För ytterligare information, se universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

och  Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm, 018-471 1359, [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, 018-471 25 72, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 17 mars 2023, UFV-PA 2023/42.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning mot vårdetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Vi söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik inom grundutbildningen på institutionen. Gruppen för grundutbildning på IFV arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete och samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Innehavaren av tjänsten förväntas också ha ett nära samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik (CRB). CRB är ett tvärvetenskapligt centrum förlagt vid IFV vars forskare har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med att undersöka etiska, filosofiska och juridiska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis.

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad, är huvudämnet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

I vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik utgår man från patientperspektivet när det gäller hälsa, välbefinnande, autonomi och integritet. Inom vårdetiken står de etiska aspekterna av mötet mellan vårdargivaren och patienten i centrum. En central fråga gäller hur ett respektfullt möte kan ske, givet vårdgivarens högre kompetens och patientens utsatta position och beroendeställning. Utöver de väletablerade etiska principerna inom medicinsk etik - att göra gott, inte skada, vara rättvis och respektera självbestämmande och integritet – blir aspekter som respekt för sårbarhet och människovärde centrala.

Etik i vårdsammanhang innebär att se till vad som kan gagna respektive skada patienten, men även avvägningar gällande prioriteringar av resurser ingår i ämnesområdet. Forskning inom omvårdnad med inriktning mot vårdetik har oftast karaktären av empirisk etik, där etiska och filosofiska resonemang kopplas till empiriska undersökningar. Syftet är att ge konkret vägledning kring hur etiska dilemman i vården ska hanteras.

Arbetsuppgifter
Planering och genomförande av undervisning i ämnet vårdvetenskap och vårdetik samt handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå, främst inom sjuksköterskeprogrammet. Undervisning i fristående kurser vid institutionen, andra program vid Uppsala universitet samt distansundervisning kan komma att ingå i anställningen. Även kursledaruppdrag inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vid praktiska och teoretiska moment förlagd till olika vårdverksamheter vid Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC) kan komma att ingå. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån den anställdes kliniska och teoretiska kompetens samt verksamhetens behov.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Nordin tel. 018-471 3487, e-mail: [email protected]@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 13 mars 2023, UFV-PA 2023/338.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Uthyrare extrajobb för student

Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke – Ska du med? Studentbostäder i Norden AB (SBS) är ett expansivt fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 5 100 studentlägenheter i hela Norden. Marknadsvärdet uppgår till ca 6,4 miljarder kronor med en uttalad ambition att utöka portföljen ytterligare under de kommande åren. Bolaget har fastigheter i Sverige, Danmark och Norge. V... Visa mer
Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke – Ska du med?

Studentbostäder i Norden AB (SBS) är ett expansivt fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 5 100 studentlägenheter i hela Norden. Marknadsvärdet uppgår till ca 6,4 miljarder kronor med en uttalad ambition att utöka portföljen ytterligare under de kommande åren. Bolaget har fastigheter i Sverige, Danmark och Norge.

Vi söker nu en Uthyrare till vårt kontor i Uppsala. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra uthyrare samt ekonomer. Vi använder oss av en digital förmedling av våra bostäder.
Du måste vara noggrann och kvalitetsmedveten i arbetet och kunna arbeta självständigt och disciplinerat. Du är en viktig representant för SBS då du är den första våra hyresgäster kommer i kontakt med och förväntas ge högsta service.

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:

Uthyrning av våra studentbostäder
Vara länken mellan våra fastighetstekniker samt underentreprenörer
Tillse personal på plats med underlag för trapphusinformation
Bereda underlag inför nyckelutlämning
Digitala informationsutskick till våra hyresgäster
Kundservice
Administration kopplat till uthyrning och förvaltning


Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett expansivt ungt företag, där du får chansen att bidra till bolagets och förvaltningsområdets utveckling. Du får utmana gränser och påverka ditt dagliga arbete. Det och mycket mer gör du i en varm och öppen kultur där vi arbetar hårt och långsiktigt. En arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utvecklas med stort fokus på att erbjuda våra hyresgäster en digital upplevelse.
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du är student och vill arbeta extra vid sidan av, under terminerna samt hela sommaren. Du ska kunna arbeta vissa fasta dagar självklart anpassade efter dina studier. Under sommaren har vi som mest att göra efter antagningsbeskeden så du förväntas arbeta heltid under juli och augusti.
Behärskar engelska i både tal och skrift då flera av våra hyresgäster är utbytesstudenter.

Personliga egenskaper
Du är pålitlig, engagerad, självgående, drivande. Du värdesätter hög service, är kommunikativ och innehar stor social förmåga.
Förmåga att skapa och bevara bra relationer samt ha god samarbetsförmåga. Du drivs av utveckling och är inte främmande för förändringar


Ansökan
Vill du med på vår resa att bli Nordens största studentbostadsbolag skicka din ansökan snarast dock senast 2022-03-15. Tjänsten kan komma att tillsättas före detta datum, om vi hittar rätt person. För frågor och ansökan kontakta Förvaltningschef Samira Mchaiter För mer information om SBS så besök gärna vår hemsida Visa mindre

Universitetslektor i handelsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Ämnet handelsrätt tillhör organisatoriskt den Företagsekonomiska institutionen.

Vid Uppsala universitet är handelsrätt ett rättsvetenskapligt ämne med bred samhällsvetenskaplig inriktning. Handelsrättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten och den föreliggande utlysningen ska ses i ljuset av denna strävan.

Den handelsrättsliga undervisningen riktar sig till studenter som inte läser juristprogrammet. Bland studenterna finns blivande ekonomer, statsvetare, personalvetare, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Rättsligt spänner undervisningen över stora fält inom såväl civilrätt som offentlig rätt, varför begreppet ”handelsrätt” vid Uppsala universitet inte ska förstås som en orientering enbart mot näringslivsjuridik utan som en bred samhällsvetenskaplig orientering. Utbildning bedrivs dels på grund- och avancerad nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, bl a ekonomprogrammet.

Mot bakgrund av expanderande verksamhet inom handelsrättslig undervisning och forskning har institutionen behov av förstärkt bemanning.

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, handledning, examination och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på svensk civilrätt med handelsrättsligt perspektiv (enligt ovan). Vi välkomnar särskilt sökande med kompetens inom t ex fordringsrätt, obeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Undervisning inom översiktskurser med annan inriktning ingår.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som enligt ovan ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (mycket god förmåga) och engelska (god förmåga). 

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- Redovisning av högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
- Lista med referenspersoner (minst 2)

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt
åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/4824.

För ytterligare information

Instruktioner för utformningen av ansökan
https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/126a9168-3a17-1c0f-1c36-bbdbc3a17a6f


Uppsala universitets anställningsordning
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitets anställningsordning
https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm, tel 018-471 1359, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel 018-471 25 72, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 17 mars 2023, UFV-PA 2022/4824.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i e-hälsa med inriktning mot mental hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Anställningen är placerad vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.

u-care.uu.se/). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med kroppslig sjukdom hos sig själv eller någon närstående. Forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa är värd för U-CARE och har ett nära samarbete med forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av ämnesområdet
E-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som bl.a. omfattar forskning med fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård samt inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdens kvalitet. Forskning inom området kan handla om utveckling, testning, utvärdering och/eller implementering av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa. Forskningen kan bedrivas med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder.

Anställningen har en inriktning mot mental hälsa. I anställningen ingår forskning, men också undervisning om t.ex. digitala lösningar för egenvård och/eller inom hälso- och sjukvård samt omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdens kvalitet.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår egen forskning inom utveckling, testning, utvärdering och/eller implementering av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenters självständiga arbeten.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) är ett allmänt behörighetskrav att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom meriter inom forskning, särskilt forskning om utveckling, testning, utvärdering och/eller implementeringar av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa tillsammans med de som forskningen berör.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet:https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se Meritportföljer Regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: prefekt Inger Sundström-Poromaa, epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2023, UFV-PA 2022/4328.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i fysik med inriktning mot tidsberoende elektronstrukturteori  

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se . Avdelningen för materialteori har väl etablerad forskning i världsklass inom kondenserade materiens teori, där både numeriska och analytiska tekniker används. Forskningen är fokuserad på elektronstruktur, magnetism, topologiska faser, korrelerade fenomen samt material och teknologier för ett hållbart samhälle.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Lektoratet är en del av en omfattande verksamhet inom teori fokuserad på tidsberoende elektronstrukturer i icke-jämviktstillstånd. Fokus ligger på kopplingen mellan elektronstrukturer och deras koppling mot optiska och magnetiska egenskaper hos material. Anställningens ämnesområde är inriktat mot en kvantmekanisk beskrivning av ultrasnabba tidsförlopp med en materialspecifik formalism. Utveckling av teoretisk modellbildning är en del av tjänsten. I tjänsten ingår även samarbete med experimentella grupper i fältet magnetiseringsdynamik.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Administration inkluderar koordinering av forskningsprojekt, författande av ansökningar till externa finansiärer för erhållandet av forskningsmedel, författande av tekniska och ekonomiska rapporter, samt medverkan vid anställning av doktorander och postdoktorer. Forskningsuppgifter involverar utforskning av ämnet, publicering i internationella tidskrifter av högsta kvalitet samt presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppgifter på avdelningen och/eller institutionen.
- Tjänsten innebär även koordination av internationella samarbeten.
- Kurser som ges på grundnivå undervisas vanligtvis på svenska, men många kurser på avancerad nivå, liksom doktorandkurser, kan ges på engelska. Stöd ges till nyanställda som behöver lära sig svenska.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. 

Upplysningar om anställning lämnas av: Prof. Olle Eriksson, 0704250777, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2023, UFV-PA 2022/5127.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i fasta tillståndets elektronik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Elektrifiering, digitalisering och hälsoteknik tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik https://www.elektroteknik.uu.se/?languageId=3
bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer, medicinska system och komponentteknik för framtidens datorer. 

Anställningen kommer att placeras vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, institutionen för elektroteknik. Forskningen vid avdelningen består av tre stora fokusområden: elektronik för life science, elektronik för hälsoteknik och elektronik för framtidens beräkningstekniker. Vår forskning är baserad på tunnfilmsteknik, halvledarprocessning och komponentteknik som använder vår moderna renrumsanläggning med stöd av komponent- och processimulering samt avancerad elektrisk, optisk och mekatronisk karakterisering. Syftet med vår forskning inom life science är att utveckla tekniska lösningar, från komponenter till små system för omfattande analys av biomolekyler på olika nivåer hos individer, vilket möjliggör AI-stödd prediktiv diagnos och förebyggande terapi. 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning som kommer att ske i elektronikrelaterade ämnesområden, t.ex. grundläggande elektronik, analog och digital elektronik, är väsentlig. Som biträdande universitetslektor förväntas du att undervisa på avancerad nivå och forskarnivå.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Som biträdande universitetslektor kommer du att sätta upp och utveckla en egen forskningslinje och forskargrupp samt söka extern finansiering. Du kommer särskilt att leda forskningen inom konstruktion av neuromorfa elektroniska system relaterade till avdelningens fokusområden; analoga och digitala integrerade kretsar och system samt mätteknik för detta, främst med användning av kiselbaserad elektronik. I forskningen ingår chippkonstruktion i olika processer för tillverkning på foundry eller i Uppsala MyFab, samt utvärdering/verifiering.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom elektronik, elektroteknik, inbyggda system, teknisk fysik eller liknande område eller motsvarande relaterat område. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Shi-Li Zhang, tel: 018-4717247, e-post: mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 28 april 2023, UFV-PA 2022/4649.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i fysik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i fysik med inriktning mot teori för material med korrelerad elektronstruktur

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se. Institutionen är i begrepp att utvidga aktiviteten inom studier av korrelerade elektronstrukturer hos material. Avdelningen för materialteori har väl etablerad forskning i världsklass inom kondenserade materiens teori, där både numeriska och analytiska tekniker används. Forskningen är fokuserad på elektronstruktur, magnetism, topologiska faser, korrelerade fenomen samt material och teknologier för ett hållbart samhälle.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Lektoratet är en del av en omfattande verksamhet inom teori fokuserad på korrelerade elektronstrukturer och materialutveckling. Fokus för tjänsten ligger på dynamisk medelfältsteori (DMFT) kopplad mot elektronstrukturteori, med tillämpningar på material med korrelerad elektronstruktur. Anställningens forskningsprofil ligger i området utveckling och användning av DMFT, särskilt för elektronstrukturer hos material med signifikanta korrelationseffekter.  Utveckling av teoretisk modellbildning av elektron- och röntgenspektroskopidata från material är en del av tjänsten. I tjänsten ingår även samarbete med experimentella grupper inom fältet korrelerad elektronstruktur.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Administration inkluderar koordinering av forskningsprojekt, författande av ansökningar till externa finansiärer för erhållandet av forskningsmedel, författande av tekniska och ekonomiska rapporter, samt medverkan vid anställning av doktorander och postdoktorer. Forskningsuppgifter involverar utforskning av ämnet, publicering i internationella tidskrifter av högsta kvalitet samt presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppgifter på avdelningen och/eller institutionen.
- Tjänsten innebär även koordination av internationella samarbeten.
- Kurser som ges på grundnivå undervisas vanligtvis på svenska, men många kurser på avancerad nivå, liksom doktorandkurser, kan ges på engelska. Stöd ges till nyanställda som behöver lära sig svenska.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Olle Eriksson, 0704250777, olle.erik[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2023, UFV-PA 2022/5126.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot interventionsforskning

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap omfattar bl.

a. forskning med fokus på att förbättra individers hälsa, välmående och livskvalitet. Interventionsforskning avser forskning med syfte att utveckla, testa, utvärdera och implementera komplexa interventioner. I denna typ av forskning används såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsmetodik. En viktig metod i interventionsforskning är patienters och anhörigas medverkan i forskningsprocessen.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår egen forskning inom vårdvetenskap med inriktning mot interventionsforskning, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenters självständiga arbeten.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 23 och 38 §§ AO. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer.

Regler och riktlinjer:https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Louise von Essen, telefon 070-4250714.

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2023, UFV-PA 2022/3912.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Louise von Essen, telefon 070-4250714.

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2023, UFV-PA 2022/3912.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag ca trettio aktiva doktorander.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I aktuell anställning ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom områdena kognitionspsykologi respektive biologisk och emotionspsykologi, liksom forskningsmetodik. Arbetsuppgifterna involverar också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Behörig för den aktuella anställningen som universitetslektor  är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som visar på pedagogisk skicklighet. För den specifika tjänsten krävs doktorsexamen i psykologi eller inom närliggande område. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.

Meriterande
Forskningsmeriter inom följande områden är meriterande för den aktuella anställningen: kognitionspsykologi respektive biologisk och emotionspsykologi. Erfarenhet av undervisning och kursledarskap inom för tjänsten aktuella områden är meriterande

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid den pedagogiska- som vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, liksom kunna bidra med kursutveckling och pedagogiska frågor.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Förmågan att planera, initiera, leda och utveckla utbildning har betydelse samt förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället (AO 22 §).

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Ansökningsförfarande

Samtliga meriter bör vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska vara utformad på svenska och innehålla följande:

- CV
- Doktorsexamen 
- Personligt brev
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska och administrativa meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Kontaktuppgifter på 1-2 referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga och flexibilitet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 5-6 månader och omfattningen är 100 %. Tillträde till anställningen 15 februari 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, [email protected], 073-693 79 48

Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2023, UFV-PA 2023/261.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i migration och global hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning.

Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/ Global hälsa och migration är ett profilområde för institutionen.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är ledande i utbildning och forskning i global hälsa och migration. Verksamheten är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa och nutrition, implementering och migration. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i låg- och medelinkomstkontext, i katastrofsituationer samt ur ett migrationsperspektiv. Institutionen ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta interdisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av ämnesområdet
Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan med betoning på särskilt utsatta grupper såsom migranter. Migranters hälsa, som är en prioritet inom global hälsa, handlar inte bara om hälsa av migranter i ett mottagarland utan om också hur den är kopplad till folkhälsa i ursprungsland, transitländer och mottagarland.

Arbetsuppgifter
Att leda och implementera verksamheten i det vid Uppsala Universitet förlagda WHO Collaborating Center on Migration and Health Data and Evidence, i nära samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO), Uppsala Universitet samt nationella och internationella aktörer inom migration och global hälsa. Arbetet innebär även att leda och utveckla det vetenskapliga arbetet globalt inom ramen för WHO centrets uppdrag, i samarbete med representanter från olika länder, anordna och genomföra arbetsseminarier (workshops) för att utveckla riktlinjer (guidelines) och skriva tekniska rapporter inom olika delar av migrationsområdet, samt att informera världens länder om dessa genom lokala eller internationella seminarier.

Undervisning samt forskning i ämnet global hälsa och migration. Medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering av alla delar av mastersprogrammet i global hälsa och samarbeta med andra institutioner och vetenskapsområden omkring undervisning inom migration och hälsa. Arbetet innebär också administrativa uppgifter såsom kursledarskap. Undervisning och ledarskap i andra miljöer nationellt och internationellt kan också förekomma.
Utvecklingsarbete, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå innebär att initiera och självständigt driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet migration och global hälsa och att självständigt och aktivt söka anslag till verksamheten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (HF 4 kap 3§). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22§). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: Prefekt Inger Sundström-Poromaa, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2023/243.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. För mer information, se https://www.it.uu.se.

Institutionen för informationsteknologi expanderar inom cybersäkerhetsområdet, som är ett strategiskt område för både forskning och utbildning (se https://www.it.uu.se/research/cybersecurity). Institutionen har nyligen startat en forskarutbildningsskola i cybersäkerhet, och expanderar utbildningsutbudet även på kandidat- och masternivå. Tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning möjliggörs av vårt breda universitet, vilket exemplifieras av existerande samarbeten med institutionerna för juridik, statsvetenskap, och företagsekonomi. Ett holistiskt angreppssätt till cybersäkerhet formas nu, som omfattar och kombinerar både forskning och utbildning över vetenskapsområdesgränser, och samverkan med både näringsliv och samhälle.

Inom institutionen för informationsteknologi ligger denna anställning vid avdelningen för datalogi. Vår forskning omfattar teori, design och implementation av programmeringsspråk, formella metoder för programvaruutveckling, kombinatorisk optimering, data science, databaser, och artificiell intelligens. Sehttps://www.it.uu.se/research/computing_science för mer information.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet är datalogi med inriktning mot cybersäkerhet, relaterat till minst ett av våra nuvarande forskningsområden som listats ovan, och inom minst ett av följande områden: språkbaserad säkerhet, privatliv/integritet, datorbaserade modeller för informationspåverkan (t.ex. manipulering, felaktig information, och desinformation), data- och informationsflöde, artificiell intelligens och kombinatorisk optimering i cybersäkerhet, formell modellering och analys av cybersäkerhet, programvarusäkerhet, och näraliggande områden.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskningsuppgifter är att stärka cybersäkerhetsforskningen vid avdelningen för datalogi. Detta innefattar att delta i forskningsaktiviteter vid avdelningen, och att söka forskningsfinansiering. Undervisningsuppgifter innefattar också att stärka utbud och samarbeten inom utbildningen.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Skapa och bidra till samarbeten både inom institutionen, med andra institutioner och vetenskapsområden vid Uppsala universitet, och med andra aktörer inom näringsliv och samhälle.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen i datavetenskap eller relaterade ämnen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Om anställningen
Anställningen är heltid, visstidsanställning längre än 6 månader. Omfattning 100%. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Joachim Parrow, 073-5733324, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2022/3665.Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i obstetrik och gynekologi förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Vid kvinnokliniken finns en stark forskningsmiljö och tillgång till klinisk forskningsmottagning och laboratorium. För mer information om institutionen se http://www.kbh.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet obstetrik och gynekologi är brett och spänner över ett stort kliniskt fält. Exempel på områden som innefattas är reproduktionsmedicin, reproduktiv hälsa, endokrinologi, gynekologisk onkologi, fostermedicin och obstetrik.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration inom ämnesområdet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. Det ingår också att delta i planering och uppstart av det 6-åriga läkarprogrammet. Att arbeta kontinuerligt med utveckling, innehåll och kvalitet av obstetrik- och gynekologikursen på läkarprogrammet utgör en viktig del. I forskning ingår att initiera och självständigt leda forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet. I övrigt ingår att delta i institutionens verksamhet samt följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. I anställningen ingår klinisk tjänstgöring vilken är förlagd till verksamhetsområdet kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset och är beräknad till 1/3 av arbetstiden. I den kliniska tjänstgöringen ingår att bedriva specialiserad och evidensbaserad vård samt att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till denna anställning krävs specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Den sökande ska ha svensk läkarlegitimation och senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som läkare. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som läkare.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: prefekt Inger Sundström-Poromaa, epost: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2023, UFV-PA 2022/4915.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Associate Senior Lecturer in Soil Nutrient Cycling

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences  The Department of Soil and Environment Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben Subjec area The subject area covers Soil Nutrient Cycling with a focus on biotic and abiotic interactions and their importance for nutrient dynamics in the soil-plant-system. Duties The Assoc... Visa mer
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Soil and Environment
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subjec area
The subject area covers Soil Nutrient Cycling with a focus on biotic and abiotic interactions and their importance for nutrient dynamics in the soil-plant-system.

Duties
The Associate Senior Lecturer/Assistant Professor is expected to develop her/his own research line within the subject area. Research should be carried out in close collaboration with colleagues at the department and SLU, as well as through national and international collaborations.

In addition, the holder of the position is also expected to


• apply for external research funding in competition, both at national and international levels, and publish scientific articles
• participate in postgraduate education as a co-supervisor
• teach at basic and advanced levels, including doctoral level
• receive pedagogical training
• develop a national and international research network
• communicate and collaborate with relevant stakeholders in the agricultural industry

Qualifications
Eligible for employment as associate senior lecturer are candidates who hold a PhD or have equivalent academic qualifications. Priority will be given to candidates who have received a PhD or equivalent qualifications no longer than five years before the application deadline. Other candidates may also be considered if there are extraordinary grounds for doing so.

For employment as associate senior lecturer, the candidate must demonstrate research expertise within the subject area.

Good ability to communicate in written and spoken English is required.

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment as an associate senior lecturer will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

Primary emphasis will be placed on the applicant’s scientific skills with relevance for the subject area required as a qualification for employment. Both process-oriented research and/or modeling approaches in production ecosystems are of relevance for the assessment.

Furthermore, the assessment includes evaluating the applicant’s ability to independently develop a line of research within Soil Nutrient Cycling, and to qualify for promotion to senior lecturer during the employment period.

Experiences in administration and teaching as well as the ability to communicate in Swedish are meritorious.     

Emphasis will also be placed on expertise in communication and ability to work across several of the department’s research areas.

In addition to the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

 

his position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline:
2023-02-27

Place of work:
Uppsala

Extent:
100 %

Form of Employment:
The employment is limited to four years in accordance with the Higher Education Act. A position as associate senior lecturer is a qualifying employment that constitutes the first step in an academic career at SLU. An associate senior lecturer has the right during his or her employment to apply for promotion to senior lecturer on the basis of criteria established when the position as associate senior lecturer was announced.

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

A guide for applicants "Appointment procedures for SLU" and a "Memorandum for Guidance in connection with applications for appointment/promotion to professor and senior lecturer at SLU" can be found here.

Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as a guide when you fill in your application.

The scientific and pedagogic documentation submitted in support of the application shall be indicated in the application. At most 5 scientific publications and at most 5 pedagogic publications, including popularized versions, should be submitted in support of the application. In addition a complete list of publications shall be supplied; the publications submitted with the application must be indicated.

 Please apply by clicking on the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ Visa mindre

Universitetslektor biomedicinsk etik, 50 %

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen finns idag ca 300 verksamma, anställda och associerade. Verksamheten bedrivs i 11 forskargrupper och utbildning sker på alla nivåer. Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) är ett tvärvetenskapligt centrum och forskargrupp förlagt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Centrets anställda har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med etiska, filosofiska och juridiska aspekter på forskning, klinisk och akademisk verksamhet. Arbetet sker mot hela universitetet. Institutionen söker nu en lärare inom områdena medicinsk etik och bioetik placerad vid CRB.

Medicinsk etik och bioetik är tvärvetenskapliga ämnen som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter på kliniskt arbete och forskning som bedrivs inom vård och biovetenskaper. Ämnesområdet omfattar arbete med etisk reflexion över de utmaningar som individer och samhället ställs inför på livsvetenskapernas område, med att undervisa professionerna inom fältet, samt med att ge vägledning till dem som arbetar kliniskt eller med forskning eller annan tillämpning av kunskaper och tekniker hämtade från medicin och
livsvetenskaperna.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå inom ämnesområdena medicinsk etik och bioetik, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att på ett kvalificerat sätt diskutera frågor inom medicinsk etik och bioetik. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning liksom förmåga att knyta an till forskning i undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdfhttp://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är deltid/50 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Stefan Eriksson, Tel: 018-471 6198 [email protected] och professor Niklas Juth, Tel: 018-471 6571 [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2022/4482

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i markens näringsomsättning

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för mark och miljö Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar s... Visa mer
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Institutionen för mark och miljö

Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik & och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning & och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder växtodlingsinfrastruktur. Inom grundutbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten sker med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål och med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är lokaliserade till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar markens näringsomsättning med inriktning mot biotiska och abiotiska interaktioner och deras betydelse för näringsflöden i mark-/växtsystemet.

Arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Därutöver ska den biträdande lektorn:


• söka extern finansiering i konkurrens på både nationell och internationell nivå och publicera vetenskapliga artiklar
• delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
• undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
• fortbilda sig pedagogiskt, så att kraven för befordran till universitetslektor under meriteringsanställningen kan uppnås
• utveckla nationella och internationella forskningsnätverk
• samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen och bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnet för anställningen.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen. Både processorienterad forskning och/eller modelleringsmetoder i produktionsekosystem är av relevans för bedömningen.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Erfarenhet av administration och undervisning liksom förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Vikt kommer att fästas vid kommunikativ förmåga och förmåga att jobba brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden.

Vikt kommer även att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2023-02-27

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100 %

Anställningsform:
Anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Visa mindre

Professor i oorganisk kemi med inriktning mot material

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida, https://kemi.uu.se/angstrom.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Oorganisk kemi med inriktning mot material innefattar experimentella studier av syntes och avancerad karaktärisering med fokus på nya keramiska material för tillämpning inom hållbar utveckling.

Programmet oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på syntes och karaktärisering av nya avancerade material (huvudsakligen metalliska och keramiska) för tillämpning inom hållbar utveckling. Vi tar bland annat fram nya magnetiska legeringar, material för energilagring samt beläggningar för bränsleceller och andra extrema miljöer. Materialens grundläggande struktur och egenskaper studeras med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad, även i samarbete med industri. Det vetenskaps- och teknikområde som utgörs av forskning på och utveckling av nya material är interdisciplinärt, men finns huvudsakligen inom fälten oorganisk kemi, materialkemi, materialvetenskap och materialfysik.

Medan keramiska material förväntas utgöras de huvudsakliga studieobjekten kan också andra typer av material vara av intresse (t.ex. metalliska/nano/kompositmaterial). Det är då av intresse att dessa studier kompletterar nuvarande forskningsaktiviteter vid programmet, som idag involverar till exempel vätelagring, magnetiska material, hårda beläggningar, korrosionsbeständiga material etc. Det är även önskvärt att den planerade forskningen huvudsakligen kan nyttja redan existerande utrustning och infrastruktur inom programmet.

Arbetsuppgifter

- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration.
- Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administration och ledning av olika forskningsnätverk innefattande industriella partners.
- Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel

Behörighetskrav

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
- För anställningen krävs betydande forskningserfarenhet avseende keramiska material.
- Den sökande ska i konkurrens och i närtid (senaste tre åren), ha erhållit externa medel för forskning.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av professor: Martin Sahlberg, telefonnummer 018-471 3747, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2022/4457.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Projektledare med inriktning mot klinisk forskning 100%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, enheten för Digital hälsa & Mental hälsa – forskning i samverkan med patienter och anhöriga vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE https://www.u-care.uu.se/ vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vår forskargrupp är en kreativ, dynamisk, kompetent och trivsam arbetsmiljö.

Den person vi söker kommer att arbeta med projekten GuardiansCan, CHANGE-pilot, och CHANGE. Inledningsvis är anställningsperioden två år, men det kan finnas behov av att rekrytera för ytterligare en period därefter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

GuardiansCan
Den övergripande målsättningen med projektet är att öka vårdnadshavares följsamhet till barns eftervård efter behandling av cancer i Tanzania med hjälp av mobil teknologi. Syftena är att: (i) identifiera vårdnadshavares behov och preferenser vad gäller påminnelser om eftervård, information och emotionellt stöd; (ii) tillsammans med vårdnadshavare utveckla en intervention som levereras via mobil teknologi och som ger vårdnadshavare påminnelser om eftervård, information och emotionellt stöd samt studieprocedurer för en kontrollerad utvärdering av interventionen; (iii) testa kliniska och metodologiska frågor inför planering och genomförande av en kontrollerad utvärdering av interventionen.

CHANGE-pilot och CHANGE
Den övergripande målsättningen med projektet är att öka tillgången till psykologiskt stöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer i Sverige. Stöd ges genom EJDeR (intErnetbaserad sJälvhjälp för förälDrar till barn som avslutat en behandling mot canceR). EJDeR är ett internet administrerat självhjälpsprogram med behandlarstöd för mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer. Programmet utgår från kognitiv beteendeterapi. Vi har utvecklat programmet tillsammans med mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer. Syftena är att: (i) testa metodologiska frågor inför planering och genomförande av en kontrollerad utvärdering av EJDeR i jämförelse med standard vård för behandling av symptom på oro och nedstämdhet (CHANGE-pilot); (ii) utvärdera EJDeRs kliniska nytta och kostnadseffektivitet i jämförelse med standard vård för behandling av symptom på oro och nedstämdhet hos mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer (CHANGE).

Arbetsuppgifter


- ansvara för att planera, starta och genomföra studier och tillse att tidsplanen för respektive studie följs med hög kvalitet och inom budget
- utveckla och underhålla all dokumentation inom studierna
- utveckla relevanta dokument såsom studieprotokoll, studieplaner, ansökningar om etikprövningar, informations- och samtyckes material
- tillse att studier genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och etiska riktlinjer i respektive land
- monitorera rekrytering och retention samt följsamhet till studieprotokoll och att data insamlas, hanteras, lagras och analyseras på så vis att största möjliga vetenskapliga kvalitet uppnås
- sammanställa rapporteringar av t.ex. rekrytering, retention, preliminära data
- samarbeta med forskare, forskningspersonal, föräldrar/vårdnadshavare
- bidra till att utveckla forskargruppens processer och att implementera dessa i våra ”Standard Operating Procedures”

Kvalifikationskrav
För att komma ifråga för anställningen ska du ha:

- utbildning på mastersnivå eller högre inom Hälsovetenskap eller näraliggande område
- dokumenterad erfarenhet inom ovan nämnda arbetsuppgifter inklusive erfarenhet av att koordinera och ansvara för att genomföra kliniska studier och interventionsforskning
- kunskap om klinisk forskning och genomförande av kontrollerande studier på avancerad nivå
- erfarenhet av att bidra till och publicera vetenskapliga publikationer

Önskvärt/meriterande i övrigt


- +5 års erfarenhet av att ansvara för genomförande av kliniska studier d.v.s. planera, starta, genomföra och rapportera resultat från dessa studier
- goda kunskaper i planering av kliniska studier, uppstart, genomförande och rapportering
- utbildning i att leda projekt
- erfarenhet av att planera, starta och genomföra kliniska studier i olika länder
- erfarenhet av att arbeta inom en klinisk forskningsorganisation
- erfarenhet av forskning inom området digital hälsa
- god förmåga att organisera, se detaljer och att lösa problem
- god förmåga att arbeta i grupp, kommunicera och att leda personal

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande

- ditt Curriculum Vitae
- kopior av dina betyg
- personligt brev (max två sidor)
- fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
- kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen, [email protected], 070-425 07 14.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2022/4811.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i freds- och konfliktforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för freds- och konfliktforskning, är en av världens ledande forskningsmiljöer inom freds- och konfliktforskning med närmare fyrtio lärare och forskare som arbetar i framkant med ämnen relaterade till politiskt våld och fred.

Institutionen, som förra året firade 50 år, är en dynamisk och internationell akademisk miljö med cirka 90 anställda och undervisning på kandidat-, master- och forskarnivå med studenter från hela världen. 

Området fred och konfliktforskning är det multidisciplinära studiet av orsaker, dynamik och lösning av våldsamma konflikter och fred. Utbildning och forskning vid institutionen är problemdriven och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster och därigenom integrera teori, metoder och empirisk forskning. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Dokumenterad förmåga att skriva och undervisa på engelska är ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för anställningen. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin. Det är därför önskvärt att en anställd så snart som möjligt lär sig svenska för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ashok Swain (prefekt), tel. 018-471 7653, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 13 februari, UFV-PA 2022-4945

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i berggrundsgeologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med drygt 250 anställda, varav många med en internationell bakgrund. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens tillblivelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Institutionen bedriver forskning inom flera strategiska forskningsområden, t.ex. i samverkan med Centrum för naturkatastrofslära (https://www.cnds.se/) och i det främsta europeiska nätverket EIT Råmaterials https://eitrawmaterials.eu/.

Inom forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, studeras jorden från dess djupa inre till skorpan och processer som sker på en skala från enskilda kristaller till tektoniska plattor. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergskedjebildning, globala kemiska och geodynamiska cykler. Vi använder oss av både klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker; till exempel elementanalyser med hög spatiell upplösning, analoga och numeriska modeller i 3D, samt högtemperatur och högtryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Bland programmets instrumentering finns och drivs den nationella elektronmikrosondanläggningen. Forskningsprogrammets gedigna kunskap och breda kompetens ger oss en holistisk helhetssyn av vår dynamiska planet. För mer information: https://www.geo.uu.se/.

Forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, i samverkan med övriga program inom Institutionen för geovetenskaper, erbjuder kandidatprogram i geovetenskap, masterprogram med inriktning på geologi och det internationella EU-masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM. Vår undervisning på kandidatnivå innefattar berggrundsgeologi i teori och praktik, grunder i mineralogi och petrologi, strukturgeologi samt naturresurser. På mastersnivå ansvarar vi för kurser inom mineralogi och petrologi, nordisk regional geologi, tektonik, malmresurser, malmprospektering, geovetenskapens analysmetoder, 3D modellering samt presentation och publicering. Utöver detta erbjuder vi fältkurser på både kandidat- och masternivå.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Anställningen avser undervisning på kurser inom kandidat- och masterprogrammen, främst inom områden magmatisk petrologi och geokemi, malmgeologi och kommunikationsfärdigheter. Undervisningen kommer huvudsakligen att bestå av föreläsningar, övningar och handledning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och utvärderingsarbete.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Anställningen kommer att innefatta utbildningsprogramsamordning av masterprogrammet i geovetenskap och planering av master- och kandidatprogram.
- Forskning med koppling till de ämnesområden som ingår i undervisningen, och till pågående forskning inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik. Forskningens omfattning motsvarar minst 20 % av arbetstiden.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom geologi.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid/100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Lazor, +46-70-167 90 42, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/4939.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i samhällsfarmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci (IFF) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Undervisningen sker bl.a. inom apotekar- och receptarieprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika farmaceutiska specialiteter och närliggande ämnen som farmakodynamik, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, farmakokinetik, farmakometri, farmakoterapi, galenisk farmaci och nantoteknologi klinisk farmaci, läkemedelsformulering, läkemedelstillförsel, molekylär galenisk farmaci och samhällsfarmaci. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i världen. IFF har ca 140 anställda. Omsättningen är på 115 miljoner. Vi söker en universitetslektor i samhällsfarmaci.

Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
I befattningen ingår att aktivt forska inom ämnesområdet samhällsfarmaci, detta kan också innebära handledning av doktorander. Samarbete med andra forskningsmiljöer inom området och näraliggande områden, samt med intressenter utanför akademin är ofta en förutsättning för detta. Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurser i samhällsfarmaci på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser inom samhällsfarmaci innefattar verksamhetsförlagd utbildning samt teoretiska kurser inom farmaceutiska fakultetens utbildningar. Undervisning innefattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och handledning av fördjupningsprojekt samt administrativt arbete relaterat till detta. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska, men också på engelska. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för farmaci som avser administrativt arbete kan förekomma. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom samhällsfarmaci.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att anknyta undervisningen till forskning tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se 8 § RB.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Mathias Hallberg (018-471 4141, [email protected]), prefekten Mats Karlsson (018-471 4105, [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2023, UFV-PA 2022/2657

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i maskininlärning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i maskininlärning, med inriktning mot tillämpningar i livsvetenskap

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi ligger i det nybyggda Ångström hus 10, som innehåller en visualiseringsstudio, ett socialt robotlabb, ett maker space och 3D-printverkstad. Forskare arbetar inom alla områden av IT, från att designa processorer, människa-dator-interaktion och cybersäkerhet, till verktyg för cancerforskning och metoder från numerisk analys och maskininlärning. Bland våra aktiva forskare inom https://www.it.uu.se/research/artificial-intelligence återfinns Thomas Schön och David Sumpter (maskininlärning); Ida-Maria Sintorn och Caroline Wählby (AI och bildanalys); Ginevra Castellano och Katie Winkle (social robotik); och Matteo Magnani (datavetenskap och nätverk).

Uppsala universitet har en lång tradition av framgångsrik forskning – bland sina alumner återfinns 16 nobelpristagare, nu senast Svante Pääbo. Universitetet är unikt när det gäller att kombinera IT med bredare forskning, från biovetenskap till humaniora, och detta samarbete underlättas för närvarande av https://www.uu.se/forskning/ai4research/ och https://www.math.uu.se/research/cim/.

IT-institutionen har idag cirka 300 anställda, varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och lärare utvecklar aktivt nya infallsvinklar för utbildning.

Anställningen är en viktig del av det nya Beijerlaboratoriet för artificiell intelligens, som är en del av universitetets ambition att växa sin verksamhet inom ämnet AI.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Forskning inom datadrivna metoder i åtminstone ett tillämpningsområde inom livsvetenskaperna. Det inkluderar tillämpning och utveckling av maskininlärningsmetoder i användningsområden som berör molekylär, cellulär, populations, eller ekosystem nivåer. Exempel på tillämpningar inkluderar ämnen som spänner från precisionsmedicin till evolution och biologisk mångfald, med data som kommer från olika källor så som elektroniska patientjournaler, storskalig genetik och medicinska bilder. Forskningen ska vara av teknisk natur, men vara förankrad i tillämpningar inom livsvetenskaperna.

Arbetsuppgifter

- Undervisning och forskning (däremellan är balansen initialt 30/70 undervisning/forskning), administration och offentlig kommunikation.


- Bygga en aktiv grupp kring ovan angiven forskningsinriktning. Tjänsten är förknippad med finansiering av en doktorand och startmedel för resor m.m.


- Undervisning, kursansvar och kursadministration, samt handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå. Vi söker i synnerhet kandidater som kan undervisa i kurser i statistisk maskininlärning, neurala nätverk, avancerad probabilistisk maskininlärning, förstärkningsinlärning och som är intresserade av att utveckla en ny kurs om användandet av maskininlärning inom livsvetenskaperna. Handledning av masterstudenter är ett viktigt ansvar.


- Följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som är viktig för arbetet på universitetet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom maskininlärning, statistik, beräkningsbiologi, biostatistik, ingenjörsvetenskap, matematik eller relaterat område. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningsform heltid, visstidsanställning, 6 år. Fast lön. Sysselsättningsgrad 100%. Placeringsort Uppsala

Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Dave Zachariah ([email protected]) eller professor Thomas Schön ([email protected]).

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023, UFV-PA 2022/3955.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i maskininlärning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i maskininlärning med inriktning mot konsekvenser för samhället

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi ligger i det nybyggda Ångström hus 10, som innehåller en visualiseringsstudio, ett socialt robotlabb, ett maker space och 3D-printverkstad. Forskare arbetar inom alla områden av IT, från att designa processorer, människa-dator-interaktion och cybersäkerhet, till verktyg för cancerforskning och metoder från numerisk analys och maskininlärning.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskning om hur AI och maskininlärning används i samhället. Potentiella forskningsområden inkluderar metoder för att förbättra kvalitet och dokumentation av stora datamängder; identifiera gränser för och ’bias’ i maskininlärningsalgoritmer; algoritmisk ansvarighet och att göra social nytta med maskininlärning (och gränserna för sådana tillvägagångssätt). Forskningen ska komma från en teknisk synvinkel, men vara förankrad i tillämpningar i samhället. Undervisningsuppgifter inkluderar grund- och forskarutbildning i dataanalys och maskininlärning. Kandidaten förväntas utveckla en ny kurs under temat för tjänsten.

 Arbetsuppgifter:  

- Undervisning och forskning (däremellan är balansen initialt 30/70 undervisning/forskning), administration och offentlig kommunikation.

- Bygga en aktiv grupp kring ovan angiven forskningsinriktning. Med anställningen medföljer finansiering av en doktorand och startmedel för resor m.m.


- Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration, samt handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå. Vi söker i synnerhet kandidater som kan undervisa i kurser i statistisk maskininlärning, neurala nätverk, avancerad probabilistisk maskininlärning, förstärkningsinlärning och som är intresserade av att utveckla en ny kurs om konsekvenser för samhället av maskininlärning. Handledning av masterstudenter är ett viktigt ansvar.

- Samverkan i frågor rörande artificiell intelligens och maskininlärning i samhället. Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningsperiod:
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom maskininlärning, statistik, matematik eller liknande område. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av professor David Sumpter, e-post: mailto:[email protected] eller professor Thomas Schön, e-post: mailto:[email protected]

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning, 6 år

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2023-04-01 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2023, UFV-PA 2022/3956.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Två universitetslektorer i historia, 70%

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare och omsätter omkring 60 miljoner kronor.

Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Här bedrivs också en omfattande forskning som rör händelser under ett långt tidsspann, från medeltid till 2000-tal. Till institutionen hör den tvärvetenskapliga forskningsenheten Hugo Valentin-centrum.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination och handledning av studenter på grundnivå i historia, egen forskning samt viss administration. Språket för undervisning och administration är svenska.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande skall vara beredd att bedriva undervisning både i klassrum och via Zoom samt vara inställd på att det kan bli förändringar mellan de båda formerna med kort varsel. Den sökande skall också ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, varvid god samarbetsförmåga med såväl kollegor som studenter är av stor vikt.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och kvantitet kan bedömas.

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- lista med referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat t.o.m. 2023-06-30. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Omfattning: 70%. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Ågren, prefekt, e-post [email protected], tel: 018-471 1529.

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2022, UFV-PA 2022/4644

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot organisationskommunikation

Institutionen för informatik och media (IM) är hem för tre ämnesområden: medie- och kommunikationsvetenskap, informationssystem och människa-datorinteraktion.

Forskningsprofilen inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnet är bred och omfattar frågor rörande digitalisering, diskursstudier, existentiella mediestudier, mediernas roll i samhället och organisationers kommunikation. Institutionen har även ett omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter ca 85 mkr och har 90 anställda.

Institutionen är interdisciplinär och erbjuder både forskning och undervisning i en aktiv miljö där styrkor förvaltas och möjligheter till utveckling stöttas. Här finns också möjligheter till interdisciplinära utbyten över hela universitetets spännvidd.   

Vårt kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskapliga och journalistik är, sedan dess start 2017, återkommande Sveriges mest sökta. Ämnet erbjuder även program på masternivå genom olika samarbeten över ämnes- och institutionsgränser.

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2 f).

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf


Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning organisationskommunikation där även strategisk kommunikation ingår. Till undervisning räknas kursansvar, handledning, kursadministration och -utveckling. Anställningen kan även omfatta institutionsadministrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50%. De resterande 50% av arbetstiden ska ägnas åt forskning. För aktivt deltagande i institutionens arbete krävs regelbunden närvaro på arbetsplatsen

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl. 

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. 

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inlämnas via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan
https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Bitr�¤dande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/6b3b92b0-4e8c-93f9-6862-21afb4b8e7d8

OBS! Ansökan samt bilagor bör skickas in elektroniskt via rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/3843. 

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Omfattningen är heltid. Tillträde senast 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Daniel Lövgren, tel 018-471 2877, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 19 december 2022, UFV-PA 2022/3843.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i öron-, näs- och halssjukdomar

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. 

Ämnesområdet öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) är brett och innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar inom öron-, näs och halsområdet. Inom slutenvården vid ett universitetssjukhus är ÖNH starkt inriktad mot operativ behandling av nämnda tillstånd. ÖNH är ett ämne som det undervisas intensivt i, både för läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och logopedstudenter men även på andra kurser och utbildningar. ÖNH är också ett brett forskningsämne som metodologiskt innefattar experimentella, translationella, observationella och kliniskt-experimentella ansatser, och alla dessa finns representerade inom enheten.

Forskningen inom ÖNH vid IKV har en lång tradition och ligger i framkant såväl nationellt som internationellt. IKV söker nu en universitetslektor i ÖNH, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. En tredjedel av anställningen utgörs av kliniskt arbete vid verksamhetsområdet för Öron-, näs- och halssjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

För behörighet till denna tjänst krävs läkarexamen samt specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar, ha lämnat in ansökan om sådant till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar senast då beslut om anställning fattas. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Klinisk skicklighet är av betydelse för arbetet och kommer också att tillmätas vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 21 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse.  Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 8 § RB.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. Se 23 § AO.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Individuell lönesättning. Enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning. Anställningens omfattning: 100 % 


Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson ([email protected]) eller prefekten Liisa Byberg ([email protected]).

Välkommen med din ansökan, senast den 30 januari 2023, UFV-PA 2022/4396.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i experimentell klinisk kemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är övrigt verksamma via till exempel Akademiska sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.medsci.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Beskrivning av ämnesområdet
Experimentell klinisk kemi handlar om att studera biologiska faktorer och utveckla analytiska, laborativa och bioinformatiska metoder som kan påverka människors hälsa och välbefinnande med en tydlig koppling till hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Undervisningen bedrivs av Institutionen för medicinska vetenskaper inom bland annat läkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet och masterprogrammet för biomedicinska analytiker. Undervisning sker även inom fristående kurser inom hälsa, miljö och avancerad dataanalys (bioinformatik). Undervisningen sker inom masspektrometri definierat som metodutveckling, avancerad dataanalys, validering och implementering med en tydlig klinisk koppling och relevans för institutionens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning, och administration. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt utveckla och leda forskningsverksamheten samt aktivt söka finansiering från externa nationella och internationella finansiärer. Forskningen ska bedrivas med framåtsträvande och relevanta metoder med syfte att svara på frågor av nydanande karaktär. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer, följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Undervisning inom klinisk kemi, masspektrometri, bioinformatik och hälsoaspekter kopplade till miljön, på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt inom ramen för biomedicinska analytikerprogrammet och masterprogrammet för biomedicinska analytiker samt fristående kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (4 kap 4 § HF) Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 34 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren (se 22 och 35 §§ AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att läggas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och därefter pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskilt vikt att läggas vid följande: erhållna forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens under den senaste tre-årsperioden, erfarenhet av postdoktorsvistelse, erfarenhet av handledning på forskarnivå samt erfarenhet av forskningsledning. Vidare kommer vid bedömningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet särskild vikt att läggas vid meriter inom experimentell klinisk kemi, särskilt mätmetoder och tekniker, analysmetoder, beräkningsmetoder och avancerad dataanalys, s k bioinformatik inom masspektrometri med tydlig klinisk koppling och relevans för institutionens verksamhet. Bedömning görs utifrån den kliniska kopplingen, och den sökandes dokumenterade erfarenhet av utveckling av nya metoder till nytta inom hälso- och sjukvården. Erfarenheter av arbete inom ackrediterad laboratorieverksamhet är meriterande.

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt professor Eva Lindberg, e-post: [email protected], Telefon: 018-6173814.

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2022, UFV-PA 2022/3234.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 260 anställda och omsätter drygt 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information: https://www.kemi.uu.se/angstrom/?languageId=3.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Under hösten 2022 startade ett nytt masterprogram i Batteriteknik och energilagring vid Uppsala Universitet. Föreliggande tjänst är utlyst för att säkerställa undervisningen inom programmet. Vi söker därför dig som har exceptionellt god förmåga att utbilda nästa generations verksamma i svensk batteriindustri och relaterade sektorer som exempelvis elektriska fordon.

Ämnet för anställningen är forskning och undervisning avseende återuppladdningsbara batterier. Fältet kring återuppladdningsbara batterier rör sig i gränslandet mellan materialkemi och elektrokemi, men också starkt koppat till fysikalisk kemi, analytisk-kemiska metoder, samt en bredd i relevanta oorganiska och organiska system tillämpliga i batterier. Batterierna kommer att behandlas på komponent-, cell- samt systemnivå. Både fundamentala och tillämpade aspekter är av intresse, likaså experimentell verksamhet samt modellering. Litium-jonbatterier är centrala inom ämnesområdet, men alternativa batterikemier är också väsentliga.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen kommer främst ske inom batteriområdet, och med ett fokus på Li-jonkemier samt andra batterier med hög energidensitet. Andelen undervisningen förväntas uppgå till 20-40%. Specifikt kommer undervisning inom batteritillverkning, säkerhet i batterier, och elektrokemisk modellering att kunna komma ifråga.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Anställningen kan komma att innefatta kursansvar samt andra undervisningsadministrativa uppgifter. Samverkan med relevant industri för batteriområdet kan innefattas.


- Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedelAnställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom kemi/kemiteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader. Placeringsort Uppsala. Individuell lönesättning tillämpas. Snarast möjligt efter överenskommelse. Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Daniel Brandell, tel: 018-4713709, e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2023, UFV-PA 2022/4377.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i kostvetenskap förenad med tjänstgöring som legitimerad dietist på Akademiska sjukhuset

Institutionen för kostvetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet kostvetenskap.

Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. På avancerad nivå finns fristående kurser med inriktningen kostvetenskap. Inom utbildningen på forskarnivå finns en nystartad nationell samverkan med andra institutioner inom området. Institutionens forskningsfält spänner över såväl samhällsvetenskapliga frågor som didaktik och klinisk nutrition, formulerade i tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition. Forskningen bedrivs som institutionsspecifika projekt liksom inom olika samarbeten, såväl inom Uppsala universitet som nationellt och internationellt. För närvarande finns ett 20-tal personer anställda vid institutionen.

Detta universitetslektorat är en så kallad förenad anställning mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Arbetsuppgifter vid institutionen
Den akademiska tjänstgöringen som utgör 2/3 av den totala tjänsten inkluderar i huvudsak undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Kliniska arbetsuppgifter
Den kliniska tjänstgöringen som utgör 1/3 av den totala tjänsten är förlagd till Akademiska sjukhuset vid verksamhetsområdet Rehabilitering och Smärtcentrum. I arbetsuppgifterna ingår, förutom patientarbete, att integrera evidensbaserad kunskap i dietistverksamheten samt i den verksamhetsförlagda utbildningen för dietiststudenter. Arbetsuppgifterna innebär även att stödja och motivera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete samt övriga uppdrag som har betydelse för dietistens arbete på sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vidare ska sökande ha erfarenhet av klinisk tjänstgöring som legitimerad dietist.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Afsaneh Koochek, tel. 018-471 23 13, mobil 073-4697444, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 16 december 2022, UFV-PA 2022-4388

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetsadjunkt i informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. De kurser och omfattning som vi söker tidsbegränsade adjunkt till är de följande:  

- 1DT110 Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar, vårterminen 2023.
- 1DT110 Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar, sommarkurs 2023

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav


- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, beräkningsvetenskap eller informationsteknologi.


- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter från undervisning inom datavetenskap, beräkningsvetenskap eller informationsteknologi på grund- och avancerad nivå.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2023-01-09 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-09-01.

Anställningens omfattning: 40%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filip Malmberg (studierektor, 018-471 5308, [email protected]) eller Robin Strand (Avdelningsföreståndare, 018-471 3469, [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2022, UFV-PA 2022/4441.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen är baserad på Ångströmlaboratoriet och bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid tio forskningsavdelningar varav Fysikens didaktik vid Uppsala universitet (UU-PER, Physics Education Research at Uppsala University) är en. Institutionens breda forskning inom fysik avspeglar sig också i både kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

De goda arbetsvillkoren i Sverige, inklusive heltäckande sociala förmåner (t.ex. generös familjepolitik som ger tillgång till mycket förmånlig hälso- och sjukvård, barnomsorg och skolutbildning) sammanfattas på https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/advantages/ . Specifika förmåner för anställda vid Uppsala universitet beskrivs på
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/

Inom forskningsprogrammet UU-PER bedrivs pedagogiska och didaktiska forskningsprojekt som syftar till en förstärkt undervisning och ett förbättrat lärande av fysik och astronomi på universitets- och högskolenivå. Utöver och i anslutning till denna aktivitet bidrar även UU-PER till institutionens undervisning i fysik samt i didaktik för fysiklärare. Forskningsprogrammet söker nu en professor som har förmåga att ta på sig huvudansvaret för dess forskning, utbildning och administration.

Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Forskningen förväntas utföras inom huvudfåran av fysikens didaktik (PER); att studera, analysera och beskriva förhållanden inom utbildning i fysik. Därmed förväntas den innefatta teoretiska och praktiska inslag som också är värdefulla som stöd till och utveckling av institutionens undervisning och studenters lärande. Denna aktivitet kräver att fysikkurser på universitetsnivå är centrala i arbetet, men även andra områden inom PER-relaterad forskning, som exempelvis ämneslärarutbildning i fysik, värderas högt.

Beskrivningar av aktuella forskningsprojekt finns här: https://www.physics.uu.se/research/physics-education-research/ongoingresearch/

Arbetsuppgifter:

- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.


- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Kursansvar inbegriper fysikens olika områden, kurslaboratorier, metodologi inom fysikens didaktik (PER), samt utbildning av fysiklärare. Forskning inom den anställdes fysikdidaktiska specialiseringsfält, samt planering, ledning, och genomförande av forskningsprojekt. 


- Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen innefattar administrativa uppdrag och ledningsuppdrag på program- eller institutionsnivå. 

- Samarbeten inom både institutionen och universitetet i stort. Vara till stöd i pedagogisk utveckling på institutionen och inom universitetet. Kurser som ges inom lärarprogrammet undervisas vanligtvis på svenska, men många kurser på andra program, liksom doktorandkurser och fakultetens aktiviteter inom lärarutveckling, kan ges på engelska. Stöd ges till nyanställda som behöver lära sig svenska.

Behörighetskrav

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


-  Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. 

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gabriella Andersson, https://uu.varbi.com/center/tool/position/552980/edit/tab:2/[email protected]  eller biträdande universitetslektor Bor Gregorcic, https://uu.varbi.com/center/tool/position/552980/edit/tab:2/[email protected]

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/3734.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i datavetenskapens didaktik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och utbildning. Institutionen har idag cirka 300 anställda, varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Det finns flera tvärvetenskapliga forskargrupper vid institutionen och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkor och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i avdelningar, arenor och forskargrupper. Mer information: http://www.it.uu.se.

Inom institutionen för informationsteknologi är denna tjänst förlagd vid enheten Computing Education Research (CER) vid avdelningen Vi3. CER-enheten är värd för UpCERG, en av världens ledande forskargrupper inom datavetenskapens didaktik, med ett brett internationellt kontaktnät, och ledande roller t.ex. i internationella forskningskonferenser. CER erbjuder en bred och öppen forskningsmiljö inom datavetenskapens didaktik. Enhetens forskare har starka rötter i institutionens utbildningsverksamhet och är verksamma i internationella sammanhang, t.ex. inom ACM och IEEE. Mer information: https://www.it.uu.se/research/group/upcerg.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Forskningen inom datavetenskapens didaktik är ett ämnesbaserat utbildningsforskningsområde där studiet av lärande och undervisning i dataområdet i ett brett perspektiv tas upp. Förutom traditionella aspekter, såsom lärande och undervisning relaterade till datavetenskap och utformning av datautbildningsprogram inom högre utbildning, handlar det bland annat om hur identitets-, kultur- och genusaspekter påverkar förutsättningarna för att bedriva datautbildning på olika akademiska nivåer. Den ökade utbredningen av datoranvändning, såsom programmering, beräkningstänkande och digital kompetens i skolväsendet, är en utveckling där forskning inom datavetenskapens didaktik har stor betydelse. En central fråga är hur en datautbildning ska förbereda studenter för att konstruktivt kunna bidra till samhällets utveckling.

Ämnet är tvärvetenskapligt där data- och utbildningsvetenskap är nödvändiga komponenter, även om tyngdpunkten mellan dem varierar beroende på den aktuella forskningsfrågan. Relevanta forskningsfrågor kan även leda till ett behov av kunskaper och metoder från andra ämnen. Ämnesbaserad utbildningsforskning har en grund i allmän utbildningsvetenskap, men skillnaden mellan ämnen gör att de olika ämnesbaserade utbildningsforskningsområdena är unika och har vid Uppsala universitet en naturlig plats i sina respektive ämnen. Ett annat, för denna position, relevant forskningsområde är forskning om ingenjörsutbildning, där några av forskningsfrågorna inom datavetenskapens didaktik har tydliga överlapp med frågeställningar i ingenjörsutbildningssammanhang.Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.

- Följa utvecklingeninom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kan komma att innefatta att anta roller som ansvarig för forskningsprogrammet, forskarutbildningen och grundutbildningsutbildningsansvarig vid CER-enheten.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annanyrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant
högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2023-05-01 eller efter överenskommelse. Tillsvidareanställning. Anställningens omfattning: 100%. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Robin Strand, tel: +46 18 4713469,
e-post: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2023, UFV-PA 2022/3953.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Professor i numerisk analys

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Tja?nsten a?r placerad vid avdelningen fo?r bera?kningsvetenskap inom institutionen fo?r informationsteknologi.

Här har världsledande forskning inom numerisk behandling av partiella differentialekvationer utförts sedan 1960-talet. Verksamheten har därefter breddats så att avdelningen nu är en av va?rldens sto?rsta fokuserade forskningsmiljo?er inom bera?kningsvetenskap. Forskningen och utbildningen har en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska bera?kningsvetenskapliga omra?den som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig programvaruutveckling och ho?gprestandabera?kningar. Avdelningen befinner sig fo?r na?rvarande i en expansiv fas inom nya tillva?xtomra?den som molnbera?kningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Med denna ansta?llning vill vi säkerställa en fortsatt stark kompetens inom numerisk analys, och att vår forskning och forskarutbildning inom området fortsätter att utvecklas. Vi söker speciellt kandidater med expertis som ligger i gränslandet mellan matematik och beräkningar, inom numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra och/eller numerisk optimering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.


- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Anställningen kan komma att innefatta ledningsansvar för forskning i numerisk analys och/eller för forskarutbildningen vid avdelningen.


- Planera och leda forskningsprojekt.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Informera om forskning och utvecklingsarbete.


- Anställningen kan komma att innefatta andra ledningsuppdrag inom avdelningen, institutionen, och fakulteten.Behörighetskrav

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska eller svenska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra och numerisk optimering. Särskild vikt läggs vid meriter inom dessa områden som är kopplade till både matematisk teori och till beräkningar. Vikt läggs också på erfarenheter av analys, utveckling och implementering av modern numerisk metodik relevant för moderna datorarkitekturer och för tillämpningar.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas.  Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom numerisk analys på avancerad och forskarutbildningsnivå, samt handledning av doktorander och postdoktorer.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Fast lön. Sysselsättningsgrad: 100%. Ort: Uppsala Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gunilla Kreiss (telefonnummer: 018-471 2968, e-post: [email protected]) och professor Lina von Sydow (telefonnummer: 018-471 2785, [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2023, UFV-PA 2022/3931.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HLL Hyreslandslaget söker uthyrare till Uppsala

Ansök    Nov 28    Hll Hyreslandslaget AB    Uthyrare
Vill du arbeta i en organisation som satsar på människan och laget? Vill du växa med oss? Här arbetar vi högt och lågt, stort och smått. Välkommen till HLL! Arbetsbeskrivning: I arbetet som uthyrare är du ansvarig för det dagliga, personliga mötet med kunderna och medverkar till att driva depån framåt. Du hanterar kundens order och löser kundens behov med en hög serviceförmåga för att säkerställa att kunden blir nöjd. Utöver personliga möten kommer du ha... Visa mer
Vill du arbeta i en organisation som satsar på människan och laget? Vill du växa med oss? Här arbetar vi högt och lågt, stort och smått. Välkommen till HLL!

Arbetsbeskrivning:

I arbetet som uthyrare är du ansvarig för det dagliga, personliga mötet med kunderna och medverkar till att driva depån framåt. Du hanterar kundens order och löser kundens behov med en hög serviceförmåga för att säkerställa att kunden blir nöjd. Utöver personliga möten kommer du ha kontakt med kunden via dator och telefon, vilket kräver datorvana och god social förmåga. I arbetet kan du ibland behöva åka ut till kunden för att hjälpa till på plats.

Personliga egenskaper/ Kompetenskrav:

Till denna roll söker vi dig som har minst 3års erfarenhet av maskinuthyrning eller motsvarande erfarenhet eller kunskap som är jämförbar med maskinuthyrning. Det är viktigt för oss att du vill ha ett omväxlande arbete som kräver stor flexibilitet, samarbete, teamanda och möjlighet till påverkan. Du är lyhörd och social, bidrar med god stämning och ser relationsskapande som en naturlig del av kundkontakten. Du är noggrann och fokuserar på kvalitet och service. Du klarar av att hålla många bollar i luften, samtidigt som du har en god prioriteringsförmåga.

Du sätter alltid laget före jaget - team player!?

Några av våra ledord inom HLL är;

Klart att det går

Lita på magkänslan

Investera är växa

Framförallt ser vi att du intresserad av teknik och tycker att det är roligt! Du vill alltid leverera maskiner av hög kvalitet. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska tal och skrift samt B-körkort.

Varför HLL Hyreslandslaget?

För Hyreslandslaget är intresset för maskinerna och närheten till den dagliga verksamheten en självklarhet. HLL Hyreslandslaget arbetar med att utveckla människor och får dem växa individuellt och tillsammans. Vi brinner för att ta hand om vår personal och arbetsplatsen genomsyras av en stor gemenskap. De viktigaste vi har är våra medarbetare och maskiner!

Intresserad?

Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast 15 december. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare Viktoria Eriksson, 076 - 119 90 29.

Om företaget

Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 26 depåer runt om i landet, varav 16 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i genomisk anpassning till klimatförändring

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen. Vår forskning spänner från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Samspelet mellan organismer och mellan organismer och miljö studeras ofta i ett evolutionärt perspektiv. För mer information, se https://www.ieg.uu.se/

SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur och har verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten med ett tydligt fokus på alla aspekter av life science, från hälsa till miljöforskning (https://www.scilifelab.se/). SciLifeLabs kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologier som underlättar storskalig analys av biologiska processer på molekylär nivå. Forskningsinfrastrukturen är nära sammanflätad med och främjas av forskarnärverk inom områden som biomedicin, ekologi och evolution. SciLifeLab samlar forskare från olika forskningsfält och främjar samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. Som SciLifeLab-fellow kommer den rekryterade biträdande lektorn att vara en del av den pulserande SciLifeLab gemenskapen både lokalt i Uppsala och i Sverige i stort. För information om SciLifeLab fellow-programmet, se https://www.scilifelab.se/contact/fellows/?filter=all, SciLifeLab-fellows ingår också i ett brett nationellt nätverk av framtida akademiska ledare tillsammans med forskare från Data-driven life science (DDLS) och Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM). I nära samarbete med EMBL lanserade SciLifeLab nyligen en så kallad Planetary biology capability som tillsammans med det pågående programmet Data Driven Life Science bidrar till en stark utveckling av svensk forskning inom områden som är relevanta för tjänsten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
I och med den pågående globala biologiska mångfaldskrisen behöver vi bättre förutsägelser om hur organismer och ekosystem reagerar på klimatförändringar. Kunskap kring genomisk anpassning till klimatförändringar utgör en del av grunden för att göra sådana förutsägelser. Till exempel, finns det flera kunskapsluckor när det gäller att förutsäga potentialen för temperaturtolerans för organismers utveckling, inklusive tolkning av effekter i genomet från naturligt urval vid temperaturanpassning, upptäckt av vilka metabola vägar som är involverade, insikter kring hur interaktioner mellan genetiska loci påverkar klimatanpassning och hur ekologisk-evolutionärdynamik påverkar processer på högre nivå, samt kolkretslopp på ekosystemnivå. Genom att använda lämpliga studiesystem, moderna sekvenseringsmetoder och andra omics-metoder, experiment eller modellering kan sådana kunskapsluckor fyllas. Vi söker en biträdande professor med forskningserfarenhet inom detta område, som kan dra nytta av vår expertis i närliggande områden för att utveckla sin forskningsprofil vid institutionen för ekologi och genetik.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom ekologisk eller evolutionär genomik, mikrobiell molekylär ekologi eller närliggande områden inom biologi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, längre än 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt, Anna Rosling, +46(0)18 741 6444, [email protected] eller Programansvarig professor i zooekologi, Frank Johansson, +46(0)18 741 6488, [email protected]

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ 

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/3232.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i psykologi, vid Institutionen för psykologi

Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen arbetar ett hundra personer, varav hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
 

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning.

Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området klinisk psykologi, med avseende på teorier och kliniska tillämpningar med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Vidare ingår att bidra till de professionsförberedande momenten inom psykolog- och psykoterapeutprogrammet.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

För den aktuella anställningen krävs det att den sökande är såväl legitimerad psykolog som legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, [email protected], 073-693 79 48

 Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 9 januari 2023, UFV-PA 2022-4109

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 300 medarbetare inklusive våra associerade forskare. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Ämnesbeskrivning
Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Tjänsten avser en anställning som universitetslektor i vårdvetenskap inom området för grundutbildning på institutionen. Gruppen för grundutbildning arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, samverkan och kvalitetsarbete.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Undervisningsuppdragen är inom ramen för sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå samt inom övrig utbildning vid institutionen.

I undervisningsuppdraget ingår planering, genomförande och examination av olika former i undervisning. I detta ingår kursledaruppdrag, VFU relaterade uppdrag, praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter, Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC). Undervisning på  distans kan förekomma. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov.

Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska och doktorsexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande, visad pedagogisk skicklighet, och god förmåga att administrera och organisera arbetet. Behörig att anställas är den som genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande relevanta kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska besitta mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. I övrigt läggs stor vikt vid god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Önskvärt är specialistutbildning eller motsvarande och pågående forskning inom vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att kunna planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattning är halvtid 50%. Tillträde 230116 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gruppledare för lektorerna och studierektor Christine Leo Swenne, [email protected] 

 

Välkommen med din ansökan senast den 28 November, UFV-PA 2022/4238

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i nutrition

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kostvetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet kostvetenskap. Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. På avancerad nivå finns fristående kurser med inriktningen kostvetenskap och inom ramen för en masterexamen i Samhällsvetenskap. Inom utbildningen på forskarnivå finns en nystartad nationell samverkan med andra institutioner inom området. Institutionens forskningsfält spänner över såväl samhällsvetenskapliga frågor, som didaktik och klinisk nutrition, formulerade i tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition. Forskningen bedrivs som institutionsspecifika projekt liksom inom olika samarbeten, såväl inom Uppsala universitet som nationellt och internationellt. För närvarande finns ett 20-tal personer anställda vid institutionen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att ansöka om externa forskningsmedel, följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Arbetsuppgifterna gäller i första hand forskning och undervisning i tillämpad nutrition såsom kostundersökningsmetoder, nutritionsepidemiologi, näringsrekommendationer och olika gruppers näringsbehov och matvanor.Vidare är undervisning i grundläggande kemi, nutrition och den biokemiska vetenskapen om näringsämnenas uppbyggnad, förekomst i livsmedel och funktion i människokroppen viktiga delar av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Afsaneh Koochek, tel 018-4712313, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post [email protected]

 Välkommen med din ansökan senast 5 december 2022, UFV-PA 2022/3933

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Uthyrare Uppsala

Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke – Ska du med? Studentbostäder i Norden AB (SBS) är ett expansivt fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 4800 studentlägenheter i hela Norden. Marknadsvärdet uppgår till ca 6,3 miljarder kronor med en uttalad ambition att utöka portföljen ytterligare under de kommande åren. Bolaget har fastigheter i Sverige, Danmark och Norge Vi sö... Visa mer
Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke – Ska du med?

Studentbostäder i Norden AB (SBS) är ett expansivt fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 4800 studentlägenheter i hela Norden. Marknadsvärdet uppgår till ca 6,3 miljarder kronor med en uttalad ambition att utöka portföljen ytterligare under de kommande åren. Bolaget har fastigheter i Sverige, Danmark och Norge
Vi söker nu en Uthyrare till vårt kontor i Uppsala. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra uthyrare samt ekonomer och fastighetsförvaltare. Vi använder oss av en digital förmedling av våra bostäder.
Du måste vara noggrann och kvalitetsmedveten i arbetet och kunna arbeta självständigt och disciplinerat. Du är en viktig representant för SBS då du är den första våra hyresgäster kommer i kontakt med och förväntas ge högsta service.

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:

Uthyrning av våra studentbostäder
Vara länken mellan våra fastighetstekniker samt underentreprenörer
Tillse personal på plats med underlag för trapphusinformation
Bereda underlag inför nyckelutlämning
Digitala informationsutskick till våra hyresgäster
Kundservice
Administration kopplat till uthyrning och förvaltning


Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett expansivt ungt företag, där du får chansen att bidra till bolagets och förvaltningsområdets utveckling. Du får utmana gränser och påverka ditt dagliga arbete. Det och mycket mer gör du i en varm och öppen kultur där vi arbetar hårt och långsiktigt. En arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utvecklas med stort fokus på att erbjuda våra hyresgäster en digital upplevelse.
Kvalifikationer:
Utbildning inom fastighetsförvaltning, gärna från YH-utbildning är meriterande, eller motsvaranden, några års erfarenhet från arbete inom uthyrning av bostäder. Eller annan liknande administrativ tjänst. Behärskar engelska i både tal och skrift då flera av våra hyresgäster är utbytesstudenter.
Personliga egenskaper
Du är pålitlig, engagerad, självgående, drivande. Du värdesätter hög service, är kommunikativ och innehar stor social förmåga.
Förmåga att skapa och bevara bra relationer samt ha god samarbetsförmåga. Du drivs av utveckling och är inte främmande för förändringar Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. För mer information, se https://www.it.uu.se.

Cybersäkerhet handlar generellt om skydd av informationssystem och de tjänster och funktioner de stöder mot oauktoriserad åtkomst och störning. Cybersäkerhet är essentiellt i ett starkt digitaliserat samhälle för att skydda enheter och infrastruktur, från individuella datorer till komplexa socio-tekniska system. Det är ett mångvetenskapligt forskningsområde som inkluderar aspekter av informationsteknologi, mänskliga faktorer, etik, juridik, statsvetenskap, och riskhantering i samband med angripare.

Inom institutionen för informationsteknologi ligger denna anställning vid avdelningen för datalogi. Vår forskning omfattar teori, design och implementation av programmeringsspråk, formella metoder för programvaruutveckling, kombinatorisk optimering, data science, databaser, och artificiell intelligens. Sehttps://www.it.uu.se/research/computing_science för mer information.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet är datalogi med inriktning mot cybersäkerhet, relaterat till minst ett av våra nuvarande forskningsområden som listats ovan, och inom minst ett av följande områden: språkbaserad säkerhet, privatliv/integritet, datorbaserade modeller för informationspåverkan (t.ex. manipulering, felaktig information, och desinformation), data- och informationsflöde, artificiell intelligens och kombinatorisk optimering i cybersäkerhet, formell modellering och analys av cybersäkerhet, programvarusäkerhet, och näraliggande områden.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskningsuppgifter är att stärka cybersäkerhetsforskningen vid avdelningen för datalogi. Detta innefattar att delta i forskningsaktiviteter vid avdelningen, och att söka forskningsfinansiering. Undervisningsuppgifter innefattar också att stärka utbud och samarbeten inom utbildningen.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Skapa och bidra till samarbeten både inom institutionen, med andra institutioner och vetenskapsområden vid Uppsala universitet, och med andra aktörer inom näringsliv och samhälle.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen i datavetenskap eller relaterade ämnen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen
Anställningen är heltid, visstidsanställning längre än 6 månader. Omfattning 100%. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joachim Parrow, 073-5733324, mailto:[email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2023, UFV-PA 2022/3665.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikariat 50% Universitetslektor i musikvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Vid Institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv.

Du kan läsa om institutionens forskning här: https://musik.uu.se/forskning/

Du kan läsa om institutionens undervisning här: https://musik.uu.se/utbildning/

Arbetsuppgifter
Undervisning i olika kurser inom det breda fältet musikvetenskap, särskilt inom grundutbildning med exempelvis handledning av uppsatser och examensarbeten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i musikvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av handledning på grundnivå.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera och utveckla forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet har viss betydelse och kan komma att tillmätas vikt. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=688930

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

För ytterligare information historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (HISTFILFAK 2015/82).

Om anställningen
Anställningen är vikariat, 18 månader. Omfattningen är 50%. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt: Per-Henning Olsson, 018-4717887, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2022, UFV-PA 2022/4112

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot organisationskommunikation

Institutionen för informatik och media (IM) är hem för tre ämnesområden: medie- och kommunikationsvetenskap, informationssystem och människa-datorinteraktion.

Forskningsprofilen inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnet är bred och omfattar frågor rörande digitalisering, diskursstudier, existentiella mediestudier, mediernas roll i samhället och organisationers kommunikation. Institutionen har även ett omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter ca 85 mkr och har 90 anställda.

Institutionen är interdisciplinär och erbjuder både forskning och undervisning i en aktiv miljö där styrkor förvaltas och möjligheter till utveckling stöttas. Här finns också möjligheter till interdisciplinära utbyten över hela universitetets spännvidd.   

Vårt kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskapliga och journalistik är, sedan dess start 2017, återkommande Sveriges mest sökta. Ämnet erbjuder även program på masternivå genom olika samarbeten över ämnes- och institutionsgränser.

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer: https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf (avsnitt 2 f).

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning organisationskommunikation där även strategisk kommunikation ingår. Till undervisning räknas kursansvar, handledning, kursadministration och -utveckling. Anställningen kan även omfatta institutionsadministrativa uppgifter.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl. 

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.  

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inlämnas via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

-     Ansökningsbrev 
-     Bilageförteckning
-     Curriculum Vitae
-     Redovisning av vetenskapliga meriter
-     Publikationsförteckning
-     Redovisning av pedagogiska meriter
-     Redovisning av övriga meriter
-     Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
-     Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan
https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/S�¶kandeinstruktioner+Bitr�¤dande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/6b3b92b0-4e8c-93f9-6862-21afb4b8e7d8

OBS! Ansökan samt bilagor bör skickas in elektroniskt via rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/3843. 

För ytterligare information se universitetets anställningsordning: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning: https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Omfattningen är heltid. Tillträde senast 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Daniel Lövgren, tel 018-471 2877, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 21 november 2022, UFV-PA 2022/3843.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i algoritmisk bioinformatik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM; https://icm.uu.se) är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander.

Den utlysta anställningen är placerad vid programmet för beräkningsbiologi och bioinformatik (https://www.icm.uu.se/bbbi). Forskningen vid programmet är inriktad främst på datorbaserade beräkningar och simuleringar av biokemiska processer samt bioinformatisk metodutveckling och tillämpningar.

ICM erbjuder en stark forskningsmiljö med unika möjligheter till synergier och samarbeten mellan teoretiska och experimentella verksamheter. ICM ansvarar för det internationella masterprogrammet i bioinformatik och medverkar vid flera kurser inom bioinformatik vid Uppsala Universitet.

Vänligen läs mer om ICM på https://uu.varbi.com/center/tool/position/548045/edit/tab:2/https:/.icm.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Ämnesområdet inkluderar utveckling av algoritmer i bioinformatik, med särskild inriktning mot AI (artificiell intelligens) och maskininlärning (ML) för analys av storskaliga data inom livsvetenskaperna. Dokumenterad forsknings- och undervisningskompetens inom bioinformatik är meriterande.Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration, med forskning som den viktigaste uppgiften. Till undervisningen hör förutom övningar och föreläsningar även kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grundnivå skall omfatta högst 25% av arbetstiden.


- Följande av utvecklingen inom det egna ämnesområdet och de delar av samhällsutvecklingen som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag rörande grundutbildning såväl som forskarutbildning vid fakulteten.Anställningsperiod:
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom inom bioinformatik, datavetenskap, matematik eller näraliggande område som UU anser relevant för tjänsten. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren av tjänsten förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, med särskild vikt på den vetenskapliga skickligheten. Likaså administrativ skicklighet samt samverkansskicklighet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Bengt Persson, +46-70 4250 230, [email protected]

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Individuell lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Tillträde: 2023-05-01 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 27 december 2022, UFV-PA 2022/3495.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i matematik med inriktning mot matematisk statistik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Matematiska institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom matematik. Institutionen ansvarar för kurser i matematik och matematisk statistik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program- kandidatprogrammet och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 120. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. Institutionens forskning är uppdelad i de tre programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik.

Ämnesområdet är matematisk statistik, vilket omfattar användningen och utvecklandet av statistisk metodik samt tillämpning av statistiska metoder inom medicin, teknik, ekonomi och naturvetenskap.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet:
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Handledning av examensarbeten och undervisning på kurser inom matematisk statistik.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa och samverkansuppdrag.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom matematik eller matematisk statistik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom matematisk statistik, vilket omfattar utvecklandet av statistisk metodik samt tillämpning av statistiska metoder inom medicin, teknik, ekonomi och naturvetenskap.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning:
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning:
https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Fast lön. Sysselsättningsgrad heltid/100%. Ort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Georgios Dimitroglou Rizell, tel 018-471 3225, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2022, UFV-PA 2022/3592.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetsadjunkt i industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetsadjunkt i industriell teknik med inriktning hållbar omställning

Institutionen fo?r samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid A?ngstro?mlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. Mer information: https://www.cie.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. Inom detta ämnesområde är tjänsten inriktad mot hållbar omställning.

Arbetsuppgifter:

Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Handledning av examensarbeten.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas. Det är meriterande att ha en doktorsexamen inom industriell teknik, samt ha genomfört och publicerat forskning inom hållbar omställning. Meriterande är även att ha praktisk yrkeslivserfarenhet inom hållbar omställning. Ämnesfördjupning inom andra områden inom industriell teknik förutom hållbar omställning är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid framgångsrikt genomförande av undervisning samt handledning särskilt inom hållbar omställning, men det är även meriterande att ha utbildnings- och undervisningsmeritering inom andra områden i industriell teknik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ytterligare information:

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-11-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Lennerfors, 0701679553, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2022, UFV-PA 2022/3442.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Kulturgeografiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom kulturgeografi och geografi.

Institutionen medverkar bland annat i lärarprogram och är värdinstitution för samhällsvetarprogrammet och två samhällsplaneringsprogram. På masternivå medverkar institutionen i Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktningen samhällsplanering. Kulturgeografiska institutionen har drygt 50 anställda varav tre stationerade vid Campus Gotland. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.kultgeog.uu.se

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer: https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf (avsnitt 2 f).

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning inom kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och hållbar utveckling. Till undervisning räknas också kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50 procent.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande. 

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande. 

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan: https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SÃ?¶kandeinstruktioner+BitrÃ?¤dande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/6b3b92b0-4e8c-93f9-6862-21afb4b8e7d8

OBS! Ansökan samt bilagor bör skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/3547.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning: https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Susanne Stenbacka tel 018-471 7957, mobil 070-425 0534, [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 7 november 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskningssekreterare SLU Global

Ledningskansliet Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskarna söka EU-bidrag. En av enheterna på ledningskansliet är SLU Global som stöder SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030. SLU:s arbete för global utveckling är en betydande verksamhet som bidrar till SLU:s strategi och vägleds av policyn för SLU:s globala bidrag... Visa mer
Ledningskansliet
Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskarna söka EU-bidrag. En av enheterna på ledningskansliet är SLU Global som stöder SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU:s arbete för global utveckling är en betydande verksamhet som bidrar till SLU:s strategi och vägleds av policyn för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030. Arbetet genomförs i form av partnerskap med aktörer verksamma i låginkomstländer och över hela världen. Medarbetarna på SLU Global arbetar aktivt med SLUs interna nätverk för global utveckling med ca 350 forskare och annan personal och samverkar med SLU:s studenter. Vi främjar SLU:s möjligheter att bidra till global utveckling på olika sätt, bland annat vid ansökning, genomförande och uppföljning av samverkansprogram, och kommunicerar SLU:s arbete för global utveckling. SLU Global utlyser nu en tillsvidareanställning som forskningssekreterare.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår varierande arbetsuppgifter inom SLU Globals uppdrag att stödja SLUs verksamhet för global utveckling. Det kan bland annat innebära att


• Främja SLUs möjligheter att delta i partnerskap för global utveckling
• Stödja utveckling av ansökningar om externfinansiering
• Samordna projekt
• Bidra till kommunikation om SLUs verksamhet för global utveckling
• Bidra till utvecklingen av SLUs interna globala nätverk

Arbetsuppgifterna genomförs i nära samarbete med kollegor vid SLU och våra samarbetspartners.

Kvalifikationer:

• Doktorsexamen
• Pedagogisk erfarenhet
• Erfarenhet av samarbeten med aktörer i låg- och medelinkomstländer
• Förmåga att självständigt driva projekt framåt och uppnå resultat på utsatt tid
• Stark nätverkskompetens med förmåga att utveckla och upprätthålla goda relationer och breda nätverk
• Vara en god kommunikatör
• Behärska både engelska och svenska i tal och skrift
• Stort intresse för global hållbar utveckling

 Doktorsexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne av relevans för SLUs verksamhet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i geofysik med inriktning mot bergmekanik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största institution i sitt slag med cirka 250 anställda. Verksamheten är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom geofysik; luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL); mineralogi, petrologi och tektonik (MPT); naturresurser och hållbar utveckling (NRHU); paleobiologi; och vindenergi. Genom att undersöka jordens historia förstår vi hur vår planet har utvecklats över tid och drar nytta av denna kunskap för forskning om en hållbar utveckling.

Geofysikprogrammet avser att anställa en universitetslektor inom bergmekanik och vetenskaplig borrning. Tjänsten har nära koppling till befintliga forskargrupper inom geofysik, samt till andra närstående grupper vid institutionen för geovetenskaper i programmen NRHU, MPT och LUVAL. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Bergmekanik behandlar berg och bergmassors fysiska och mekaniska egenskaper, särskilt deras deformation, hållfasthet och stabilitet. Bergmekanik omfattar både geovetenskap och teknik. Vetenskapliga borrningar genererar underjordiska data som inte kan erhållas på annat sätt, till exempel via borrkärnor, in situ testning, loggning och borrhålsövervakning.

Arbetet medför flera vetenskapliga och praktiska
frågeställningar betydande för samhället, där bergmekanik och vetenskaplig borrning spelar en nyckelroll. Utveckling av innovativa experiment- och analysmetoder möjliggör forskning som behandlar viktiga nyckelfrågor, såsom gruvdrift och geotermi. 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Kursansvar och
kursadministration samt handledning av doktorander och mastersstudenter.


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Anställningen kan innefatta ledarskaps- och ledningsroller i forskningsprojekt, undervisning och utveckling samt samverkan med olika externa aktörer, bland annat frånindustrin och program för vetenskapliga borrningar.


- Experimentella resurser. I tjänsten ingår en experimentell komponent, baserad på
laboratorie- (bergmekanisk provning) såväl som i fältarbete (vetenskaplig borrning och provning med Riksriggen).

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen med relevant inriktning (geofysik, bergmekanik, teknisk
geologi, geomekanik).


- Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Genomgått för verksamhet inom universitetet relevant
högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor, alternativt förvärvat motsvarande kunskaper. Vid särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl
föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet
Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.  

Ledningsskicklighet
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Erfarenhet av att leda och driva laboratorie- och fältverksamhet är särskilt viktig. 

Samverkansskicklighet
Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av
programansvarig professor, Professor Ólafur
Gudmundsson (tel: 018-471-2788, e-post: mailto:[email protected]), professor Alireza Malehmir (tel: 018- 471-2335, e-post: mailto:[email protected]), prefekt Ian Snowball (tel: 018-471-3657, e-post:mailto:[email protected]).

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2023-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2022, UFV-PA 2022/3426.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

En eller flera biträdande universitetslektorer i sociologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet är den äldsta i Sverige, den grundades 1947.

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal och institutionen är värd för kandidatprogrammen Program med inriktning mot Personal- och Arbetslivsfrågor (PA-programmet) och Sociologiprogrammet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf (avsnitt 2 f).

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning inom sociologi. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning i tjänsten uppgår till 40 % under de fyra åren av biträdande lektorat.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt ska läggas vid doktorsexamen i sociologi eller motsvarande kompetens. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd och vana att använda såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Biträdande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/6b3b92b0-4e8c-93f9-6862-21afb4b8e7d8

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1786.

För ytterligare information se https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf.Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Hannah Bradby, tel 018-471 5183, e-post [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 5 december 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetsadjunkt i informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och exjobb granskning. De kurser och omfattning som vi söker tidsbegränsade adjunkt till är de följande: - 1DT038 Datorarkitektur I (period 2, hösten 2022)- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.Behörighetskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, beräkningsvetenskap eller informationsteknologi.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid datorarkitektur.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt/stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 30 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Wrigstad (professor, GU-prefekt, 0736-971419, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA 2022/3683.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetsadjunkt i informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Information om oss hittar du på https://www.it.uu.se      

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/   

Arbetsuppgifter:

- Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och exjobb granskning. De kurser som vi söker tidsbegränsad adjunkt till är följande: - 1DL505/1DL507 Projekt i dataanalys (period 2, hösten 2022)


- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Kvalifikationskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, beräkningsvetenskap eller informationsteknologi.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

 Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid programmeringsundervisning.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Wrigstad (professor, GU-prefekt, 0736-971419, [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA 2022/3680.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Vikarierande universitetsadjunkt i informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Information om oss hittar du på https://www.it.uu.se

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och exjobb granskning. Den kurs och omfattning som vi söker en tidsbegränsad adjunkt till är följande: 1DL541 Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering (period 2, hösten 2022)
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.Kvalifikationskrav:

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, beräkningsvetenskap eller informationsteknologi.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid programmeringsundervisning.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-01-31.

Anställningens omfattning: 40 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Wrigstad (professor, GU-prefekt, 0736-971419, [email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA 2022/3678.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i människa-datorinteraktion

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har cirka 300 anställda och cirka 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med likavillkors- och jämställdhetsfrågor. Mer information om institutionen finns på http://www.it.uu.se

Avdelningen Vi3 samlar en unik kombination av expertis inom ämnena datoriserad bildanalys, datavetenskapens didaktik, social robotik och människa-datorinteraktion. Inom ämnet människa-datorinteraktion är MTO-gruppen (människa-teknik-organisation) en av de största med stora forsknings- och utbildningsuppdrag. MTO-gruppen har erhållit nya forskningsmedel och utbildningsuppdrag inom ramen för en tioårig excellenssatsning riktad mot transportsektorn.

Inom MTO-området handlar huvuddelen av forskningen om användning av IT i arbetslivet och omfattar så vitt skilda forskningsområden som kognitiva arbetsanalyser, komplexa organisatoriska system, socioteknisk systemdesign och användarupplevelse i säkerhetskritiska system. Forskningen handlar om att skapa djupare förståelse för förhållandet mellan IT-system, individer, grupper och organisationer. För den här tjänsten som biträdande universitetslektor söker vi en person med bakgrund inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, human factors/ motsvarande, som forskat om det mänskliga bidraget i socio-tekniska system.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander och examensarbeten. Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till undervisning och kursutveckling inom området människa-dator-interaktion, användarupplevelse och socio-tekniska system, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.- Den huvudsakliga rollen för den biträdande universitetslektorn är att bidra till pågående forskning inom transportsektorn i MTO-gruppen, vilket inkluderar deltagande i gruppens tioåriga excellenssatsning riktad mot tågsektorn, att skriva anslagsansökningar med gruppen, vara biträdande handledare till doktorander och forskare, och utveckla gruppens aktiviteter inom forskning, undervisning och samverkan.- Anställningen kan komma att innefatta samverkan och dialog med externa forskningsfinansiärer samt administration och ledning av forskningsprojekt. Systematisk kommunikation med bland annat Trafikverket, som är en svensk förvaltningsmyndighet, är en del av anställningen.Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.Behörighetskrav:

- Doktorsexamen i ämnena kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion eller human factors som är relevant för anställningen eller motsvarande inriktningar. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska/engelska om inte särskilda skäl föreligger.- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete p.g.a vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst/liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdfUpplysningar om anställningen lämnas av avdelningsföreståndare Robin Strand ([email protected]), universitetslektor Jessica Lindblom ([email protected]) eller universitetslektor Mikael Laaksoharju ([email protected])

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 22 november 2022, UFV-PA 2022/3445.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Lokaluthyrare till Uppsalahem!

Ansök    Sep 27    Uppsalahem AB    Uthyrare
Ditt uppdrag hos oss Som lokaluthyrare ansvarar du för uthyrning och marknadsföring av Uppsalahems verksamhetslokaler tillsammans med ditt team. Arbetsuppgifterna består av att hyra ut lediga lokaler, hantera överlåtelser av lokaler samt se över och omförhandla avtalsvillkor. Arbetet består även av att söka upp potentiella kunder, hålla i visningar av lokaler och erbjuda anpassningar till kunder. Vidare ingår avtalsadministration som formulering av hyresa... Visa mer
Ditt uppdrag hos oss
Som lokaluthyrare ansvarar du för uthyrning och marknadsföring av Uppsalahems verksamhetslokaler tillsammans med ditt team. Arbetsuppgifterna består av att hyra ut lediga lokaler, hantera överlåtelser av lokaler samt se över och omförhandla avtalsvillkor.

Arbetet består även av att söka upp potentiella kunder, hålla i visningar av lokaler och erbjuda anpassningar till kunder. Vidare ingår avtalsadministration som formulering av hyresavtal, förhandling och kontraktsskrivning i dina arbetsuppgifter. Som lokaluthyrare har du ett nära samarbete med andra avdelningar inom Uppsalahem och våra hyresgäster.

Vem är du?
Du har en universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom fastighetsområdet. Om du har juridisk kompetens kring hyreslagstiftning och några års erfarenhet av arbete med uthyrning av kommersiella lokaler är det givetvis en fördel.

Vi söker dig som har ett kundorienterat arbetssätt, är självständig och trivs med att ha många externa och interna kontakter. För att skapa goda resultat i jobbet är du administrativ och har ett extra sinne för ordning och struktur.

Vi på Uppsalahem
Välkommen till oss på Uppsalahem! Vi är vad vi heter, hem för var sjätte Uppsalabo. Vi äger, förvaltar och bygger bostäder för stora och små dagdrömmare, tv-tittare, fågelskådare, gamers och hemmaodlare. Hos oss får du vara med och jobba för ett levande och hållbart Uppsala där alla kan leva och trivas. Vi är stolta över att vara en del av en öppen och inkluderande arbetsplats där olikheter skapar framgång.

Övrigt
Heltid
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse

Krav
Universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom fastighetsområdet
B-körkort
Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Sarah Falk, chef Förvaltningsutveckling, 018 727 36 77, eller Gustav Åsbrink, HR Generalist, [email protected] Vi gör löpande urval och intervjuer. Om vi hittar rätt person kan vi därför tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-10-27. Visa mindre

Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning, administration samt klinisk tjänstgöring. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den kliniska tjänstgöringen som ingår i anställningen är förlagd till verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter med relevans för vårdvetenskap och psykiatrisk vård och som stödjer nuvarande forskningslinjer inom institutionen.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Erfarenhet av undervisning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram tillmäts stor betydelse liksom undervisning på andra vårdyrkesprogram inklusive läkarprogrammet. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings­arbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och  RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten Eva Lindberg, e-post [email protected]

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf
För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2022, UFV-PA 2022/659.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor, tidsbegränsad anställning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet har för närvarande omkring 40  verksamma lärare, forskare och doktorander.

Utbildning bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå, samt vid flera olika fakulteter. Institutionen uppvisar en stor bredd ifråga om forskningsområden, såsom medicinhistoria, politisk idéhistoria, vetenskapshistoria, utbildningshistoria, mediehistoria samt intellektuell historia. Mer information om verksamheten finns på http://www.idehist.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som lärare vid institutionen ska du självständigt planera och genomföra undervisning och examination, i första hand på grundläggande nivå. Även kursutveckling och utbildningsadministrativa uppgifter ingår.

Kvalifikationskrav
Du ska ha doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria och erfarenhet av undervisning på många olika slags idéhistoriska kurser. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper såsom mycket god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ samt god förmåga att genomföra, följa upp och utveckla verksamheten i samverkan med studierektor och kollegor i lärarlagen. God kunskap om och erfarenhet av lärplattformen Studium/Canvas är ett krav. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Då tjänsten är i nära samarbete med kursansvariga och studierektor kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt för Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Frans Lundgren, mailto:[email protected], 018 471 15 80 eller HR-generalist, Sebastian Hanold, mailto:[email protected], 018-471 42 61.

Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2022, UFV-PA 2022/3382.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i kemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Forskningsprogrammet för organisk kemi har en bred profil som inkluderar syntetisk, fysikalisk organisk, läkemedel-, material- och beräkningskemi och har nära kopplingar och samarbeten med forskargrupper inom programmen för biokemi och analytisk kemi.

Detta ledande europeiska forskningsprogram är också värd för https://www.nmrcenter.kemi.uu.se/?languageId=1, som fungerar som småmolekyl nod i SwedNMR, https://scilifelab.atlassian.net/wiki/spaces/SWED/overview, och den stöds ytterligare av https://www.scilifelab.se/pa-svenska. NMR-plattformen ligger i närheten av, och har kopplingar till SciLifeLabs plattformar för: Biofysisk screening och karaktärisering, Läkemedelskemi – målidentifiering, samt till den masspektrometribaserade proteomikanläggningen vid Uppsala universitet.

Den nuvarande huvudexpertisen hos NMR Uppsala är småmolekylär NMR-spektroskopi, som integrerar tillämpningar inom organisk, naturprodukt och läkemedelskemi mot materialvetenskap. Vi vill bredda vår expertis genom att rekrytera en stigande stjärna med en distinkt experimentell profil inom det breda området biomolekylär NMR-spektroskopi i lösning. Den rekryterade biträdande universitetslektorn förväntas samarbeta brett med institutionens forskargrupper inom organisk kemi, biokemi och analytisk kemi och bidra till SciLifeLabs forskning. Anställningen har möjliggjorts av ScliLifeLab-finansiering och det internationellt kompetitiva anställningspaketet inkluderar egen lön, bidrag till lön för doktorand samt löpande kostnader.

Institutionen för kemi - BMC har en lång tradition av spetsforskning inom biovetenskap, och förväntar sig ansökningar från mycket motiverade och begåvade individer som är konkurrenskraftiga på internationell nivå. Du hittar information om oss https://www.kemi.uu.se/bmc/?languageId=1. 

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Etablera en oberoende och internationellt erkänd forskningsprofil inom NMR-spektroskopi.


- Delta i det allmänna akademiska arbetet vid Institutionen för kemi - BMC. I detta ingår att sitta i nämnder, ta ansvar utöver det egna forsknings- och undervisningsuppdraget, delta i utvärdering och utveckling av undervisnings- och forskningsuppgifter, lösa uppgifter tillsammans med kollegor samt hjälpa och ge feedback till kollegor.


- Etablera samarbeten med forskargrupperna vid BMC, och tillhandahåller expertis och stödjer projekt som är relaterade till bio-NMR-spektroskopi vid Uppsala universitet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen i kemi, biokemi, organisk kemi eller närliggande områden. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter inom NMR-spektroskopi riktad mot bio-NMR. 


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet, ledningsskicklighet samt samverkansskicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader. 

Anställningens omfattning: 100 %

Ort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mate Erdelyi (Professor, +46 72 9 999 166, mailto:[email protected])

Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2022, UFV-PA 2022/2893.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i beräkningsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen spelar också en nyckelroll i utvecklingen av nya tillväxtområden på institutionen, som data science, data engineering och artificiell intelligens, samt deltar i flera universitetsövergripande och nationella initiativ så som det strategiska e-vetenskapliga forskningsområdet eSSENCE, centrum för interdisciplinär matematik, och Science for Life Laboratory.  Institutionen är värd för UPPMAX som driver och utvecklar Uppsala universitets beräkningsinfrastruktur för forskning, där flera av avdelningens forskare har strategiska nyckelpositioner. 

 

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

Med denna anställning planerar vi att stärka kompetensen inom distribuerade, parallella och dataintensiva beräkningar och deras tillämpningar. Exempel på forskning som bedrivs vid avdelningen idag inkluderar utveckling av nya programmeringsmodeller och ramverk för taskbaserad parallellism, federerad maskininlärning, nya ramverk och modeller för distribuerad, molnbaserad analys av strömmande data, storskalig parallell numerisk linjär algebra, optimering och simulering med tillämpningar inom bland annat beräkningskemi, systembiologi, genetik, och fluidmekanik.

Visionen vid avdelningen är en dynamisk miljö där system- och programmeringsaspekter nära datavetenskapen blandas med förbättring av beräkningsmetoder nära den tillämpade matematiken. Forskningen vid avdelningen motiveras ofta av ett intresse för den vetenskapliga tillämpningen och för hur matematiska modeller kan (om)formuleras för att möjliggöra skalbara beräkningar. Vi ser därför gärna erfarenhet av interdisciplinära samarbeten och samarbeten med industrin.

 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning inom beräkningsvetenskap på grund- och avancerad nivå, speciellt undervisning inom distribuerade, parallella och data-intensiva beräkningar. Kandidaten förväntas bidra till utvecklingen av forskningen inom storskaliga vetenskapliga beräkningar (vilket inkluderar behandling av stora datamängder), samt bidra till relevanta delar av utbildningen inom masterprogrammen i tillämpad beräkningsvetenskap och i dataanalys, där avdelningen för beräkningsvetenskap idag ansvarar för följande kurser inom området för denna tjänst: Data Engineering I (datormoln, big data, DevOps),  Data Engineering II (datormoln, strömmande data, distribuerad maskininlärning), Acceleratorbaserad programmering, Distribuerade och parallella beräkningar, Högprestandaberäkningar och Programmering och software carpentry i Python.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom beräkningsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

 

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

 

Upplysningar om anställningen lämnas av Gunilla Kreiss, föreståndare för

avdelningen för beräkningsvetenskap, mailto:[email protected] och Elisabeth Larsson,

programansvarig professor för forskningsprogrammet tillämpad beräkningsvetenskap, mailto:[email protected]

 

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast möjligt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2022, UFV-PA 2022/2493.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare i hälsoinformatik med inriktning mot etik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det strategiska forskningsprogrammet Uppsala Psychosocial Care Programme U-CARE (http://www.u-care.uu.se). Syftet med U-CARE är att erbjuda internetbaserat psykosocialt stöd och självhjälp till alla som behöver sådant stöd på grund av fysisk sjukdom, oavsett var i Sverige de bor och vilka resurser de ha tillgängliga till där.

Inom forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa finns en grupp kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av docent Maria Hägglund, och studerar design, implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I rollen som forskare kommer du ha varierande uppgifter och vara inblandad i flera olika forskningsprojekt, bl a NORDeHEALTH (https://nordehealth.eu/) och Beyond Implementation of eHealth. Projekten syftar till att utforska vilka faktorer som påverkar implementering och användning av e-hälsa som verktyg för samarbete mellan patienter och vårdpersonal, samt rekommendera och utveckla konkreta interventioner eller verktyg för att säkerställa att e-hälsa faktiskt används. En av de mest omdiskuterade e-hälsotjänsterna som har implementerats i Sverige och internationellt är att ge patienter tillgång till sin journal via nätet (i Sverige ”Journalen”, i USA ”open notes”). Detta är huvudfokus för båda projekten som beskrivits ovan, vilka båda är internationella samarbeten med partners i Sverige, Norge, Finland, Estland och USA. Etiska aspekter av patienters tillgång till sin journal är en viktig aspekt i båda projekten, och kommer att vara huvudfokus för denna forskartjänst. Detta område är också mycket relevant för den Europeiska Digitala InnovationsHubben (EDIH) Health Data Sweden, där forskaren också kommer att kunna involveras.

Du kommer att rekrytera forskningspersoner, genomföra intervjuer, praktiskt delta i organisering av forskningsseminarier och delta i analys och skrivarbete. Du förväntas självständigt kunna driva forskningsprojekt och ansöka om egna forskningsmedel. Medverkan i undervisning på både grund och avancerad nivå (inklusive forskarutbildning) (högst 20% av arbetstiden) är också aktuellt.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska vara disputerad inom ett område med relevans för e-hälsa och etik, t ex hälsoinformatik/e-hälsa, medicinsk etik, filosofi. Tidigare forskning kring patienters tillgång till sin journal från ett etik-perspektiv är ett krav. Den sökande ska ha tidigare erfarenheter av både kvantitativ och kvalitativ metodik, litteraturstudier, och Delphi-studier.

Sökande ska ha god förmåga och intresse av att arbeta självständigt samt ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Personen som erbjuds tjänsten måste ha ett stort intresse för och kunskap om e-hälsa och digitalisering av hälso- och sjukvården (i en svensk eller internationell kontext). Vi kräver också utmärkt datorvana och förmåga att arbeta med olika mjukvaror som Microsoft Word, Outlook, Excel, och PowerPoint.

Då undervisning kommer att ingå i tjänsten krävs tidigare erfarenhet av undervisning.

Vetenskapliga publikation i tidskrifter eller konferenser inom e-hälso/hälsoinformatik området eller inom medicinsk etik är ett krav.

Personliga kvaliteter är mycket viktiga, så som flexibilitet, förmåga att prioritera och kvalitetsmedvetenhet. Som sökande ska du ha lätt att samarbeta med andra, och tycka om att arbeta både självständigt och som en del av en grupp..

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av populärvetenskaplig kommunikation, muntliga presentationer och samarbete i internationella forskningsprojekt är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde omgående enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om anställningen lämnas av:  Universitetslektor Maria Hägglund, e-post [email protected]


Välkommen med din ansökan senast den 9 september 2022, UFV-PA 2022/2920.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

HLL Hyreslandslaget söker erfarna uthyrare till Uppsala

Ansök    Aug 11    Hll Hyreslandslaget AB    Uthyrare
Vill du stå i händelsernas centrum? Vi söker en erfaren maskinuthyrare till Hyreslandslagets depå i Uppsala. Vill du arbeta i en organisation som satsar på människan och laget? Vill du växa med oss? Här arbetar vi högt och lågt, stort och smått. Välkommen till HLL! På våra depåer är du spindeln i nätet. Maskinen våra kunder behöver är aldrig mer än ett samtal bort och det är du som maskinuthyrare som gör skillnad i vardagen för våra kunder. Som uthyrar... Visa mer
Vill du stå i händelsernas centrum? Vi söker en erfaren maskinuthyrare till Hyreslandslagets depå i Uppsala.

Vill du arbeta i en organisation som satsar på människan och laget? Vill du växa med oss? Här arbetar vi högt och lågt, stort och smått. Välkommen till HLL!

På våra depåer är du spindeln i nätet.

Maskinen våra kunder behöver är aldrig mer än ett samtal bort och det är du som maskinuthyrare som gör skillnad i vardagen för våra kunder.

Som uthyrare hos oss ansvarar du för att bygga relationer med kunder i det dagliga mötet på depån. Du är kundens problemlösare och med engagemang och nyfikenhet hjälper du dem. Rollen är bred och flexibel. Utöver att serva kund vid disk åker du även ut med maskiner till kundens projekt eller hjälper dem på plats. När du inte möter kund över disk har du kundkontakt via telefon och dator.

Ditt arbete genomsyras av engagemang, teamkänsla och tillsammans med övriga kollegor utvecklas och driver ni depån i en positiv riktning.

Varför passar just du i HLL?

Du trygg i dig själv och van att serva kunder. Du har arbetat några år som uthyrare eller har kundvana från andra serviceyrken. Du får gärna ha god kunskap inom bygg- och anläggningsbranschen och har du erfarenhet av liftar är det meriterande. Du vill ha ett omväxlande arbete med stor flexibilitet, samarbete, teamanda och möjlighet att påverka din vardag. Du är lyhörd och social, bidrar med god stämning och ser relationsskapande som en naturlig del av kundkontakten. Du är noggrann och fokuserar på kvalitet och service. Att hålla många bollar i luften är inga problem för dig, samtidigt som du har en god prioriteringsförmåga. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort.

Du sätter alltid laget före jaget - team player!?

Varför HLL Hyreslandslaget?

För Hyreslandslaget är intresset för maskinerna och närheten till den dagliga verksamheten en självklarhet. HLL Hyreslandslaget arbetar med att utveckla människor och får dem växa individuellt och tillsammans. Vi brinner för att ta hand om vår personal och arbetsplatsen genomsyras av en stor gemenskap. De viktigaste vi har är våra medarbetare och maskiner!

Intresserad?

Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast 1 september. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare Viktoria Eriksson , 0761 - 199 029.

Om företaget

Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen Visa mindre

Biträdande universitetslektor i fasta tillståndets elektronik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Elektrifiering, digitalisering och hälsoteknik tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer, medicinska system och komponentteknik för framtidens dator. https://elektroteknik.uu.se/ är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.Tjänsten kommer att placeras vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, institutionen för elektroteknik.

 

Forskningen vid avdelningen består av tre stora fokusområden: elektronik för life science, elektronik för hälsoteknik och elektronik för framtidens beräkningstekniker. Vår forskning är baserad på tunnfilmsteknik, halvledarkomponentteknik och processteknik som använder vår moderna renrumsanläggning med stöd av komponent- och processimulering samt avancerad elektrisk och optisk karakterisering. Syftet med vår forskning inom life science är att utveckla tekniska lösningar, från komponenter till små system för omfattande analys av biomolekyler på olika nivåer hos individer, vilket möjliggör AI-assisterad prediktiv diagnos och förebyggande terapi. Inom hälsoteknik strävar vi efter innovationer såsom system för kroppsnära nätverk, patientnära elektriska sensorer, elektronisk hud och proteser samt medicinska system för kontinuerlig hälsoövervakning i realtid. För framtidens beräkningstekniker, där kvantelektronik och neuromorfisk elektronik kommer att spela avgörande roller, utnyttjar vi nya material och komponentlösningar.

 

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

I tjänsten ingår i första hand forskning om fasta tillståndets nanoporteknik för detektering av biomolekyler och utnyttjande av nanofononik för energiskördande och termisk detektering. Den förra faller inom avdelningens fokusområde elektronik för life science medan den senare i avdelningens fokusområde elektronik för hälsoteknik. 

 

I tjänsten ingår specifikt att utveckla nya nanoporer baserat på kiselteknik i renrumsmiljö genom att dra nytta av de verktyg och resultat för teori och karaktärisering som finns tillgängliga vid avdelningen. Termiska effekter på nanoporernas funktionalitet kommer också att studeras.

 

En annan stor satsning på avdelningen gäller självförsörjande elektroniska system för sjukvård och termoelektrisk teknik. I tjänsten ingår också att ansvara för utvecklingen av de mest effektiva och lämpliga materialen och komponentkoncepten för energiskördande och termiska flödessensorer för integrering i elektronisk hud och proteser, tillsammans med andra grupper vid avdelningen.

 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Engagemang i och vidareutveckling av en kurs ägnad åt halvledarprocessteknik, först på forskarnivå och sedan på avancerad nivå.

 

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 

- Bygga upp en egen forskargrupp inom avdelningen genom att definiera och planera forskningsverksamheter inom ramen för ovan beskrivna ämnesområde, söka externa forskningsmedel, handleda doktorander och postdoktorer.

 

- Initiera och bidra till samarbeten mellan forskargrupper vid Uppsala universitet samt med andra organisationer och industri.

 

- 10-20 % av anställningen kan komma att ägnas åt viktiga nanotillverkningsprocessmoduler på Myfab Uppsala, t.ex. som avancerad användare för att vägleda och stödja andra användare.

 

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

 

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Shi-Li Zhang, 018-4717247, mailto:[email protected]

 

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Ort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 26 september 2022, UFV-PA 2022/2466.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i elektricitetslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Biträdande universitetslektor i elektricitetslära med inriktning mot systemaspekter och styrning av elektriska maskiner

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik har ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Elektricitetslära vid institutionen för Elektroteknik.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Generatorer och elektriska maskiner är grundläggande delar i vårat elsystem. När en större och större del av vår elproduktion kommer från förnybara variabla energikällor krävs det utveckling och forskning både kring själva elproduktionen och av styrning och systemintegrationen av dessa. Behovet av utveckling av styr- och reglersystemen, lagring och flexibilitet ökar i takt med elektrifieringen av samhället och ökningen av variabel elproduktion. Forskningsområdet för denna tjänst är förnybar el-generering speciellt med inriktning mot styrning och systemaspekter.

Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen kommer framförallt ske inom grundutbildningen inom elektriska maskiner och förnybar el-generering
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet
- Anställningen kan komma att innefatta samverkan med akademi och industri

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen inom elektroteknik. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom styrning av förnybar elgenerering, elkvalitet vid förnybar elgenerering, uppsamlings och transmissionssystem för förnybar elgenerering samt industrierfarenhet.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid experimentellt arbete.

Administrativ skicklighet: Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället.

Erfarenhet av samverkan med industri och omgivande samhälle kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst/liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Karin Thomas, 018-471 3098, [email protected]

Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Ort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2022, UFV-PA 2022/2472.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i biologi med inriktning mot växtfysiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot växtfysiologi, kommer att vara placerad vid institutionen för organismbiologi.

Institutionen för organismbiologi undervisar om, och studerar utveckling, evolution och funktion i hela organismer. För mer information se http://www.iob.uu.se. Den utvalda kandidaten till anställningen kommer vidare att få möjlighet att nyttja det klimatkontrollerade växthus som finns på campus och det stora antal avancerade teknikplattformar som erbjuds i regionen av SciLifeLab https://www.scilifelab.se/services#servicesoverview.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar experimentella och funktionella studier av molekylära mekanismer, som ligger till grund för fysiologiska processer eller utvecklingsprocesser i växter. Den fysiologiska forskningen har under det senaste decenniet utvecklas starkt bl.a. med hjälp av omfattande användning av nya tekniker för analys av enstaka celler och vävnader. Detta ger möjligheter att i detalj förstå hur vävnadsspecifik genreglering och cell-cellkommunikation tillsammans koordinerar utvecklingsvägar och cellers beteenden, vilka sedan ligger till grund för växtens utveckling och funktion. Genom att få detaljerad kunskap om hur molekylära reaktioner och biokemiska processer regleras i tid och rum är det möjligt att få en ökad kunskap om hur yttre faktorer som t.ex. olika miljöfaktorer kan påverka växten och dess anpassning till olika miljöer och miljöförändringar.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamheten inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.


Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Johan Ledin, e-post: mailto:[email protected]

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2022, UFV-PA 2022/2408.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i landskapsarkitektur - hållbar landskapsförvaltning

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs. planering, förvaltning och gestaltning. Ämn... Visa mer
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs. planering, förvaltning och gestaltning. Ämnesområdet landskapsförvaltning är relativt nytt på institutionen och arbetar progressivt med att bli ledande inom forskning, undervisning och praktik rörande hållbar landskapsförvaltning. 

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning på hållbar landskapsförvaltning, särskilt urban utemiljöförvaltning som baseras på kunskap om vegetationsgestaltning och landskapets kontinuitet, vilket bidrar till människors rekreation och välbefinnande, ökad biologisk mångfald, klimatanpassning, andra ekosystemtjänster samt naturbaserade lösningar.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn skall inom ämnesområdet:


• Utveckla, bedriva och stärka undervisning och forskning inom ämnesinriktningen för anställningen
• medverka i tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt inom avdelningen, institutionen och SLU med möjlighet att fördjupa samarbetet med liknande ämnesinriktningar inom SLU och vid andra universitet nationellt och internationellt
• bidra till fakultetens strategiska utveckling
• publicera artiklar, söka forskningsanslag och handleda studenter och doktorander

 Anställningen som universitetslektor inkluderar utbildning och forskning i samverkan. I anställningen ingår en viss utbildningsadministration. Du blir en del i en sammansvetsad ämnesgrupp som växer, är lösningsorienterad, har stor erfarenhet från undervisning och praktik och arbetar med respekt och nyfikenhet som främsta signum.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar landskapsförvaltning är den som:


• avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur eller motsvarande miljögestaltande disciplin
• visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier
• är vetenskapligt skicklig inom ämnesinriktningen för anställningen och visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag eller projektmedel
• har publicerat i skrifter relevanta för anställningen
• har goda kunskaper i engelska och inom 4 år från anställningen tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna undervisa.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för anställningen. Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• erfarenhet av planering, genomförande och/eller utvärdering av undervisning inom ämnesinriktningen för anställningen
• erfarenhet av handledning av studenter/kursdeltagare samt examination
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogiska aktiviteter

Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande. 

 Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• Den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, exempelvis förmågan att erhålla forskningsanslag och projektmedel, samt publicera i vetenskapliga tidskrifter, böcker eller facktidningar

 Vid bedömning av övrig skicklighet beaktas:


• Ett brett samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning
• God kommunikations- och samarbetsförmåga

Sista ansökningsdatum:
2022-09-27

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Senior lecturer in landscape architecture-sustainable landscape management

Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science The Department of Urban and Rural Development The department carries out education and research in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: Department of Urban and Rural Development | Externwebben (slu.se) Education and research at the Division of Landscape Architecture covers the whole field of landscape architectu... Visa mer
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
The Department of Urban and Rural Development
The department carries out education and research in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: Department of Urban and Rural Development | Externwebben (slu.se)

Education and research at the Division of Landscape Architecture covers the whole field of landscape architecture i.e. planning, management and landscape design. The subject area landscape management is a relatively new subject at the department and within this subject, we work  works progressively to become leaders in research, teaching and practice regarding sustainable landscape management.

Subject area

The subject area for the position is landscape architecture with a specialisation in sustainable landscape management, especially urban outdoor management, based on knowledge about plant design and the continuity of the landscape, to contribute to people’s recreation and well-being, increased biodiversity, adaptation to climate change and other ecosystem services as well as nature-based solutions.

Duties
The senior lecturer will within the subject area for the position:


• Develop, perform and strengthen education and the research field within the subject area of the position
• participate in interdisciplinary development projects within the division, the department and SLU

and with similar subject areas within SLU and with other universities nationally and internationally


• contribute to the faculty's strategic development
• publish scientific articles, apply for external funding and supervise students and PhDs

The position as senior lecturer includes education and research in collaboration. The employment includes administrative assignments for education. You will be part of a cohesive subject group that grows, is solution-oriented and has extensive experience from teaching and practice. The group works with respect and curiosity as core values.

Qualifications
To be eligible for employment as senior lecturer in landscape architecture with a specialization in sustainable landscape management you must:


• have obtained the degree of PhD in landscape architecture or in a corresponding environmental design discipline
• have demonstrated pedagogical skills in teaching at undergraduate and master's levels, including supervision of students
• have undergone a university based pedagogical education or in other ways obtained corresponding
• knowledge which should be equivalent to ten weeks of full-time studies
• be scientifically proficient in the subject area of the position and have shown capacity to obtain external funding
• have published in journals relevant to the subject area of the position
• have good knowledge in English and within 4 years from starting the position have obtained a proficiency in Swedish to be able to teach.

Assessment criteria
Assessment shall be based on the degree to which a candidate possesses the required qualifications specified for the position. Furthermore, consideration shall be paid to the degree in which a candidate possesses administrative and other skills of importance with regard to the content and duties of the appointment. Assessment of the pedagogic skills will be given particular consideration.

The assessment of pedagogic skills will consider:


• experience of teaching, including planning and evaluation, in the subject area of the position
• supervision of students and examination
• ability to integrate research and a scientific approach into teaching

Experience of modern teaching methodologies, such as digital teaching methods and e-based learning is an advantage

The assessment of scientific skills will consider:


• the applicant's ability to develop research in the subject area of the position, for example the ability to obtain external research grants and publish in scientific journals, books or professional journals

The overall assessment will also consider:


• a strong collaborative network of value to the department's research and teaching
• good communication and collaboration ability

Application deadline:
2022-09-27

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Universitetslektor i i rättshistoria eller allmän rättslära

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att förläggas till rättshistoria och allmän rättslära (RoA) på avancerad nivå (fördjupningsnivå) på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/2291.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Om anställningen
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas). Omfattning 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, t.o.m. halvårsskiftet professor Bengt Domeij tel. 018-471 7692 och e-post [email protected] och fr.o.m. halvårsskiftet universitetslektor Vladimir Bastidas tel. 018-471 2009 och e-post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti 2022, UFV-PA 2022/2291.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Forskare inom hälsoinformatik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
https://www.

kbh.uu.se/ är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
I rollen som forskare kommer du ha varierande uppgifter och vara iblandad i flera olika forskningsprojekt, bl a NORDeHEALTH och Beyond Implementation of eHealth som utvärderar patienters tillgång till sin journal via nätet utifrån ett patientperspektiv, och i EDIH (European Data Innovation Hub) Health Data Sweden. Dessutom kommer du att ha en ledande roll i arbete med fokus på egenmonitorering och self-tracking som är ett viktigt växande område för forskargruppen.

Du kommer att rekrytera forskningspersoner, genomföra och transkribera intervjuer, praktiskt delta i organisering av forskningsseminarier och delta i analys och skrivarbete. Du förväntas självständigt kunna driva forskningsprojekt och ansöka om egna forskningsmedel. Medverkan i undervisning (högst 20%) är också aktuellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska vara disputerad inom hälsoinformatik eller likvärdigt ämnesområde (där kombinationen IT/informatik och medicin/vård är ett krav). Erfarenhet av patientmedverkan i forskning och/eller patientdriven forskning rörande digitala lösningar för t ex egenvård och egenmätningar är också ett krav. Den sökande ska ha tidigare erfarenheter av både kvantitativ och kvalitativ metodik, samt användarcentrerad design och utvärdering av e-hälsa.

Då undervisning kommer att ingå i anställningen krävs också minst 5 veckors utbildning i högskolepedagogik/motsvarande och tidigare erfarenhet av undervisning.

Sökande ska ha god förmåga och intresse av att arbeta självständigt samt ha mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, god samarbetsförmåga, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att snabbt skapa god kontakt med andra människor.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Publikationer i vetenskapliga tidsskrifter eller vetenskapliga konferenser inom forskningsområdet hälsoinformatik eller medicinsk informatik är meriterande, liksom muntliga presentationer vid vetenskapliga konferenser.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Maria Hägglund, e-post [email protected] 

Välkommen med din ansökan senast den 7 juli 2022, UFV-PA 2022/2653.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Universitetslektor i civilrätt, särskilt fastighetsrätt

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att förläggas till Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning och terminskurs 2 på juristprogrammet och huvudsakligen inom speciell fastighetsrätt. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi ska omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara sökandeinstruktionerna (avsnitt 10) i https://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf.  
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/2150.

Se även: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.

Om anställningen
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas). Omfattning 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten, t.o.m. halvårsskiftet professor Bengt Domeij tel. 018-471 7692 och e-post [email protected] och fr.o.m. halvårsskiftet universitetslektor Vladimir Bastidas tel. 018-471 2009 och e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti 2022, UFV-PA 2022/2150.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i kulturantropologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
I ämnet kulturantropologi bedriver vi utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Inom ämnet har vi ett trettiotal forskare och lärare (professorer, lektorer, forskare och doktorander). Vår forskning fokuserar på människan i dagens samhälle med en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Verksamheten består till stor del av forskning och har flera ledande forskningsmiljöer, som exempelvis Engaging Vulnerability och Forum för Afrikastudier.

Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi. Institutionen har lärare och forskare på två campus (Engelska Parken, Uppsala och Campus Gotland, Visby). Mer om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på http://antro.uu.se/

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn förväntas ansöka om befordran till universitetslektor mot slutet av fyraårsperioden. Kriterier för befordran till universitetslektor finns i Uppsala universitets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning. Andelen undervisning inklusive kursadministration uppgår till 50 procent.

Forskningen omfattar 50 procent av heltidsanställningen. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningen kan komma att innefatta lednings- och administrativa uppdrag.  

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i kultur/socialantropologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande, förmåga att leda arbetslag och kurser.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Mats Utas, tel. 018-471 22 87, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2022, UFV-PA 2022/2373.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre